ПРОТОКОЛ № 26                                                       

чергових загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства «ГРЕТА»

м. Дружківка                                                                                                                13 квітня 2017 року                               

         Місце проведення зборів: Україна, Донецька область, м.Дружківка, вул.Чайковського, буд.1, АПК заводу, 8-й поверх, актовий зал.                                                     

         Дата і час проведення зборів: 13 квітня 2017 року 11.00 година.           

         На дату складання реєстру акціонерів, які мають право на участь в чергових загальних зборах, статутний капітал Товариства складає 5 197 678, 08 грн., розділений на 519 767 808 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,01 грн. кожна.

         Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в чергових загальних зборах  акціонерів, - 24.00 година 07.04.2017 р.    

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах: 2068 акціонерів, з яких 2065 - фізичні особи і 3 - юридичні особи.

          На чергових загальних зборах присутні 5 акціонерів, які володіють 513 913 320 шт. голосуючих акцій, що складає 98,873633974 % від загальної кількості акцій Товариства:

2 фізичні особи і 3 юридичні особи.

Від імені акціонерів - юридичних осіб присутні:

від ТОВ «КОМІНВЕСТ» /Харківська обл./ – Прокопенко Ю.В. - діє на підставі довіреності,

від ПрАТ «УНІВЕРСАЛ» /Харківська обл./ – Гурко В.А. - діє на підставі довіреності,

від ТОВ «ВІКАН» /м.Дружківка/ – Аннєнков В.В. - діє на підставі довіреності. 

         На підставі протоколу Реєстраційної комісії за підсумками реєстрації акціонерів, які прибули для участі в чергових загальних зборах, кворум зборів визначений і збори визнані правочинними. З протоколом Реєстраційної комісії чергових загальних зборів акціонерів ознайомив голова Реєстраційної комісії Регеда А.Ю. Протокол Реєстраційної комісії приймається до уваги.

         Письмових звернень акціонерів до початку проведення зборів не надходило.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

1.     Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

2.      Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

3.      Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

4.      Звіт і затвердження звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, і визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік.

5.      Звіт і затвердження звіту Наглядової ради про діяльність за 2016 рік.

6.      Звіт і затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.

7.      Затвердження підсумків фінансового 2016 року, річного бухгалтерського балансу та фінансового звіту Товариства за 2016 рік.

8.      Розподіл прибутку та визначення порядку покриття збитків за 2016 рік.

9.      Припинення повноважень членів Наглядової ради.

10.  Обрання членів Наглядової ради.

11.  Визначення умов і затвердження додаткових угод до контрактів з членами та головою Наглядової ради, і обрання особи, яка уповноважується на підписання додаткових угод.

12.  Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчиняться Товариством згідно Статуту в період з 13 квітня 2017 року до 13 квітня 2018 року включно (з визначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості), і надання повноважень на підписання значних правочинів.

13.  Затвердження кредитних договорів, укладених ПАТ «ГРЕТА» з АТ «ТАСкомбанк», ПАТ «Креді Агріколь Банк» та іншими банками в 2016 році і до 13 квітня 2017 року.

Загальними зборами акціонерів затверджений регламент роботи: заслуховування доповідей по питанням порядку денного, їх обговорення і голосування по ним. Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО :

 

Питання № 1:  «Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства»

Виступив Аннєнков В.В., який запропонував для підрахунку голосів результатів голосування по питанням порядку денного зборів обрати лічильну комісію у складі 3 осіб: Пархоменко Олександр Володимирович, Зайцева Оксана Леонідівна, Дворник Ірина Миколаївна.

Інших пропозицій не надходило. Дана пропозиція винесена на голосування.    

Проголосувало:

«За обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства»:

“за” – 5 акціонерів - 513 913 320 шт. акцій, що складає 98,873633974 % від загальної кількості  акцій Товариства та 100 % від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0 акціонерів;

“утримались” – 0 акціонерів;

 “недійсний” – 0 акціонерів.

Вирішили: Обрати лічильну комісію у складі: Пархоменко Олександр Володимирович, Зайцева Оксана Леонідівна, Дворник Ірина Миколаївна.

