Додаток 1 
до Положення про розкриття 
інформації емітентами цінних паперів 
(пункт 7 глави 1 розділу II)

 

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ 
(Повідомлення про інформацію)

    ___________21.03.2019_____________
                           (дата реєстрації емітентом 
                           електронного документа)

№ ________________________________ 
                    (вихідний реєстраційний номер 
                         електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Генеральний директор 
(посада)

___________ 
(підпис)

                     Аннєнков В.З.___________ 
(прізвище та ініціали керівника)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГРЕТА»

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження: 84205, Україна, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Чайковського, 1.

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00153488

5. Міжміський код та телефон, факс: (06267) 5-40-10 (06267) 4-21-71

6. Адреса електронної пошти: vdyomin@greta.donetsk.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:  Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» (код ЄДРПОУ 21676262, Україна), яка внесена до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку (реєстраційний номер: № DR/00001/APA, № DR/00002/ARM від 18.02.2019 р.)

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному

веб-сайті учасника фондового ринку

________________ 
(адреса сторінки)

___________ 
(дата)

 

                                    

Додаток 15
до Положення про розкриття

інформації емітентами цінних паперів
(пункт
20 глави 1 розділу III)

 

Відомості про зміни до статуту приватного акціонерного товариства,
пов’язані із переважним правом акціонерів на придбання акцій цього товариства

 

Зміст інформації:

 

21.03.2019 р. вищим органом емітента - черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «ГРЕТА» (протокол загальних зборів від 21.03.2019 р. № 29) прийнято рішення (дата вчинення дії - 21.03.2019 р.) :

«Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції:

Доповнити нову редакцію Статуту наступним положенням:

«Переважне право акціонерів на придбання акцій Товариства не передбачено і відчуження акцій може здійснюватися без згоди інших акціонерів.»

Призначити уповноваженою особою на підписання нової редакції Статуту Генерального директора Товариства Аннєнкова Віктора Захаровича.

Призначити уповноваженою особою на здійснення дій з державної реєстрації нової редакції Статуту Генерального директора Товариства Аннєнкова Віктора Захаровича з правом видачі довіреностей з метою передоручення повноважень.»

Кількість акціонерів на дату прийняття рішення: 3 юридичні особи і 2 фізичні особи. Загальна кiлькiсть акцiй Товариства - 519767808 шт., голосуючих акцiй - 514242325 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 513913320 шт., якi складають 98,873633974% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували на загальних зборах акціонерів Товариства за прийняття рiшення: "за" - 513913320 шт., якi складають 98,873633974% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства та 100% вiд голосiв акцiонерiв, що беруть участь в загальних зборах; "проти" - 0 шт.

Опис змін до Статуту емітента: зміни виключать із статуту переважне право його акціонерів на купівлю акцій, що пропонуються їх власником до продажу третій особі.