Додаток 38

                                                                                                                             до Положення про розкриття інформації емітентами

                                                                                                                             цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

                                              

                                               Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Аннєнков Вiктор Захарович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

                        М.П.

18.04.2017

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРЕТА"

2. Організаційно-правова форма емітента

Публiчне акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00153488

4. Місцезнаходження емітента

84205 Донецька область д/н м. Дружкiвка вулиця Чайковського, будинок 1

5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(06267) 54010 (06267) 43117

6. Електронна поштова адреса емітента

vdyomin@greta.donetsk.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

14.04.2017

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

№73 Бюлетень. Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України

 

18.04.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 (дата)

 

3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.greta.donetsk.ua

в мережі Інтернет

18.04.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 


Зміст

 

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

X

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

X

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

 

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

33. Примітки До складу регулярної рiчної iнформацiї не включени наступнi форми:

"Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" - на кiнець звiтного перiода емiтент не мав лiцензiй (дозволiв).

"Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами рейтингових агенцiй.

"Iнформацiя про дивiденди" - за звiтний перiод дивiденди не нараховувалися та не сплачувалися.

"Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав боргових цiнних паперiв.

iдомостi про аудиторський висновок (звiт)" - для емiтентiв з вiдкритим розмiщенням цiнних паперiв ця форма не заповнюється.

"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - за звiтний перiод випускiв облiгацiй  емiтента не реєструвалося.

"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод випускiв iнших цiнних паперiв  емiтента не реєструвалося.

"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу власних акцiй не вiдбувалося.

iдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод емiтент не мав випадкiв особливої iнформацiї.

iнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку" - за звiтний перiод емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно до П(С)БО.

"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.

iдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" - за звiтний перiод емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб.

iдомостi про аудиторський висновок (звiт)" - емiтенти з вiдкритим  розмiщенням цiнних паперiв цю форму не заповнюють.

iдомостi щодо особливої iнформацiї, що виникала протягом звiтного перiода" - прогягом звiтного перiода не виникало особливої iнформацiї.

 


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРЕТА"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності )

 А 00 № 180303

3. Дата проведення державної реєстрації

 11.12.1995

4. Територія (область)

 Донецька область

5. Статутний капітал (грн.)

 5197678.08

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0.000

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0.000

8. Середня кількість працівників (осіб)

346

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

27.52

 ВИРОБНИЦТВО НЕЕЛЕКТРИЧНИХ ПОБУТОВИХ ПРИЛАДІВ

 27.51

 ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРИЧНИХ ПОБУТОВИХ ПРИЛАДIВ

 43.22

 МОНТАЖ ВОДОПРОВIДНИХ МЕРЕЖ, СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ ТА КОНДИЦIОНУВАННЯ

10. Органи управління підприємства

Акціонерні товариства не заповнюють.

 

11. Банки, що обслуговують емітента

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

 АТ "ТАСкомбанк"

2) МФО банку

 339500

3) Поточний рахунок

 26007121747001

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

 АТ "ТАСкомбанк"

5) МФО банку

 339500

6) Поточний рахунок

 26007121747001

 


13. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

 

 

 

1) найменування

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Грета"

2) організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

3) код за ЄДРПОУ

д/н

4) місцезнаходження

308002, Росiя, м. Белгород, пр. Б.Хмельницького, буд. 131, оф. 2.32

5) опис

Форма участi, вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi, активiв, наданих емiтентом у якостi внеску, прав, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою:   Грошовий внесок у корпоративнi права,  що складає 100% статутного капiталу Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Грета" (ОГРН 1073123016680) .

 

 

 


IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

 

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Органiзацiя орендарiв "Дружкiвського заводу газової апаратури i кранiв"

00153488

УКРАЇНА" 84205 Донецька область д/н м. Дружкiвка вул. Чайковського,1

  0.000000000000

Донецьке регiональне вiддiлення фонду державного майна України

13511245

УКРАЇНА  61024 Харкiвська область д/н м. Харкiв вул. Гуданова, буд.18

  0.000000000000

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

 

 

  0.000000000000

Усього

  0.000000000000

 


V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

 

 

 

1) посада

Генеральний директор

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Аннєнков Вiктор Захарович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВА 298594 11.06.1996 Дружкiвським МВ УМВС України в Донецькiй обл.

4) рік народження**

1936

5) освіта**

Вища, Краматорський iндустрiальний iнститут за фахом iнженер-механiк в 1966 р

6) стаж роботи (років)**

58

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Голова правлiння ВАТ "ГРЕТА"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

26.03.2015 Строком на 3 роки

9) опис    Генеральний директор Аннєнков Вiктор Захарович. Змiн протягом 2015 року не відбувалось.

 Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Володiє 5000 (п'ять тисяч) простих iменних акцiй товариства, що дорiвнює 0.000961968% вiд загальної кiлькостi акцiй товариства. Розмiр винагороди  за 2016 рiк складає - 508168,52 грн. В натуральному виглядi винагороди не одержує.

