Для заключения договора физицу необходимо лично или по доверенности уполномоченному лицу предоставить:

1. Паспорт

2. Идентификационный код

3. Документы, в случае необходимости, подтверждающие смену фамилии, паспорта, адреса (свидетельство о браке, свидетельство о рождении, справку о смене прописки, справку о смене паспорта)

Вегера Елена Владимировна

начальник сектора « Депозитарное подразделение

в г. Донецк»

ПРОМИНВЕСТБАНК

83082, Украина, Донецк, пловетская,1

Т.(062) 332-88-69, вн. 2035

Е-mail:elena.vegera@pib.ua

 

ДОГОВІР ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКУ

У ЦІННИХ ПАПЕРАХ № Д-________

 

м. Донецьк                                                                                                                                                 «____»_____________ 201__ р.

              

Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», ЄДРПОУ 00039002, (надалі – Депозитарна установа), що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії серія АЕ № 286518, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 24.09.2013р. (строк дії ліцензії з 12.10.2013 необмежений), в особі начальника сектору «Депозитарний підрозділ в м. Донецьк» Операційного відділу Управління депозитарного обслуговування Департаменту депозитарної діяльності Вегери Олени Володимирівни, що діє на підставі Довіреності від 23 грудня 2013р. № 09-32/1398, з однієї сторони, та ______________________________________________________________________________ (вказується прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи), особа якого/якої посвідчується паспортом серії ____ №__________, виданим ______________________________________ _______________(орган та дата видачі), індивідуальний ідентифікаційний номер _____________________ (надалі - Депонент), з другої сторони, а разом надалі іменовані Сторони, уклали цей Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах (надалі – Договір) про наступне

1. Предмет Договору

1.1.Депозитарна установа зобов’язується у порядку, передбаченому законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи та цим Договором, надавати послуги щодо відкриття та обслуговування рахунку у цінних паперах Депонента, проводити депозитарні операції за рахунком у цінних паперах Депонента на підставі розпоряджень Депонента та в інший спосіб, передбачений законодавством, а також надавати інші послуги у процесі провадження депозитарної діяльності відповідно до Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.06.2013 року №1084/23616 (далі – Положення про провадження депозитарної діяльності).

1.2. Цінні папери (фінансовий актив) Депонента, права на які обліковуються Депозитарною установою відповідно до умов цього Договору, зберігаються Центральним депозитарієм цінних паперів відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

2. Обов’язки та права Депозитарної установи

2.1. Депозитарна установа зобов’язана:

2.1.1. Відкрити Депоненту рахунок у цінних паперах протягом 3 (трьох) робочих днів після подання Депонентом визначених законодавством документів для відкриття рахунку в цінних паперах.

2.1.2. Не пізніше наступного робочого дня з дня відкриття/закриття рахунку у цінних паперах (включаючи день відкриття/закриття) надсилати повідомлення про відкриття або закриття рахунку Депонента (фізичної особи - підприємця та фізичної особи, що здійснює незалежну професійну діяльність) до органу державної податкової служби (далі – ДПС), в якому обліковується Депонент як платник податків (відповідно до Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до органів ДПС, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 426 від 02.04.2012).

2.1.3. Здійснювати видаткові операції з цінними паперами Депонента тільки у разі отримання від органу ДПС інформації про взяття рахунку у цінних паперах на облік в органі ДПС.

2.1.4. У разі отримання від органу ДПС інформації про відмову в узятті на облік рахунку Депонента – платника податків із зазначенням причини відмови, будь які видаткові операції (списання, переміщення тощо) за цім рахунком не здійснюються, якщо інше не передбачено законодавством України.

2.1.5. Ознайомити Депонента з внутрішніми документами (витягами з внутрішніх документів) Депозитарної установи, які регламентують відносини Депонента та Депозитарної установи стосовно порядку виконання розпоряджень Депонента, отримання виписок про стан рахунку у цінних паперах Депонента та про операції з цінними паперами, інформаційних довідок про незавершені операції з цінними паперами по рахунку в цінних паперах Депонента та інших інформаційних довідок та в подальшому ознайомлювати Депонента зі змінами та доповненнями до цих документів шляхом розміщення протягом 5 (п’яти) робочих днів після затвердження змін відповідної інформації та тексту внутрішніх документів (витягів з внутрішніх документів) з урахуванням змін на веб-сайті Депозитарної установи у мережі Інтернет http://www.pib.com.ua.

2.1.6. Здійснювати облік цінних паперів, що належать Депоненту, на рахунку у цінних паперах.

2.1.7. Здійснювати облік прав Депонента на цінні папери, що обліковуються на певному рахунку у цінних паперах, та обмеження таких прав, у тому числі відокремлений облік прав на цінні папери, які зарезервовані для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати».

