ПРОТОКОЛ № 31                                                       

чергових загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГРЕТА»

м. Дружківка                                                                                                                            08.04.2021 р.                               

Місце проведення загальних зборів: Україна, Донецька область, місто Дружківка, вулиця Чайковського, будинок 1, адміністративно-побутовий корпус заводу, 8-й поверх, актовий зал.                                                    

Дата і час проведення зборів: 8 квітня 2021 року 11.00 година.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в чергових загальних зборах акціонерів, – 24.00 година 02.04.2021 р.             

На дату складання реєстру акціонерів, які мають право на участь в чергових загальних зборах, статутний капітал Приватного акціонерного товариства «ГРЕТА», код ЄДРПОУ 00153488, (далі по тексту - Товариство), – складає 5 197 678, 08 грн., розділений на 519 767 808 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0, 01 грн. кожна.        

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь в чергових загальних зборах: 2068 акціонерів, з яких 2065 - фізичні особи і 3 - юридичні особи.

Загальна кількість акцій Товариства – 519 767 808 шт., голосуючих акцій – 514 242 325 шт.

На чергових загальних зборах присутні 5 акціонерів, які володіють 513 913 320 шт. голосуючих акцій, що складає 98, 873633974 % від загальної кількості акцій Товариства:

2 фізичні особи і 3 юридичні особи.

Від імені акціонерів - юридичних осіб присутні:

1) від ТОВ «КОМІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 31938596) м. Харків, – Ніщеретов В.Г. - представник діє на підставі довіреності;

2) від ТОВ «УНІВЕРСАЛ» (код ЄДРПОУ 21246490) м. Харків, – Ніщеретов В.Г. - представник діє на підставі довіреності;

3) від ТОВ «ВІКАН» (код ЄДРПОУ 32722583) м. Дружківка Донецької області, – Кірій І.Г. - представник діє на підставі довіреності. 

На загальних зборах присутні запрошені особи: член Наглядової ради Аннєнков В.В., Генеральний директор Волобуєв С.В.

На підставі протоколу Реєстраційної комісії за підсумками реєстрації акціонерів, які прибули для участі в чергових загальних зборах, кворум зборів визначений і збори визнані правочинними.

З протоколом Реєстраційної комісії чергових загальних зборів акціонерів ознайомив голова Реєстраційної комісії Регеда А.Ю. Протокол Реєстраційної комісії приймається до уваги.

Письмових звернень та пропозицій акціонерів до початку проведення зборів не надходило.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

 

1.    Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

2.    Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

3.    Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

4.    Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності

       Товариства за 2020 рік і затвердження заходів за результатами розгляду звіту.

5.    Розгляд звіту Наглядової ради про діяльність за 2020 рік і затвердження заходів за

       результатами розгляду звіту.

6.    Розгляд звіту Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності за 2020 рік,

       затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.

7.    Затвердження підсумків фінансового 2020 року, річного бухгалтерського балансу та

       фінансового звіту Товариства за 2020 рік.

8.    Розподіл прибутку і визначення порядку покриття збитків за 2020 рік.

9.    Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

10.  Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

11.  Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчиняться Товариством згідно Статуту і ч. 2, 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» в період з 8 квітня 2021 року до 8 квітня 2022 року (з визначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості), надання повноважень на підписання значних правочинів.

12. Затвердження кредитних договорів, договорів застави, іпотеки, поруки, і договорів про внесення змін до цих договорів, укладених ПрАТ «ГРЕТА» з АТ «ТАСкомбанк», АТ «Креді Агріколь Банк» та іншими банками в 2020 році й до 8 квітня 2021 року.

 

Загальними зборами акціонерів затверджений порядок роботи зборів: заслуховування доповідей по питанням порядку денного, їх обговорення і голосування по ним. Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО :

 

Питання № 1:  «Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства»

 

Виступив член Наглядової ради Товариства Аннєнков В.В., який запропонував для підрахунку голосів результатів голосування по питанням порядку денного обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів Товариства у складі: Пархоменко Олександр Володимирович, Зайцева Оксана Леонідівна, Дворник Ірина Миколаївна.

Інших пропозицій не надходило. Дана пропозиція винесена на голосування.    

