ПРОТОКОЛ № 28                                                       

чергових загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГРЕТА»

м. Дружківка                                                                                                                            22.03.2018 р.                               

Місце проведення загальних зборів: Україна, Донецька область, місто Дружківка, вулиця Чайковського, будинок 1, адміністративно-побутовий корпус заводу, 8-й поверх, актовий зал.                                                    

Дата і час проведення зборів: 22 березня 2018 року 11.00 година.        

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в чергових загальних зборах акціонерів, – 24.00 година 16.03.2018 р.             

На дату складання реєстру акціонерів, які мають право на участь в чергових загальних зборах, статутний капітал Товариства складає 5 197 678, 08 грн., розділений на 519 767 808 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,01 грн. кожна.        

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь в чергових загальних зборах: 2068 акціонерів, з яких 2065 - фізичні особи і 3 - юридичні особи.

Загальна кількість акцій Товариства – 519 767 808 шт., голосуючих акцій – 514 242 325 шт.

На чергових загальних зборах присутні 5 акціонерів, які володіють 513 913 320 шт. голосуючих акцій, що складає 98,873633974 % від загальної кількості акцій Товариства:

2 фізичні особи і 3 юридичні особи.

Від імені акціонерів - юридичних осіб присутні:

від ТОВ «КОМІНВЕСТ» /Харківська обл./ – Гурко В.А. - діє на підставі довіреності,

від ТОВ «УНІВЕРСАЛ» /м. Харків/ – Прокопенко Ю.В. - діє на підставі довіреності,

від ТОВ «ВІКАН» /м. Дружківка/ – Аннєнков В.В. - діє на підставі довіреності. 

На підставі протоколу Реєстраційної комісії за підсумками реєстрації акціонерів, які прибули для участі в чергових загальних зборах, кворум зборів визначений і збори визнані правочинними.

З протоколом Реєстраційної комісії чергових загальних зборів акціонерів ознайомив голова Реєстраційної комісії Регеда А.Ю.

Протокол Реєстраційної комісії приймається до уваги.

Письмових звернень акціонерів до початку проведення зборів не надходило.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

 

1.    Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

2.    Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

3.    Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

4.  Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту.

5. Розгляд звіту Наглядової ради про діяльність за 2017 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту.

6.   Розгляд звіту Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік і  затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.

7. Затвердження підсумків фінансового 2017 року, річного бухгалтерського балансу та фінансового звіту Товариства за 2017 рік.

8.    Розподіл прибутку та визначення порядку покриття збитків за 2017 рік.

9.    Припинення повноважень Генерального директора Товариства.

10.  Обрання Генерального директора Товариства.

11. Затвердження умов трудового контракту з Генеральним директором Товариства і встановлення розміру його винагороди.

12.  Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

13.  Обрання членів Наглядової ради Товариства.

14.  Обрання Голови Наглядової ради Товариства.

15.  Затвердження умов договорів з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, і обрання особи, уповноваженної підписувати договори.

16.  Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

17.  Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

18. Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань змін до відомостей про засновників (учасників) юридичної особи у зв'язку з приведенням у відповідність до Реєстру власників іменних цінних паперів. Призначення уповноваженої особи на здійснення дій з державної реєстрації внесення змін.

19.  Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчиняться Товариством згідно Статуту і ч. 2, 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» в період з 22 березня 2018 року до 22 березня 2019 року (із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості), і надання повноважень на підписання значних правочинів.

20. Затвердження кредитних договорів, договорів застави, іпотеки, поруки, і договорів про внесення змін до цих договорів, укладених ПрАТ (ПАТ) «ГРЕТА» з АТ «ТАСкомбанк», ПАТ «Креді Агріколь Банк» та іншими банками в 2017 році та до 22 березня 2018 року.

 

Загальними зборами акціонерів затверджений регламент роботи: заслуховування доповідей по питанням порядку денного, їх обговорення і голосування по ним. Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО :

 

Питання № 1:  «Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства»

 

Виступив Аннєнков В.В., який запропонував для підрахунку голосів результатів голосування по питанням порядку денного обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів Товариства у складі: Пархоменко Олександр Володимирович, Зайцева Оксана Леонідівна, Дворник Ірина Миколаївна.

Інших пропозицій не надходило. Дана пропозиція винесена на голосування.    

Проголосувало:

«За обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства» :

“за” – 5 акціонерів - 513 913 320 шт. акцій, що складає 98,873633974 % від загальної кількості  акцій Товариства та 100 % від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0 акціонерів;

“утримались” – 0 акціонерів;

 “недійсний” – 0 акціонерів.

Вирішили: Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів Товариства у складі: Пархоменко Олександр Володимирович, Зайцева Оксана Леонідівна, Дворник Ірина Миколаївна.

/Протокол лічильної комісії № 1/

 

Питання № 2:  «Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства»

 

Виступив Аннєнков В.В., який для ведення загальних зборів акціонерів запропонував обрати головою зборів Аннєнкова Віктора Захаровича і секретарем зборів Регеду Анатолія Юрійовича.

Інших пропозицій не надходило. Дана пропозиція винесена на голосування.        