  Посадова особа протягом останных 5 років обiймала наступнi посади: голова правлiння. Інших посад на інших підприємствах не займає.

  Генеральний директор дiє вiд iменi Товариства в межах, встановлених Статутом Товариства, дiючим законодавством, а також контрактом з Генеральним директором Публiчного акцiонерного товариства "ГРЕТА" вiд 26 березня 2015р. Умови дiяльностi та матерiального забезпечення Генерального директора Товариства визначаються у Контрактi, який пiдписує з Генеральним директором Голова Наглядової ради Товариства.

  У  Товариствi створений  одноосiбний виконавчий орган - Генеральний директор, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства i є пiдзвiтним Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства. Генеральним директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства.

  Генеральний директор обирається  термiном на 3 (три) роки Загальними зборами Товариства.  Генеральний директор має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi, представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства в межах, визначених законодавством та Статутом, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства.

  У разi неможливостi виконання Генеральним директором своїх повноважень термiном до 4 (чотирьох) мiсяцiв пiдряд, його повноваження в цей термiн здiйснює особа, уповноважена   Генеральним директором.     

  До компетенцiї Генерального директора вiдноситься вирiшення всiх питань дiяльностi Товариства, визначених Статутом,  рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства або делегованих iншими органами управлiння. Питання дiяльностi То-вариства, якi потребують погодження Наглядовою радою згiдно iз   Статутом, вирiшуються при наявностi протоколу (рiшення) Наглядової ради.

  Загальнi збори акцiонерiв Товариства, та/або Наглядова рада Товариства можуть приймати рiшення про передачу частини належних їм прав до компетенцiї  Генерального директора, за виключенням тих, якi належать до виключної компетенцiї цих органiв.

  Генеральний директор Товариства має наступнi, але не вичерпнi, повноваження та обов'язки:

-              здiйснює оперативне керiвництво дiяльнiстю Товариства;

-              розробляє та узгоджує з Наглядовою радою основнi напрями дiяльностi Товариства, його фiлiй, вiддiлень, представництв та iнших структурних пiдроздiлiв;

-              органiзує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства;

-              органiзує фiнансово-економiчну роботу, облiк та звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй;

-              здiйснює контроль за рухом матерiальних та грошових цiнностей;

-              попередньо розглядає всi питання, що виносяться на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, готує у зв'язку з цим необхiднi матерiали;

-              розглядає питання щодо ведення зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

-              приймає рiшення щодо вчинення правочинiв з питання розпорядження (вiдчуження) та використання майна Товариства в межах, визначених цим Статутом та законодавством;

-              приймає рiшення щодо вчинення правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, складає до 10-ти вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

-              приймає, за попереднiм погодженням з Наглядовою радою Товариства, рiшення щодо управлiння корпоративними правами Товариства в господарських товариствах створених за участю Товариства, у тому числi, iноземних пiдприємствах;

-              готує пропозицiї щодо органiзацiйної структури, граничної чисельностi працiвникiв структурних пiдроздiлiв Товариства (штатний розпис), умов оплати працi посадових осiб працiвникiв Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, iноземних пiдприємств та подає на пого-дження Наглядовiй радi Товариства.

-              вносить Наглядовiй радi пропозицiї (подання) щодо кандидатур на посади призначення на  якi здiйснюється Генеральним директором Товариства за згодою Наглядової ради;

-              приймає рiшення щодо необхiдностi придбання, набуття у власнiсть iншим способом та розпорядження довгостроковими фiнансовими вкладеннями Товариства у виглядi внескiв (частки, паї, акцiї) в iншi суб'єкти господарювання, якi створюються за участю Товариства, та деривативiв iн-ших юридичних осiб та подає в порядку, визначеному цим Статутом на погодження Наглядовiй радi Товариства або Загальним зборам Товариства;

-              розробляє та подає на затвердження/погодження Наглядовiй радi Товариства внутрiшнi нормативнi документи Товариства;

-              органiзує дiловодство та ведення архiву Товариства;  

-              органiзує  соцiально-побутове обслуговування працiвникiв Товариства.

-              забезпечує виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами акцiонерiв;

-              представляє iнтереси Товариства в органах державної влади та мiсцевого самоврядування, судових органах,  установах, на пiдприємствах, в органi-зацiях в Українi та за її межами;

-              в межах визначених цим Статутом призначає на посаду та звiльняє з посади заступника Генерального директора, приймає на роботу та звiльняє з роботи працiвникiв, укладає вiд iменi Товариства контракти та трудовi до-говори, угоди з працiвниками, застосовує засоби заохочення та накладає стягнення;

-              затверджує цiни та тарифи на товари та послуги Товариства;

-              приймає рiшення про вiдрядження працiвникiв  Товариства,  в тому числi закордоннi;

-              забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрiшнього трудового розпорядку;

