ПРОТОКОЛ №  21

Позачергових  загальних зборів акціонерів

Публічного  акціонерного товариства

ГРЕТА  / 00153488/

 

м.  Дружківка                                                                                               28 серпня 2012 р.                                  

 Місце проведення зборів: 84205, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Чайковського,1, актовий зал (8 поверх). 

Час  і дата проведення зборів: 11-00,  28 серпня  2012 р.

На дату складання реєстру акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах акціонерів статутний капітал товариства складає  5 197 678,08 грн., розділений  на

519 767 808  простих іменних акцій, номінальною вартістю  0,01 грн. кожна.

Дата  складання переліку акціонерів, які мають право на участь в  чергових загальних зборах  акціонерів - 24 година 21.08.2012 р.

 

На загальних зборах акціонерів присутні  акціонери, що володіють 511 601 469 шт. голосуючими акціями, що складає  98,8769  %  від загальної кількості  акцій  товариства, а саме:

6  фізичних  осіб  та  3  юридичні особи.

Від імені акціонерів  -  юридичних осіб присутні:

від: ТОВ “КОМІНВЕСТ”  /м . Харків/ - Фундукян А.А. - діє  на підставі довіреності.

від:ПрАТ“УНІВЕРСАЛ” /м. Харків/ - Фундукян А.А. - діє  на підставі довіреності.

від ТОВ “ВІКАН” /м. Донецьк /- Аннєнков В.В.– діє  на підставі довіреності.

 

На підставі протоколу реєстраційної комісії за підсумками реєстрації акціонерів, які прибули для участі в загальних зборах, збори визнані правомочними.

З протоколом реєстраційної  комісії загальні збори ознайомив  Голова реєстраційної

 комісії Регеда А.Ю.

Протокол реєстраційної комісії приймається до уваги.

Письмових звернень акціонерів до моменту проведення зборів не надходило.

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

1.                    Обрання лічильної комісії. Обрання голови  і секретаря загальних зборів  акціонерів, затвердження регламенту загальних зборів.

2.                   Прийняття рішення про укладення ПАТ «Грета» в 2012 році кредитних договорів з АТ «ТАСкомбанк», ПАТ «Банк Кредит Дніпро», ПАТ «Укрсоцбанк»,ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» та визначення їх основних умов.

3.                   Прийняття рішення про  передачу в 2012 році  АТ «ТАСкомбанк», ПАТ «Банк Кредит Дніпро», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна»  в заставу / іпотеку майна/майнових прав , які будуть надані в забезпечення виконання зобов’язань ПАТ «Грета» за кредитними договорами, укладеним з цими банками.

4.                   Прийняття рішення про виступ фінансовим та майновим поручителем та передачу АТ «ТАСкомбанк» в 2012 році в заставу / іпотеку майна/майнових прав ПАТ «Грета», які будуть надані в  забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «Газтехнозбут» за укладеними ним угодами.

5.                   Ухвалення рішення про попереднє схвалення кредитних договорів і договорів забезпечення, а також договорів про внесення змін до кредитних договорів і договорів застави/іпотеки, які укладені та будуть укладатись ПАТ «Грета» АТ «ТАСкомбанк», ПАТ «Банк Кредит Дніпро», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Банк Петрокоммерц-Украина» протягом 1 року з дати проведення останніх загальних зборів товариства та встановлення їх граничної сукупної вартості.

6.                   Надання повноважень на підписання кредитних договорів та договорів забезпечення, договорів про внесення змін до них , рішення про укладення яких прийнято на загальних зборах,  представникам  ПАТ «ГРЕТА».

7.                   Прийняття рішення про попереднє схвалення  значних правочинів, які можуть вчиняться товариством  згідно статуту в період  з 28 серпня 2012 р. по   28 серпня 2013 р. включно/ з зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості/ та надання повноважень на підписання значних правочинів.

 

Зборами затверджений регламент роботи: заслуховування доповідей по питаннях порядку денного, їх обговорення і голосування по них.

Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 

Питання № 1 :

«Обрання лічильної комісії. Обрання голови  і секретаря загальних зборів  акціонерів, затвердження регламенту загальних зборів.»

           Виступив Голова наглядової ради Манасьян Павло Акопович, який відкрив збори і для організації процедури голосування та ведення зборів запропонував обрати Головою зборів за рішенням наглядової ради генерального директора Аннєнкова Віктора Захаровича, секретарем зборів Фундукяна Андрія Арутюновича, до складу лічильної комісії 3 чоловіка, персонально: Нетименко Яну  Володимирівну, Дворник Ірину Миколаївну, Зайцеву Оксану  Леонідівну.

Визначити регламент проведення загальних зборів:

 -  для доповідачів – 10 хв.

 -  для виступів – 4 хв.

Інших пропозицій не надходило. Дані пропозиції винесені на голосування.

 

За дану пропозицію проголосувало:

 

“за”- 9акціонерів -  511 601 469 шт. акцій, що складає 98,8769 %  від     загальної кількості  акцій  товариства  та  100 %  від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

 “проти” - 0акціонерів

“утримались” – 0 акціонерів

“недійсний” – 0бюлетенів

 

Рішення ухвалене.

Вирішили:

затвердити :

Головою зборів – Аннєнкова Віктора Захаровича і секретарем зборів - Фундукяна Андрія Арутюновича.

Лічильну комісію в складі :

Зайцевої Оксани  Леонідівни, Нетименко Яни  Володимирівни, Дворник Ірини Миколаївни.

Головою лічильноїкомісіїЗайцеву Оксану  Леонідівну

/Протокол  лічильної комісії    1/

 

Регламент зборів затверджений.

Питання  № 2

 

«Прийняття рішення про укладення ПАТ «Грета» в 2012 році кредитних договорів з АТ «ТАСкомбанк», ПАТ «Банк Кредит Дніпро», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» та визначення їх основних умов.

 

Виступив:

Член наглядової ради Аннєнков В.В., який доповів про те, що для стабільної роботи товариства, поповнення обігових коштів необхідно укласти кредитні  договори з АТ «ТАСкомбанк», ПАТ «Банк Кредит Дніпро», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна». Запропонував затвердити їх основні умови:

1)           Основні умови кредитних договорів з АТ «ТАСкомбанк»:

Сума кредиту не більше 83 000 000  гривень(або еквівалентну суму в іноземній валюті)

Процентна ставка за користування кредитом – не більше 3,5  облікової ставки НБУ

Розмір комісійної винагороди не більше  415 000 гривень.

Строк кредитування – до  60  місяців.

 

2)           Основні умови кредитних договорів ПАТ «Банк Кредит Дніпро»

Сума кредиту не більше 80 000 000  гривень(або еквівалентну суму в іноземній валюті)

Процентна ставка за користування кредитом – не більше 3,5  облікової ставки НБУ

Розмір комісійної винагороди не більше  405 000 гривень.

Строк кредитування – до  72  місяців.

 

3)           Основні умови кредитних договорів ПАТ «Укрсоцбанк»

Сума кредиту не більше 80 000 000  гривень(або еквівалентну суму в іноземній валюті)

Процентна ставка за користування кредитом – не більше 3,5  облікової ставки НБУ

Розмір комісійної винагороди не більше  405 000 гривень.

Строк кредитування – до  72  місяців.

 

4)           Основні умови кредитних договорів ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна».

Сума кредиту не більше 80 000 000  гривень(або еквівалентну суму в іноземній валюті)

Процентна ставка за користування кредитом – не більше 3,5  облікової ставки НБУ

Розмір комісійної винагороди не більше  405 000 гривень.

Строк кредитування – до  72  місяців.

 

Голосували:

 

«За прийняття рішення про укладення ПАТ «Грета» в 2012 році кредитних договорів з АТ «ТАСкомбанк», ПАТ «Банк Кредит Дніпро», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» та визначення їх основних умов»

 

“за”- 9 акціонерів -  511 601 469 шт. акцій, що складає 98,8769 %  від     загальної кількості  акцій  товариства  та  100 %  від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

 “проти” - 0акціонерів

“утримались” – 0 акціонерів

“недійсний” – 0 бюлетенів

 

Рішення ухвалене.

 

Вирішили:

 

Укласти ПАТ «Грета» в 2012 році кредитні договори з АТ «ТАСкомбанк», ПАТ «Банк Кредит Дніпро», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» та затвердити  їх основні умови:

1)     Основні умови кредитних договорів з АТ «ТАСкомбанк»:

Сума кредиту не більше 83 000 000  гривень(або еквівалентну суму в іноземній валюті)

Процентна ставка за користування кредитом – не більше 3,5  облікової ставки НБУ

Розмір комісійної винагороди не більше  415 000 гривень.

Строк кредитування – до  60  місяців.

 

2)       Основні умови кредитних договорів ПАТ «Банк Кредит Дніпро»

Сума кредиту не більше 80 000 000  гривень(або еквівалентну суму в іноземній валюті)

Процентна ставка за користування кредитом – не більше 3,5  облікової ставки НБУ

Розмір комісійної винагороди не більше  405 000 гривень.