Проголосувало:

«За обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства» :

“за” – 5 акціонерів - 513 913 320 шт. акцій, що складає 98,873633974 % від загальної кількості  акцій Товариства та 100 % від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0 акціонерів;

“утримались” – 0 акціонерів;

 “недійсний” – 0 акціонерів.

Вирішили: Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів Товариства у складі: Пархоменко Олександр Володимирович, Зайцева Оксана Леонідівна, Дворник Ірина Миколаївна.

/Протокол лічильної комісії № 1/

 

Питання № 2:  «Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства»

 

Виступив член Наглядової ради Товариства Аннєнков В.В., який для ведення загальних зборів акціонерів запропонував обрати головою зборів Аннєнкова Віктора Захаровича і секретарем зборів Регеду Анатолія Юрійовича.

Інших пропозицій не надходило. Дана пропозиція винесена на голосування.        

Проголосувало:

«За обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів Товариства» :

“за” – 5 акціонерів - 513 913 320 шт. акцій, що складає 98,873633974 % від загальної кількості  акцій Товариства та 100 % від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0 акціонерів;

“утримались” – 0 акціонерів;

 “недійсний” – 0 акціонерів.

Вирішили: Обрати головою зборів Аннєнкова Віктора Захаровича і секретарем зборів Регеду Анатолія Юрійовича.

/Протокол лічильної комісії № 2/

 

Питання № 3: «Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів Товариства»

 

Виступив голова зборів Аннєнков В.З., який запропонував затвердити регламент проведення загальних зборів акціонерів Товариства: доповідачам надається 10 хвилин, виступаючим – 4 хвилини.

         Інших пропозицій не надходило. Дана пропозиція винесена на голосування.

Проголосувало:

«За затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів Товариства» :

“за” – 5 акціонерів - 513 913 320 шт. акцій, що складає 98,873633974 % від загальної кількості  акцій Товариства та 100 % від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0 акціонерів;

“утримались” – 0 акціонерів;

 “недійсний” – 0 акціонерів.

Вирішили: Затвердити регламент проведення загальних зборів акціонерів Товариства: доповідачам надається 10 хвилин, виступаючим – 4 хвилини.

/Протокол лічильної комісії № 3/

 

Питання № 4:  «Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік і затвердження заходів за результатами розгляду звіту»

 

Виступив Генеральний директор Товариства Волобуєв С.В., який зачитав звіт одноосібного виконавчого органу - Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік і доповів про заходи за результатами розгляду звіту.

Голова зборів Аннєнков В.З. запропонував затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік і заходи за результатами розгляду звіту

Інших пропозицій не надходило. Дана пропозиція винесена на голосування.

Проголосувало:

«За затвердження звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік» :

“за” – 5 акціонерів - 513 913 320 шт. акцій, що складає 98,873633974 % від загальної кількості  акцій Товариства та 100 % від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0 акціонерів;

“утримались” – 0 акціонерів;

“недійсний” – 0 акціонерів.

«За затвердження заходів за результатами розгляду звіту» :

“за” – 5 акціонерів - 513 913 320 шт. акцій, що складає 98,873633974 % від загальної кількості  акцій Товариства та 100 % від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0 акціонерів;

“утримались” – 0 акціонерів;

“недійсний” – 0 акціонерів.

Вирішили: Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік і заходи за результатами розгляду звіту.

/Протокол лічильної комісії № 4/

 

Питання № 5:  «Розгляд звіту Наглядової ради про діяльність за 2020 рік і затвердження заходів за результатами розгляду звіту»

 

         Виступив член Наглядової ради Товариства Аннєнков В.В., який зачитав звіт Наглядової ради про діяльність за 2020 рік і доповів про заходи за результатами розгляду звіту.

Голова зборів Аннєнков В.З. запропонував затвердити звіт Наглядової ради про діяльність за 2020 рік і заходи за результатами розгляду звіту.

Інших пропозицій не надходило. Дана пропозиція винесена на голосування.

Проголосувало:

«За затвердження звіту Наглядової ради про діяльність за 2020 рік» :

“за” – 5 акціонерів - 513 913 320 шт. акцій, що складає 98,873633974 % від загальної кількості  акцій Товариства та 100 % від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0 акціонерів;

“утримались” – 0 акціонерів;

“недійсний” – 0 акціонерів.