-              пiдписує цiннi папери, а також пiдписує здiйсненнi Товариством надписи, вказiвки або застереження на цiнних паперах, якi призводять до змiни прав власностi, володiння, користування або розпорядження цiнними паперами або впливають на порядок та обсяг вiдповiдальностi за цiнними паперами;

-              пiдписує й подає необхiднi документи зберiгачам i депозитарiям, якi ведуть облiк прав власностi на цiннi папери, вiдкриває й закриває рахунки у цiнних паперах, а також виконує всi iншi дiї, пов'язанi з переходом права власностi на цiннi папери згiдно з чинним законодавством України;

-              отримує виписки та iншi документи вiд зберiгачiв i депозитарiїв за результатами проведених операцiй з цiнними паперами;

-              пiдписує будь - якi документи Товариства, у тому числi документи звiтностi, засвiдчує копiї документiв Товариства;

-              пiдписує колективний договiр;

-              приймає рiшення про пред'явлення претензiй та позовiв вiд iменi Товариства;

-              приймає рiшення з iнших питань поточної дiяльностi Товариства;

-              виконує iншi функцiї представника Товариства. 

  Генеральний директор має право:

- розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, що визначенi рiшеннями Загальних зборiв, Наглядовою радою Товариства та Статутом;

- вiдкривати поточний, валютний та iншi рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберiгання коштiв i здiйснення всiх видiв розрахункiв, кредит-них та касових операцiй Товариства;

- видавати доручення та довiреностi на провадження дiй та представництво iнтересiв вiд iменi Товариства;

- вживати заходiв для заохочення працiвникiв Товариства;

- накладати стягнення на працiвникiв Товариства у порядку та у випадках, передбачених чинним законодавством України та  Статутом;

- в межах своїх повноважень забезпечувати проведення Загальних зборiв акцiонерiв; керувати роботою структурних пiдроздiлiв Товариства;

- видавати накази та розпорядження, якi є обов'язковими для працiвникiв Товариства; органiзовувати та забезпечувати ведення, облiк та зберiгання наказiв та розпоряджень.

  Повноваження Генерального директора Товариства можуть бути припиненi:

- у разi вiдсутностi Генерального директора бiльше 4 (чотирьох) мiсяцiв пiдряд;

-  за його власним бажанням.       

Зазначений перелiк пiдстав для припинення повноважень Генерального директора Товариства є вичерпним i не може бути розширеним iншими органами Товариства.

  Усi iншi вiдносини з Генеральним директором Товариства регулюються контрактом, Статутом Товариства та iншими нормативними актами Товариства, чинним законодавством України.

Виконуючий обов'язки Генерального директора  Товариства, дiє на пiдставi цього Статуту в межах компетенцiї Генерального директора Товариства.

 

1) посада

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Манасьян Павло Акопович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МК 326591 18.11.1996 МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi

4) рік народження**

1963

5) освіта**

Вища, Харкiвський iнженерно-будiвельний iнститут, iнженер

6) стаж роботи (років)**

28

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Унiверсал", консультант з економiчних питань

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

26.03.2015 Строком на 3 роки

9) опис    Голова Наглядової ради Манасьян Павло Акопович. Змiн протягом 2016 року не відбувалось.

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями товариства не володiє. Голова Наглядової ради Манасьян Павло Акопович є представником акціонера ТОВ "Комінвест".

  Перелiк попереднiх посад (наводяться дані за останні 5 років): консультант з економiчних питань, керівник проектів та програм. 

  Інші посади, які обіймає посадова особа на інших підприємствах: директор ТОВ "КОМІНВЕСТ"(ЄДРПОУ - 31938596, місцезнаходження: 62416, Харківська обл., Харківський район, смт Пісочин, вул.Заводська/Чапаєва, буд.18/86).

  За виконання обов'язкiв голови Наглядової ради одержує винагороду в розмiрi 420000,00 грн. за 2016 рiк. В натуральному виглядi винагороду не одержує.

  Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває й веде Загальнi збори,  здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом.

  У разi неможливостi виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень, у тому числi у разi припинення повноважень, у випадках встановлених п. 10.17. Статуту, його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради, обраний членами Наглядової ради на строк до прийняття рiшення загальними зборами про обрання Голови Наглядової ради.

Голова Наглядової ради вiд iменi Товариства укладає з Генеральним директором контракт.

Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

1) За його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi.

2) У разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я.

3) У разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради.

4) У разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим.

До виключної компетенцiї Наглядової ради належить затвердження рiшень, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства, в тому числi:

1)            Затвердження рiчних, квартальних та щомiсячних бюджетiв.

2)            Призначення виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства з виконанням усiх обов'язкiв останнього термiном до 6 (шести) мiсяцiв у випадках вiдсутностi  Генерального директора  бiльше  4 (чотирьох) мiсяцiв пiдряд.

3)            Надання згоди на призначення Генеральним директором  внесених ним кандидатур на посади головного iнженера, головного бухгалтера, фiнансового директора, керiвника служби безпеки Товариства та начальника вiддiлу збуту.