2.1.8. Здійснювати обслуговування обігу цінних паперів на рахунку у цінних паперах Депонента шляхом проведення депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах у порядку та строки, визначені законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи.

2.1.9. Складати та видавати виписку з рахунку у цінних паперах Депонента та виписку про операції з цінними паперами за наслідками проведених облікових операцій протягом 1 (одного) робочого дня з дати проведення облікової операції.

2.1.10. Складати та видавати виписку з рахунку у цінних паперах Депонента та виписку про операції з цінними паперами на запит Депонента у строк до 3 (трьох) робочих днів з дати отримання такого розпорядження (запиту) Депозитарною установою. Виписка з рахунку надається Депоненту у спосіб, визначений у розпорядженні (запиті) про надання відповідної виписки.

2.1.11. Надавати Депоненту інформаційні довідки (про незавершені операції з цінними паперами за рахунком в цінних паперах Депонента; інші інформаційні довідки відповідно до законодавства та цього Договору) на вимогу Депонента протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання розпорядження (запиту) про надання відповідної інформаційної довідки. Інформаційна довідка надається Депоненту у спосіб, визначений у розпорядженні (запиті) про надання відповідної інформаційної довідки.

2.1.12. Повідомляти Депонента про проведення коригувальної операції у разі виявлення технічної помилки, допущеної при виконанні депозитарної операції, протягом 3 (трьох) робочих днів робочих днів після проведення коригувальної операції шляхом направлення листа із відповідним повідомленням на адресу Депонента, визначену в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента.

2.1.13. Не виконувати дії та не надавати інформацію щодо цінних паперів, що належать Депоненту, або інформацію щодо Депонента без відповідних розпоряджень Депонента або керуючого рахунком у цінних паперах Депонента, крім випадків, передбачених законодавством та Договором.

2.1.14. Надавати Центральному депозитарію інформацію щодо Депонента, керуючого рахунком у цінних паперах Депонента та цінних паперів, що належать Депоненту, яка необхідна для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», з метою подальшого надання такої інформації Розрахунковому центру з обслуговування договорів на фінансових ринках (далі – Розрахунковий центр) чи кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи.

2.1.15. Виконувати депозитарні операції щодо цінних паперів Депонента, які зарезервовані для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», виключно на підставі розпоряджень та/або повідомлень Центрального депозитарію, наданих депозитарній установі згідно з інформацією, отриманою Центральним депозитарієм від Розрахункового центру чи клірингової установи.

2.1.16. Виплата доходів, отриманих Депонентом за результатами проведення корпоративних операцій емітента, здійснюється Депозитарною установою протягом 3 (трьох) робочих днів шляхом перерахування грошових коштів  на поточний рахунок Депонента, зазначений в анкеті рахунку у цінних паперах Депонента.

2.1.17. Виконувати адміністративні операції за рахунком у цінних паперах Депонента, якщо Депонент був взятий на облік Розрахунковим центром чи кліринговою установою, тільки після отримання від Центрального депозитарію інформації про внесення до внутрішньої системи обліку Розрахункового центру чи клірингової установи відповідних змін щодо такого Депонента.

2.1.18. Не здійснювати депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах у випадку виявлення порушень вимог подання, заповнення розпорядження та захисту інформації, яка потрібна для здійснення цих операцій Депозитарною установою, або якщо виконання цього розпорядження буде суперечити законодавству.

2.1.19. Протягом 3-х робочих днів з дати початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи, повідомити Депонента рекомендованим листом щодо необхідності закриття рахунка в цінних паперах протягом 60 календарних днів з дати початку цієї процедури.

2.1.20. Закрити рахунок у цінних паперах Депонента у порядку, передбаченому законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи.

2.1.21.У разі розірвання цього Договору за ініціативою Депозитарної установи, Депонента, за рішенням суду, або за згодою Сторін (у тому числі у зв’язку з припиненням Депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності) діяти відповідно до вимог законодавства та цього Договору.

2.2. Депозитарна установа має право:

2.2.1. Отримувати від Депонента, керуючого рахунком у цінних паперах Депонента документи, необхідні для виконання своїх обов’язків згідно умов Договору та законодавства.

2.2.2. Вимагати від Депонента документи, необхідні для виконання Депозитарною установою дій згідно з умовами цього Договору, у т.ч. необхідні для проведення ідентифікації Депонента та здійснення Депозитарною установою заходів відповідно до законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

2.2.3. Отримувати від Депонента своєчасно та в повному обсязі плату за надання послуг згідно умов цього Договору та тарифів Депозитарної установи на депозитарні послуги (далі - тарифи Депозитарної установи) та призупинити надання депозитарних послуг за розпорядженнями (наказами), іншими вимогами Депонента, керуючого рахунком у цінних паперах Депонента у разі відсутності належної оплати з боку Депонента послуг Депозитарної установи.