«За затвердження заходів за результатами розгляду звіту» :

“за” – 5 акціонерів - 513 913 320 шт. акцій, що складає 98,873633974 % від загальної кількості  акцій Товариства та 100 % від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0 акціонерів;

“утримались” – 0 акціонерів;

“недійсний” – 0 акціонерів.

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради про діяльність за 2020 рік і заходи за результатами розгляду звіту.

/Протокол лічильної комісії № 5/

 

Питання № 6:  «Розгляд звіту Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської  діяльності за 2020 рік і затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії»

 

Виступив голова Ревізійної комісії Товариства Регеда А.Ю. зі звітом про результати фінансово-господарської діяльності за 2020 рік та висновками Ревізійної комісії.

Голова зборів Аннєнков В.З. запропонував затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності за 2020 рік.

Інших пропозицій не надходило. Дана пропозиція винесена на голосування.

Проголосувало:

«За затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік» :

“за” – 5 акціонерів - 513 913 320 шт. акцій, що складає 98,873633974 % від загальної кількості  акцій Товариства та 100 % від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0 акціонерів;

“утримались” – 0 акціонерів;

“недійсний” – 0 акціонерів.

Вирішили: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності за 2020 рік.

/Протокол лічильної комісії № 6/

 

Питання № 7:  «Затвердження підсумків фінансового 2020 року, річного бухгалтерського  

                           балансу та фінансового звіту Товариства за 2020 рік»

 

         Виступив голова зборів Аннєнков В.З., який зачитав доклад про підсумки фінансового 2020 року, річного бухгалтерського балансу та фінансового  звіту  Товариства за 2020 рік.

Запропонував затвердити підсумки фінансового 2020 року, річний бухгалтерський  баланс та фінансовий  звіт Товариства за 2020 рік.

Інших пропозицій не надходило. Дана пропозиція винесена на голосування.

Проголосувало:

«За затвердження підсумків фінансового 2020 року, річного бухгалтерського балансу та фінансового звіту Товариства за 2020 рік» : 

“за” – 5 акціонерів - 513 913 320 шт. акцій, що складає 98,873633974 % від загальної кількості  акцій Товариства та 100 % від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0 акціонерів;

“утримались” – 0 акціонерів;

“недійсний” – 0 акціонерів.

Вирішили: Затвердити підсумки фінансового 2020 року, річний бухгалтерський баланс та фінансовий звіт Товариства за 2020 рік.

/Протокол лічильної комісії № 7/

 

Питання № 8:  «Розподіл прибутку та визначення порядку покриття збитків за 2019 рік»

 

Виступив голова зборів Аннєнков В.З., який доповів про отриманий підприємством за 2020 рік прибуток і про заходи в 2021 році для покриття збитків.

Запропонував прийняти рішення про те, щоб отриманий прибуток спрямовувати на розвиток виробництва і дивіденди за 2020 рік не виплачувати.

Інших пропозицій не надходило. Дана пропозиція винесена на голосування.

Проголосувало:

«За розподіл прибутку та визначення порядку покриття збитків за 2020 рік» :

“за” – 5 акціонерів - 513 913 320 шт. акцій, що складає 98,873633974 % від загальної кількості  акцій Товариства та 100 % від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0 акціонерів;

“утримались” – 0 акціонерів;

“недійсний” – 0 акціонерів.

Вирішили:  Отриманий прибуток спрямовувати на розвиток виробництва і дивіденди за 2020 рік не виплачувати.

/Протокол лічильної комісії № 8/

 

Питання № 9:  «Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства»

 

Виступив голова зборів Аннєнков В.З., який доповів про те, що згідно Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства на чергових загальних зборах акціонерів у 2018 році були обрані члени Ревізійної комісії Товариства на строк 3 роки. Оскільки цей строк закінчився, то в даний час згідно Статуту на зборах необхідно припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.

Запропонував припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.

Інших пропозицій не надходило. Дана пропозиція винесена на голосування.

Проголосувало:

«За припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства»:

“за”- 5 акціонерів - 513 913 320 шт. акцій, що складає 98,873633974 % від загальної кількості  акцій Товариства та 100 % від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0 акціонерів;

“утримались” – 0 акціонерів;

“недійсний” – 0 акціонерів.