Строк кредитування – до  72  місяців.

 

3)   Основні умови кредитних договорів ПАТ «Укрсоцбанк»

Сума кредиту не більше 80 000 000  гривень(або еквівалентну суму в іноземній валюті)

Процентна ставка за користування кредитом – не більше 3,5  облікової ставки НБУ

Розмір комісійної винагороди не більше  405 000 гривень.

Строк кредитування – до  72  місяців.

 

4)   Основні умови кредитних договорів ПАО «Банк Петрокоммерц-Україна».

Сума кредиту не більше 80 000 000  гривень(або еквівалентну суму в іноземній валюті)

Процентна ставка за користування кредитом – не більше 3,5  облікової ставки НБУ

Розмір комісійної винагороди не більше  405 000 гривень.

Строк кредитування – до  72  місяців.

 

По питанню № 3:

 

«Прийняття рішення про  передачу в 2012 році  АТ «ТАСкомбанк», ПАТ «Банк Кредит Дніпро», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна»  в заставу / іпотеку майна/майнових прав , які будуть надані в забезпечення виконання зобов’язань ПАТ «Грета» за кредитними договорами, укладеним з цими банками.»

Виступив:

Член наглядової ради Аннєнков В.В., який доповів про необхідність  прийняття  рішення про передачу в заставу/іпотеку/ майна/майнових прав в 2012 році  АТ «ТАСкомбанк», ПАТ «Банк Кредит Дніпро», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна»  які будуть надані в забезпечення виконання зобов’язань ПАТ «Грета» за кредитними договорами, укладеним з цими банками для забезпечення виконання умов вищезгаданих кредитних угоди, а саме:

Передати в 2012 році  АТ «ТАСкомбанк», ПАТ «Банк Кредит Дніпро», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАО «Банк Петрокоммерц-Україна»  в заставу / іпотеку майна/майнові права, які будуть надані в забезпечення виконання зобов’язань ПАТ «Грета» за кредитними договорами, укладеними з цими банками, а саме:

АТ «ТАСкомбанк» передати наступне майно:

1)     Нерухоме майно:

- об’єкти нерухомості, розташовані за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул. Хмельницького,32., загальною площею 5 196,4 кв.м.

- земельна ділянка (кадастровий номер №1422481500:01:000:0015), загальною площею 2,2317 га, яка розташована за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул. Хмельницького,32;

- об’єкти нерухомості, розташовані за адресою:Донецька область, м. Дружківка, вул. Чайковського, 1, загальною площею 51 243,4 кв. м;

- земельна ділянка  (кадастровий №1411700000:00:002:0495) площею 7,7345 га, яка розташована за адресою:Донецька область, м. Дружківка, вул.  Чайковського, 1;

-нежитлові приміщення, розташовані за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул.. Чайковського, 10., загальною площею 169,5 кв.м.

 

2)     Рухоме майно:

-        Транспортні засоби у кількості 20одиниць, розташовані за адресою: м. Дружківка, вул. Чайковського,1, перелік яких викладений у Додатку № 1 до цього протоколу;

-         Обладнання у кількості  (виробниче устаткування) у кількості 457 одиниць, розташовані за адресою: м. Дружківка, вул. Чайковського,1, перелік якого викладений у Додатку № 2 до цього протоколу.

-        Інші транспортні засоби та інше майно (у т.ч. обладнання), загальна балансова вартість яких  на момент укладення договорів застави, не повинна перевищувати 10 000 000 грн.

-        Майнові права  (на отримання виручки за контрактами,  на майно, право власності на яке виникне в майбутньому) в сумі не більше 100 000 000 грн., яка визначається на рівні  суми, зазначеної в самому контракті, яку ПАТ «ГРЕТА» повинна отримати за контрактом,  майнові права на виручку за яким передаються в заставу або на рівні вартості майна, зазначеної у контракті на придбання цього майна,  майнові права на отримання якого передаються в заставу.

 

ПАТ «Банк Кредит Дніпро» передати наступне майно:

1)     Нерухоме майно:

- об’єкти нерухомості, розташовані за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул.. Хмельницького,32

- земельна ділянка (кадастровий номер №1422481500:01:000:0015), загальною площею 2,2317 га, розташовані за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул.. Хмельницького,32;

-нежитлові приміщення, розташовані за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул.. Чайковського, 10

2)     Рухоме майно:

-        Транспортні засоби у кількості 20 одиниць, розташовані за адресою: м. Дружківка, вул. Чайковського,1, перелік яких викладений у Додатку № 1 до цього протоколу;

-         Обладнання у кількості (виробниче устаткування) у кількості 457 одиниць, розташовані за адресою: м. Дружківка, вул. Чайковського,1, перелік якого викладений у Додатку            № 2 до цього протоколу.

-        Інші транспортні засоби та інше майно (у т.ч. обладнання), загальна балансова вартість яких  на момент укладення договорів застави, не повинна перевищувати 10 000 000 грн.

-        Майнові права  на постачання обладнання за контрактом 17/12-10 від 17.04.2012р., укладеним з компанією I.M.V. PRESSE(Італія) .

 

ПАТ «Укрсоцбанк»передати наступне майно:

1)     Нерухоме майно:

- об’єкти нерухомості, розташовані за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул.. Хмельницького,32

- земельна ділянка (кадастровий номер №1422481500:01:000:0015), загальною площею 2,2317 га, розташовані за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул.. Хмельницького,32;

-нежитлові приміщення, розташовані за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул.. Чайковського, 10

 

2)     Рухоме майно:

-        Транспортні засоби у кількості 20 одиниць, розташовані за адресою: м. Дружківка, вул. Чайковського,1, перелік яких викладений у Додатку № 1 до цього протоколу;

-         Обладнання у кількості  (виробниче устаткування) у кількості 457 одиниць, розташовані за адресою: м. Дружківка, вул. Чайковського,1, перелік якого викладений у Додатку № 2 до цього протоколу.

-        Інші транспортні засоби та інше майно (у т.ч. обладнання), загальна балансова вартість яких  на момент укладення договорів застави, не повинна перевищувати 10 000 000 грн.

-        Майнові права на постачання обладнання за контрактом 17/12-10 від 17.04.2012р., укладеним з компанією I.M.V. PRESSE (Італія) .

 

ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна»передати наступне майно:

1)     Нерухоме майно:

- об’єкти нерухомості, розташовані за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул.. Хмельницького,32

- земельна ділянка (кадастровий номер №1422481500:01:000:0015), загальною площею 2,2317 га, розташовані за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул.. Хмельницького,32;

-нежитлові приміщення, розташоване за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул.. Чайковського, 10

 

2)     Рухоме майно:

-        Транспортні засоби у кількості 20одиниць, розташовані за адресою: м. Дружківка, вул. Чайковського,1, перелік яких викладений у Додатку № 1 до цього протоколу;

-         Обладнання у кількості  (виробниче устаткування) у кількості 457 одиниць, розташовані за адресою: м. Дружківка, вул. Чайковського,1, перелік якого викладений у Додатку            № 2 до цього протоколу.

-        Інші транспортні засоби та інше майно (у т.ч. обладнання), загальна балансова вартість яких  на момент укладення договорів застави, не повинна перевищувати 10 000 000 грн.

-        Майнові права на постачання обладнання за контрактом 17/12-10 від 17.04.2012р., укладеним з компанією I.M.V. PRESSE (Італія) .

Голосували:

 

За прийняття рішення про  передачу в 2012 році  АТ «ТАСкомбанк», ПАТ «Банк Кредит Дніпро», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна»  в заставу / іпотеку майна/майнових прав, які будуть надані в забезпечення виконання зобов’язань ПАТ «Грета» за кредитними договорами, укладеним з цими банками.

 

“за”- 9 акціонерів -  511 601 469 шт. акцій, що складає 98,8769 %  від     загальної кількості  акцій  товариства  та  100 %  від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

 “проти” - 0акціонерів

“утримались” – 0 акціонерів

“недійсний” – 0 бюлетенів

 

Рішення ухвалене.

 

Вирішили :

 

Передати в 2012 році АТ «ТАСкомбанк», ПАТ «Банк Кредит Дніпро», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна»  в заставу / іпотеку майна/майнові права, які будуть надані в забезпечення виконання зобов’язань ПАТ «Грета» за кредитними договорами, укладеним з цими банками, а саме:

АТ «ТАСкомбанк» передати наступне майно:

1. Нерухоме майно:

- об’єкти нерухомості, розташовані за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул.. Хмельницького,32,загальною площею 5 196,4 кв.м.;

 

- земельна ділянка (кадастровий номер №1422481500:01:000:0015), загальною площею 2,2317 га, розташовані за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул.. Хмельницького,32,

- об’єкти нерухомості, розташовані за адресою:Донецька область, м. Дружківка, вул. . Чайковського, 1, загальною площею загальною площею 51243,4 кв. м;- земельна ділянка  (кадастровий №1411700000:00:002:0495) площею 7,7345 га, розташована за адресою:Донецька область, м. Дружківка, вул. . Чайковського, 1;

-нежитлові приміщення, розташовані за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул.. Чайковського, 10, загальною площею 169,5 кв.м

 

2.Рухоме майно:

-        Транспортні засоби у кількості 20одиниць, розташовані за адресою: м. Дружківка, вул. Чайковського,1, перелік яких викладений у Додатку № 1 до цього протоколу;

-         Обладнання у кількості  (виробниче устаткування) у кількості 457 одиниць, розташовані за адресою: м. Дружківка, вул. Чайковського,1, перелік якого викладений у Додатку № 2 до цього протоколу.