Проголосувало:

«За обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів Товариства» :

“за” – 5 акціонерів - 513 913 320 шт. акцій, що складає 98,873633974 % від загальної кількості  акцій Товариства та 100 % від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0 акціонерів;

“утримались” – 0 акціонерів;

 “недійсний” – 0 акціонерів.

Вирішили:  Обрати головою зборів Аннєнкова Віктора Захаровича і секретарем зборів Регеду Анатолія Юрійовича.

/Протокол лічильної комісії № 2/

 

Питання № 3: «Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів Товариства»

 

Виступив голова зборів Аннєнков В.З., який запропонував затвердити регламент проведення загальних зборів акціонерів Товариства: доповідачам надається 10 хвилин, виступаючим – 4 хвилини.

         Інших пропозицій не надходило. Дана пропозиція винесена на голосування.

Проголосувало:

«За затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів Товариства» :

“за” – 5 акціонерів - 513 913 320 шт. акцій, що складає 98,873633974 % від загальної кількості  акцій Товариства та 100 % від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0 акціонерів;

“утримались” – 0 акціонерів;

 “недійсний” – 0 акціонерів.

Вирішили:  Затвердити регламент проведення загальних зборів акціонерів Товариства: доповідачам надається 10 хвилин, виступаючим – 4 хвилини.

/Протокол лічильної комісії № 3/

 

Питання № 4:  «Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту»

 

Виступив Генеральний директор Товариства Аннєнков В.З., який зачитав звіт одноосібного виконавчого органу - Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік і доповів про заходи за результатами розгляду звіту.

Запропонував затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та заходи за результатами розгляду звіту. 

Інших пропозицій не надходило. Дана пропозиція винесена на голосування.

Проголосувало:

«За затвердження звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік» :

“за” – 5 акціонерів - 513 913 320 шт. акцій, що складає 98,873633974 % від загальної кількості  акцій Товариства та 100 % від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0 акціонерів;

“утримались” – 0 акціонерів;

“недійсний” – 0 акціонерів.

«За затвердження заходів за результатами розгляду звіту» :

“за” – 5 акціонерів - 513 913 320 шт. акцій, що складає 98,873633974 % від загальної кількості  акцій Товариства та 100 % від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0 акціонерів;

“утримались” – 0 акціонерів;

“недійсний” – 0 акціонерів.

Вирішили:  Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та заходи за результатами розгляду звіту.

/Протокол лічильної комісії № 4/

 

Питання № 5:  «Розгляд звіту Наглядової ради про діяльність за 2017 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту»

 

         Виступив член Наглядової ради Товариства Аннєнков В.В., який зачитав звіт Наглядової ради про діяльність за 2017 рік і доповів про заходи за результатами розгляду звіту.

Запропонував затвердити звіт Наглядової ради про діяльність за 2017 рік та заходи за результатами розгляду звіту.

Інших пропозицій не надходило. Дана пропозиція винесена на голосування.

Проголосувало:

«За затвердження звіту Наглядової ради про діяльність за 2017 рік» :

“за” – 5 акціонерів - 513 913 320 шт. акцій, що складає 98,873633974 % від загальної кількості  акцій Товариства та 100 % від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0 акціонерів;

“утримались” – 0 акціонерів;

“недійсний” – 0 акціонерів.

«За затвердження заходів за результатами розгляду звіту» :

“за” – 5 акціонерів - 513 913 320 шт. акцій, що складає 98,873633974 % від загальної кількості  акцій Товариства та 100 % від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0 акціонерів;

“утримались” – 0 акціонерів;

“недійсний” – 0 акціонерів.

Вирішили:   Затвердити звіт  Наглядової ради про діяльність за 2017 рік та заходи за результатами розгляду звіту.

/Протокол лічильної комісії № 5/

 

Питання № 6:  «Розгляд звіту Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської  діяльності за 2017 рік і затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії»

 

Виступив голова Ревізійної комісії Товариства Регеда А.Ю. зі звітом про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік та висновками Ревізійної комісії.

Запропонував затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.

Інших пропозицій не надходило. Дана пропозиція винесена на голосування.

Проголосувало:

«За затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік» :

“за” – 5 акціонерів - 513 913 320 шт. акцій, що складає 98,873633974 % від загальної кількості  акцій Товариства та 100 % від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0 акціонерів;

“утримались” – 0 акціонерів;

“недійсний” – 0 акціонерів.

Вирішили:  Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.

/Протокол лічильної комісії № 6/

 

Питання № 7:  «Затвердження підсумків фінансового 2017 року, річного бухгалтерського  

                           балансу та фінансового звіту Товариства за 2017 рік»

 

         Виступив Генеральний директор Товариства Аннєнков В.З., який зачитав доклад про підсумки фінансового 2017 року, річного бухгалтерського балансу та фінансового  звіту  Товариства за 2017 рік.

Запропонував затвердити підсумки фінансового 2017 року, річний бухгалтерський  баланс та фінансовий  звіт Товариства за 2017 рік.

Інших пропозицій не надходило. Дана пропозиція винесена на голосування.