2.2.4. У разі наявності неоплаченої Депонентом заборгованості за послуги Депозитарної установи за цим Договором, при перерахуванні отриманих на ім‘я Депонента будь-яких доходів зменшити належну до перерахування суму доходів Депонента на суму заборгованості та спрямувати її на погашення заборго­ваності Депонента перед Депозитарною установою, повідомивши про це Депонента протягом 5 (п’яти) банківських днів з дня такого погашення заборгованості.

2.2.5 Відмовити Депоненту в проведені операції за рахунком та наданні послуг за Договором, якщо Депозитарна установа має підозру, що операція є сумнівною та здійснюється з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та має ознаки операції, що підпадає фінансовому моніторингу.

2.2.6. Здійснити блокування (обмеження обігу) цінних паперів та/або проводити операції за рахунком без отримання розпорядження Депонента у випадках, передбачених чинним законодавством України, в т. ч. у випадках:

- одержання Депозитарною установою оригіналів або завірених відповідно до вимог законодавства копій виконавчих документів, визначених Законом України «Про виконавче провадження»;

- одержання Депозитарною установою письмового рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі –НКЦПФР), Антимонопольного комітету України (далі - АМКУ) у випадках, передбачених чинним  законодавством.

2.2.7. Надавати Депоненту додаткові послуги, зокрема, з реалізації прав за цінними паперами.

2.2.8. У випадку початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи виконувати тільки ті розпорядження Депонента, керуючого рахунком в цінних паперах Депонента, виконання яких не заборонено цим нормативно-правовим актом.

2.2.9. Вносити зміни до внутрішніх документів Депозитарної установи та тарифів Депозитарної установи.

2.2.10. Закрити рахунок у цінних паперах Депонента, на якому не обліковуються цінні папери, права на цінні папери, без розпорядження (наказу) Депонента про закриття рахунку в цінних паперах у разі припинення здійснення Депозитарною установою професійної діяльності на фондовому ринку, а також у разі розірвання цього Договору.

2.2.11. Закрити рахунок у цінних паперах Депонента, на якому не обліковуються цінні папери, права на цінні папери, без розпорядження (наказу) Депонента про закриття рахунку в цінних паперах, якщо Депонентом не проводились будь-які операції по рахунку у цінних паперах протягом одного року.

2.2.12. При здійсненні розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» виконувати на рахунку в цінних паперах Депонента депозитарні операції щодо цінних паперів без розпорядження Депонента виключно на підставі розпоряджень та інформації Центрального депозитарію, наданих Депозитарній установі згідно з інформацією, отриманою Центральним депозитарієм від Розрахункового центру чи клірингової установи.

3.Обов’язки та права Депонента

3.1. Депонент зобов’язаний:

3.1.1. Надати Депозитарній установі належним чином оформлені документи, визначені законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи, необхідні для відкриття рахунку в цінних паперах, протягом 3 (трьох) робочих днів після укладення цього Договору.

3.1.2. Призначити розпорядника рахунку у цінних паперах.

3.1.3. Дотримуватись вимог внутрішніх документів Депозитарної установи, які регламентують відносини Депонента та Депозитарної установи.

3.1.4. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати послуги Депозитарної установи згідно з умовами та строками, передбаченими Договором, та тарифами, встановленими Депозитарною установою.

3.1.5. Надавати Депозитарній установі документи, які передбачені законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи як обов'язкові для подання або необхідні їй для виконання дій згідно з вимогами законодавства та умовами Договору.

3.1.6. Сприяти Депозитарній установі у її діяльності щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, зокрема надавати на запит Депозитарної установи (письмовий або усний) інформацію та документи (оригінали або копії, засвідчені відповідним чином), які Депозитарна установа має право вимагати від Депонента відповідно до чинного законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, в строк не пізніше 7 (семи) робочих днів із дня, коли Депонент отримав такий запит від Депозитарної установи.

3.1.7. Протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати внесення відповідних змін до своїх реквізитів або документів, що надавалися для відкриття рахунку в цінних паперах, надавати  інформацію про ці зміни Депозитарній установі у порядку, встановленому законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи.

3.1.8. Протягом 60 календарних днів з дати початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи здійснити всі необхідні дії щодо закриття рахунка в цінних паперах.

3.2. Депонент має право:

3.2.1. Призначити керуючого (керуючих) рахунком у цінних паперах.

3.2.2. Отримувати від Депозитарної установи відповідно до умов Договору інформацію щодо цінних паперів, прав на цінні папери, які обліковуються на рахунку у цінних паперах.