/Протокол лічильної комісії № 1/

 

Питання № 2:  «Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства»

Виступив Аннєнков В.В., який для ведення загальних зборів акціонерів запропонував обрати головою зборів Аннєнкова Віктора Захаровича і секретарем зборів Регеду Анатолія Юрійовича.

Інших пропозицій не надходило. Дана пропозиція винесена на голосування.        

 Проголосувало:

«За обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства»:

“за” – 5 акціонерів - 513 913 320 шт. акцій, що складає 98,873633974 % від загальної кількості  акцій Товариства та 100 % від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0 акціонерів;

“утримались” – 0 акціонерів;

 “недійсний” – 0 акціонерів.

Вирішили: Обрати головою зборів Аннєнкова Віктора Захаровича і секретарем зборів Регеду Анатолія Юрійовича.

/Протокол лічильної комісії № 2/

 

Питання № 3: «Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів Товариства»

Виступив голова зборів Аннєнков В.З., який запропонував затвердити регламент проведення загальних зборів акціонерів: доповідачам надається 10 хвилин, виступаючим - 4 хвилини.

         Інших пропозицій не надходило. Дана пропозиція винесена на голосування.

 Проголосувало:

«За затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів Товариства»:

“за” – 5 акціонерів - 513 913 320 шт. акцій, що складає 98,873633974 % від загальної кількості  акцій Товариства та 100 % від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0 акціонерів;

“утримались” – 0 акціонерів;

 “недійсний” – 0 акціонерів.

Вирішили:  Затвердити регламент проведення загальних зборів акціонерів:

доповідачам надається 10 хвилин, виступаючим - 4 хвилини.

/Протокол лічильної комісії № 3/

 

Питання № 4:  «Звіт і затвердження звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік і визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік»

 

Виступив Генеральний директор Товариства Аннєнков В.З., який зачитав звіт одноособового виконавчого органа - Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік і доповів про основні напрямки діяльності на 2017 рік. Запропонував затвердити звіт Генерального директора за 2016 рік і визначити запропоновані основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік. 

Інших пропозицій не надходило. Дана пропозиція винесена на голосування.

Проголосувало:

«За затвердження звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік»:

“за” – 5 акціонерів - 513 913 320 шт. акцій, що складає 98,873633974 % від загальної кількості  акцій Товариства та 100 % від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0 акціонерів;

“утримались” – 0 акціонерів;

“недійсний” – 0 акціонерів.

«За визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік»:

“за” – 5 акціонерів - 513 913 320 шт. акцій, що складає 98,873633974 % від загальної кількості  акцій Товариства та 100 % від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0 акціонерів;

“утримались” – 0 акціонерів;

“недійсний” – 0 акціонерів.

Вирішили:  Затвердити звіт Генерального директора за 2016 рік і визначити основні напрямки  діяльності Товариства на 2017 рік.

/Протокол лічильної комісії № 4/

 

Питання № 5:  «Звіт і затвердження звіту Наглядової ради про діяльність за 2016 рік»

 

         Виступив член Наглядової ради Фундукян А.А., який зачитав звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Запропонував затвердити звіт Наглядової ради.

Інших пропозицій не надходило. Дана пропозиція винесена на голосування.

Проголосувало:

«За затвердження звіту Наглядової ради про діяльність за 2016 рік»:

“за” – 5 акціонерів - 513 913 320 шт. акцій, що складає 98,873633974 % від загальної кількості  акцій Товариства та 100 % від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0 акціонерів;

“утримались” – 0 акціонерів;

“недійсний” – 0 акціонерів.

Вирішили:   Затвердити звіт  Наглядової ради про діяльність за 2016 рік.

/Протокол лічильної комісії № 5/

 

Питання № 6: «Звіт і затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про результати  фінансово-господарської діяльності за 2016 рік»

 

Виступив голова Ревізійної комісії Товариства Регеда А.Ю. із звітом і висновками Ревізійної комісії за 2016 рік. Запропонував затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за 2016 рік.

Інших пропозицій не надходило. Дана пропозиція винесена на голосування.

Проголосувало:

«За затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік»:

“за” – 5 акціонерів - 513 913 320 шт. акцій, що складає 98,873633974 % від загальної кількості  акцій Товариства та 100 % від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0 акціонерів;

“утримались” – 0 акціонерів;

“недійсний” – 0 акціонерів.

