Додаток 1 
до Положення про розкриття 
інформації емітентами цінних паперів 
(пункт 7 глави 1 розділу II)

 

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ 
(Повідомлення про інформацію)

    ___________21.03.2019_____________
                           (дата реєстрації емітентом 
                           електронного документа)

№ ________________________________ 
                    (вихідний реєстраційний номер 
                         електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Генеральний директор 
(посада)

___________ 
(підпис)

                     Аннєнков В.З.___________ 
(прізвище та ініціали керівника)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГРЕТА»

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження: 84205, Україна, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Чайковського, 1.

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00153488

5. Міжміський код та телефон, факс: (06267) 5-40-10 (06267) 4-21-71

6. Адреса електронної пошти: vdyomin@greta.donetsk.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:  Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» (код ЄДРПОУ 21676262, Україна), яка внесена до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку (реєстраційний номер: № DR/00001/APA, № DR/00002/ARM від 18.02.2019 р.)

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному

веб-сайті учасника фондового ринку

________________ 
(адреса сторінки)

___________ 
(дата)

 

 

 

 

Додаток 5 

до Положення про розкриття інформації емітентами 

цінних паперів (пункт 5 глави 1 розділу III)

 

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн.)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності   (тис. грн.)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності

(у відсотках)

1

2

3

4

5

1

21.03.2019

325000.000

326604.000

99.50888537801129

Зміст інформації

21.03.2019 р. черговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ГРЕТА" (протокол № 29 вiд 21.03.2019 р.) прийнято рiшення (дата вчинення дiї - 21.03.2019 р.) :

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчиняться  Товариством згiдно Статуту Товариства i ч. 2, 3 ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" в перiод з 21 березня 2019 року до 21 березня 2020 року та предметом /характером/ яких є:

Одержання Товариством кредитiв /позик/, прийняття грошових зобов'язань, гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв, послуг у банках України, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25% вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, - iз встановленням їх граничної сукупної вартостi у сумi не бiльше 325 млн. гривень.

Надати повноваження в перiод з 21 березня 2019 року до 21 березня 2020 року щодо визначення iстотних умов правочинiв та пiдписання документiв, пов'язаних з укладенням значних правочинiв, Генеральному директору Товариства Аннєнкову Вiктору Захаровичу.

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - 325 000 000 грн., вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 326604 000 грн., спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 99,50888537801129%.

Загальна кiлькiсть акцiй Товариства - 519767808 шт., голосуючих акцiй - 514242325 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 513913320 шт., якi складають 98,873633974% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували за прийняття рiшення: "за" - 513913320 шт., якi складають 98,873633974% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства та 100% вiд голосiв акцiонерiв, що беруть участь в загальних зборах; "проти" - 0 шт.

2

21.03.2019

975000.000

326604.000

298.5266561340339

Зміст інформації

21.03.2019 р. черговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ГРЕТА" (протокол № 29 вiд 21.03.2019 р.) прийнято рiшення (дата вчинення дiї - 21.03.2019 р.) :

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчиняться  Товариством згiдно Статуту Товариства i ч. 2, 3 ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" в перiод з 21 березня 2019 року до 21 березня 2020 року та предметом /характером/ яких є:

Передача майна /майнових прав/ Товариства у заставу /iпотеку/ та /або укладання iнших договорiв забезпечення виконання зобов'язань Товариства /у т.ч. договорiв поруки/ та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третiх осiб, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25% вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, - iз встановленням їх граничної сукупної вартостi у сумi не бiльше 975 млн. гривень.

Надати повноваження в перiод з 21 березня 2019 року до 21 березня 2020 року щодо визначення iстотних умов правочинiв та пiдписання документiв, пов'язаних з укладенням значних правочинiв, Генеральному директору Товариства Аннєнкову Вiктору Захаровичу.

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - 975 000 000 грн., вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 326604000 грн., спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 298,5266561340339%.

Загальна кiлькiсть акцiй Товариства - 519767808 шт., голосуючих акцiй - 514242325 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 513913320 шт., якi складають 98,873633974% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували за прийняття рiшення: "за" - 513913320 шт., якi складають 98,873633974% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства та 100% вiд голосiв акцiонерiв, що беруть участь в загальних зборах; "проти" - 0 шт.

3

21.03.2019

325000.000

326604.000

99.50888537801129

Зміст інформації

21.03.2019 р. черговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ГРЕТА" (протокол № 29 вiд 21.03.2019 р.) прийнято рiшення (дата вчинення дiї - 21.03.2019 р.):

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчиняться  Товариством згiдно Статуту Товариства i ч. 2, 3 ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" в перiод з 21 березня 2019 року до 21 березня 2020 року та предметом /характером/ яких є:

Договорiв купiвлi-продажу майна /у т.ч. нерухомого майна/, матерiалiв, запчастин, продукцiї, договорiв надання послуг, вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди, лiзингу, доручення та iнших, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25% вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, - iз встановленням їх граничної сукупної вартостi у сумi не бiльше 325 млн. гривень.

Надати повноваження в перiод з 21 березня 2019 року до 21 березня 2020 року щодо визначення iстотних умов правочинiв та пiдписання документiв, пов'язаних з укладенням значних правочинiв, Генеральному директору Товариства Аннєнкову Вiктору Захаровичу.

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - 325 000 000 грн., вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 326604000 грн., спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 99,50888537801129%.

Загальна кiлькiсть акцiй Товариства - 519767808 шт., голосуючих акцiй - 514242325 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 513913320 шт., якi складають 98,873633974% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували за прийняття рiшення: "за" - 513913320 шт., якi складають 98,873633974% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства та 100% вiд голосiв акцiонерiв, що беруть участь в загальних зборах; "проти" - 0 шт.