Проголосувало:

«За затвердження підсумків фінансового 2017 року, річного бухгалтерського балансу та фінансового звіту Товариства за 2017 рік» : 

“за” – 5 акціонерів - 513 913 320 шт. акцій, що складає 98,873633974 % від загальної кількості  акцій Товариства та 100 % від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0 акціонерів;

“утримались” – 0 акціонерів;

“недійсний” – 0 акціонерів.

Вирішили: Затвердити підсумки фінансового 2017 року, річний бухгалтерський баланс та фінансовий звіт Товариства за 2017 рік.

/Протокол лічильної комісії № 7/

 

Питання № 8:  «Розподіл прибутку та визначення порядку покриття збитків за 2017 рік»

 

Виступив Генеральний директор Товариства Аннєнков В.З., який доповів про отриманий підприємством за 2017 рік прибуток і про заходи в 2018 році для покриття збитків.

Запропонував прийняти рішення про те, щоб отриманий прибуток спрямовувати на розвиток виробництва і дивіденди за 2017 рік не виплачувати.

Інших пропозицій не надходило. Дана пропозиція винесена на голосування.

Проголосувало:

«За розподіл прибутку та визначення порядку покриття збитків за 2017 рік» :

“за” – 5 акціонерів - 513 913 320 шт. акцій, що складає 98,873633974 % від загальної кількості  акцій Товариства та 100 % від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0 акціонерів;

“утримались” – 0 акціонерів;

“недійсний” – 0 акціонерів.

Вирішили:  Отриманий прибуток спрямовувати на розвиток виробництва і дивіденди за 2017 рік не виплачувати.

/Протокол лічильної комісії № 8/

 

Питання № 9:  «Припинення повноважень Генерального директора Товариства»

 

        Виступив Аннєнков В.В., який доповів про те, що згідно Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства на загальних зборах акціонерів 26 березня 2015 року був обраний Генеральним директором Аннєнков Віктор Захарович на строк 3 роки. Оскільки цей строк закінчується, то в даний час згідно Статуту на зборах необхідно припинити повноваження одноосібного виконавчого органу Товариства - Генерального директора.

Запропонував припинити повноваження Генерального директора Товариства.

Інших пропозицій не надходило. Дана пропозиція винесена на голосування.

Проголосувало:

«За припинення повноважень Генерального директора Товариства» :

“за”- 5 акціонерів - 513 913 320 шт. акцій, що складає 98,873633974 % від загальної кількості  акцій Товариства та 100 % від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0 акціонерів;

“утримались” – 0 акціонерів;

“недійсний” – 0 акціонерів.

Вирішили:  Припинити повноваження Генерального директора Товариства.

/Протокол лічильної комісії № 9/

 

Питання № 10:  «Обрання Генерального директора Товариства»

 

        Виступив Аннєнков В.В., який доповів про те, що згідно Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства на загальних зборах акціонерів шляхом простого голосування повинен бути обраний одноосібний виконавчий орган Товариства - Генеральний директор. Оскільки попередні повноваження Генерального директора на цих зборах припинені, то в даний час необхідно обрати Генерального директора Товариства на строк, встановлений Статутом.

Запропонував обрати Генеральним директором Товариства Аннєнкова Віктора Захаровича (ідентифікаційний номер 1330906835) на строк 3 роки (згідно статуту).

Інших пропозицій не надходило. Дана пропозиція винесена на голосування.

Проголосувало:

«За обрання Генеральним директором Товариства Аннєнкова Віктора Захаровича (ідентифікаційний номер 1330906835) на строк 3 роки (згідно статуту)» :

“за”- 5 акціонерів - 513 913 320 шт. акцій, що складає 98,873633974 % від загальної кількості  акцій Товариства та 100 % від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0 акціонерів;

“утримались” – 0 акціонерів;

“недійсний” – 0 акціонерів.

Вирішили: Обрати Генеральним директором Товариства Аннєнкова Віктора Захаровича (ідентифікаційний номер 1330906835) на строк 3 роки (згідно статуту).

/Протокол лічильної комісії № 10/

 

Питання № 11:  «Затвердження умов трудового контракту з Генеральним директором Товариства і встановлення розміру його винагороди»

 

Виступив Аннєнков В.В., який доповів про те, що згідно Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства на загальних зборах акціонерів повинні бути затверджені умови трудового контракту з Генеральним директором Товариства і встановлений розмір його винагороди. Зачитав текст трудового контракту.

Запропонував затвердити визначені умови трудового контракту з Генеральним директором Товариства і встановити розмір його винагороди.

Інших пропозицій не надходило. Дана пропозиція винесена на голосування.

Проголосувало:

«За затвердження умов трудового контракту з Генеральним директором Товариства і встановлення розміру його винагороди» :

“за”- 5 акціонерів - 513 913 320 шт. акцій, що складає 98,873633974 % від загальної кількості  акцій Товариства та 100 % від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0 акціонерів;

“утримались” – 0 акціонерів;

“недійсний” – 0 акціонерів.

Вирішили: Затвердити умови трудового контракту з Генеральним директором Товариства і встановити розмір його винагороди.