Вирішили:  Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.

/Протокол лічильної комісії № 6/

 

Питання № 7:  «Затвердження підсумків фінансового 2016 року, річного бухгалтерського  

                           балансу та фінансового звіту Товариства за 2016 рік»

 

         Виступив Генеральний директор Товариства Аннєнков В.З., який доповів про підсумки фінансового 2016 року, річного бухгалтерського балансу та фінансового  звіту  Товариства за 2016 рік. Запропонував затвердити підсумки фінансового 2016 року, річний бухгалтерський  баланс та фінансовий  звіт Товариства за 2016 рік.

Інших пропозицій не надходило. Дана пропозиція винесена на голосування.

Проголосувало:

«За затвердження підсумків фінансового 2016 року, річного бухгалтерського балансу та фінансового звіту Товариства за 2016 рік»: 

“за” – 5 акціонерів - 513 913 320 шт. акцій, що складає 98,873633974 % від загальної кількості  акцій Товариства та 100 % від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0 акціонерів;

“утримались” – 0 акціонерів;

“недійсний” – 0 акціонерів.

Вирішили: Затвердити підсумки фінансового 2016 року, річний бухгалтерський баланс та фінансовий звіт Товариства за 2016 рік.

/Протокол лічильної комісії № 7/

 

Питання № 8:  «Розподіл прибутку та визначення порядку покриття збитків за 2016 рік»

 

Виступив Генеральний директор Товариства Аннєнков В.З., який доповів про отриманий підприємством за 2016 рік прибуток і про заходи в 2017 році для покриття збитків. Запропонував прийняти рішення про те, щоб отриманий прибуток спрямовувати на розвиток виробництва і дивіденди за 2016 рік не виплачувати.

Інших пропозицій не надходило. Дана пропозиція винесена на голосування.

Проголосувало:

«За розподіл прибутку та визначення порядку покриття збитків за 2016 рік»:

“за” – 5 акціонерів - 513 913 320 шт. акцій, що складає 98,873633974 % від загальної кількості  акцій Товариства та 100 % від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0 акціонерів;

“утримались” – 0 акціонерів;

“недійсний” – 0 акціонерів.

Вирішили:  Отриманий прибуток спрямовувати на розвиток виробництва і дивіденди за 2016 рік не виплачувати.

/Протокол лічильної комісії № 8/

 

Питання №№ 9, 10:  «Припинення повноважень членів Наглядової ради. Обрання членів   

                                                  Наглядової ради»

Виступив Аннєнков В.В., який повідомив, що питання №№ 9,10 обов'язково повинні були внесені до порядку денного у зв’язку з внесенням змін до ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства». Але враховуючи, що зміни до Закону України «Про акціонерні товариства» у повному обсязі вступають в дію з 01.01.2018 р. та термін дії повноважень членів Наглядової ради Товариства ще не минув, він запропонував питання №№ 9, 10 порядку денного розглянути на наступних чергових загальних зборах акціонерів Товариства.

Інших пропозицій не надходило. Дана пропозиція винесена на голосування.   

Проголосувало:

«За розгляд питань №№ 9, 10 порядку денного на наступних чергових загальних зборах акціонерів Товариства»:

“за” – 5 акціонерів - 513 913 320 шт. акцій, що складає 98,873633974 % від загальної кількості  акцій Товариства та 100 % від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0 акціонерів;

“утримались” – 0 акціонерів;

 “недійсний” – 0 акціонерів.

Вирішили:  Розглянути питання №№ 9, 10 порядку денного на наступних чергових загальних зборах акціонерів Товариства.                                                                                                                                             /Протокол лічильної комісії № 9-10/

 

Питання № 11: «Визначення умов і затвердження додаткових угод до контрактів з членами та головою Наглядової ради, і обрання особи, яка уповноважується на підписання додаткових угод»

 

         Виступив Аннєнков В.В., який доповів про те, що згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства» умови договорів і додаткових угод з членами Наглядової ради повинні бути визначені та затверджені на загальних зборах акціонерів. У цей час виникла необхідність змінити умови в частині розміру винагороди в укладених раніше контрактах з членами та головою Наглядової ради Товариства. Оскільки термін дії цих контрактів ще не минув, запропонував внести зміни шляхом оформлення додаткових угод до контрактів.