4)            Затвердження органiзацiйної структури Товариства та граничної чисельностi працiвникiв (як варiант - штатного розпису) Товариства.

5)            Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв.

6)            Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй.

7)            Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.

8)            Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних

паперiв.

9)            Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом.

10)          Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом.

11)          Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.

12)          Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом.

13)          Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до законодавства.

14)          Вирiшення питань про участь Товариства в об'єднаннях, про створення фiлiй, заснування iнших юридичних осiб, в тому числi iноземних.

15)          Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом /щодо видiлу та припинення Товариства/, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення.

16)          Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законом.

17)          Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй.

18)          Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.

19)          Прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.

20)          Надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй.

21)          Розгляд та затвердження квартальних звiтiв, розгляд та подання на затвердження Загальним зборам акцiонерiв рiчних звiтiв, що подає виконавчий орган Товариства.

22)          Затвердження фiнансових планiв Товариства на рiк.

23)          Затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства.

24)          Аналiз дiй Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiя iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв та послуг.

25)          Iнiцiювання, у разi потреби,  проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.

26)          Надання Загальним зборам акцiонерiв Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства.

27)          Обрання Корпоративного секретаря Товариства.

28)          Прийняття рiшення про вiдчуження, надання в оренду, лiзинг, iпотеку, заставу i т.i. будь-яких активiв Товариства, основних засобiв, рухомого чи нерухомого майна Товариства на суму, що перевищує 10-ть, але не бiльше 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

29)          Надання письмової згоди Генеральному директору на укладення будь-яких правочинiв на суму, що перевищує десять вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

30)          Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства.

Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства та несуть вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень.

 

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Аннєнков Володимир Вiкторович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВН 197271 30.09.2005 Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi

4) рік народження**

1961

5) освіта**

Вища, Донецький державний унiверситет, економiст

6) стаж роботи (років)**

27

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Головний економіст  ПАТ "ГРЕТА"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

26.03.2015 Строком на 3 роки

9) опис    Член Наглядової ради Аннєнков Володимир Вiкторович. Змiн протягом 2016 року не відбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями товариства не володiє. Член Наглядової ради Аннєнков Володимир Вiкторович є представником акціонера ТОВ "Вікан".

 Перелiк попередніх посад (наводяться дані за останні 5 років): головний економiст, заступник генерального директора з економіки.

 За виконання обов'язків Члена Наглядової ради розмiр винагороди за 2016 рiк склав 300000,00 грн. В натуральному виглядi винагороду не одержував. Посадова особа на iнших пiдприємствах посад не обiймає.

 Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання загальними зборами Товариства. Повноваження представника акцiонера - члена Наглядової ради дiйснi з моменту видачi йому довiреностi акцiонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повiдомлення про призначення представника, яке, крiм iншого, повинно мiстити:

-              прiзвище, iм'я та по батьковi (за наявностi представника);

-              дату народження представника;

-              серiю i номер паспорта представника (або iншого документа, що посвiдчує особу), дату видачi та орган, що його видав;

-              мiсце роботи представника та посаду, яку вiн обiймає;

-              мiсце проживання або мiсце перебування представника.

Член Наглядової ради-юридична особа несе вiдповiдальнiсть перед Товариством за дiї свого представника у Наглядовiй радi.

Член Наглядової ради-юридична особа має право в будь-який час вiдкликати свого представника й призначити нового, повiдомивши про це Товариство.

Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов договору (цивiльно-правового, трудового) з Товариством та вiдповiдно до Статуту Товариства, а представник акцiонера-члена Наглядової ради Товариства здiйснює свої повноваження вiдповiдно до вказiвок акцiонера, iнтереси якого вiн представляє у Наглядовiй радi.

Обрання Голови та членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.

Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть члена Наглядової ради визначаються законом, Статутом Товариства, а також договором (цивiльно-правовим чи трудовим), що укладається з членом Наглядової ради на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв.

Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi, крiм члена Наглядової ради - юридичної особи-акцiонера.

Члени Наглядової ради Товариства не можуть бути одночасно Генеральним директором та/або членами Ревiзiйної комiсiї (ревiзором) Товариства.

У разi укладення з членом Наглядової ради Товариства цивiльно-правового договору такий договiр може бути оплатним або безоплатним.

До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством, а також повноваження переданi їй для вирiшення Загальними зборами акцiонерiв Товариства.

До виключної компетенцiї Наглядової ради належить затвердження рiшень, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства, в тому числi:

1)            Затвердження рiчних, квартальних та щомiсячних бюджетiв.

2)            Призначення виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства з виконанням усiх обов'язкiв останнього термiном до 6 (шести) мiсяцiв у випадках вiдсутностi  Генерального директора  бiльше  4 (чотирьох) мiсяцiв пiдряд.