/Протокол лічильної комісії № 11/

 

Питання № 12:  «Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства»

 

Виступив Генеральний директор Товариства Аннєнков В.З., який доповів про те, що згідно

Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства на загальних зборах акціонерів 26 березня 2015 року були обрані Голова та члени Наглядової ради Товариства на строк 3 роки. Оскільки цей строк закінчується, то в даний час згідно Статуту на зборах необхідно припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Запропонував припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Інших пропозицій не надходило. Дана пропозиція винесена на голосування.

Проголосувало:

«За припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства» :

“за”- 5 акціонерів - 513 913 320 шт. акцій, що складає 98,873633974 % від загальної кількості  акцій Товариства та 100 % від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0 акціонерів;

“утримались” – 0 акціонерів;

“недійсний” – 0 акціонерів.

Вирішили:  Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства.

/Протокол лічильної комісії № 12/

 

Питання № 13:  «Обрання членів Наглядової ради Товариства»

 

Виступив Генеральний директор Товариства Аннєнков В.З., який доповів про те, що згідно  Статуту Товариства Наглядова рада повинна бути вибрана на зборах шляхом простого голосування у кількості 4-х осіб на строк 3 роки.

Запропонував обрати членами Наглядової ради Товариства: Манасьяна Павла Акоповича, Аннєнкова Володимира Вікторовича, Фундукяна Андрія Арутюновича, Анненкова Ігоря Вікторовича – на строк 3 роки (згідно статуту).

Інших пропозицій не надходило. Дана пропозиція винесена на голосування.

Проголосувало:

«За обрання членами Наглядової ради Товариства: Манасьяна Павла Акоповича, Аннєнкова Володимира Вікторовича, Фундукяна Андрія Арутюновича, Анненкова Ігоря Вікторовича – на строк 3 роки (згідно статуту)» :

“за”- 5 акціонерів - 513 913 320 шт. акцій, що складає 98,873633974 % від загальної кількості  акцій Товариства та 100 % від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0 акціонерів;

“утримались” – 0 акціонерів;

“недійсний” – 0 акціонерів.

Вирішили: Обрати членами Наглядової ради Товариства: Манасьяна Павла Акоповича, Аннєнкова Володимира Вікторовича, Фундукяна Андрія Арутюновича, Анненкова Ігоря Вікторовича – на строк 3 роки (згідно статуту).

/Протокол лічильної комісії № 13 /

Питання № 14:  «Обрання Голови Наглядової ради Товариства»

 

Виступив Генеральний директор Товариства Аннєнков В.З., який доповів про те, що згідно Статуту Товариства Голова Наглядової ради повинен бути вибраний на зборах шляхом простого голосування зі складу членів Наглядової ради на строк 3 роки.

Запропонував обрати Головою Наглядової ради Товариства Манасьяна Павла Акоповича на строк 3 роки (згідно статуту).

Інших пропозицій не надходило. Дана пропозиція винесена на голосування.

Проголосувало:

«За обрання Головою Наглядової ради Товариства Манасьяна Павла Акоповича на строк 3 роки (згідно статуту)» :

“за”- 5 акціонерів - 513 913 320 шт. акцій, що складає 98,873633974 % від загальної кількості  акцій Товариства та 100 % від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0 акціонерів;

“утримались” – 0 акціонерів;

“недійсний” – 0 акціонерів.

Вирішили:  Обрати Головою Наглядової ради Товариства Манасьяна Павла Акоповича на строк 3 роки (згідно статуту).

/Протокол лічильної комісії № 14/

Питання № 15:  «Затвердження умов договорів з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди і обрання особи, уповноваженної підписувати договори»

 

Виступив Генеральний директор Товариства Аннєнков В.З., який доповів про те, що згідно

Закону України «Про акціонерні товариства» умови договорів з Головою і членами Наглядової ради повинні бути визначені та затверджені на загальних зборах акціонерів. Також повинна бути обрана особа, уповноважена підписувати договори. Зачитав тексти договорів.

Запропонував затвердити умови договорів з Головою та членами Наглядової ради і встановити розміри їх винагороди. Обрати уповноваженими особами на підписання договорів з Головою Наглядової радиГенерального директора Товариства Аннєнкова Віктора Захаровича, а з членами Наглядової радиГолову Наглядової ради Манасьяна Павла Акоповича.

Інших пропозицій не надходило. Дана пропозиція винесена на голосування.

Проголосувало:

«За затвердження умов договорів з Головою та членами Наглядової ради і встановлення розміру їх винагороди» :

“за”- 5 акціонерів - 513 913 320 шт. акцій, що складає 98,873633974 % від загальної кількості  акцій Товариства та 100 % від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0 акціонерів;

“утримались” – 0 акціонерів;

“недійсний” – 0 акціонерів.

«За обрання уповноваженими особами на підписання договорів з Головою Наглядової радиГенерального директора Товариства Аннєнкова Віктора Захаровича, а з членами Наглядової радиГолову Наглядової ради Манасьяна Павла Акоповича» :

“за”- 5 акціонерів - 513 913 320 шт. акцій, що складає 98,873633974 % від загальної кількості  акцій Товариства та 100 % від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0 акціонерів;

“утримались” – 0 акціонерів;

“недійсний” – 0 акціонерів.