-        Інші транспортні засоби та інше майно (у т.ч. обладнання), загальна балансова вартість яких  на момент укладення договорів застави, не повинна перевищувати 10 000 000 грн.

-        Майнові права  (на отримання виручки за контрактами,  на майно, право власності на яке виникне в майбутньому) в сумі не більше 100 000 000 грн., яка визначається на рівні  суми, зазначеної в самому контракті, яку ПАТ «ГРЕТА» повинна отримати за контрактом,  майнові права на виручку за яким передаються в заставу або на рівні вартості майна, зазначеної у контракті на придбання цього майна,  майнові права на отримання якого  передаються в заставу.

 

ПАТ «Банк Кредит Дніпро» передати наступне майно:

1.Нерухоме майно:

- об’єкти нерухомості, розташовані за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул.. Хмельницького,32

- земельна ділянка (кадастровий номер №1422481500:01:000:0015), загальною площею 2,2317 га, розташовані за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул.. Хмельницького,32;

-нежитлові приміщення, розташовані за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул.. Чайковського, 10

2.Рухоме майно:

-        Транспортні засоби у кількості 20одиниць, розташовані за адресою: м. Дружківка, вул. Чайковського,1, перелік яких викладений у Додатку № 1 до цього протоколу;

-         Обладнання у кількості (виробниче устаткування) у кількості 457 одиниць, розташовані за адресою: м. Дружківка, вул. Чайковського,1, перелік якого викладений у Додатку № 2 до цього протоколу.

-        Інші транспортні засоби та інше майно (у т.ч. обладнання), загальна балансова вартість яких  на момент укладення договорів застави, не повинна перевищувати 10 000 000 грн.

-        Майнові права  на постачання обладнання за контрактом 17/12-10 від 17.04.2012р., укладеним з компанією I.M.V. PRESSE(Італія) .

 

ПАТ «Укрсоцбанк»передати наступне майно:

1.Нерухоме майно:

- об’єкти нерухомості, розташовані за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул.. Хмельницького,32

- земельна ділянка (кадастровий номер №1422481500:01:000:0015), загальною площею 2,2317 га, розташовані за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул.. Хмельницького,32;

-нежитлові приміщення, розташовані за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул.. Чайковського, 10

 

2.Рухоме майно:

-        Транспортні засоби у кількості 20одиниць, розташовані за адресою: м. Дружківка, вул. Чайковського,1, перелік яких викладений у Додатку № 1 до цього протоколу;

-         Обладнання у кількості  (виробниче устаткування) у кількості 457 одиниць, розташовані за адресою: м. Дружківка, вул. Чайковського,1, перелік якого викладений у Додатку № 2 до цього протоколу.

-        Інші транспортні засоби та інше майно (у т.ч. обладнання), загальна балансова вартість яких  на момент укладення договорів застави, не повинна перевищувати 10 000 000 грн.

-        Майнові права на постачання обладнання за контрактом 17/12-10 від 17.04.2012р., укладеним з компанією I.M.V. PRESSE (Італія) .

 

ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна»передати наступне майно:

1.Нерухоме майно:

- об’єкти нерухомості, розташовані за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул.. Хмельницького,32

- земельна ділянка (кадастровий номер №1422481500:01:000:0015), загальною площею 2,2317 га, розташовані за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул.. Хмельницького,32;

-нежитлові приміщення, розташоване за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул.. Чайковського, 10

 

2.Рухоме майно:

-        Транспортні засоби у кількості 20одиниць, розташовані за адресою: м. Дружківка, вул. Чайковського,1, перелік яких викладений у Додатку № 1 до цього протоколу;

-         Обладнання у кількості  (виробниче устаткування) у кількості 457 одиниць, розташованіза адресою: м. Дружківка, вул. Чайковського,1, перелік якого викладений у Додатку № 2 до цього протоколу.

-        Інші транспортні засоби та інше майно (у т.ч. обладнання), загальна балансова вартість яких  на момент укладення договорів застави, не повинна перевищувати 10 000 000 грн.

-        Майнові права на постачання обладнання за контрактом 17/12-10 від 17.04.2012р., укладеним з компанією I.M.V. PRESSE (Італія) .

 

По  питанню № 4:

 

«Прийняття рішення про виступ фінансовим та майновим поручителем та передачу АТ «ТАСкомбанк» в 2012 році в заставу / іпотеку майна/майнових прав ПАТ «Грета», які будуть надані в  забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «Газтехнозбут» за укладеними ним угодами.»

Виступили:

 

Член наглядової ради Аннєнков В.В., який доповів про необхідність  прийняття  рішення про виступ фінансовим та майновим поручителем та передачу АТ «ТАСкомбанк» в 2012 році в заставу / іпотеку майна/майнових прав ПАТ «Грета», в  забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «Газтехнозбут» за укладеними ним угодами, а саме:

Виступити фінансовим поручителем  на суму не більше 35 000 000 грн..

Передати в заставу/іпотеку майно/майнові права:

1)     Нерухоме майно:

- об’єкти нерухомості, розташовані за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул.. Хмельницького,32, загальною площею 5 196,4 кв.м.

- земельна ділянка (кадастровий номер №1422481500:01:000:0015), загальною площею 2,2317 га, розташовані за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул.. Хмельницького,32;

- об’єкти нерухомості, розташовані за адресою:Донецька область, м. Дружківка, вул. . Чайковського, 1, загальною площею 51243,4 кв. м; ;

- земельна ділянка  (кадастровий №1411700000:00:002:0495) площею 7,7345 га, розташована за адресою:Донецька область, м. Дружківка, вул. . Чайковського, 1;

-нежитлові приміщення, розташоване за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул.. Чайковського, 10, загальною площею 169,5 кв.м

 

2)     Рухоме майно:

-        Транспортні засоби у кількості 20 одиниць, розташовані за адресою: м. Дружківка, вул. Чайковського,1, перелік яких викладений у Додатку № 1 до цього протоколу;

-         Обладнання у кількості  (виробниче устаткування) у кількості 457 одиниці, розташовані за адресою: м. Дружківка, вул. Чайковського,1, перелік якого викладений у Додатку № 2 до цього протоколу.

-        Інші транспортні засоби та інше майно (у т.ч. обладнання), загальна балансова вартість яких  на момент укладення договорів застави, не повинна перевищувати 10 000 000 грн.

-        Майнові права  (на отримання виручки за контрактами,  на майно, право власності на яке виникне в майбутньому) в сумі не більше 100 000 000 грн., яка визначається на рівні  суми, зазначеної в самому контракті, яку ПАТ «ГРЕТА» повинна отримати за контрактом,  майнові права на виручку за яким передаються в заставу або на рівні вартості майна, зазначеної у контракті на придбання цього майна,  майнові права на отримання якого  передаються в заставу.

 

Голосували :

 

«За прийняття рішення про виступ фінансовим та майновим поручителем та передачу АТ «ТАСкомбанк» в 2012 році в заставу / іпотеку майна/майнових прав ПАТ «Грета», які будуть надані в  забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «Газтехнозбут» за укладеними ним угодами.»

“за”- 9 акціонерів -  511 601 469 шт. акцій, що складає 98,8769 %  від     загальної кількості  акцій  товариства  та  100 %  від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

 “проти” - 0акціонерів

“утримались” – 0 акціонерів

“недійсний” – 0 бюлетенів

Рішення ухвалено.

 

Вирішили :

 

Виступити фінансовим та майновим поручителем перед АТ «ТАСкомбанк» в 2012 році  та передати йому в заставу/ іпотеку майно/майнові права ПАТ «Грета», які будуть надані в  забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «Газтехнозбут» за укладеними ним угодами, а саме:

Виступити фінансовим поручителем  на суму не більше  35 000 000  грн.