3)            Надання згоди на призначення Генеральним директором  внесених ним кандидатур на посади головного iнженера, головного бухгалтера, фiнансового директора, керiвника служби безпеки Товариства та начальника вiддiлу збуту.

4)            Затвердження органiзацiйної структури Товариства та граничної чисельностi працiвникiв (як варiант - штатного розпису) Товариства.

5)            Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв.

6)            Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй.

7)            Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.

8)            Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних

паперiв.

9)            Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом.

10)          Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом.

11)          Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.

12)          Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом.

13)          Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до законодавства.

14)          Вирiшення питань про участь Товариства в об'єднаннях, про створення фiлiй, заснування iнших юридичних осiб, в тому числi iноземних.

15)          Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом /щодо видiлу та припинення Товариства/, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення.

16)          Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законом.

17)          Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй.

18)          Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.

19)          Прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.

20)          Надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй.

21)          Розгляд та затвердження квартальних звiтiв, розгляд та подання на затвердження Загальним зборам акцiонерiв рiчних звiтiв, що подає виконавчий орган Товариства.

22)          Затвердження фiнансових планiв Товариства на рiк.

23)          Затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства.

24)          Аналiз дiй Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiя iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв та послуг.

25)          Iнiцiювання, у разi потреби,  проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.

26)          Надання Загальним зборам акцiонерiв Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства.

27)          Обрання Корпоративного секретаря Товариства.

28)          Прийняття рiшення про вiдчуження, надання в оренду, лiзинг, iпотеку, заставу i т.i. будь-яких активiв Товариства, основних засобiв, рухомого чи нерухомого майна Товариства на суму, що перевищує 10-ть, але не бiльше 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

29)          Надання письмової згоди Генеральному директору на укладення будь-яких правочинiв на суму, що перевищує десять вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

30)          Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства.

Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства та несуть вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень.

 

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Фундукян Андрiй Арутюнович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МК 318416 29.10.1996 Комiнтернiвським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi

4) рік народження**

1971

5) освіта**

Вища, Харкiвський iнститут радiоелектроники, iнженер-конструктор-технолог

6) стаж роботи (років)**

28

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник голови правлiння з маркетингу та збуту  ВАТ "Унiверсал"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

26.03.2015 Строком на 3 роки

9) опис    Член Наглядової ради Фундукян Андрiй Арутюнович. Змiн протягом 2016 року не відбувалось.

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Член Наглядової ради Фундукян Андрiй Арутюнович є акціонером. Володiє 5000 (п'ять тисяч) простих iменних акцiй товариства, що дорiвнює 0.000961968% вiд загальної кiлькостi акцiй товариства.

  Перелiк попереднiх посад (наводяться дані за останні 5 років): заступник голови правлiння з маркетингу та збуту, економiчний радник.

  За виконання обов'язків Члена Наглядової ради розмiр отриманої винагороди протягом 2016 року - 300000,00 грн. В натуральному виглядi винагороду не одержує. 

  Інші посади, які обіймає посадова особа на інших підприємствах: Економічний радник ТОВ "КОМІНВЕСТ"(ЄДРПОУ - 31938596, місцезнаходження: 62416, Харківська обл., Харківський район, смт Пісочин, вул.Заводська/Чапаєва, буд.18/86).

 Повноваження Члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання загальними зборами Товариства. Повноваження представника акцiонера - члена Наглядової ради дiйснi з моменту видачi йому довiреностi акцiонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повiдомлення про призначення представника, яке, крiм iншого, повинно мiстити:

-              прiзвище, iм'я та по батьковi (за наявностi представника);

-              дату народження представника;

-              серiю i номер паспорта представника (або iншого документа, що посвiдчує особу), дату видачi та орган, що його видав;

-              мiсце роботи представника та посаду, яку вiн обiймає;

-              мiсце проживання або мiсце перебування представника.

Член Наглядової ради-юридична особа несе вiдповiдальнiсть перед Товариством за дiї свого представника у Наглядовiй радi.

Член Наглядової ради-юридична особа має право в будь-який час вiдкликати свого представника й призначити нового, повiдомивши про це Товариство.

Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов договору (цивiльно-правового, трудового) з Товариством та вiдповiдно до Статуту Товариства, а представник акцiонера-члена Наглядової ради Товариства здiйснює свої повноваження вiдповiдно до вказiвок акцiонера, iнтереси якого вiн представляє у Наглядовiй радi.

Обрання Голови та членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.

Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть члена Наглядової ради визначаються законом, Статутом Товариства, а також договором (цивiльно-правовим чи трудовим), що укладається з членом Наглядової ради на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв.

Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi, крiм члена Наглядової ради - юридичної особи-акцiонера.

Члени Наглядової ради Товариства не можуть бути одночасно Генеральним директором та/або членами Ревiзiйної комiсiї (ревiзором) Товариства.

У разi укладення з членом Наглядової ради Товариства цивiльно-правового договору такий договiр може бути оплатним або безоплатним.

До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством, а також повноваження переданi їй для вирiшення Загальними зборами акцiонерiв Товариства.