Вирішили:  Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.

/Протокол лічильної комісії № 9/

 

Питання № 10:  «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства»

 

Виступив голова зборів Аннєнков В.З., який доповів про те, що згідно Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства Ревізійна комісія повинна бути вибрана на зборах шляхом кумулятивного голосування у кількості 4-х осіб на строк 3 роки. Пояснив суть та порядок кумулятивного голосування: в бюлетені для голосування вказується загальний перелік кандидатів, голоси кожного акціонера помножуються на кількість членів, що обираються, і це число кожний акціонер має право віддати одному з кандидатів або розподілити між кількома кандидатами на свій розсуд. Ревізійна комісія вважається вибраною за умови обрання повного складу. Також пояснив, що відповідно до Закону «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства обрання Голови Ревізійної комісії здійснюється членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

Запропонував обрати членами Ревізійної комісії Товариства: Регеду Анатолія Юрійовича, Ємельянову Ірину Вікторівну, Стрілець Зою Іванівну, Літвінова Сергія Олексійовича на строк 3 роки (згідно статуту). 

Інших пропозицій не надходило. Дана пропозиція винесена на голосування.                       

Проголосувало:   кумулятивне голосування

«За обрання членів Ревізійної комісії Товариства» :

За Регеду Анатолія  Юрійовича  -        513 913 320 голосів.

За Ємельянову Ірину Вікторівну  -      513 913 320 голосів.

За Стрілець Зою Іванівну  -                  513 913 320 голосів.

За Літвінова Сергія Олексійовича  -    513 913 320 голосів.

Вирішили: Обрати членами Ревізійної комісії Товариства: Регеду Анатолія Юрійовича, Ємельянову Ірину Вікторівну, Стрілець Зою Іванівну, Літвінова Сергія Олексійовича на строк 3 роки (згідно статуту).

/Протокол лічильної комісії № 10/

Питання № 11:  «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних   

                              правочинів, які можуть вчиняться Товариством згідно Статуту і ч. 2, 3 ст. 70

                              Закону України «Про акціонерні товариства» в період з 8 квітня 2021 року  

                             до 8 квітня 2022 року (із зазначенням характеру правочинів та їх граничної

                             сукупної вартості), надання повноважень на підписання значних                               

                             правочинів»

 

Виступив голова зборів Аннєнков В.З., який доповів про те, що згідно Статуту Товариства і ч. 2, 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо ринкова вартість майна та послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами акціонерів. З врахуванням того, що обсяги виробництва постійно збільшуються і стрімко ростуть ціни на матеріали, продукцію, послуги, комплектуючі для виробництва, немає реальних можливостей для затвердження кожного контракту, договору або угоди скликати позачергові загальні збори акціонерів, так як це тягне за собою втрату часу та значні фінансові витрати. Оскільки необхідність у вчиненні таких правочинів у Товариства може виникнути у будь-який час і вони укладаються винятково в інтересах виробництва, то загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Крім того, необхідно надати повноваження щодо визначення істотних умов правочинів та підписання документів, пов’язаних з укладенням значних правочинів, уповноваженій особі.

Запропонував прийняти наступне рішення:

«Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчиняться Товариством згідно Статуту і ч. 2, 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» в період з 8 квітня 2021 року до 8 квітня 2022 року та предметом (характером) яких є:

- Одержання Товариством кредитів (позик), прийняття грошових зобов’язань, гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів, послуг у банках України, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, - із встановленням їх граничної сукупної вартості у сумі не більше 312 млн. гривень.

- Передача майна (майнових прав) Товариства у заставу (іпотеку) та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов’язань Товариства (у т.ч. договорів поруки) та/або  забезпечення зобов’язань будь-яких третіх осіб, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, - із встановленням їх граничної сукупної вартості у сумі не більше 936 млн. гривень.

- Договорів купівлі-продажу майна (у т.ч. нерухомого майна), матеріалів, запчастин, продукції, договорів надання послуг, відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди, лізингу, доручення та інших, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, - із встановленням їх граничної сукупної вартості у сумі не більше 312 млн. гривень.