Передати в заставу/іпотеку майно/майнові права:

1.      Нерухоме майно:

- об’єкти нерухомості, розташовані за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул.. Хмельницького,32,, загальною площею 5 196,4 кв.м.- земельна ділянка (кадастровий номер №1422481500:01:000:0015), загальною площею 2,2317 га, розташовані за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул.. Хмельницького,32;

- об’єкти нерухомості, розташовані за адресою:Донецька область, м. Дружківка, вул. . Чайковського, 1,  загальною площею 51243,4 кв. м; ;;

- земельна ділянка  (кадастровий №1411700000:00:002:0495) площею 7,7345 га, розташована за адресою:Донецька область, м. Дружківка, вул. . Чайковського, 1;

-нежитлові приміщення, розташоване за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул.. Чайковського, 10, загальною площею 169,5 кв.м

2.Рухоме майно:

-        Транспортні засоби у кількості 20  одиниць, розташовані за адресою: м. Дружківка, вул. Чайковського,1, перелік яких викладений у Додатку № 1 до цього протоколу;

-         Обладнання у кількості  (виробниче устаткування) у кількості 457 одиниці, розташовані за адресою: м. Дружківка, вул. Чайковського,1, перелік якого викладений у Додатку № 2 до цього протоколу.

-        Інші транспортні засоби та інше майно (у т.ч. обладнання), загальна балансова вартість яких  на момент укладення договорів застави, не повинна перевищувати 10 000 000 грн.

-        Майнові права  (на отримання виручки за контрактами,  на майно, право власності на яке виникне в майбутньому) в сумі не більше 100 000 000 грн., яка визначається на рівні  суми, зазначеної в самому контракті, яку ПАТ «ГРЕТА» повинна отримати за контрактом,  майнові права на виручку за яким передаються в заставу або на рівні вартості майна, зазначеної у контракті на придбання цього майна,  майнові права на отримання якого  передаються в заставу.

/Протокол  лічильної комісії  № 4/

 

Питання   № 5  :

 

«Ухвалення рішення про попереднє схвалення кредитних договорів і договорів забезпечення, а також договорів про внесення змін до кредитних договорів і договорів застави/іпотеки, які укладені та будуть укладатись ПАТ «Грета» з АТ «ТАСкомбанк», ПАТ «Банк Кредит Дніпро», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Банк Петрокоммерц-Украина» протягом 1 року з дати проведення останніх загальних зборів товариства та встановлення їх граничної сукупної вартості.»

Виступили:

Член наглядової ради Аннєнков В.В., який доповів про необхідність  прийняття  рішення про  ухвалення рішення про попереднє схвалення кредитних договорів і договорів забезпечення, а також договорів про внесення змін до кредитних договорів і договорів застави/іпотеки, які укладені та будуть укладатись ПАТ «Грета» АТ «ТАСкомбанк», ПАТ «Банк Кредит Дніпро», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Банк Петрокоммерц-Украина» протягом 1 року з дати проведення останніх загальних зборів товариства, та встановити їх граничну вартість:

1)     Гранична вартість кредитних договорів, укладених з АТ «ТАСкомбанк» (не враховуючи вартість  кредитних договорів, рішення про укладення яких  прийнято на цих загальних зборах окремо)  не повинна перевищувати 40 000 000 грн., гранична балансова вартість договорів застави (не враховуючи вартість  договорів застави, рішення за якими  прийнято на цих загальних зборах окремо)  не повинна перевищувати 26 000 000 грн.

2)     Гранична вартість кредитних договорів, укладених з ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (не враховуючи вартість  кредитних договорів, рішення про укладення яких  прийнято на цих загальних зборах окремо)  не повинна перевищувати 40 000 000 грн., гранична балансова вартість договорів застави (не враховуючи вартість  договорів застави, рішення за якими  прийнято на цих загальних зборах окремо)  не повинна перевищувати 26 000 000 грн.

3)     Гранична вартість кредитних договорів, укладених з ПАТ «Укрсоцбанк» (не враховуючи вартість  кредитних договорів, рішення про укладення яких  прийнято на цих загальних зборах окремо)  не повинна перевищувати 40 000 000 грн., гранична балансова вартість договорів застави (не враховуючи вартість  договорів застави, рішення за якими  прийнято на цих загальних зборах окремо)  не повинна перевищувати 26 000 000 грн.

4)     Гранична вартість кредитних договорів, укладених з ПАТ «Банк Петрокоммерц-Украина» (не враховуючи вартість  кредитних договорів, рішення про укладення яких  прийнято на цих загальних зборах окремо)  не повинна перевищувати                40 000 000 грн., гранична балансова вартість договорів застави (не враховуючи вартість  договорів застави, рішення за якими  прийнято на цих загальних зборах окремо)  не повинна перевищувати 26 000 000 грн.

 

Голосували :

«За ухвалення рішення про попереднє схвалення кредитних договорів і договорів забезпечення, а також договорів про внесення змін до кредитних договорів і договорів застави/іпотеки, які укладені та будуть укладатись ПАТ «Грета» з АТ «ТАСкомбанк», ПАТ «Банк Кредит Дніпро», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Банк Петрокоммерц-Украина» протягом 1 року з дати проведення останніх загальних зборів товариства та встановлення їх граничної сукупної вартості»

“за”- 9 акціонерів -  511 601 469 шт. акцій, що складає 98,8769 %  від     загальної кількості  акцій  товариства  та  100 %  від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

 “проти” - 0акціонерів

“утримались” – 0 акціонерів

“недійсний” – 0 бюлетенів

Рішення ухвалено.

 

Вирішили :

Попередньо схвалити кредитні договори і договори забезпечення, а також договори про внесення змін до кредитних договорів і договорів застави/іпотеки, які укладені та будуть укладатись ПАТ «Грета» з АТ «ТАСкомбанк», ПАТ «Банк Кредит Дніпро», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Банк Петрокоммерц-Украина»протягом 1 року з дати проведення останніх загальних зборів товариства, та встановити їх граничну вартість:

1)     Гранична вартість кредитних договорів, укладених з АТ «ТАСкомбанк» (не враховуючи вартість  кредитних договорів, рішення про укладення яких  прийнято на цих загальних зборах окремо)  не повинна перевищувати 40 000 000 грн., гранична балансова вартість договорів застави (не враховуючи вартість  договорів застави, рішення за якими  прийнято на цих загальних зборах окремо)  не повинна перевищувати 26 000 000 грн.

2)     Гранична вартість кредитних договорів, укладених з ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (не враховуючи вартість  кредитних договорів, рішення про укладення яких  прийнято на цих загальних зборах окремо)  не повинна перевищувати 40 000 000 грн., гранична балансова вартість договорів застави (не враховуючи вартість  договорів застави, рішення за якими  прийнято на цих загальних зборах окремо)  не повинна перевищувати 26 000 000 грн.

3)     Гранична вартість кредитних договорів, укладених з ПАТ «Укрсоцбанк» (не враховуючи вартість  кредитних договорів, рішення про укладення яких  прийнято на цих загальних зборах окремо)  не повинна перевищувати 40 000 000 грн., гранична балансова вартість договорів застави (не враховуючи вартість  договорів застави, рішення за якими  прийнято на цих загальних зборах окремо)  не повинна перевищувати 26 000 000 грн.

4)     Гранична вартість кредитних договорів, укладених з ПАТ «Банк Петрокоммерц-Украина» (не враховуючи вартість  кредитних договорів, рішення про укладення яких  прийнято на цих загальних зборах окремо)  не повинна перевищувати 40 000 000 грн., гранична балансова вартість договорів застави (не враховуючи вартість  договорів застави, рішення за якими  прийнято на цих загальних зборах окремо)  не повинна перевищувати 26 000 000 грн.

/Протокол  лічильної комісії № 5/

 

Питання   № 6  :

 

«Надання повноважень на підписання кредитних договорів та договорів забезпечення, договорів про внесення змін до них , рішення про укладення яких прийнято на загальних зборах,  представникам  ПАТ «ГРЕТА».

Виступили:

Член наглядової ради Аннєнков В.В., який доповів про  необхідність надання повноважень на підписання кредитних договорів та договорів забезпечення, договорів про внесення змін до них , рішення про укладення яких (у т. ч. попередньо схвалених) прийнято на даних загальних зборах,  представникам ПАТ «ГРЕТА». Запропонував надати ці повноваження тільки Генеральному директору Аннєнкову Віктору Захаровичу при наявності попереднього рішення  наглядової ради на вчинення такого значного правочину.

 

Глосували :

“за”- 9 акціонерів -  511 601 469 шт. акцій, що складає 98,8769 %  від     загальної кількості  акцій  товариства  та  100 %  від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

 “проти” - 0акціонерів

“утримались” – 0 акціонерів

“недійсний” – 0 бюлетенів

 

Рішення ухвалено.

 

Вирішили :

 

Надати повноваження на підписання кредитних договорів та договорів забезпечення, договорів про внесення змін до них  рішення про укладення яких (у т. ч. попередньо схвалених) прийнято на даних загальних зборах тільки Генеральному директору Аннєнкову Віктору Захаровичу при наявності попереднього рішення  наглядової ради на вчинення такого значного правочину.