До виключної компетенцiї Наглядової ради належить затвердження рiшень, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства, в тому числi:

1)            Затвердження рiчних, квартальних та щомiсячних бюджетiв.

2)            Призначення виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства з виконанням усiх обов'язкiв останнього термiном до 6 (шести) мiсяцiв у випадках вiдсутностi  Генерального директора  бiльше  4 (чотирьох) мiсяцiв пiдряд.

3)            Надання згоди на призначення Генеральним директором  внесених ним кандидатур на посади головного iнженера, головного бухгалтера, фiнансового директора, керiвника служби безпеки Товариства та начальника вiддiлу збуту.

4)            Затвердження органiзацiйної структури Товариства та граничної чисельностi працiвникiв (як варiант - штатного розпису) Товариства.

5)            Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв.

6)            Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй.

7)            Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.

8)            Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних

паперiв.

9)            Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом.

10)          Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом.

11)          Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.

12)          Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом.

13)          Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до законодавства.

14)          Вирiшення питань про участь Товариства в об'єднаннях, про створення фiлiй, заснування iнших юридичних осiб, в тому числi iноземних.

15)          Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом /щодо видiлу та припинення Товариства/, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення.

16)          Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законом.

17)          Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй.

18)          Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.

19)          Прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.

20)          Надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй.

21)          Розгляд та затвердження квартальних звiтiв, розгляд та подання на затвердження Загальним зборам акцiонерiв рiчних звiтiв, що подає виконавчий орган Товариства.

22)          Затвердження фiнансових планiв Товариства на рiк.

23)          Затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства.

24)          Аналiз дiй Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiя iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв та послуг.

25)          Iнiцiювання, у разi потреби,  проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.

26)          Надання Загальним зборам акцiонерiв Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства.

27)          Обрання Корпоративного секретаря Товариства.

28)          Прийняття рiшення про вiдчуження, надання в оренду, лiзинг, iпотеку, заставу i т.i. будь-яких активiв Товариства, основних засобiв, рухомого чи нерухомого майна Товариства на суму, що перевищує 10-ть, але не бiльше 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

29)          Надання письмової згоди Генеральному директору на укладення будь-яких правочинiв на суму, що перевищує десять вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

30)          Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства.

 Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства та несуть вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень.

 

1) посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Регеда Анатолiй Юрiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВТ 111789 01.10.2014 Дружкiвським МС ГУДМС України в Донецькiй областi

4) рік народження**

1969

5) освіта**

Вища, Донецький державний унiверситет, хiмiк

6) стаж роботи (років)**

28

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Iнженер бюро охорони працi i ПК  ВАТ "ГРЕТА"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

26.03.2015 Строком на 3 роки

9) опис    Голова Ревiзiйної комiсiї Регеда Анатолiй Юрiйович. Змiн протягом 2016 року не відбувалось.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Володiє 1 (однiєю) простою iменною акцiєю товариства, що дорiвнює 0.00000019239% вiд загальної кiлькостi акцiй товариства.

  Перелiк попереднiх посад (наводяться дані за останні 5 років): начальник служби охорони працi.

  Винагороду за виконання обов'язкiв голови ревiзiйної комiсiї не отримує. Винагороду в натуральнiй формi не одержує. Посадова особа на iнших пiдприємствах посад не обiймає. В ПАТ "ГРЕТА" займає посаду начальника служби охорони праці.

  Голова Ревiзiйної комiсiї очолює дiяльнiсть Ревiзiйної комiсiї. Та виконує наступнi зобов'язання:

Функцiї Ревiзiйної комiсiї:

-              Контроль за виконанням Генеральним директором рiчних фiнансових планiв Товариства.

Аналiз ефективностi та повноти виконання Генеральним директором рiшень Загальних зборiв Товариства та Наглядової ради щодо питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.

-              Аналiз цiн, за якими Товариство закупає сировину, комплектуючi, матерiали, обладнання, а також реалiзує готову продукцiю (надає послуги) на предмет їх вiдповiдностi ринковим цiнам на дату здiйснення фiнансових операцiй.

-              Контроль за своєчасним та повним здiйсненням розрахункiв з бюджетом.

-              Контроль за нарахуванням, своєчаснiстю та повнотою виплати дивiдендiв.

Аналiз ефективностi використання кредитних ресурсiв, якi залучаються Товариством.

-              Аналiз ефективностi використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства.

Перевiрка фiнансової документацiї Товариства, ведення якої забезпечується виконавчим органом Товариства.

Аналiз угод укладених вiд iменi Товариства.

-              Аналiз фiнансового стану Товариства, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, виявлення резервiв для полiпшення економiчного стану пiдприємства i розробка рекомендацiй для органiв управлiння Товариства.

-              Аналiз вiдповiдностi ведення у Товариствi бухгалтерського i статистичного облiку вимогам чинного законодавства.