3.2.3.  Надавати Депозитарній установі інформацію лише щодо одного керуючого рахунком торговця цінними паперами, якому Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента, які виконуються із забезпеченням здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати».

 

4. Вартість послуг та порядок розрахунків

4.1. Депонент оплачує послуги Депозитарної установи згідно з цим Договором та відповідно до тарифів, встановлених Депозитарною установою.

4.2. Депонент погоджується з тарифами, встановленими Депозитарною установою на дату укладення Договору.

4.3. Оплата послуг Депозитарної установи здійснюється на підставі акту-рахунку, який надсилається Депозитарною установою Депоненту засобами електронного або поштового зв’язку, не пізніше п’ятого числа місяця, наступного за місяцем, у якому надавались послуги . У акті-рахунку містяться розшифровки нарахованої до оплати суми за надані послуги.

4.4. Сторони домовились, що факт оплати виставленого акту-рахунку є достатнім підтвердженням належного надання послуг Депозитарною установою Депоненту за відповідний період.

4.5. Комісійна винагорода за надання депозитарних послуг за поточний місяць нараховується Депозитарною установою останнього робочого дня поточного місяця та сплачується Депонентом щомісячно до 20 (двадцятого) числа наступного місяця шляхом перерахування коштів з будь-якого поточного рахунку Депонента на рахунок Депозитарної установи (шляхом внесення готівки у касу Депозитарної установи або перерахування коштів (плати) на рахунок Депозитарної установи), або на умовах попередньої оплати. Депозитарна установа зарахує надмірно перераховані кошти в рахунок оплати послуг, що будуть надані Депоненту у майбутньому.

4.6. У разі припинення дії Договору Депонент зобов’язаний сплатити фактично надані Депозитарною установою послуги до моменту припинення дії Договору.

4.7. У разі припинення здійснення Депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи Депонент за проведення операцій на його рахунку в цінних паперах, пов'язаних із закриттям цього рахунку, сплачує Депозитарній установі лише вартість послуг депозитарію, пов'язаних із проведенням цих операцій.

4.8. Тарифи на депозитарне обслуговування можуть бути змінені Депозитарною установою, про що Депозитарна установа зобов’язана повідомити Депонента не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до вступу їх в дію письмово та/або шляхом розміщення інформації на веб-сайті Депозитарної установи у мережі Інтернет http://www.pib.com.ua

 

5. Відповідальність Сторін та порядок вирішення спорів

5.1. Сторони несуть  відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором відповідно до законодавства, у тому числі нормативно-правових актів НКЦПФР.

5.2. Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов‘язань за цим Договором, якщо це невиконання або неналежне виконання зумовлено дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

5.2. Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов’язана в найкоротший  строк повідомити іншу Сторону у письмовій формі.

5.3. Депозитарна установа несе відповідальність за невиконання розпоряджень (наказів) Депонента, які оформлені і надані у повній відповідності з чинним законодавством,  за порушення правил обліку при виконанні своїх зобов`язань, наявність невірних записів на рахунках у цінних паперах.

5.4. Депонент несе відповідальність за правильність, достовірність та своєчасність інформації, що надається Депозитарній установі.

5.5. Депонент не­се відпо­відальність за наслідки наданих ним розпоряджень (наказів) та має са­мо­стій­но стежити за дотриман­ням норм чинного за­ко­но­дав­ст­ва у своїй дія­ль­но­сті.

5.6. Депонент несе відповідальність за достовірність підписів розпорядників рахунку, що внесені до картки зразків підписів. Депозитарна установа приймає до виконання тільки ті розпорядження Депонента, що підтверджені підписом розпорядника рахунку, який внесено до картки зразків підписів. 

5.7. Розпорядження від Депонента повинно бути заповнено і підписано одним з розпорядників рахунків (який має такі повноваження), що вказані у картці зразків підписів.

5.8. У разі надходження розпоряджень від Депонента у будь-який спосіб, крім особистого подання, підпис на розпорядженні повинен бути засвідчений нотаріально.

5.9. Обмін інформацією між Сторонами здійснюється шляхом безпосереднього спілкування в Депозитарній установі, за допомогою факсу, телефону, пошти, кур’єра та електронного зв’язку. Спосіб обміну інформацією обумовлюється в анкеті рахунку у цінних паперах. У випадку надсилання Депозитарній установі розпоряджень Депонента засобами факсимільного зв‘язку або електронної пошти, паперові оригінали відповідних документів мають бути терміново доставлені Депозитарній установі, але не пізніше, ніж через 24 години. Факсові та електронні екземпляри зазначених документів мають повну юридичну силу та є підставою для виконання Депозитарною установою операцій за рахунком, передбачених такими документами. При цьому, Депозитарна установа не несе відповідальності за будь-які прямі та/або непрямі збитки, включаючи та без обмеження такі, що пов’язані з незбереженням конфіденційності інформації, які можуть виникати в результаті дій Депозитарної установи у відповідності до документів, що надійшли по факсу та електронній пошті, та які Депозитарна установа справедливо вважає розпорядженнями чи повідомленнями, що надаються Депонентом у відповідності з цим пунктом.