 

/Протокол  лічильної комісії  № 6 /

 

Питання   № 7  :

 

«Прийняття рішення про попереднє схвалення  значних правочинів, які можуть вчиняться товариством  згідно статуту в період  з 28 серпня 2012 р. по  28 серпня 2013 р. включно/ із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості/ та надання повноважень на підписання значних правочинів.

Виступили:

Старший юрисконсульт товариства Лемехова Т.І, яка доповіла   про те, що згідно ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо ринкова вартість майна та послуг,що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами. Враховуючи, що обсяги виробництва поступово збільшуються, ростуть ціни на матеріали для виробництва, продукції,  послуги, комплектуючи, немає можливості для затвердження кожного контракту, договори або угоди скликати загальні збори акціонерів, тобто це тягне собою втрату часу й значні фінансові витрати. Оскільки необхідність у вчиненні  таких угод у товариства може виникнути в будь-який момент, такі угоди збори можуть схвалити  попередньо на цих загальних зборах, тому що вони відбуваються винятково в інтересах виробництва. Крім того, необхідно надати повноваження  щодо визначення  істотних умов правочинів та підписання документів, пов’язаних з укладенням значних правочинів уповноваженій особі. У зв’язку з цим пропонується :

Попередньо схвалити та надати попередню згоду на вчинення товариством в період з 28 серпня 2012 року по 28 серпня 2013 року/ включно/ значні правочини згідно п.2 ст 70 Закону «Про акціонерні товариства», які можуть бути укладені товариством та предметом/характером/ яких є:

-  Одержання товариством кредитів/ позик/, прийняття грошових зобов’язань/, гарантій, акредитивів та/або одержання будь яких інших банківських продуктів/послуг у якому-небудь банку України із  встановленням граничної вартості за кожним окремим  видом правочину в сумі не більше 300 000 000 гривень (не враховуючи ті правочини, про вчинення яких прийнято рішення   на цих загальних зборах за окремими питаннями).

-  Передача майна / майнових прав/товариства в заставу /іпотеку/та /або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов’язань товариства / у т.ч. договорів поруки/ та/або  забезпечення зобов’язань будь-яких третіх осіб із встановленням граничної вартості договорів забезпечення  (у т.ч. поруки/майнової поруки за зобов’язаннями третіх осіб) в сумі не більше 300 000 000 гривень (не враховуючи ті правочини, про вчинення яких прийнято рішення   на цих загальних зборах за окремими питаннями).

-  Договорів купівлі-продажу майна/у тому числі нерухомого майна/, матеріалів, запчастин, продукції заводу, договорів надання послуг,   відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу, доручення та  інших , якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

Надати повноваження в період з 28 серпня 2012 року по 28 серпня 2013 року/ включно/ щодо визначення  істотних умов правочинів та підписання документів, пов’язаних з укладенням значних правочинів тільки Генеральному директору Аннєнкову Віктору Захаровичу за згодою наглядової ради на вчинення таких правочинів, яка повинна бути оформлена відповідним рішенням наглядової ради.

 

Голосували :

“за”- 9 акціонерів -  511 601 469 шт. акцій, що складає 98,8769 %  від  загальної кількості  акцій  товариства  та  100 %  від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

 “проти” - 0акціонерів

“утримались” – 0 акціонерів

“недійсний” – 0 бюлетенів

Рішення ухвалено.

 

Вирішили:

 

Попередньо схвалити та надати попередню згоду на вчинення товариством в період з 28 серпня 2012 року по 28 серпня 2013 року/ включно/ значні правочини згідно п.2 ст 70 Закону «Про акціонерні товариства», які можуть бути  укладені товариством  та предметом/характером/ яких є:

-  Одержання товариством кредитів/ позик/, прийняття грошових зобов’язань/, гарантій, акредитивів та/або одержання будь яких інших банківських продуктів/послуг у якому-небудь банку України із  встановленням граничної вартості за кожним окремим  видом правочину в сумі не більше 300 000 000 гривень (не враховуючи ті правочини, про вчинення яких прийнято рішення   на цих загальних зборах за окремими питаннями).

-  Передача майна / майнових прав/товариства в заставу /іпотеку/та /або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов’язань товариства / у т.ч. договорів поруки/ та/або  забезпечення зобов’язань будь-яких третіх осіб із  встановленням граничної вартості договорів забезпечення   (у т.ч. поруки/майнової поруки за зобов’язаннями третіх осіб) в сумі не більше 300 000 000 гривень (не враховуючи ті правочини, про вчинення яких прийнято рішення   на цих загальних зборах за окремими питаннями).

           - Договорів купівлі-продажу майна/ у тому числі нерухомого майна/, матеріалів, запчастин, продукції заводу, договорів надання послуг,   відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу, доручення та  інших , якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

Надати повноваження в період з 28 серпня 2012 року по 28 серпня 2013 року/ включно/ щодо визначення  істотних умов правочинів та підписання документів, пов’язаних з укладенням значних правочинів тільки Генеральному директору Аннєнкову Віктору Захаровичу за згодою наглядової ради на вчинення таких правочинів, яка повинна бути оформлена відповідним рішенням наглядової ради.

 

        Учасникам зборів  оповістили про результати голосування по всіх питаннях порядку денного.

                                              Збори  оголошуються закритими.

   Протокол складений у трьох екземплярах.

 

 

                            Голова    зборів                                             В.З.  Аннєнков

 

                            Секретар  зборів                                           А.А. Фундукян

 

 

 


Додаток № 1

 до протоколу позачергових загальних зборів

ПАТ «ГРЕТА» № 21 від 28 серпня 2012 року

 

Перелік транспортних засобів, що пропонуються передати в заставу

 


Найменування транспортного засобу

Тип ТЗ (відповідно до Свідоцтва про реєстрацію)

Рік випуску

Реєстраційний номер

1

МАЗ-93866, колір - синій,

напівпричіп бортовий

1997

АН 2319 ХТ

2

МАЗ-93866, , колір - синій,

напівпричіп бортовий

1998

АН 2338 ХТ

3

Автомобіль Skoda Octavia A5 Ambition, , колір - сірий,

легковий хетчбек

2012

АН 0695 НТ

4

ЗИЛ 431410, колір - синій, реєстр.номер -

вантажний автопідйомник

1991

АН 5331 СМ

5

KOMATSU FD 30T-14

Автонавантажувач

2004

Т 04526 АН

6

KOMATSU FD 30T-14

Автонавантажувач

2004

Т 04520 АН

7

Mitsubishi FD 15NT,

Автонавантажувач

2006

Т 04527 АН

8

FORD TRANSIT, колір - синій,

вантажопасажирський

2004

АН 2919 АЕ

9

МАЗ 5433, , колір - жовтий,

вантажний сідловий тягач

2004

АН 2918 АЕ

10

Mitsubishi FD 25NT,

Автонавантажувач

2006

Т 04525 АН

11

МАЗ 533603-221, , колір - білий,

вантажний фургон

2006

АН 7898 ВЕ

12

Mitsubishi FD 30NT

Автонавантажувач

2006

Т 04517 АН

13

Mitsubishi FD 30NT

Автонавантажувач

2006

Т 04519 АН

14

Mitsubishi FD 50КT

Автонавантажувач

2006

Т 04518 АН

15

МАЗ-543203-222,  колір - білий,

вантажний сідловий тягач

2007

АН 7109 ВТ

16

КАМАЗ 55111, колір - оранжевий,

вантажний самоскид

2007

АН 1314 СЕ

17

МАЗ 543203-222, колір - білий,

вантажнийсідловий тягач

2009

АН 8162 ЕТ

18

ГАЗ 330232-414, , колір - білий,

вантажний бортовий

2008

АН 1410 НА

19

МАЗ 938662, колір - зелений,

напівпричіп бортовий тентований

2010

АН 9796 ХТ

20

Mitsubishi FD 35NT

Автонавантажувач

2010

             Т04558 АН

 

                           Голова    зборів                                             В.З.  Аннєнков

 

                            Секретар  зборів                                           А.А. Фундукян

 

 


 

Додаток № 2

 до протоколу позачергових загальних зборів

ПАТ «ГРЕТА» № 21 від 28 серпня 2012 року

 

Перелік майна, що пропонується передати в заставу

№ з/п

Інв. номер

Найменування*

Рік випуску

1.      

9772

ЛЕНТОЧНО-ПИЛЬНЫЙ СТАНОК П/АВТ. FDB Maschinen SGA 300

2011

2.      

9773

ТОКАРНЫЙ СТАНОК С ЧПУ С ФРЕЗ,ОБР, мод, СNС-520С

2011

3.      

9774

КРОМКОГИБОЧНЫЙ СТАНОК типа R1200 (OMERA)

2011

4.      

9775

Проволочно-отрезной станок с ЧПУ ARISTECH CW-305/25A с верхней и нижней направляющей F121 (диаметр проволоки - 0,15-0,3 мм.)

2011

5.      

13984

Формовочная машина Alessio PMS 150/100 (для изготовления полистирольной упаковки)

2010

6.      

