Додаток1

                                                                                                                             до Положення про розкриття інформації емітентами

                                                                                                                             цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II)

                                              

                                               Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та

паперової форм інформації, що подається до

Комісії, та достовірність інформації, наданої

для розкриття в загальнодоступній інформаційній

базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Аннєнков Вiктор Захарович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

13.04.2017

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРЕТА"

2. Організаційно-правова форма емітента

Публiчне акцiонерне товариство

3. Місцезнаходження емітента

84205,  м. Дружкiвка, вул.Чайковського, буд.1

4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00153488

5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(06267) 5-40-10, (06267) 4-21-71

6. Електронна поштова адреса емітента

vdyomin@greta.donetsk.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

14.04.2017

 

(дата)

 

2. Повідомлення опубліковано* у

№ 73 «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»

 

18.04.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 (дата)

 

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.greta.donetsk.ua

в мережі Інтернет

18.04.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

 

 

* Зазначається при поданні до Комісії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5 

до Положення про розкриття інформації емітентами 

цінних паперів (пункт 5 глави 1 розділу III)

 

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн.)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності   (тис. грн.)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності

(у відсотках)

1

2

3

4

5

1

13.04.2017

290000.000

294729.000

98.39548000000

Зміст інформації

Черговими загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "ГРЕТА" 13 квiтня 2017 року (протокол № 26 вiд 13.04.2017 р.) прийнято рiшення (дата вчинення дiї - 13.04.2017 р.):

"Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчиняться  Товариством згiдно Статуту Товариства i ч. 2, 3 ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" в перiод з 13 квiтня 2017 року до 13 квiтня 2018 року включно та предметом /характером/ яких є:

Одержання Товариством кредитiв /позик/, прийняття грошових зобов'язань, гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв, послуг у банках України, - iз встановленням їх граничної сукупної вартостi у сумi не бiльше 290 млн. гривень.

Надати повноваження в перiод з 13 квiтня 2017 року до 13 квiтня 2018 року включно щодо визначення iстотних умов правочинiв та пiдписання документiв, пов'язаних з укладенням значних правочинiв, Генеральному директору Товариства Аннєнкову Вiктору Захаровичу за попередньою згодою Наглядової ради на вчинення таких правочинiв, яка повинна бути оформлена вiдповiдним рiшенням Наглядової ради.

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - 290 000 000 грн., вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 294 729 000 грн., спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 98,39548%.

Загальна кiлькiсть акцiй Товариства - 519767808 шт., голосуючих акцiй - 514242325 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 513913320 шт., якi складають 98,873633974% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували за прийняття рiшення: "за" - 513913320 шт., якi складають 98,873633974% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства та 100% вiд голосiв акцiонерiв, що беруть участь в загальних зборах; "проти" - 0 шт.

2

13.04.2017

290000.000

294729.000

98.39548000000

Зміст інформації

Черговими загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "ГРЕТА" 13 квiтня 2017 року (протокол № 26 вiд 13.04.2017 р.) прийнято рiшення (дата вчинення дiї - 13.04.2017 р.):

"Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчиняться  Товариством згiдно Статуту Товариства i ч. 2, 3 ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" в перiод з 13 квiтня 2017 року до 13 квiтня 2018 року включно та предметом /характером/ яких є:

Передача майна /майнових прав/ Товариства у заставу /iпотеку/ та /або укладання iнших договорiв забезпечення виконання зобов'язань Товариства /у т.ч. договорiв поруки/ та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третiх осiб, - iз встановленням їх граничної сукупної вартостi у сумi не бiльше 290 млн. гривень.

Надати повноваження в перiод з 13 квiтня 2017 року до 13 квiтня 2018 року включно щодо визначення iстотних умов правочинiв та пiдписання документiв, пов'язаних з укладенням значних правочинiв, Генеральному директору Товариства Аннєнкову Вiктору Захаровичу за попередньою згодою Наглядової ради на вчинення таких правочинiв, яка повинна бути оформлена вiдповiдним рiшенням Наглядової ради.

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - 290 000 000 грн., вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 294 729 000 грн., спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 98,39548%.

Загальна кiлькiсть акцiй Товариства - 519767808 шт., голосуючих акцiй - 514242325 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 513913320 шт., якi складають 98,873633974% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували за прийняття рiшення: "за" - 513913320 шт., якi складають 98,873633974% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства та 100% вiд голосiв акцiонерiв, що беруть участь в загальних зборах; "проти" - 0 шт.

3

13.04.2017

290000.000

294729.000

98.39548000000

Зміст інформації

Черговими загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "ГРЕТА" 13 квiтня 2017 року (протокол № 26 вiд 13.04.2017 р.) прийнято рiшення (дата вчинення дiї - 13.04.2017 р.):

"Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчиняться  Товариством згiдно Статуту Товариства i ч. 2, 3 ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" в перiод з 13 квiтня 2017 року до 13 квiтня 2018 року включно та предметом /характером/ яких є:

Договорiв купiвлi-продажу майна /у т.ч. нерухомого майна/, матерiалiв, запчастин, продукцiї, договорiв надання послуг, вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди, лiзингу, доручення та iнших, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25% вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, - iз встановленням їх граничної сукупної вартостi у сумi не бiльше 290 млн. гривень.

Надати повноваження в перiод з 13 квiтня 2017 року до 13 квiтня 2018 року включно щодо визначення iстотних умов правочинiв та пiдписання документiв, пов'язаних з укладенням значних правочинiв, Генеральному директору Товариства Аннєнкову Вiктору Захаровичу за попередньою згодою Наглядової ради на вчинення таких правочинiв, яка повинна бути оформлена вiдповiдним рiшенням Наглядової ради.

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - 290 000 000 грн., вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 294 729 000 грн., спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 98,39548%.

Загальна кiлькiсть акцiй Товариства - 519767808 шт., голосуючих акцiй - 514242325 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 513913320 шт., якi складають 98,873633974% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували за прийняття рiшення: "за" - 513913320 шт., якi складають 98,873633974% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства та 100% вiд голосiв акцiонерiв, що беруть участь в загальних зборах; "проти" - 0 шт.