5.10. Депозитарна установа не несе відповідальності перед Депонентом за шкоду, заподіяну діями або бездіяльністю Депозитарної установи, якщо ці дії (бездіяльність) здійснювались Депозитарною установою за письмовими розпорядженнями (наказами) Депонента, виникли внаслідок дій (бездіяльності) інших учасників депозитарної системи.

5.11. Прострочення Депонентом платежу за надані Депозитарною установою депозитарні послуги більш, ніж на 30 (тридцять) календарних днів, вважається односторонньою відмовою від виконання умов Договору, в зв'язку з чим Сторона, що не виконала умови цього Договору, крім пені, за вимогою іншої Сторони повинна сплатити іншій Стороні штраф у розмірі 1000 (Одна тисяча) грн.

5.12. При простроченні оплати послуг Депонент сплачує  за вимогою Депозитарної установи пеню у роз­мі­рі 0,5% від несплаченої суми за ко­же­н день прострочки, але не бі­льше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

5.13. До погашення Депонентом нарахованих заборгованості, пені та штрафу Депозитарна установа призупиняє проведення будь-яких операцій по рахунку у цінних паперах  Депонента.

5.14. Виплата пені та/або штрафу не звільняє Депонента від виконання обов`язків за цим Договором.

5.15. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.16. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до законодавства України або у постійно діючому Третейському суді саморегулівної організації Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв. Місце розгляду спору визначає Сторона, яка подає позов.

 

6. Строк дії Договору, порядок внесення змін до нього

 та припинення дії

6.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і скріплення печатками  та  діє  протягом одного року.

6.2. Договір вважається пролонгованим на кожний наступний строк в один рік на тих самих умовах, якщо не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до закінчення строку дії цього Договору жодна з Сторін у письмовій формі не повідомила іншу Сторону про свій намір припинити цей Договір.

6.3. Зміни до умов цього Договору вносяться за взаємною згодою Сторін, оформленою  в письмовій формі.

6.4. Цей Договір може бути достроково розірваний:

6.4.1. Кожною із Сторін в односторонньому порядку. Про дострокове розірвання цього Договору в односторонньому порядку Сторона, яка прийняла таке рішення, повинна повідомити надіславши відповідне письмове повідомлення іншій Стороні за її місцезнаходженням (для юридичної особи)/місцем проживання (для фізичної особи), що зазначене в анкеті рахунку в цінних паперах, не менше ніж за 15 календарних днів до дати припинення дії Договору внаслідок розірвання.

6.4.2. За згодою Сторін.

6.4.3. За відповідним рішенням суду.

6.5. Договір може бути розірваний за умови відсутності цінних паперів, прав на цінні папери на рахунку у цінних паперах Депонента.

6.6. При достроковому розірванні цього Договору Депонент зобов'язаний:

-  протягом 5 (п'яти) робочих днів після отримання повідомлення про намір розірвати Договір сплатити Депозитарній установі повну вартість  фактично наданих Депозитарною установою послуг, а також всі пені та штрафи;

-  протягом 20 (двадцяти) календарних днів після отримання повідомлення про намір розірвати Договір надати Депозитарній установі розпорядження (накази) щодо переказу цінних паперів з рахунку в Депозитарній установі на інший рахунок Депонента та здійснити попередню оплату вартості цих послуг.

6.7. При розірванні цього Договору Депозитарна установа зобов'язана:

- після отримання розпоряджень від Депонента та попередньої оплати цих послуг здійснити переказ цінних паперів на рахунок Депонента в іншій Депозитарній установі у строк 3 (три) робочі дні;

- закрити рахунок та надати Депоненту довідку про закриття рахунку у цінних паперах.

6.8. Депозитарна установа та Депонент зобов’язані у разі розірвання цього Договору (у тому числі у зв’язку з припиненням Депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності) діяти відповідно до вимог законодавства та цього Договору.

6.9. Питання, що виникають під час укладення, виконання, зміни, розірвання Договору і не врегульовані ним, регулюються Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про депозитарну систему України», нормативно-правовими актами НКЦПФР.