13964

Формующая машина Alessio PMS 150/100 для изготовления полистирольной упаковки

2009

7.      

13965

Установка обратного осмоса INOVA

2009

8.      

13961

Агрегат кромкообрубочний-кромкоотбортовочний OMERA R1000

2009

9.      

9769

Компрессор GA 250Р-7.5

2008

10.   

13875

Сушило абсорбционне WVM 40-1450

2008

11.   

13879

Агрегат з ЧПУ для обробки силиконом деталей газових плит

2008

12.   

10805

Лінія автоматична нанесенняпорошкоподобноїсклоемалі в електростатичномуполіфірми, Германия, WAGNER GmbH

2007

13.   

9767

Центр вертикально оброблювальний, модель VMC-1690 (А)

2007

14.   

9768

Центр вертикально оброблювальний, модель VMC-2090 (А)

2007

15.   

11216

Пічгазовапромисловамалоінерційнатунельного типу з радіальними трубами для випаленняемальованих панелей газових плит NewFurnaceItaliaS.r.l.

2007

16.   

13840

Лініяхімічногознежирення деталей газових плит, NewFurnaceItaliaS.r.l.

2007

17.   

9766

Верстат проволочно-вирезний, фірми SODICK AQ327/537L CNC-WIRE CUT EDM

2007

18.   

8239

Кран мостовий 10 тн

2007

19.   

13820

Установка для виробництва упаковки ізвспененогополістіролу, Promass, модель PS 914, sn P00867

2007

20.   

3150

Пресбагатопозиційниймоделі 630 2MR/LD/TE3 потужністю 630 тн. 

2006

21.   

9765

Верстат консольно-фрезерний з ЧПУ КМ-100D

2006

22.   

10543

Котел паровийVapoplex LVT 800 - 0.98 Бар (в комплекте) Ferroli, Vapopprex LVP 800, SanBonifacio, Verona, Italy

2006

23.   

10544

Котел паровийVapoplex LVT 800 - 0.98 Бар (в комплекте) Ferroli, Vapopprex LVP 800, SanBonifacio, Verona, Italy

2006

24.   

10545

Котел паровийVapoplex LVT 800 - 0.98 Бар (в комплекте) Ferroli, Vapopprex LVP 800, SanBonifacio, Verona, Italy

2006

25.   

9763

Верстатерозійнийпрошивочний CNC-460+G120A "Aristech"

2006

26.   

9601

Прес-фільтркамерний АКЕА 800/600-00

2005

27.   

9602

Прес-фільтркамерний "АКЕА" (без станціїприготування)

2005

28.   

3148

Комплексштамповочний "HERA 4000S" sn 5149 2005 year of construction

2005

29.   

9759

Верстатерозіонно-дротяний CW 30/25

2005

30.   

11904

Вібраторрассєїватель з ситами ВП-Т

2005

31.   

2135

Мінікотельна АБК цеху газових плит

2004

32.   

2136

Мінікотельна ЕМЦ

2004

33.   

13786

Установка по нанесеннюпорошковоїкоричневоїемалі, Германия, WAGNER GmbH

2004

34.   

6808

Компресор СМ 84148-100

2004

35.   

13779

ПічмалоінерційнавипаленняемаліNewFurnaceItaliaS.r.l.

2004

36.   

2134

Мінікотельна ЦБК і АБК

2004

37.   

2133

Мінікотельна ЦЗЛ

2003

38.   

6807

Компресор DRA-125

2000

39.   

13736

Лінія автоматичного нанесенняпорошковоїемалі, Германия, WAGNER GmbH

2000

40.   

6802

Компресор А55Р-7.5

2000

41.   

6803

Компресор GA55AP-7.5

2000

42.   

6804

Компресор GA11Р-7.5

2000

43.   

11373

ЛініяпорошковогопокриттяNewFurnaceItaliaS.r.l.

2001

44.   

13668

Лініязабарвлення в електростатичномуполі GEMA VOLSTATIK AG

1997

45.   

8204

Кран мостовий

1993

46.   

9738

Верстаттокарний-гвинторізний МК-6056

1993

47.   

9736

Верстат вертикально-фрезерний

1993

48.   

9737

Верстат вертикально-фрезерний 6ТВ29

1993

49.   

9725

Верстатплоскошліфувальний ЗД725

1992

50.   

9723

Верстатрадіально-свердлувальний 2А554

1992

51.   

8197

Кран-балка 3.2 тн

1992

52.   

9722

Верстатрадіально-свердлувальний 2А554

1991

53.   

9716

Верстаттокарний-гвинторізний 16Д25

1991

54.   

2996

Верстатточильний-шліфувальний ШП 400-2

1990

55.   

2998

Верстатточильний-шліфувальний ШП

1990

56.   

2994

Верстат координатно-розточувальний CY2M520

1990

57.   

2995

Верстатплоскошліфувальний 3Д711

1990

58.   

2981

Верстаттокарний-гвинторізний 1М63Б

1990

59.   

3069

Прес 2-х кривошипний АДС20М1 200 тн

1990

60.   

2979

Верстатплоскошліфувальний 3Л722

1990

61.   

2961

Верстат координатно-свердлувальний СС2М960

1989

62.   

2943

Верстатплоскошліфувальний RPO200M1

1988

63.   

2949

Верстатуніверсально-фрезерний

1987

64.   

2953

Верстатвертикально-сверлільний 2А135

1987

65.   

8164

Кран-балка 3 тн

1987

66.   

8169

Кран штабелер

1987

67.   

8175

Кран-балка 3 тн

1987

68.   

8147

Кран-балка

1987

69.   

2920

Верстатплоскошліфувальний 3Е881

1986

70.   

4422

Веси автомобільні

1986

71.   

8140

Кран козловий

1986

72.   

8141

Кран мостовий

1986

73.   

8142

Кран-балка

1986

74.   

2910

Верстаттокарний-гвинторізний 1М63

1986

75.   

2897

Верстат консольно-фрезерний 6Т13-1

1986

76.   

3041

Преспокетир. С-40

1986

77.   

3032

Пресгідравлічний П6328Б

1985

78.   

3035

Автомат універсально-гибочний Ф7219

1985

79.   

2874

 

1985

80.   

3031

Автомат гибочниймногоползунковий

1985

81.   

2870

Верстатгорізонтально-розточувальний 2А620

1985

82.   

7116

Верстат для намотки катушки

1984

83.   

3956

Кран мостовий 5 тн

1983

84.   

2852

Верстатплоскошліфувальний ЗД725

1983

85.   

2846

Верстатрадіально-свердлувальний 2М55

1983

86.   

6197

Верстат К25/40

1983

87.   

3017

Лініяподовжньогорозкроюметалу, Запорожье, 10 тн. ширина рулона 1250 мм

1983

88.   

2830

Автоматична лінія порезки АХО179

1982

89.   

3011

Автомат листоштамповочний АА6228 + штамп порізки

1982

90.   

3942

Кран

1982

91.   

3002

Автомат листоштамповочний 6230

1981

92.   

7392

Прес КТ512У4

1981

93.   

3001

Автомат універсально-гибочний АА7213

1981

94.   

3003

Молот МА4136

1981

95.   

7022

Стенд для вальцювання труб

1980

96.   

2787

Верстателектрично-ерозійний 4Е723

1979

97.   

2775

Верстатшліфувальний 3К227А

1979

98.   

550

Пресковальський АВ 7211

1979

99.   

3869

Кран козловий

1979

100.                    

3867

Кран-балка

1979

101.                    

3856

Кран-балка 3 тн

1979

102.                    

3857

Кран-балка 3 тн

1979

103.                    

3858

Кран-балка 3 тн

1979

104.                    

3859

Кран-балка 3 тн

1979

105.                    

3860

Кран-балка 3 тн

1979

106.                    

347

Гідропрес 1671М

1979

107.                    

4773

Пічковальськагазова

1979

108.                    

11209

Пічковальськагазова

1979

109.                    

3873

Кран-балка 3.2 тн

1979

110.                    

2686

Верстатвідрізнийножовочний Н-1

1979

111.                    

2680

Верстатрадіально-свердлувальний 2К52

1979

112.                    

2675

Верстат вертикально-довбальний 7Д430

1979

113.                    

2654

Верстатрадіально-свердлувальний 2М55

1979

114.                    

2647

Верстатуніверсально-заточний 3Б642

1979

115.                    

2630

Верстаттокарний-гвинторізний 165

1979

116.                    

2639

Верстаткруглошліфувальний К 3Б153Ц

1979

117.                    

3780

Кран мостовий 10 тн

1979

118.                    

2588

Верстатзубодовбальний 5В150

1979

119.                    

1774

Верстат продольно-стругальний 7110

1979

120.                    

2962

Верстат продольно-стругальний 7210

1972

121.                    

1733

Кран мостовий

1965

122.                    

427

Напівавтоматзубонарезний 5К-310

1963

123.                    

91976

1700-4389 штамп последовательный дет. фиксатор противовеса зак. 232056

27.06.2012

124.                    