Надати повноваження в період з 8 квітня 2021 року до 8 квітня 2022 року щодо визначення істотних умов правочинів та підписання документів, пов’язаних з укладенням значних правочинів, Генеральному директору Товариства Волобуєву Сергію Васильовичу

Інших пропозицій не надходило. Дана пропозиція винесена на голосування.

Проголосувало:

«За попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, - із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, які можуть вчиняться Товариством згідно Статуту і ч. 2, 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» в період з 8 квітня 2021 року до 8 квітня 2022 року» :

“за” – 5 акціонерів - 513 913 320 шт. акцій, що складає 98,873633974 % від загальної кількості  акцій Товариства та 100 % від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0 акціонерів;

“утримались” – 0 акціонерів;

“недійсний” – 0 акціонерів.

«За надання повноважень в період з 8 квітня 2021 року до 8 квітня 2022 року щодо визначення істотних умов правочинів та підписання документів, пов’язаних з укладенням значних правочинів, Генеральному директору Товариства Волобуєву Сергію Васильовичу» :

“за” – 5 акціонерів - 513 913 320 шт. акцій, що складає 98,873633974 % від загальної кількості  акцій Товариства та 100 % від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0 акціонерів;

“утримались” – 0 акціонерів;

“недійсний” – 0 акціонерів.

Вирішили:  Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчиняться  Товариством згідно Статуту і ч. 2, 3 ст. 70 Закону «Про акціонерні товариства» в період з 8 квітня 2021 року до 8 квітня 2022 року та предметом (характером) яких є:

- Одержання Товариством кредитів (позик), прийняття грошових зобов’язань, гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів, послуг у банках України, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, - із встановленням їх граничної сукупної вартості у сумі не більше 312 млн. гривень.

- Передача майна (майнових прав) Товариства у заставу (іпотеку) та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов’язань Товариства (у т.ч. договорів поруки) та/або  забезпечення зобов’язань будь-яких третіх осіб, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, - із встановленням їх граничної сукупної вартості у сумі не більше 936 млн. гривень.

- Договорів купівлі-продажу майна (у т.ч. нерухомого майна), матеріалів, запчастин, продукції, договорів надання послуг, відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди, лізингу, доручення та інших, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності товариства, - із встановленням їх граничної сукупної вартості у сумі не більше 312 млн. гривень.

Надати повноваження в період з 8 квітня 2021 року до 8 квітня 2022 року щодо визначення істотних умов правочинів та підписання документів, пов’язаних з укладенням значних правочинів, Генеральному директору Товариства Волобуєву Сергію Васильовичу.

/Протокол лічильної комісії № 11/

Питання № 12:  «Затвердження кредитних договорів, договорів застави, іпотеки, поруки і договорів про внесення змін до цих договорів, укладених ПрАТ «ГРЕТА» з АТ «ТАСкомбанк», АТ «Креді Агріколь Банк» та іншими банками в 2020 році й до 8 квітня 2021 року»

 

Виступив голова зборів Аннєнков В.З., який доповів про те, що в період з дати проведення останніх чергових загальних зборів акціонерів до сьогоднішнього дня Товариство укладало з банками кредитні договори, договори застави, іпотеки, поруки, зміни і доповнення до договорів згідно наданому переліку. Укладення зазначених договорів було необхідно для стабільної роботи Товариства. Відповідно до порядку оформлення цих договорів банкам необхідно їх затвердження на загальних зборах акціонерів Товариства. Зачитав перелік договорів.

Запропонував затвердити кредитні договори, договори застави, іпотеки, поруки і договори про внесення змін до цих договорів, укладені ПрАТ «ГРЕТА» з АТ «ТАСкомбанк», АТ «Креді Агріколь Банк» та іншими банками в 2020 році й до 8 квітня 2021 року (згідно переліку).

Інших пропозицій не надходило. Дана пропозиція винесена на голосування.

Проголосувало:

«За затвердження кредитних договорів, договорів застави, іпотеки, поруки і договорів про внесення змін до цих договорів, укладених ПрАТ «ГРЕТА» з АТ «ТАСкомбанк», АТ «Креді Агріколь Банк» та іншими банками в 2020 році й до 8 квітня 2021 року (згідно переліку)» :

1.  Кредитний договір № НК 306 від 30.08.2012 р. з врахуванням договорів про внесення змін і  доповнень до нього:

№ 28 від 03.04.2020 р.