 

7. Порядок розкриття інформації, що належить

 до інформації з обмеженим доступом

7.1. Депозитарна установа зобов’язана забезпечити збереження та нерозголошення, окрім випадків, передбачених статтею 25 Закону України «Про депозитарну систему України», та цим Договором:

7.1.1. Інформації щодо діяльності та фінансового стану Депонента, яка стала чи стане відомою Депозитарній установі у процесі обслуговування Депонента та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні депозитарних послуг.

7.1.2. Персональних даних Депонента, визначених Розділом 8 цього Договору, та іншої конфіденційної інформації Депонента, визначеної як такою чинним законодавством України або відповідним договором між Сторонами, або внутрішніми документами Депонента, про що Депонент письмово повідомив Депозитарну установу, та яка стала чи стане відомою Депозитарній установі при взаємовідносинах Сторін.

7.2. Депозитарна установа забезпечує нерозголошення інформації, що міститься у системі депозитарного обліку, шляхом:

1) обмеження кола осіб, які мають доступ до зазначеної інформації;

2) організації спеціального діловодства у системі депозитарного обліку;

3) застосування технічних та програмних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до носіїв такої інформації.

7.4. Депонент з підписанням цього Договору надає Депозитарній установі письмову згоду на розголошення протягом строку дії цього Договору конфіденційної інформації в наступних випадках та/або наступним особам (в Україні та за кордоном):

7.4.1. Центральному депозитарію цінних паперів інформацію щодо Депонента, керуючого рахунком у цінних паперах Депонента та цінних паперів, що належать Депоненту, яка необхідна для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», з метою подальшого надання такої інформації Розрахунковому центру чи кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи.

7.4.2. Національному банку України, державним, судовим, правоохоронним, контролюючим, податковим та іншим органам та особам у випадках, передбачених чинним законодавством України.

7.4.3. Аудиторам, страховикам, суб’єктам оціночної діяльності, рейтинговим агентствам, незалежним юридичним радникам, інвестиційним, фінансовим та іншим консультантам (юридичним та фізичним особам) у разі, якщо відповідна експертиза (оцінка) інформації, що становить Конфіденційну інформацію за цим Договором, є необхідною для здійснення фінансових чи інших операцій в ході своєї звичайної діяльності.

7.4.4. Особам, які надають відповідні послуги Депозитарній установі в Україні та за кордоном, та в межах даних, необхідних для ідентифікації та оцінки достовірності, надійності, платоспроможності, а також платіжної дисципліни Депонента

7.4.5. Іншим банківським та фінансовим установам на їх запит у процесі здійснення ними фінансового моніторингу та/або у разі прийняття рішення про надання фінансових послуг Депоненту.

7.4.6. Прямим або опосередкованим власникам (акціонерам) Депозитарної установи, які мають статус банку або фінансової установи та прямо або опосередковано контролюють більше 50 (п’ятдесяти) відсотків статутного капіталу Депозитарної установи. У цьому разі Депонент також погоджується на розкриття такими власниками (акціонерами) отриманої ними від Депозитарної установи Банківської таємниці органам державної влади або державним регуляторам таких власників (акціонерів) на правомірну вимогу таких органів або регуляторів.

7.4.7. Особам, яким Депозитарна установа відступає, продає або іншим чином передає право вимоги до Депонента. Інформація, що підлягає розкриттю у випадках, передбачених цим пунктом Договору, розкривається (передається) Депозитарною установою в обсязі, необхідному для досягнення цілей, у відповідності до яких вона передається.

7.5. Розголошення конфіденційної інформації Депонента, згідно із пунктом 7.4. цього Договору передбачає право Депозитарної установи на отримання, збирання, обробку, використання, зберігання, обмін та передачу інформації в будь-яких формах.

7.6. Не заперечуючи все вище наведене, Депонент цим погоджується з тим, що Депозитарна установа має право використовувати будь-яку конфіденційну інформацію Депонента в процесі будь-яких договірних відносин з Депонентом із третіми сторонами, які надають послуги Депозитарній установі, включаючи без обмежень надсилання пропозицій і надання послуг Депоненту (телефоном, через Інтернет та іншими каналами зв’язку), проведення маркетингових досліджень, рекламних кампаній, оптимізацію обслуговування клієнтів та ін.

7.7. Депонент цим погоджується з тим, що Депозитарна установа має право, у відповідності з цим Договором, вимагати розголошення конфіденційної інформації про Депонента на користь Депозитарної установи від осіб зазначених у пункті 7.4 цього Договору.

8. Згода-повідомлення

8.1. Даним Договором Депонент, як суб’єкт персональних даних, на виконання вимог ч. 2 ст. 12 Закону України «Про захист персональних даних» повідомляється про включення добровільно наданих ним Депозитарній установі власних персональних даних до системи депозитарного обліку Депозитарної установи. Місцезнаходження бази персональних даних: 01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12.