91977

1700-4388 штамп последовательный дет. кронштейн стола зак. 232057

27.06.2012

125.                    

91978

87020-4029 комплект линеек и захватов на монопресс дет. кожух задний зак. 232058

27.06.2012

126.                    

91979

1700-4368 штамп последовательный дет. кронштейн направляющих 1470

27.06.2012

127.                    

91980

1700-4392 штамп последовательный детали кронштейн стола задний 1470-00,28,00,004 зак. 232080

27.06.2012

128.                    

91981

1700-4393 штамп последовательный дет. кронштейн стола задний 1470-00,28,00,005

27.06.2012

129.                    

91982

1601-4230 штамп гибки детали кронштейн стола задний 1470-00,28,00,004 зак. 232082

27.06.2012

130.                    

91983

1601-4231 штамп гибки детали кронштейн стола задний 1470-00,28,00,005 зак. 232083

27.06.2012

131.                    

91985

1700-4386 штамп последовательный детали фиксатор стола 1470-00,00,00,082 зак. 232085

27.06.2012

132.                    

91986

1440-4080 штамп формовки ребер детали стенка передняя 600-00,04,01,001А зак. 232086

27.06.2012

133.                    

91987

0604-4093 п/форма PROMASS дет. стенка боковая зак. 232084

27.06.2012

134.                    

91988

1700-4391 штамп последовательный детали кожух теплоотводящий зак. 232087

27.06.2012

135.                    

91989

1541-4071 штамп пробивки задних отверстий детали стол зак. 232093

27.06.2012

136.                    

91990

1710-4172 штамп пуклевки детали стол ГЭ зак. 232092

27.06.2012

137.                    

91991

1710-4171 штамп пуклевки детали стол газовой плиті зак. 232091

27.06.2012

138.                    

91992

1700-4390 штамп последовательный детали вставка кожуха теплоотводящего зак. 232090

27.06.2012

139.                    

91993

1625-4142 штамп вытяжки 2 стола ВП ГЭ зак. 232089

27.06.2012

140.                    

91994

1625-4141 штамп вытяжки 1 стола ВП ГЭ зак. 232088

27.06.2012

141.                    

91995

1700-4387 штамп последовательный дет. корпус 1470-00,04,01,003 зак. 232054

27.06.2012

142.                    

91996

НОП1086 сборка коллектора с кранами зак. 232053

27.06.2012

143.                    

14001

пресс-форма на дет. Дно упаковки черт.600,00,55,00,003

27.06.2012

144.                    

14000

пылесос пром. Т40 PLUS L100 LC C 380V

31.03.2012

145.                    

91966

1625-4140 штамп вытяжки 2 дет. "Стол" СК

31.03.2012

146.                    

91967

1625-4139 штамп вытяжки 1 дет. "Стол" СК

31.03.2012

147.                    

91968

7020-4026 комплект линеек и захватов на монопресс для дет. "Стол" 540*600

31.03.2012

148.                    

91971

1710-4169 штамп совмещенный дет. "Стол" СК зак. 232043

31.03.2012

149.                    

91972

1541-4070 штамп пробивки отв. дет. "Стол" СК (клиновой) зак. 232044

31.03.2012

150.                    

91973

1700-4370 штамп последовательный дет. "Дно духовки" зак. 232045

31.03.2012

151.                    

91974

7020-4027 комплект линеек и захватов на монопресс для дет. "Панель" 540*600 зак. 232052

31.03.2012

152.                    

11916

Панель приборов для испытания электрических парметров GLP2-i

30.09.2011

153.                    

11917

Прибор измерения расхода газа типа Tetrees

30.09.2011

154.                    

13506

НОК613 Полуавтомат сварки нижнего желоба с кронштейном, запальником и верхним желобом

30.06.2011

155.                    

91931

1710-4165 Штамп подрезки углов с пуклёвкой дет. "Стол Э" на монопресс

31.03.2011

156.                    

91932

1700-4364 Штамп последовательный дет. "Держатель панели управления"

31.03.2011

157.                    

91933

1700-4162 Штамп последоват. дет. "Отражатель конфорки ф180" на ЛШК

31.03.2011

158.                    

91934

1700-4377 Штамп последовательный дет. "Уголок верхний"

30.06.2011

159.                    

12918

Передвижной пандус для погрузки плит склада готовой продукции (укороч. 2х2,5м)

30.06.2011

160.                    

91913

1513-4129 Штамп вырубки дет. "Сетка"

22.03.2011

161.                    

91924

1625-4133 Штамп вытяжки дет. "Дверь нижняя"

22.03.2011

162.                    

91925

1700-4373  Штамп последоват. дет. "Кронштейн стола" 1470-000.00.00.073

31.03.2011

163.                    

91926

1700-4376 Штамп последовательный дет. "Пластина"

31.03.2011

164.                    

91935

1700-4380 Штамп последов. дет. "Стенка задняя"

30.06.2011

165.                    

10556

КОНДИЦИОНЕР МОНОБЛОК RFA-70-2-АВ-0-М5

30.06.2011

166.                    

13400

Машина для упаковки пластиковой лентой (Strapex)

30.11.2010

167.                    

13502

НОП 1072 Установка для упаковки деталей г. плит в стретч-плёнку

31.03.2011

168.                    

13997

Комплект штампів на деталь "Панель управління" (5 шт. з подставками)

30.10.2010

169.                    

13998

Комплект штампів на деталь "Стіл газовий" (5 шт. з подставками)

30.10.2010

170.                    

13993

НОК 586 Полуавтомат сварки горелки духовки 1470-00.12.00.000

20.09.2010

171.                    

13991

Пресс-форма на дет "Стенка боковая" и "Прижим" на машину Alessio (для изг полист упаковки)

20.08.2010

172.                    

13989

Прессформа на деталь "Низ упаковки" (полистирольная упаковка)

29.06.2010

173.                    

3164

Машина для упаковки пластиковой лентой (Strapex SMG65)

21.06.2010

174.                    

13981

Осушувач стислого повітря WVM-300 з магістральними фільтрами

17.02.2010

175.                    

3152

Пневматичний гайковерт SD-075

16.02.2010

176.                    

91870

1700-4339 Штамп последовательный дет. "Стенка боковая" 1470-00.00.00.003А

02.12.2009

177.                    

91818

1700-4317 Шт. последовательный дет. "Стенка задняя" 1470-00-04-01-02 зак № 238071

01.06.2009

178.                    

91828

1601-4209 Шт. гибки дет. "Фланец кранов" Вп4.01.01.001А зак № 238121

01.06.2009

179.                    

91829

1710-4151 Штамп совмещенный дет. "Корпус" ВП СК 02.00.001 зак № 238135

01.06.2009

180.                    

12910

Фонтанчик питний ФВП-2 стандарт

01.03.2009

181.                    

13962

Комплект штампів на деталь "Корпус" 1103.01.00.001

01.03.2009

182.                    

13963

Комплект штампів на деталь "Корпус" ВП 4.01.00.007

01.03.2009

183.                    

91822

1700-4333 Штамп послідовний деталі "Отражатель блока" ВП СК 00.002

01.03.2009

184.                    

91823

1700-4334 Штамп послідовний деталі "Фіксатор конфорки" ВП СК 02.01.001

01.03.2009

185.                    

91824

1700-4336 Штамп послідовний деталі "Кронштейн заглушки" ДЖ 1470.00.13.00.003

01.03.2009

186.                    

91825

1625-4123 Штамп витяжки деталі "Корпус" ВП СК 02.00.001

01.03.2009

187.                    

91826

1601-4214 Штамп гнучки деталі "Корпус" ВП СК 02.00.01

01.03.2009

188.                    

13954

Установка для випробування варочной поверхні на електропрочність НОК 554

01.01.2009

189.                    

13959

Напівавтомат гибки газопроводів ВП 4.01.04.000СБ і ВП 4.01.05.000СБ НОК 573

01.01.2009

190.                    

91765

1700-4321 Штамп послідовний деталі "Фланец кранов MMG" ДЖ 1470.00.01.00.022

01.01.2009

191.                    

91802

1710-4144 Штамп суміщений деталі "Держатель панелі управління" ДЖ 1470.00.19.00.003

01.01.2009

192.                    

91803

1700-4330 Штамп послідовний деталі "Фланец крану" ДЖ 1470.00.01.00.022А

01.01.2009

193.                    

91804

1710-4145 Штамп суміщений деталі "Кронштейн панелі" ДЖ 1470.00.19.00.002

01.01.2009

194.                    

91805

1710-4325 Штамп послідовний деталі "Кронштейн панелі ящика" ДЖ 1470.00.19.00.004

01.01.2009

195.                    

91806

1700-4326 Штамп послідовний "Кронштейн таймера" ДЖ 1470.00.19.00.003

01.01.2009

196.                    

91807

1601-4202 Штамп гнучки деталі "Держатель панелі управління" ДЖ 1470.00.19.00.003

01.01.2009

197.                    