Вирішили: Затвердити умови договорів з Головою та членами Наглядової ради і встановити розміри їх винагороди. Обрати уповноваженими особами на підписання договорів з Головою Наглядової радиГенерального директора Товариства Аннєнкова Віктора Захаровича, а з членами Наглядової радиГолову Наглядової ради Манасьяна Павла Акоповича.

/Протокол лічильної комісії № 15/

 

Питання № 16:  «Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства»

 

Виступив Генеральний директор Товариства Аннєнков В.З., який доповів про те, що згідно

Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства на загальних зборах акціонерів 26 березня 2015 року були обрані члени Ревізійної комісії Товариства на строк 3 роки. Оскільки цей строк закінчується, то в даний час згідно Статуту на зборах необхідно припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.

Запропонував припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.

Інших пропозицій не надходило. Дана пропозиція винесена на голосування.

Проголосувало:

«За припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства»:

“за”- 5 акціонерів - 513 913 320 шт. акцій, що складає 98,873633974 % від загальної кількості  акцій Товариства та 100 % від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0 акціонерів;

“утримались” – 0 акціонерів;

“недійсний” – 0 акціонерів.

Вирішили:  Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.

/Протокол лічильної комісії № 16/

 

Питання № 17:  «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства»

 

Виступив Генеральний директор Товариства Аннєнков В.З., який доповів про те, що згідно Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства Ревізійна комісія повинна бути вибрана на зборах шляхом кумулятивного голосування у кількості 4-х осіб на строк 3 роки. Пояснив суть та порядок кумулятивного голосування: в бюлетені для голосування вказується загальний перелік кандидатів, голоси кожного акціонера помножуються на кількість членів, що обираються, і це число кожний акціонер має право віддати одному з кандидатів або розподілити між кількома кандидатами на свій розсуд. Ревізійна комісія вважається вибраною за умови обрання повного складу. Також пояснив, що відповідно до Закону «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства обрання Голови Ревізійної комісії здійснюється членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

Запропонував обрати членами Ревізійної комісії Товариства: Регеду Анатолія Юрійовича, Ємельянову Ірину Вікторівну, Стрілець Зою Іванівну, Літвінова Сергія Олексійовича на строк 3 роки (згідно статуту). 

Інших пропозицій не надходило. Дана пропозиція винесена на голосування.                       

Проголосувало:   кумулятивне голосування

«За обрання членів Ревізійної комісії Товариства» :

За Регеду Анатолія  Юрійовича  -        513 913 320 голосів.

За Ємельянову Ірину Вікторівну  -      513 913 320 голосів.

За Стрілець Зою Іванівну  -                  513 913 320 голосів.

За Літвінова Сергія Олексійовича  -    513 913 320 голосів.

Вирішили: Обрати членами Ревізійної комісії Товариства: Регеду Анатолія Юрійовича, Ємельянову Ірину Вікторівну, Стрілець Зою Іванівну, Літвінова Сергія Олексійовича на строк 3 роки (згідно статуту).

/Протокол лічильної комісії № 17/

Питання № 18:  «Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань змін до відомостей про засновників (учасників) юридичної особи у зв'язку з приведенням у відповідність до Реєстру власників іменних цінних паперів. Призначення уповноваженої особи на здійснення дій з державної реєстрації внесення змін.»

 

Виступив Генеральний директор Товариства Аннєнков В.З., який доповів  про те, що під час переходу акціонерного товариства з Публічного на Приватне і відкритті нового поточного рахунку підприємства при проведенні перевірки наданих документів банком у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у відомостях про засновників (учасників) юридичної особи виявлена невідповідність Реєстру власників іменних цінних паперів. Наразі у зв'язку з цим необхідно внести відповідні зміни і для здійснення дій з державної реєстрації внесення змін призначити уповноважену особу.           

Запропонував прийняти наступне рішення:

«Внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань зміни до відомостей про засновників (учасників) юридичної особи у зв'язку з приведенням у відповідність до Реєстру власників іменних цінних паперів, виклавши відомості в наступній редакції: «ІНШІ АКЦІОНЕРИ – ЮРИДИЧНІ ОСОБИ згідно Реєстру акціонерів, розмір внеску до статутного фонду – 5139033,20 грн.; ІНШІ АКЦІОНЕРИ – ФІЗИЧНІ ОСОБИ згідно Реєстру акціонерів, розмір внеску до статутного фонду – 58644,88 грн.». Призначити уповноваженою особою на здійснення дій з державної реєстрації внесення змін Генерального директора Товариства Аннєнкова Віктора Захаровича з правом передоручення.»

Інших пропозицій не надходило. Дана пропозиція винесена на голосування.

Проголосувало:

«За внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань змін до відомостей про засновників (учасників) юридичної особи у зв'язку з приведенням у відповідність до Реєстру власників іменних цінних паперів, виклавши відомості в наступній редакції: «ІНШІ АКЦІОНЕРИ – ЮРИДИЧНІ ОСОБИ згідно Реєстру акціонерів, розмір внеску до статутного фонду – 5139033,20 грн.; ІНШІ АКЦІОНЕРИ – ФІЗИЧНІ ОСОБИ згідно Реєстру акціонерів, розмір внеску до статутного фонду – 58644,88 грн.» :

“за” – 5 акціонерів - 513 913 320 шт. акцій, що складає 98,873633974 % від загальної кількості  акцій Товариства та 100 % від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0 акціонерів;

“утримались” – 0 акціонерів;

“недійсний” – 0 акціонерів.

