Проекти рішень з питань,

включених до порядку денного загальних зборів

 

(розміщується на веб-сайті ПрАТ «ГРЕТА» відповідно до вимог частини

четвертої статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»)

 

1)   Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі: Пархоменко Олександр Володимирович, Зайцева Оксана Леонідівна, Дворник Ірина Миколаївна.

2)   Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Обрати головою зборів Аннєнкова Віктора Захаровича і секретарем зборів Регеду Анатолія Юрійовича.

3)   Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: 

Затвердити регламент проведення загальних зборів акціонерів Товариства: доповідачам надається 10 хвилин, виступаючим – 4 хвилини.

4)  Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік і затвердження заходів за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:  

Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік і заходи за результатами розгляду звіту.

5)   Розгляд звіту Наглядової ради про діяльність за 2020 рік і затвердження заходів за

      результатами    розгляду звіту.

Проект рішення:  

Затвердити звіт Наглядової ради про діяльність за 2020 рік і заходи за результатами розгляду звіту.

6)   Розгляд звіту Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності за 2020

      рік, затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення:  

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності за 2020 рік.

7)   Затвердження підсумків фінансового 2020 року, річного бухгалтерського балансу та

      фінансового звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:   

Затвердити підсумки фінансового 2020 року, річний бухгалтерський баланс та фінансовий звіт Товариства за 2020 рік.

8)   Розподіл прибутку та визначення порядку покриття збитків за 2020 рік.

Проект рішення:  

Отриманий прибуток спрямовувати на розвиток виробництва і дивіденди за 2020 рік не виплачувати.

9)  Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:  

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.

10)   Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:   

Кумулятивне голосування.

11)   Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які

        можуть вчиняться Товариством згідно Статуту і ч. 2, 3 ст. 70 Закону України «Про  

        акціонерні товариства» в період з 8 квітня 2021 року до 8 квітня 2022 року (з визначенням

        характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості), надання повноважень на

        підписання значних правочинів.

Проект рішення:   

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством згідно Статуту і ч. 2, 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» в період з 8 квітня 2021 року до 8 квітня 2022 року та предметом (характером) яких є:

- Одержання Товариством кредитів (позик), прийняття грошових зобов'язань, гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів, послуг у банках України, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, - із встановленням їх граничної сукупної вартості у сумі не більше 312 млн. гривень.

- Передача майна (майнових прав) Товариства у заставу (іпотеку) та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань Товариства (у т.ч. договорів поруки) та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, - із встановленням їх граничної сукупної вартості у сумі не більше 936 млн. гривень.

- Договори купівлі-продажу майна (у т.ч. нерухомого майна), матеріалів, запчастин, продукції, договори надання послуг, відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди, лізингу, доручення та інших, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, - із встановленням їх граничної сукупної вартості не більше 312 млн. гривень.

  Надати повноваження в період з 8 квітня 2021 року до 8 квітня 2022 року щодо визначення істотних умов правочинів та підписання документів, пов'язаних з укладенням значних правочинів, Генеральному директору Товариства Волобуєву Сергію Васильовичу.

12)   Затвердження кредитних договорів, договорів застави, іпотеки, поруки, і договорів про

        внесення змін до цих договорів, укладених ПрАТ «ГРЕТА» з АТ «ТАСкомбанк», АТ  

        «Креді Агріколь Банк» та іншими банками в 2020 році та до 8 квітня 2021 року.

Проект рішення:

Затвердити кредитні договори, договори застави, іпотеки, поруки, і договори про внесення змін до цих договорів, укладених ПрАТ «ГРЕТА» з АТ «ТАСкомбанк», АТ «Креді Агріколь Банк» та іншими банками в 2020 році та до 8 квітня 2021 року (згідно переліку).  

 

 

Генеральний директор ПрАТ «ГРЕТА»                                                                        С.В.Волобуєв