№ 29 від 13.05.2020 р.

2. Договір про надання банківських послуг № Т 09.12.2014 К 1874 від 27.03.2018 р. з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

№ 5 від 03.04.2020 р.

№ 6 від13.05.2020 р.

    № 7 від 23.09.2020 р.

4. Іпотечний договір № 553 від 27.03.2018 р. з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

№ 2 від 23.09.2020 р.

5. Іпотечний договір № 555 від 27.03.2018 р. з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

№ 2 від 23.09.2020 р.

6. Іпотечний договір № 557 від 27.03.2018 р. з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

    № 2 від 23.09.2020 р.

7. Договір застави № 641 від 11.04.2018 р. з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

    № 2 від 23.09.2020 р.

8. Договір застави № 313 від 26.02.2020 р. з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

№ 1 від 23.09.2020 р.

9. Договір застави № 314 від 26.02.2020 р. з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

№ 1 від 16.04.2020 р.

    № 2 від 23.09.2020 р.

10. Договір застави № 1623 від 09.11.2020 р.

11. Договір застави № 677 від 29.05.2020 р. з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

    № 1 від 23.09.2020 р.

12. Договір застави № 678 від 29.05.2020 р. з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

    № 1 від 23.09.2020 р.

13. Договір про надання банківських послуг № 1/1359154 від 10.04.2013 р. з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

     № 7 від 16.10.2020 р.

“за” – 5 акціонерів - 513 913 320 шт. акцій, що складає 98,873633974 % від загальної кількості  акцій Товариства та 100 % від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0 акціонерів;

“утримались” – 0 акціонерів;

“недійсний” – 0 акціонерів.

Вирішили: Затвердити кредитні договори, договори застави, іпотеки, поруки і договори про внесення змін до цих договорів, укладені ПрАТ «ГРЕТА» з АТ «ТАСкомбанк», АТ «Креді Агріколь Банк» та іншими банками в 2020 році й до 8 квітня 2021 року (згідно переліку):

1.  Кредитний договір № НК 306 від 30.08.2012 р. з врахуванням договорів про внесення змін і  доповнень до нього:

№ 28 від 03.04.2020 р.

№ 29 від 13.05.2020 р.

2. Договір про надання банківських послуг № Т 09.12.2014 К 1874 від 27.03.2018 р. з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

№ 5 від 03.04.2020 р.

№ 6 від13.05.2020 р.

    № 7 від 23.09.2020 р.

4. Іпотечний договір № 553 від 27.03.2018 р. з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

№ 2 від 23.09.2020 р.

5. Іпотечний договір № 555 від 27.03.2018 р. з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

№ 2 від 23.09.2020 р.

6. Іпотечний договір № 557 від 27.03.2018 р. з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

    № 2 від 23.09.2020 р.

7. Договір застави № 641 від 11.04.2018 р. з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

    № 2 від 23.09.2020 р.

8. Договір застави № 313 від 26.02.2020 р. з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

№ 1 від 23.09.2020 р.

9. Договір застави № 314 від 26.02.2020 р. з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

№ 1 від 16.04.2020 р.

    № 2 від 23.09.2020 р.

10. Договір застави № 1623 від 09.11.2020 р.

11. Договір застави № 677 від 29.05.2020 р. з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

    № 1 від 23.09.2020 р.

12. Договір застави № 678 від 29.05.2020 р. з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

    № 1 від 23.09.2020 р.

13. Договір про надання банківських послуг № 1/1359154 від 10.04.2013 р. з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

     № 7 від 16.10.2020 р.

/Протокол лічильної комісії № 12/

 

Усі питання порядку денного розглянуті на загальних зборах акціонерів і учасникам зборів оголошені результати голосування з використанням бюлетенів по розглянутим питанням.

Чергові загальні збори акціонерів оголошуються закритими.

Протокол зборів складений у 3-х примірниках, які мають однакову юридичну силу.

 

 

               Голова зборів                                                                                                      В.З.Аннєнков

 

                        

               Секретар зборів                                                                                                    А.Ю.Регеда