«За призначення уповноваженою особою на здійснення дій з державної реєстрації внесення змін Генерального директора Товариства Аннєнкова Віктора Захаровича з правом передоручення» :

“за” – 5 акціонерів - 513 913 320 шт. акцій, що складає 98,873633974 % від загальної кількості  акцій Товариства та 100 % від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0 акціонерів;

“утримались” – 0 акціонерів;

“недійсний” – 0 акціонерів.

Вирішили:  Внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань зміни до відомостей про засновників (учасників) юридичної особи у зв'язку з приведенням у відповідність до Реєстру власників іменних цінних паперів, виклавши відомості в наступній редакції: «ІНШІ АКЦІОНЕРИ – ЮРИДИЧНІ ОСОБИ згідно Реєстру акціонерів, розмір внеску до статутного фонду – 5139033,20 грн.; ІНШІ АКЦІОНЕРИ – ФІЗИЧНІ ОСОБИ згідно Реєстру акціонерів, розмір внеску до статутного фонду – 58644,88 грн.». Призначити уповноваженою особою на здійснення дій з державної реєстрації внесення змін Генерального директора Товариства Аннєнкова Віктора Захаровича з правом передоручення.

/Протокол лічильної комісії № 18/

 

Питання № 19: «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчиняться Товариством згідно Статуту і ч. 2, 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» в період з 22 березня 2018 року до 22 березня 2019 року (із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості), і надання повноважень на підписання значних правочинів»

 

Виступив Генеральний директор Товариства  Аннєнков В.З., який доповів про те, що згідно Статуту Товариства і ч. 2, 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо ринкова вартість майна та послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами акціонерів. З врахуванням того, що обсяги виробництва постійно збільшуються і стрімко ростуть ціни на матеріали, продукцію, послуги, комплектуючі для виробництва, немає реальних можливостей для затвердження кожного контракту, договору або угоди скликати позачергові загальні збори акціонерів, так як це тягне за собою втрату часу та значні фінансові витрати. Оскільки необхідність у вчиненні таких правочинів у Товариства може виникнути у будь-який час і вони укладаються винятково в інтересах виробництва, то загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Крім того, необхідно надати повноваження щодо визначення істотних умов правочинів та підписання документів, пов’язаних з укладенням значних правочинів, уповноваженій особі.

Запропонував прийняти наступне рішення:

«Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчиняться Товариством згідно Статуту і ч. 2, 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» в період з 22 березня 2018 року до 22 березня 2019 року та предметом /характером/ яких є:

- Одержання Товариством кредитів /позик/, прийняття грошових зобов’язань, гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів, послуг у банках України, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, - із встановленням їх граничної сукупної вартості у сумі не більше 310 млн. гривень.

- Передача майна /майнових прав/ Товариства у заставу /іпотеку/ та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов’язань Товариства /у т.ч. договорів поруки/ та/або  забезпечення зобов’язань будь-яких третіх осіб, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, - із встановленням їх граничної сукупної вартості у сумі не більше 930 млн. гривень.

- Договорів купівлі-продажу майна /у т.ч. нерухомого майна/, матеріалів, запчастин, продукції, договорів надання послуг, відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди, лізингу, доручення та інших, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, - із встановленням їх граничної сукупної вартості у сумі не більше 310 млн. гривень.

Надати повноваження в період з 22 березня 2018 року до 22 березня 2019 року щодо визначення істотних умов правочинів та підписання документів, пов’язаних з укладенням значних правочинів, Генеральному директору Товариства Аннєнкову Віктору Захаровичу.»

Інших пропозицій не надходило. Дана пропозиція винесена на голосування.

Проголосувало:

«За попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, - із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, які можуть вчиняться Товариством згідно Статуту і ч. 2, 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» в період з 22 березня 2018 року до 22 березня 2019 року» :

“за” – 5 акціонерів - 513 913 320 шт. акцій, що складає 98,873633974 % від загальної кількості  акцій Товариства та 100 % від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0 акціонерів;

“утримались” – 0 акціонерів;

“недійсний” – 0 акціонерів.

«За надання повноваженнь в період з 22 березня 2018 року до 22 березня 2019 року щодо визначення істотних умов правочинів та підписання документів, пов’язаних з укладенням значних правочинів, Генеральному директору Товариства Аннєнкову Віктору Захаровичу» :

“за” – 5 акціонерів - 513 913 320 шт. акцій, що складає 98,873633974 % від загальної кількості  акцій Товариства та 100 % від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0 акціонерів;

“утримались” – 0 акціонерів;

“недійсний” – 0 акціонерів.