Що стосується особи, яка уповноважується на підписання зазначених додаткових угод до контрактів, то відповідно до Статуту Товариства договори і додаткові угоди до договорів з членами Наглядової ради підписує голова Наглядової ради, а з головою Наглядової ради –  Генеральний директор Товариства. Запропонував надати право підпису додаткових угод до контрактів уповноваженим особам згідно Статуту.

Зачитав додаткові угоди до контрактів і запропонував голосувати за прийняття рішення.

Інших пропозицій не надходило. Дана пропозиція винесена на голосування.

Проголосувало:

«За визначення умов і затвердження додаткових угод до контрактів з членами та головою Наглядової ради, і обрання особи, яка уповноважується на підписання додаткових угод»:

“за” – 5 акціонерів - 513 913 320 шт. акцій, що складає 98,873633974 % від загальної кількості  акцій Товариства та 100 % від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0 акціонерів;

“утримались” – 0 акціонерів;

“недійсний” – 0 акціонерів.

Вирішили:  Визначити умови і затвердити додаткові угоди до контрактів з членами та головою Наглядової ради, право підпису додаткових угод надати уповноваженим особам згідно Статуту.

/Протокол  лічильної комісії  № 11/

 

Питання № 12: «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчиняться Товариством згідно Статуту в період з 13 квітня 2017 року до 13 квітня 2018 року включно (з визначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості), і надання повноважень на підписання значних правочинів»

 

Виступив Генеральний директор Товариства  Аннєнков В.З., який доповів про те, що згідно Статуту Товариства і ч. 2, 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо ринкова вартість майна та послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами. Враховуючи, що обсяги виробництва постійно збільшуються, ростуть ціни на матеріали для виробництва, продукцію, послуги, комплектуючі, немає можливості для затвердження кожного контракту, договору або угоди скликати загальні збори акціонерів, так як це тягне за собою втрату часу та значні фінансові витрати. Оскільки необхідність у вчиненні таких правочинів у Товариства може виникнути у будь-який час, то загальні збори можуть попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, тому що вони укладаються винятково в інтересах виробництва. Крім того, необхідно надати повноваження щодо визначення істотних умов правочинів та підписання документів, пов’язаних з укладенням значних правочинів, уповноваженій особі. У зв’язку з цим запропонував прийняти наступне рішення:

«Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчиняться Товариством згідно Статуту Товариства і ч. 2, 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» в період з 13 квітня 2017 року до 13 квітня  2018 року включно та предметом /характером/ яких є:

- Одержання Товариством кредитів /позик/, прийняття грошових зобов’язань, гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів, послуг у банках України, - із встановленням їх граничної сукупної вартості у сумі не більше 290 млн. гривень.

- Передача майна /майнових прав/ Товариства у заставу /іпотеку/ та /або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов’язань Товариства /у т.ч. договорів поруки/ та/або  забезпечення зобов’язань будь-яких третіх осіб, - із встановленням їх граничної сукупної вартості у сумі не більше 290 млн. гривень.

- Договорів купівлі-продажу майна /у т.ч. нерухомого майна/, матеріалів, запчастин, продукції, договорів надання послуг, відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди, лізингу, доручення та інших, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, - із встановленням їх граничної сукупної вартості у сумі не більше 290 млн. гривень.

Надати повноваження в період з 13 квітня 2017 року до 13 квітня  2018 року включно щодо визначення істотних умов правочинів та підписання документів, пов’язаних з укладенням значних правочинів, Генеральному директору Товариства Аннєнкову Віктору Захаровичу за попередньою згодою Наглядової ради на вчинення таких правочинів, яка повинна бути оформлена відповідним попереднім рішенням Наглядової ради.»

Інших пропозицій не надходило. Дана пропозиція винесена на голосування.

Проголосувало:

«За прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчиняться Товариством згідно Статуту в період з 13 квітня 2017 року до 13 квітня 2018 року включно, і надання повноважень на підписання значних правочинів Генеральному директору Аннєнкову Віктору Захаровичу за згодою Наглядової ради Товариства на вчинення таких правочинів, яка повинна бути оформлена відповідним попереднім рішенням Наглядової ради»:

“за” – 5 акціонерів - 513 913 320 шт. акцій, що складає 98,873633974 % від загальної кількості  акцій Товариства та 100 % від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0 акціонерів;

“утримались” – 0 акціонерів;

“недійсний” – 0 акціонерів.