91808

1601-4203 Штамп гнучки деталі "Кронштейн панелі" ДЖ 1470.00.19.00.002

01.01.2009

198.                    

91811

1710-4148 Штамп суміщений деталі "Опора 1 скла"

01.01.2009

199.                    

91812

1710-4149 Штамп суміщений деталі "Кронштейн кріплення варочної поверхні"

01.01.2009

200.                    

91813

1601-4213 Штамп гнучки деталі "Опора 1 скла" ВП СК 01.01.001

01.01.2009

201.                    

91814

1710-4147 Штамп суміщений деталі "Опора 2 скла" ВП СК 01.01.002

01.01.2009

202.                    

11911

Веси кранові OCS-10-A 10 тн

26.11.2008

203.                    

11912

Измеритель Mini Test 600 B-F Стандартная версия (без статистики и интерфейса)

26.11.2008

204.                    

13948

Стенд автоматичний загвинчування гайок газових кранів

26.11.2008

205.                    

13949

Стенд автоматичний загвинчування гайок газових кранів

26.11.2008

206.                    

13950

Стенд автоматичний загвинчування гайок газових кранів

26.11.2008

207.                    

13951

Стенд автоматичний загвинчування гайок газових кранів

26.11.2008

208.                    

13952

Стенд автоматичний загвинчування гайок газових кранів

26.11.2008

209.                    

13953

Установка автоматична кріплення газових кранів

26.11.2008

210.                    

13946

Напівавтомат гибки газопроводів 1470-00-01-12-000Д, 1470-00-01-13-000Д НОК 568

29.10.2008

211.                    

91793

1700-4328 Штамп послідовний деталі "Кронштейн колектора" ДЖ 1470.00.01.10.003

29.10.2008

212.                    

91796

1700-4327 Штамп послідовний деталі "Кронштейн колектора" ДЖ 1470.00.01.10.01Д

29.10.2008

213.                    

91800

1700-4319 Штамп послідовний деталі "Кронштейн" (терморегулятора) ДЖ 1470.00.01.10.005

29.10.2008

214.                    

13943

Напівавтомат гибки газопроводів 1470-00-01-14-000 ДСБ, 1470-00-01-15-000 ДСБ НОК 571

30.09.2008

215.                    

13945

Фільтр пересувний механічний ПМСФ-1/SP

30.09.2008

216.                    

91766

1513-4121 Штамп обсічки деталі "Корпус горелки Повышенной потужності" ВП 4.01.00.006 № 1

30.09.2008

217.                    

91767

1513-4121 Штамп обсічки деталі "Корпус горелки Повышенной потужності" ВП 4.01.00.006 № 2

30.09.2008

218.                    

91768

1513-4123 Штамп обсічки деталі "Корпус горелки нормальной потужності" ВП 4.01.00.007 № 1

30.09.2008

219.                    

91769

1513-4123 Штамп обсічки деталі "Корпус горелки нормальной потужності" ВП 4.01.00.007 № 2

30.09.2008

220.                    

91772

Форма литтєва на 4 місць деталі "Корпус горелки нормальной потужності" ВП 4.01.00.007 № 1

30.09.2008

221.                    

91773

Форма литтєва на 4 місць деталі "Корпус горелки нормальной потужності" ВП 4.01.00.007 № 2

30.09.2008

222.                    

91774

Форма литтєва на 4 місць деталі "Корпус горелки нормальной потужності" ВП 4.01.00.007 № 3

30.09.2008

223.                    

91775

Форма литтєва на 4 місць деталі "Корпус горелки малой потужності" ВП 4.01.00.008 №1

30.09.2008

224.                    

91776

Форма литтєва на 4 місць деталі "Корпус горелки малой потужності" ВП 4.01.00.008 №2

30.09.2008

225.                    

91777

Форма литтєва на 4 місць деталі "Корпус горелки малой потужності" ВП 4.01.00.008 №3

30.09.2008

226.                    

91778

Форма литтєва на 4 місць деталі "Корпус горелки повышенной потужності" ВП 4.01.00.006 № 1

30.09.2008

227.                    

91779

Форма литтєва на 4 місць деталі "Корпус горелки повышенной потужності" ВП 4.01.00.006 № 1

30.09.2008

228.                    

91780

Форма литтєва на 4 місць деталы "Корпус горелки повышенной потужносты" ВП 4.01.00.006 № 1

30.09.2008

229.                    

91783

Форма литтєва на 4 місць деталі "Корпус горелки малой потужності" ВП 4.01.00.008 №4

30.09.2008

230.                    

91784

Форма литтєва на 4 місць деталі "Корпус горелки нормальной потужності" ВП 4.01.00.007 № 4

30.09.2008

231.                    

91785

Форма литтєва на 4 місць деталі "Корпус горелки повышенной потужності" ВП 4.01.00.006 № 4

30.09.2008

232.                    

91786

Форма литтєва на 4 місць деталі "Корпус горелки малой потужності" ВП 4.01.00.008 №5

30.09.2008

233.                    

91787

Форма литтєва на 4 місць деталі "Корпус горелки нормальной потужності" ВП 4.01.00.007 № 5

30.09.2008

234.                    

91788

Форма литтєва на 4 місць деталі "Корпус горелки повышенной потужності" ВП 4.01.00.006 № 5

30.09.2008

235.                    

91789

1513-4121 Штамп обсічки деталі "Корпус горелки повышенной потужності" ВП 4.01.00.006 № 3

30.09.2008

236.                    

91792

1700-4323 Штамп послідовний деталі "Фланец кранів Ср" іспанський

30.09.2008

237.                    

91782

1601-4206 Штамп гнучки деталі "Кронштейн колектора" ДЖ 1470.00.01.10.001

29.09.2008

238.                    

13876

Тестер електричний ATEQ-EP 2P

13.06.2008

239.                    

13877

Пилосос промисловий мод. 3508

13.06.2008

240.                    

13880

Штамп пробівки деталі "Траверса" (ДЖ 1470-00-01-10-001А) 1541-4020

13.06.2008

241.                    

13888

Стелаж для разміщення вузла "Дно дверей з внутрішнім склом" НОП 1031

13.06.2008

242.                    

13889

Стелаж для разміщення вузла "Дно дверей з внутрішнім склом" НОП 1031

13.06.2008

243.                    

13898

Комплект штампів на деталь "Задний кожух"

13.06.2008

244.                    

13899

Комплект штампів на деталь "Панель управления"

13.06.2008

245.                    

13940

Виброшумомер ВШВ-003М3

13.06.2008

246.                    

91760

1542-4042 Штамп формовки і пробівки отверстій деталі "Щиток предохранительний" ДЖ 1447.00.008

29.04.2008

247.                    

91761

1700-4320 Штамп послідовний деталі "Огранічитель потужності" ДЖ 1470-Э.00.00.069

29.04.2008

248.                    

91762

1601-4201 Штамп гнучки деталі "Кронштейн" ДЖ 1470.00.01.10.003Б, ДЖ 1470.00.01.003Б-001

29.04.2008

249.                    

91763

1790-4046 Штамп відрізки з формовкою деталі "Зажим" ДЖ 1470.00.06.00.002

29.04.2008

250.                    

91764

1700-4212 Штамп послідовний "Конфорка" ДЖ 1470.00.00.091

29.04.2008

251.                    

8242

Захват Cascade 286-CCS-A215 (погрузка плит)

28.02.2008

252.                    

9604

Установка миюча високого тиску HD7/18-4M EV-1

28.02.2008

253.                    

11217

Піч гартівна РК 75/12

28.02.2008

254.                    

11910

Газоанализатор переносной ОКСИ 5М-5Н

28.02.2008

255.                    

12532

Система видеонаблюдения

28.02.2008

256.                    

91752

1542-4037 Штамп калібровки деталі "Щиток предохранительний" ДЖ 1447.00.008

28.02.2008

257.                    

91753

1700-4316 Штамп послідовний деталі "Планка нижня" ДЖ 1470.00.00.00.063

28.02.2008

258.                    

91754

1601-4200 Штамп гнучки з пробивкою деталі "Держатель конфорок" ДЖ 1470-СК00.00.003

28.02.2008

259.                    

91755

1700-4142 Штамп пробівки отверстій деталі "Стіл" ДЖ 1470-СК.00.00.002

28.02.2008

260.                    

11317

Нагреватель воздуха газовий МТ-250

27.02.2008

261.                    

91748

1513-4118 Штамп обрубки деталі "Щиток предохранительний" ДЖ 1447.00.008

31.01.2008

262.                    

91749

1710-4143 Штамп суміщений деталі "Держатель конфорок" ДЖ 1470-СК.00.00.003

31.01.2008

263.                    

91750

1542-4038 Штамп калібровки деталі "Стіл" ДЖ 1470-СК.00.00.002

31.01.2008

264.                    

91751

1625-4120 Штамп витяжки деталі "Стіл" ДЖ 1470-СК.00.00.002

31.01.2008