Вирішили:  Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчиняться  Товариством згідно Статуту і ч. 2, 3 ст. 70 Закону «Про акціонерні товариства» в період з 22 березня 2018 року до 22 березня 2019 року та предметом /характером/ яких є:

- Одержання Товариством кредитів /позик/, прийняття грошових зобов’язань, гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів, послуг у банках України, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, - із встановленням їх граничної сукупної вартості у сумі не більше 310 млн. гривень.

- Передача майна /майнових прав/ Товариства у заставу /іпотеку/ та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов’язань Товариства /у т.ч. договорів поруки/ та/або  забезпечення зобов’язань будь-яких третіх осіб, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, - із встановленням їх граничної сукупної вартості у сумі не більше 930 млн. гривень.

- Договорів купівлі-продажу майна /у т.ч. нерухомого майна/, матеріалів, запчастин, продукції, договорів надання послуг, відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди, лізингу, доручення та інших, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності товариства, - із встановленням їх граничної сукупної вартості у сумі не більше 310 млн. гривень.

Надати повноваження в період з 22 березня 2018 року до 22 березня 2019 року щодо визначення істотних умов правочинів та підписання документів, пов’язаних з укладенням значних правочинів, Генеральному директору Товариства Аннєнкову Віктору Захаровичу.

/Протокол лічильної комісії № 19/

Питання № 20:  «Затвердження кредитних договорів, договорів застави, іпотеки, поруки і договорів про внесення змін до цих договорів, укладених ПрАТ (ПАТ) «ГРЕТА» з АТ «ТАСкомбанк», ПАТ «Креді Агріколь Банк» та іншими банками в 2017 році та до 22 березня 2018 року»

 

Виступив Генеральний директор Товариства Аннєнков В.З., який доповів про те, що в період з дати проведення останніх чергових загальних зборів акціонерів до сьогоднішнього дня Товариство укладало з банками кредитні договори, договори застави, іпотеки, поруки, зміни і доповнення до договорів згідно наданому переліку. Укладення зазначених договорів було необхідно для стабільної роботи Товариства. Відповідно до порядку оформлення цих договорів банкам необхідно їх затвердження на загальних зборах акціонерів. Зачитав перелік договорів.

Запропонував затвердити кредитні договори, договори застави, іпотеки, поруки і договори про внесення змін до цих договорів, укладені ПрАТ (ПАТ) «ГРЕТА» з АТ «ТАСкомбанк», ПАТ «Креді Агріколь Банк» та іншими банками в 2017 році та до 22 березня 2018 року (згідно переліку).

Інших пропозицій не надходило. Дана пропозиція винесена на голосування.

Проголосувало:

«За затвердження кредитних договорів, договорів застави, іпотеки, поруки і договорів про внесення змін до цих договорів, укладених  ПрАТ (ПАТ) «ГРЕТА» з АТ «ТАСкомбанк», ПАТ «Креді Агріколь Банк» та іншими банками в 2017 році та до 22 березня 2018 року (згідно переліку)» :

1.  Кредитний договір № Т 20.11.2013 К 1600 від 28.09.2017 р.

2. Кредитний договір № НК 306 від 30.08.2012 р. з врахуванням договорів про внесення змін і  доповнень до нього:

№ 20 від 09.02.2017 р.

№ 21 від 10.07.2017 р.

№ 22 від 28.09.2017 р.

3. Договір поруки № НІ 3185 від 10.08.2016 р. з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

№ 1 від 10.07.2017 р.

4. Договір поруки № НІ 3267 від 27.09.2016 р. з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

№ 1 від 10.07.2017 р.

5. Договір застави № НІ 1599 від 26.03.2014 р. з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

№ 4 від 10.07.2017 р.

6. Договір застави НІ 1422 від 18.10.2013 р. з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

№ 6 від 10.07.2017 р.

7. Договір поруки № Т 11.03.2014 І 2099 від 25.02.2015 р. з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

№ 3 від 10.07.2017 р.

8. Договір застави № НІ 2088 від 19.02.2015 р. з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

№ 2 від 10.07.2017 р.

9. Договір застави № НІ 2087 від 19.02.2015 р. з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

№ 2 від 10.07.2017 р.

10. Договір застави № НІ 2073 від 06.02.2015 р. з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

№ 2 від 10.07.2017 р.

11. Договір застави № НІ 2100 від 25.02.2015 р. з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

№ 1 від 10.07.2017 р.

12. Договір застави № НІ 2101 від 25.02.2015 р. з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

№ 3 від 10.07.2017 р.

13. Договір про надання овердрафту № Т 23.08.2011 К 389 від 25.02.2013 р. з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

№ 8 від 10.07.2017 р.

№ 9 від 28.09.2017 р.

№ 10 від 15.11.2017 р.

14. Договір застави № НІ 996 від 25.02.2013 р.з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

№ 7 від 10.07.2017 р.

15.  Договір застави № Т 09.09.2014 І 4231 від 28.09.2017 р.

16. Договір застави № НІ 716 від 30.08.2012 р. з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

№ 8 від 10.07.2017 р.

17. Договір поруки № Т 11.03.2014 І 2074 від 06.02.2015 р. з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

№ 6 від 10.07.2017 р.

18. Іпотечний договір № 3658 від 30.08.2012 р. з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

№ 7 від 03.08.2017 р.