Вирішили:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчиняться  Товариством згідно Статуту Товариства і ч. 2, 3 ст. 70 Закону «Про акціонерні товариства» в період з 13 квітня 2017 року до 13 квітня 2018 року включно та предметом /характером/ яких є:

- Одержання Товариством кредитів /позик/, прийняття грошових зобов’язань, гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів, послуг у банках України, - із встановленням їх граничної сукупної вартості у сумі не більше 290 млн. гривень.

- Передача майна /майнових прав/ Товариства у заставу /іпотеку/ та /або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов’язань Товариства /у т.ч. договорів поруки/ та/або  забезпечення зобов’язань будь-яких третіх осіб, - із встановленням їх граничної сукупної вартості у сумі не більше 290 млн. гривень.

- Договорів купівлі-продажу майна /у т.ч. нерухомого майна/, матеріалів, запчастин, продукції, договорів надання послуг, відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди, лізингу, доручення та інших, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності товариства, - із встановленням їх граничної сукупної вартості у сумі не більше 290 млн. гривень.

Надати повноваження в період з 13 квітня 2017 року до 13 квітня  2018 року включно щодо визначення істотних умов правочинів та підписання документів, пов’язаних з укладенням значних правочинів, Генеральному директору Товариства Аннєнкову Віктору Захаровичу за попередньою згодою Наглядової ради на вчинення таких правочинів, яка повинна бути оформлена відповідним попереднім рішенням Наглядової ради.

/Протокол лічильної комісії № 12/

Питання № 13: «Затвердження кредитних договорів, укладених ПАТ «ГРЕТА» з АТ «ТАСкомбанк», ПАТ «Креді Агріколь Банк» та іншими банками в 2016 році і до 13 квітня 2017 року»

 

Виступив Генеральний директор Товариства Аннєнков В.З., який доповів про те, що в період з дати проведення останніх загальних зборів акціонерів до сьогоднішнього дня Товариство укладало з банками кредитні договори, договори застави, іпотеки, поруки, зміни і доповнення до договорів згідно наданому переліку. Укладення зазначених договорів було необхідно для стабільної роботи Товариства. Відповідно до порядку оформлення цих договорів банкам необхідно їх затвердження на загальних зборах акціонерів. Зачитав перелік договорів і запропонував затвердити договори із змінами та доповненнями згідно переліку.

Інших пропозицій не надходило. Дана пропозиція винесена на голосування.

Проголосувало:

«За затвердження кредитних договорів, договорів застави, іпотеки, поруки і договорів про внесення змін до цих договорів, укладених  ПАТ «ГРЕТА» з АТ «ТАСкомбанк», ПАТ «Креді Агріколь Банк» та іншими банками в 2016 році і до 13 квітня 2017 року (згідно переліку)»:

1. Кредитний договір № НК 306 від 30.08.2012 р. з врахуванням договорів про внесення змін і  доповнень до нього:

№ 16 від 31.05.2016 року

№ 17 від 01.07.2016 року

№ 18 від 27.09.2016 року

№ 19 від 04.10.2016 року

2. Договір застави № НІ 716 від 30.12.2012 р. з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

№ 7 від 01.07.2016 року

3. Договір застави № НІ 2101 від 25.02.2015 р. з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

№ 2 від 10.08.2016 року

4. Договір про надання овердрафту № Т 23.08.2011 К 389 від 25.02.2013 р. з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

№ 7 від 10.08.2016 року

5. Договір поруки № Т 04.03.2008 І 1044 від 26.03.2013 р. (забезпечення виконання зобов’язань ПАТ «ГРЕТА» за Договором про надання овердрафту № Т 23.08.2011 К 389 від 25.02.2013 р.) з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

№ 6 від 10.08.2016 року

6. Договір поруки № Т 11.03.2014 І 2074 від 06.02.2015 р. (за кредитним договором з ТОВ «БИТТЕХ» № Т 13.05.2014 К 731 від 06.02.2015 р.) з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

№ 4 від 31.05.2016 року

№ 5 від 01.07.2016 року

7. Договір застави № НІ 2073 від 06.02.2015 р. (за кредитним договором з ТОВ «БИТТЕХ» № Т 13.05.2014 К 731 від 06.02.2015 р.) з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

№ 1 від 01.07.2016 року

8. Іпотечний договір № 3658 від 30.08.2012 р. з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

№ 6 від 22.06.2016 року

9.  Іпотечний договір № 693 від 22.06.2016 р.

