Публічне акціонерне товариство   «ГРЕТА»

/код ЄДРПОУ   00153488/

Повідомлення про чергові загальні збори акціонерів

|сборе|

28  березня  2013 року в 11-00  годині  відбудуться чергові  загальні збори  акціонерів|товариства  за адресою місцезнаходженням підприємства : 84205, Україна,  Донецька область,

 м. Дружківка,  вул. Чайковського, 1, актовий зал (8 поверх).

            Реєстрація акціонерів і їх представників буде проводитись  28    березня  2013 року з 09-00 до 10-45 годин за місцезнаходженням підприємства. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24 годину 22 .03.2013 р.

                

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

    1.Обрання  лічильної  комісії. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

2.     Звіт і затвердження звіту  генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік і визначення основних напрямків діяльності на 2013 рік.

3.     Звіт і затвердження звіту Наглядової Ради про діяльність за 2012 рік.

4.     Звіт і затвердження звіту ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності за 2012 рік.

5.     Затвердження підсумків  фінансового 2012 року, річного бухгалтерського балансу та фінансового звіту  Товариства за 2012 рік.

6.     Розподіл прибутку, визначення порядку покриття збитків за 2012 рік.

7.     Про затвердження кредитних договорів, договорів застави та договорів про внесення змін до цих договорів, укладених в 2012 році та першому кварталі 2013 р.

   8. Прийняття рішення про попереднє схвалення  значних правочинів, які можуть вчиняться товариством  згідно статуту в період  з 28 березня 2013 р. по 28 березня  2014 р. включно/ з зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості/ та надання повноважень на підписання значних правочинів.

     Для участі в Загальних зборах|сборе| акціонерам необхідно  мати документ, що засвідчує особистість|личность| (паспорт), а представникам акціонерів – паспорт і доручення, оформлене згідно з діючим законодавством.

            Акціонери можуть ознайомитися з документами, щодо питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів |сбора| у приміщенні приймальної кімнати адміністративної будівлі за адресою: м. Дружківка, вул. Чайковського,1, кабінет № 512  у робочі дні з 10-00 години до 15-00 години . Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Долгушина Н.П.

            З питань порядку денного й організаційним питанням проведення Загальних Зборів|сбора| звертатися до|до| ст.юрисконсульта Лемеховой Т.І. по тел. 5-40-10 або за адресою: 84205, Україна, Донецька область, вул. Чайковського,1; кімната № 501 , 5 поверх.

 

Основні   показники фінансово - господарської діяльності  ПАО «ГРЕТА»:


 

Найменування показника

період

2012 рік

2011 рік

Усього активів

263172

210312

Основні засоби

124545

116845

Довгострокові фінансові  інвестиції

3620

2944

Запаси

29718

17435

Сумарна дебіторська заборгованість

64218

53180

Грошові кошти  та їх еквіваленти

2823

2750

Нерозподільний прибуток

124539

102183

Власний капітал

140912

118556

Статутний капітал

5198000

5198000

Довгострокові зобовязання

63105

4572

Поточні  зобовязання

59155

87184

Чистий прибуток

22356

27840

Середньорічна кількість акцій/шт./

519767808

519767808

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду/ шт./

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду/ осіб/

571

566

 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність  інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.||

Генеральний директор ПАО «ГРЕТА»                                                                         В.З.Аннєнков