Відкрите Акціонерне товариство   «ГРЕТА»

/код ЄДРПОУ   00153488/

Повідомлення про чергові загальні збори акціонерів|сборе|

            29  березня  2012 року в 11-00  годині  відбудуться чергові  загальні збори  акціонерів|товариства  за адресою місцезнаходженням підприємства : 84205, Україна,  Донецька область, м. Дружківка,  вул. Чайковського, 1, актовий зал (8 поверх).

            Реєстрація акціонерів і їх представників буде проводитись     29 березня  2012 року з 09-00 до 10-45 годин за місцезнаходженням підприємства. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24 годину 25.03.2012 р.

                

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

    1.Обрання  лічильної  комісії. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

2.     Звіт і затвердження звіту  правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік і визначення основних напрямків діяльності на 2012 рік.

3.     Звіт і затвердження звіту Наглядової Ради про діяльність за 2011 рік.

4.     Звіт і затвердження звіту ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності за 2011 рік.

5.     Затвердження підсумків  фінансового 2011 року, річного бухгалтерського балансу та фінансового звіту  Товариства за 2011 рік.

   6.   Розподіл прибутку, визначення порядку покриття збитків за 2011 рік.

   7. Зміна типу та найменування товариства   з Відкритого акціонерного товариства «ГРЕТА» на Публічне акціонерне товариство  «ГРЕТА».

   8. Внесення змін до Статуту товариства шляхом викладу його в новій редакції з метою приведення  діяльності товариства у відповідності із Законом України «Про акціонерні товариства». Призначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту і проведення його державної реєстрації.

   9.  Відкликання  та  обрання виконавчого органу товариства.

   10. Відкликання  складу  Наглядової ради товариства.

   11. Обрання  |персонального  складу  Наглядової ради .

  12. Відкликання  складу ревізійної комісії товариства.

   13. Обрання  складу ревізійної комісії товариства

   14. Визначення та затвердження умов договорів з членами Наглядової Ради, і  обрання особи, яка  уповноважується на підписання договорів.

    15. Затвердження кредитного договору на загальну суму не більш ніж 120 мільйонів гривень, укладеного між ВАТ «ГРЕТА» і ПАО «Промінвестбанк» в 2012 році.  і затвердження договорів застави \ іпотеки, які були підписані в 2012 році. для забезпечення виконання умов вищезгаданої кредитної угоди

      16. Надання повноважень уповноваженій особі на підписання Договорів про розірвання кредитних договорів і договорів забезпечення, підписаних між ВАТ «ГРЕТА» і ПАО    « Промінвестбанк» в 2007 році.

        17. Ухвалення рішення про попереднє схвалення кредитних договорів і договорів забезпечення, а також договорів про внесення змін до діючих кредитних договорів і договорів  застави, граничної вартості 100,0 млн. грн. в еквіваленті, по кожному окремому договору, який буде здійснюватися з ПАО «Промінвестбанк» протягом 1 року з дати проведення останніх  загальних зборів товариства. Надання повноважень на підписання вищезгаданих договорів.

         18. Ухвалення рішення про попереднє схвалення передачі в заставу ПАО «Промінвестбанк» рухомого і нерухомого майна товариства, що становить більш 25% активів товариства  на дату здійснення операції з ПАО «Промінвестбанк».

          19. Затвердження договорів з ПАО «Промінвестбанк» за 2011- 2012 р.

            Для участі в Загальних зборах|сборе| акціонерам необхідно  мати документ, що засвідчує особистість|личность| (паспорт), а представникам акціонерів – паспорт і доручення, оформлене згідно з діючим законодавством.

            Акціонери можуть ознайомитися з документами, щодо питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів |сбора| у приміщенні приймальної кімнати адміністративної будівлі за адресою: м. Дружківка, вул. Чайковського,1, кабінет № 512  у робочі дні з 10-00 години до 15-00 години . Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Долгушина Н.П.

            З питань порядку денного й організаційним питанням проведення Загальних Зборів|сбора| звертатися до|до| юрисконсульта Лемеховой Т.І. по тел. 5-40-10 або за адресою: 84205, Україна, Донецька область, вул. Чайковського,1; кімната № 501 , 5 поверх, тел. 5-40-10.

 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність  інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством

Заступник голови правління ВАТ «ГРЕТА»                                         І.Г.Кірій

 

Основні   показники фінансово - господарської діяльності  ОАО «ГРЕТА»

Найменування показника

период

2010 рік

2011 рік

Усього активів

183074

210312

Основні засоби

113059

116845

Довгострокові фінансові  інвестиціі

3526

2944

Запаси

14766

17435

Сумарна дебіторська заборгованість

46623

53180

Грошові кошти  та іх єквіваленти

 2646

2750

Нерозподівний прибуток

74343

102183

Власний капітал

90716

118556

Статутний капітал

5198000

5198000

Довгострокові забовя»зання

38953

4572

Поточні  забовя»зання

53405

87184

Чистий прибуток

15644

27840

Середньорічна кількость акцій/шт./

519767808

519767808

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду/ шт./

00

00

Чисельність працівників на кінець періоду/ осіб/

527

566


 

Повідомлення про чергові загальні збори акціонерів опубліковані в газеті Відомості Державної комісії із цінних паперів і фондовому   ринку   № 27 від 09.02.2012 р. та в Газеті  « Дружковка на ладонях »  № 6 від 08.02.2012 р.

 

 

.||