10.  Іпотечний договір № 2576 від 26.12.2016 р.

11. Договір застави № 392 від 30.08.2012 р. з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

№ 1 від 04.10.2016 року

12. Договір про надання банківських послуг № 1/1359154 від 10.04.2013 р. з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

№ 3 від 26.12.2016 року

№ 4 від 03.04.2017 року

13. Договір застави № 1/1359154 від 10.04.2013 р. з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

№ 3 від 03.04.2017 року

14. Іпотечний договір № 1/1359154 від 10.04.2013 р. з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

№ 3 від 03.04.2017 року

“за” – 5 акціонерів - 513 913 320 шт. акцій, що складає 98,873633974 % від загальної кількості  акцій Товариства та 100 % від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0 акціонерів;

“утримались” – 0 акціонерів;

“недійсний” – 0 акціонерів.

Вирішили:

Затвердити кредитні договори, договори застави, іпотеки, поруки і договори про внесення змін до цих договорів, укладені ПАТ «ГРЕТА» з АТ «ТАСкомбанк», ПАТ «Креді Агріколь Банк» та іншими банками в 2016 році і до 13 квітня 2017 року (згідно переліку):

1. Кредитний договір № НК 306 від 30.08.2012 р. з врахуванням договорів про внесення змін і  доповнень до нього:

№ 16 від 31.05.2016 року

№ 17 від 01.07.2016 року

№ 18 від 27.09.2016 року

№ 19 від 04.10.2016 року

2. Договір застави № НІ 716 від 30.12.2012 р. з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

№ 7 від 01.07.2016 року

3. Договір застави № НІ 2101 від 25.02.2015 р. з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

№ 2 від 10.08.2016 року

4. Договір про надання овердрафту № Т 23.08.2011 К 389 від 25.02.2013 р. з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

№ 7 від 10.08.2016 року

5. Договір поруки № Т 04.03.2008 І 1044 від 26.03.2013 р. (забезпечення виконання зобов’язань ПАТ «ГРЕТА» за Договором про надання овердрафту № Т 23.08.2011 К 389 від 25.02.2013 р.) з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

№ 6 від 10.08.2016 року

6. Договір поруки № Т 11.03.2014 І 2074 від 06.02.2015 р. (за кредитним договором з ТОВ «БИТТЕХ» № Т 13.05.2014 К 731 від 06.02.2015 р.) з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

№ 4 від 31.05.2016 року

№ 5 від 01.07.2016 року

7. Договір застави № НІ 2073 від 06.02.2015 р. (за кредитним договором з ТОВ «БИТТЕХ» № Т 13.05.2014 К 731 від 06.02.2015 р.) з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

№ 1 від 01.07.2016 року

8. Іпотечний договір № 3658 від 30.08.2012 р. з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

№ 6 від 22.06.2016 року

9.  Іпотечний договір № 693 від 22.06.2016 р.

10.  Іпотечний договір № 2576 від 26.12.2016 р.

11. Договір застави № 392 від 30.08.2012 р. з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

№ 1 від 04.10.2016 року

12. Договір про надання банківських послуг № 1/1359154 від 10.04.2013 р. з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

№ 3 від 26.12.2016 року

№ 4 від 03.04.2017 року

13. Договір застави № 1/1359154 від 10.04.2013 р. з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

№ 3 від 03.04.2017 року

14. Іпотечний договір № 1/1359154 від 10.04.2013 р. з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

№ 3 від 03.04.2017 року

/Протокол лічильної комісії № 13/

Учасникам зборів оповістили про результати голосування по всім питанням порядку денного.

Загальні збори акціонерів оголошуються закритими.

Протокол зборів складений у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

 

 

               Голова зборів                                                                                            В.З.Аннєнков

                        

               

               Секретар зборів                                                                                        А.Ю.Регеда