Підписуючи даний Договір Депонент, як суб’єкт персональних даних, дає свій добровільний та однозначний дозвіл на вчинення Депозитарною установою, як володільцем бази персональних даних, всіх дій, які, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», є обробкою його персональних даних у відповідності до сформульованої мети їх обробки.

8.2. Метою обробки добровільно наданих Депонентом персональних даних є, відповідно до ч. 1 ст. 18 Закону України «Про депозитарну систему України», діяльність з депозитарного обліку та обслуговування обігу цінних паперів і корпоративних операцій емітента на рахунку у цінних паперах депонента, на якому обліковуються цінні папери, права на цінні папери та обмеження прав на цінні папери.

8.3. Для досягнення мети обробки до системи депозитарного обліку Депозитарною установою можуть бути включені наступні персональні дані:

Прізвище, ім’я, по-батькові;

дата народження;

місце проживання (перебування);

інформація щодо резидентства;

ідентифікаційний номер фізичної особи (індивідуальний податковий номер);

серія і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;

реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунку (за наявності);

відомості з виданих на ім’я Депонента документів (про вік, стать, освіту, досвід роботи, сімейний стан, склад родини тощо);

контактний телефон;

адреса електронної пошти;

реєстраційні дані;

види діяльності.

8.4. У зв’язку з внесенням до системи депозитарного обліку персональних даних, відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» Депонент має право:

1) знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника цієї бази або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у відповідній базі персональних даних;

3) на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;

5) пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

8.5. Депонент дає згоду на передачу (поширення) своїх персональних даних, що включені до системи депозитарного обліку, виключно з метою депозитарного обліку та обслуговування обігу цінних паперів і корпоративних операцій емітента на рахунку у цінних паперах депонента, на якому обліковуються цінні папери, права на цінні папери та обмеження прав на цінні папери, та у порядку і випадках, визначених Положенням про провадження депозитарної діяльності та Положенням про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 992 від 11.06.2013.

8.6. Депонент дає згоду на зберігання своїх персональних даних протягом строку, визначеного Положенням про провадження депозитарної діяльності.

8.7. Доступ до персональних даних Депонента, що включені до системи депозитарного обліку Депозитарної установи, третіх осіб дозволяється у випадках та порядку, передбаченому законодавством України.

8.8. Депонент не вимагає здійснення повідомлення про передачу (поширення) своїх персональних даних, що включені до системи депозитарного обліку, якщо така передача (поширення) відбувається виключно з метою депозитарного обліку та обслуговування обігу цінних паперів і корпоративних операцій емітента на рахунку у цінних паперах депонента, на якому обліковуються цінні папери, права на цінні папери та обмеження прав на цінні папери, та у порядку і випадках, визначених Положенням про провадження депозитарної діяльності та Положенням про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 992 від 11.06.2013.

9.Заключні положення

9.1. Цей Договір укладено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному - Депоненту та Депозитарній установі.

9.2. Депонент підтверджує, що Депозитарною установою надана йому інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

9.3. Депонент підтверджує, що ознайомлений із внутрішніми документами Депозитарної установи, тарифами Депозитарної установи.

9.4. При виконанні даного Договору Сторони керуються умовами Договору та законодавством України.

9.5. Депонент бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в документах, які подаються Депонентом Депозитарній установі, у тому числі документах, за якими Депозитарній установі Депонентом доручається проведення депозитарних операцій на рахунку Депонента.

9.6. При укладенні та виконанні Договору Депозитарна установа виходить з наявних у неї документів, наданих Депонентом, з того, що органи управління Депонента та його представники діють виключно в межах наданих ним повноважень, виключно на підставі документів, наявних у Депозитарної установи.

9.7. Депонент звільняє Депозитарну установу та несе всі можливі ризики та збитки, пов’язані з несвоєчасним та / або неналежним наданням Депозитарній установі документів, що підтверджують зміну представників Депонента та / або зміну їх повноважень, а також іншої інформації та документів, що пов’язані з укладенням та виконанням Договору.

9.8. Укладення цього Договору не тягне за собою переходу прав на цінні папери та прав за цінними паперами Депонента до Депозитарної установи.

9.9. Грошові кошти, що надходять на поточний рахунок Депозитарної установи відповідно до законодавства та умов цього Договору з метою їх подальшого переказу Депоненту, не є власністю Депозитарної установи.

9.10. Надання Депозитарною установою інших послуг Депоненту, не передбачених цим Договором та Тарифами Депозитарної установи, оформлюється додатковими договорами.

9.11. Для вирішення питань, пов’язаних з виконанням цього Договору та здійснення професійної депозитарної діяльності, звертатись до Депозитарної установи за тел. +38 (062)332-88-69.