19. Іпотечний договір № 3656 від 30.08.2012 р. з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

№ 5 від 03.07.2017 р.

20. Іпотечний договір № 693 від 22.06.2016 р. з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

№ 2 від 03.07.2017 р.

21. Іпотечний договір № 3660 від 30.08.2012 р. з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

№ 6 від 03.08.2017 р.

22. Іпотечний договір № 393 від 18.02.2015 р. з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

№ 1 від 03.08.2017 р.

23. Іпотечний договір № 2576 від 26.12.2016 р. з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

№ 1 від 03.08.2017 р.

24. Договір застави № 123 від 17.01.2014 р. з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

№ 1 від 03.08.2017 р.

25. Договір застави № 3662 від 30.08.2012 р. з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

№ 8 від 03.08.2017 р.

26. Договір застави № 392 від 30.08.2012 р. з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

№ 2 від 03.08.2017 р.

“за” – 5 акціонерів - 513 913 320 шт. акцій, що складає 98,873633974 % від загальної кількості  акцій Товариства та 100 % від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0 акціонерів;

“утримались” – 0 акціонерів;

“недійсний” – 0 акціонерів.

Вирішили:  Затвердити кредитні договори, договори застави, іпотеки, поруки і договори про внесення змін до цих договорів, укладені ПрАТ (ПАТ) «ГРЕТА» з АТ «ТАСкомбанк», ПАТ «Креді Агріколь Банк» та іншими банками в 2017 році та до 22 березня 2018 року (згідно переліку):

1.  Кредитний договір № Т 20.11.2013 К 1600 від 28.09.2017 р.

2. Кредитний договір № НК 306 від 30.08.2012 р. з врахуванням договорів про внесення змін і  доповнень до нього:

№ 20 від 09.02.2017 р.

№ 21 від 10.07.2017 р.

№ 22 від 28.09.2017 р.

3. Договір поруки № НІ 3185 від 10.08.2016 р. з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

№ 1 від 10.07.2017 р.

4. Договір поруки № НІ 3267 від 27.09.2016 р. з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

№ 1 від 10.07.2017 р.

5. Договір застави № НІ 1599 від 26.03.2014 р. з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

№ 4 від 10.07.2017 р.

6. Договір застави НІ 1422 від 18.10.2013 р. з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

№ 6 від 10.07.2017 р.

7. Договір поруки № Т 11.03.2014 І 2099 від 25.02.2015 р. з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

№ 3 від 10.07.2017 р.

8. Договір застави № НІ 2088 від 19.02.2015 р. з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

№ 2 від 10.07.2017 р.

9. Договір застави № НІ 2087 від 19.02.2015 р. з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

№ 2 від 10.07.2017 р.

10. Договір застави № НІ 2073 від 06.02.2015 р. з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

№ 2 від 10.07.2017 р.

11. Договір застави № НІ 2100 від 25.02.2015 р. з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

№ 1 від 10.07.2017 р.

12. Договір застави № НІ 2101 від 25.02.2015 р. з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

№ 3 від 10.07.2017 р.

13. Договір про надання овердрафту № Т 23.08.2011 К 389 від 25.02.2013 р. з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

№ 8 від 10.07.2017 р.

№ 9 від 28.09.2017 р.

№ 10 від 15.11.2017 р.

14. Договір застави № НІ 996 від 25.02.2013 р.з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

№ 7 від 10.07.2017 р.

15.  Договір застави № Т 09.09.2014 І 4231 від 28.09.2017 р.

16. Договір застави № НІ 716 від 30.08.2012 р. з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

№ 8 від 10.07.2017 р.

17. Договір поруки № Т 11.03.2014 І 2074 від 06.02.2015 р. з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

№ 6 від 10.07.2017 р.

18. Іпотечний договір № 3658 від 30.08.2012 р. з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

№ 7 від 03.08.2017 р.

19. Іпотечний договір № 3656 від 30.08.2012 р. з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

№ 5 від 03.07.2017 р.

20. Іпотечний договір № 693 від 22.06.2016 р. з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

№ 2 від 03.07.2017 р.

21. Іпотечний договір № 3660 від 30.08.2012 р. з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

№ 6 від 03.08.2017 р.

22. Іпотечний договір № 393 від 18.02.2015 р. з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

№ 1 від 03.08.2017 р.

23. Іпотечний договір № 2576 від 26.12.2016 р. з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

№ 1 від 03.08.2017 р.

24. Договір застави № 123 від 17.01.2014 р. з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

№ 1 від 03.08.2017 р.

25. Договір застави № 3662 від 30.08.2012 р. з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

№ 8 від 03.08.2017 р.

26. Договір застави № 392 від 30.08.2012 р. з врахуванням договорів про внесення змін і доповнень до нього:

№ 2 від 03.08.2017 р.

/Протокол лічильної комісії № 20/

Учасникам зборів оповістили про результати голосування по всім питанням порядку денного.

Загальні збори акціонерів оголошуються закритими.

Протокол зборів складений у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

 

 

 

               Голова зборів                                                                                                      В.З.Аннєнков

 

 

                        

               Секретар зборів                                                                                                  А.Ю.Регеда