Подання звiтiв про результати перевiрок Загальним зборам Товариства та надання рекомендацiй Загальним зборам на пiдставi цих звiтiв.

-              Iнiцiювання скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв в разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

Ревiзiйна комiсiя має право:

Отримувати вiд органiв управлiння Товариства, його пiдроздiлiв та служб, посадових осiб належнi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи протягом 3-х днiв пiсля їх письмового запиту.

Вимагати скликання засiдань виконавчого органу, Наглядової ради, Загальних зборiв у випадках, коли виявленi порушення у фiнансово-господарськiй дiяльностi потребують рiшення вiдповiдних органiв управлiння Товариства.

Вимагати вiд посадових осiб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревiзiйної комiсiї.

-              Отримувати, розглядати звiти аудиторiв, складати вiдповiднi висновки.

-              Iнiцiювати питання про вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства у разi порушення ними положень, правил та iнструкцiй з питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.

-              Брати участь у засiданнях Наглядової ради Товариства.

-              Вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Обов'язки Ревiзiйної комiсiї:

-              Проводити перевiрки рiчної, а в разi необхiдностi за дорученням Голови Наглядової ради Товариства - квартальної фiнансової звiтностi Товариства.

-              Складати висновки за результатами перевiрок рiчної фiнансової звiтностi, подавати їх Головi Наглядової ради та Генеральному директору не пiзнiше нiж за два тижнi пiсля проведення перевiрки. Без висновкiв Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори не мають права затверджувати баланс та фiнансовий звiт.

Своєчасно доводити до вiдома Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради та Генерального директора Товариства результати здiйснених перевiрок i ревiзiй у формi звiтiв, доповiдних, повiдомлень на засiданнях органiв управлiння.

  Ревiзiйна          комiсiя зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв або проведення засiдання Наглядової ради Товариства, у разi, якщо виникла загроза iнтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осiб.

  Ревiзiйна комiсiя правомочна приймати рiшення, якщо на засiданнi присутнi не менше 2/3 членiв Ревiзiйної комiсiї. Прийнятi рiшення оформлюються протоколом, який має бути пiдписаний всiма присутнiми на засiданнi членами Ревiзiйної комiсiї.

  Витрати, пов'язанi з виконанням повноважень членами Ревiзiйної комiсiї, вiдшкодовуються Товариством у порядку, визначеному внутрiшнiми документами Товариства.

 

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Богданова Любов Михайлiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВВ 943940 16.08.1999 Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй областi

4) рік народження**

1962

5) освіта**

Вища, Всесоюзний заочний полiтехнiчний iнститут, спецiальнiсть "Економiка та органiзацiя гiрничної промисловостi"

6) стаж роботи (років)**

37

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

заступник головного бухгалтера АТЗТ "ВЕСКО"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

05.08.2009 Безстроково.

9) опис    Головний бухгалтер Богданова Любов Михайлiвна. Змiн протягом 2016 року не вiдбувалось. Призначена на невизначений строк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями товариства не володiє.

  Попереднi посади (наводяться дані за останні 5 років): головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер.

  Головний бухгалтер одержала заробiтну плату за рахунок фонду оплати працi Товариства у 2016 роцi у сумi 237492,84 грн. Винагороду у натуральнiй формi не отримує. Інших посад на інших підприємствах не займає.

  Ведення бухгалтерського облiку покладено на бухгалтерсько-фiнансовий вiддiл заводу, який очолює головний бухгалтер. Головний бухгалтер повинен забезпечити дотримання на заводi єдиних методологiчних принципiв бухгалтерського облiку, складання i подання у встановленi строки фiнансової звiтностi.

   Розпорядження головного бухгалтера, що стосуються бухгалтерського облiку на заводi, є обов'язковими до виконання усiма структурними пiдроздiлами i працiвниками заводу. Бухгалтерський облiк повинна вести згiдно принципам i методам, передбаченим Законом № 996 i Положеннями) стандартами) бухгалтерського облiку. Забезпечувати безперервнiсть вiдображення операцiй i достовiрну оцiнку активiв, зобов'язань, капiталу в бухгалтерському облiку.

   Головний бухгалтер зобов'язаний:

- забезпечити дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних пiдстав бухгалтерського облiку, складання та подання в встановленi стоки фiнансової звiтностi;

- здiйснювати контроль за ефективним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв;

- визначать, формувати, планувати, здiйснювати та координувати органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства;

- здiйснювати контроль за дотриманням порядку оформлення первинних та бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань, витрачанням фонду оплати працi, встановленням посадових окладiв, за проведення iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, коштiв, документiв, розрахункiв, перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi, документальних ревiзiй у пiдроздiлах пiдприємства;

- здiйснювати економiчний аналiз господарсько-фiнансової дiяльностi за даними бухгалтерського облiку та звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарських резервiв, усунення непродуктивних витрат;

- вживати заходiв щодо запобiгання нестач, незаконного витрачання коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, порушень фiнансового та господарського законодавства;