 

10. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

 

 

Депозитарна установа:

 

Публічне акціонерне товариство “Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк”

Код ЄДРПОУ 00039002

01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12

Тел.+38(044) 364 6661; +38 (044) 364 6591,

факс 278-07-98

Сектор «Депозитарний підрозділ в м. Донецьк»

83082, м. Донецьк, пл. Радянська, 1

Тел. (062) 332-88-69, факс 337-21-14

Рахунок 290999023 в ПАТ «Промінвестбанк» у м. Києві

Код банку 300012

 

Начальник сектору

 

___________________     (Вегера О.В.)

м.п.                                                      

Депонент:

 

_________________________________ (П.І.Б.)

Місце проживання _______________________,

Місце реєстрації _________________________,

Паспорт серії ___ №_____________, виданий:________________________________,

Ідентифікаційний номер: __________________

Тел.___________________

адреса електронної пошти

_______________________________,

 

 

 

___________________ (підпис, П.І.Б.)

 

 


Додаток №1 до Договору

про обслуговування рахунку у цінних паперах  

                                                         _______________________ від «___»_____________ 20__ р.

 

Тарифи комісійної винагороди за надання депозитарних послуг Депонентам-фізичним особам-власникам акцій дематеріалізованих випусків *

1. Відкриття та ведення рахунку

 

Тариф, грн

Нотатки

Відкриття рахунку в ЦП

Плата не нараховується

Рахунок в ЦП відкрито на підставі Договору з Емітентом про відкриття рахунків у ЦП власникам - акціонерам Емітента

Внесення змін до Анкети

рахунку в ЦП

20

 

 

2. Зберігання цінних паперів

 

Тариф, грн

Нотатки

Акції дематеріалізованого випуску

До 1 млн грн включно

20

Нараховується  в залежності від номінальної вартості портфелю депонента в грн., за місяць

Від 1 млн грн.

50

Нараховується в залежності від номінальної вартості портфелю депонента в грн., за місяць

 

3. Облікові операції

 

Тариф, грн

Нотатки

Операції зарахування,списання, переказу ЦП

20

За одну операцію

Розрахунки через біржу (DVP/RVP)

20

Розрахунки через біржу (з попереднім резервуванням активів), за одну операцію

 

50

Розрахунки через біржу (без попереднього резервування активів), за одну операцію

Обтяження ЦП зобов‘язаннями/

припинення обтяження ЦП зобов‘язаннями

70

За одну операцію

4. Інформаційні операції

 

Тариф, грн

Нотатки

Виписки стосовно Рахунку в ЦП

Плата не нараховується

- Щоденна виписка за результатами проведення операції з ЦП;

- Періодична виписка про стан рахунку в ЦП;

- Періодична виписка про операціїї на рахунку в ЦП

Додаткові виписки стосовно Рахунку в ЦП

20

Виписки про стан рахунку в ЦП або операції з ЦП на рахунку в ЦП за запитом депонента

 

5. Корпоративні події та інше

 

Тариф, грн

Нотатки

Отримання доходу (дивідендів)

за ЦП

За домовленістю

Отримання доходів по ЦП, що зберігаються, з наступним їх переведенням на грошові рахунки депонентів

Інші послуги

За домовленістю

Інші послуги, не заборонені Законодавством України

 

Ці Тарифи розповсюджується на рахунки в ЦП, відкриті згідно з Договорами про відкриття рахунків у ЦП власникам - акціонерам Емітента в процесі дематеріалізації та за умови зберігання фізичною особою на рахунку в ЦП тільки акцій відповідного дематеріалізовано випуску.

*Послуги, надані по операціям з ЦП не є об"єктом оподаткування ПДВ на підставі п.196.1.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755

 

Депозитарна установа:

Публічне акціонерне товариство “Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк”

Код ЄДРПОУ 00039002

01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12

Тел.+38(044) 364 6661; +38 (044) 364 6591,

факс 278-07-98

Сектор «Депозитарний підрозділ в м. Донецьк»

83082, м. Донецьк, пл. Радянська, 1

Тел. (062) 332-88-69, факс 337-21-14

Рахунок 290999023 в ПАТ «Промінвестбанк» у м. Києві

Код банку 300012

 

Начальник сектору

 ___________________     (Вегера О.В.)

м.п.                                                      

 

Депонент:

_________________________________ (П.І.Б.)

Місце проживання _______________________,

Місце реєстрації _________________________,

Паспорт серії ___ №_____________, виданий:________________________________,

Ідентифікаційний номер: __________________

Тел.___________________

адреса електронної пошти

_______________________________,

 

 

 

___________________ (підпис, П.І.Б.)