- вести роботу, спрямовану на забезпечення суворого дотримання штатної, фiнансової i касової дисциплiни, кошторисiв адмiнiстративно-господарських та iнших витрат, дотримання законностi списання з облiку дебiторської заборгованостi, нестач та iнших втрат, стежити за збереженням бухгалтерських документiв, оформленням та здаванням їх згiдно встановленого порядку в архiв;

- надавати методологiчну допомогу працiвникам пiдроздiлiв пiдприємства з питань бухгалтерського облiку, контролю, звiтностi та економiчного аналiзу. Керувати працiвниками бухгалтерiї пiдприємства;

- дотримуватися правил внутрiшнього трудового розпорядку:

- дотримуватися правил технiки безпеки при роботi з оргтехнiкою, протипожежними заходами безпеки;

- забезпечувати конфiденцiйнiсть вiдомостей про дiяльнiсть пiдприємства;

- при звiльненнi передати справи керiвнику або призначенiй особi;

- забезпечує безпосереднє керiвництво всiєю роботою з охорони працi в довiреному пiдроздiлi;

- проводить аналiз безпеки працi, виробничої санiтарiї та пожежної безпеки в довiреному пiдроздiлi i вживає заходiв щодо пiдвищеної безпеки працi;

- бере участь у розслiдуваннi нещасних випадкiв, що сталися в довiреному пiдроздiлi;

- розробляє iнструкцiї з безпеки працi для персоналу в довiреному пiдроздiлi;

- своїм розпорядженням визначає обов'язки в питаннях охорони працi заступника; пiдлеглих з подальшим внесенням їх до посадових iнструкцiй; Головний бухгалтер має право:

- в межах своєї компетенцiї пiдписувати i вiзувати документи;

- дiяти вiд iменi бухгалтерiї пiдприємства, представляти його iнтереси у взаєминах зi структурними пiдроздiлами та iншими органiзацiями;

- вимагати i одержувати вiд керiвникiв структурних пiдроздiлiв та фахiвцiв пiдприємства iнформацiю i документи, необхiднi для виконання його посадових обов'язкiв;

- вносити на розгляд директора пропозицiї щодо вдосконалення роботи вiддiлу: призначенню, перемiщенню, звiльненню працiвникiв бухгалтерiї, про їх заохочення або накладення на них стягнень, у тому числi матерiальних; змiни посадових i робочих iнструкцiй працiвникiв бухгалтерiї та iнших вiддiлiв пiдприємства;

- вносити пропозицiї щодо вдосконалення фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, змiни структури управлiння пiдприємством, при змiнi матерiально-вiдповiдальних осiб;

- вимагати вiд керiвництва пiдприємства сприяння у виконаннi.

   Головний бухгалтер несе вiдповiдальнiсть за:

- якiсть i своєчаснiсть виконання своїх посадових обов'язкiв - в межах, визначених чинним законодавством України про працю;

- за створення безпечних умов працi в пiдроздiлi та виконання правил i норм з охорони працi пiдлеглими.

 

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лiтвiнов Сергiй Олексiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МК 328463 13.11.1996 МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi

4) рік народження**

1969

5) освіта**

Вища, Політехнiчний iнститут, м.Харкiв, спецiальнiсть "Маркетинг"

6) стаж роботи (років)**

20

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник директора з комерцiї ТОВ "Унiплiт"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

26.03.2015 Строком на 3 роки

9) опис    Член Ревiзiйної комiсiї Лiтвiнов Сергiй Олексiйович. Змiн протягом 2016 року не відбувалось.

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями товариства не володiє.

  Перелiк попереднiх посад (наводяться дані за останні 5 років): консультант з iнвестицiйних проектів служби управління інвестиційними проектами, заступник директора з комерцiї, консультант з економічних проектів.

 Інші посади, які обіймає посадова особа на інших підприємствах: працює консультантом з економічних проектів в ТОВ "КОМІНВЕСТ"(ЄДРПОУ - 31938596, місцезнаходження: 62416, Харківська обл., Харківський район, смт Пісочин, вул.Заводська/Чапаєва, буд.18/86).

 Винагороду в грошовiй та натуральнiй формi за виконання своїх обов'язкiв не одержував.

 Члени Ревiзiйної комiсiї обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають цивiльну дiєздатнiсть. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу ревiзiйної комiсiї,

Вимоги щодо порядку дiяльностi та компетенцiї Ревiзiйної комiсiї з питань, не передбачених законом або Статутом, визначаються рiшенням Загальних зборiв.

З кожним членом Ревiзiйної комiсiї укладається договiр, в якому визначаються їх права та обов'язки. Договiр вiд iменi Товариства пiдписується Генеральним директором Товариства.

Не можуть бути членами Ревiзiйної комiсiї:

  -   Голова або члени Наглядової ради.

         -  Генеральний директор.

         -  Корпоративний секретар.

         -  Особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi.

         -  Члени iнших органiв Товариства.

Члени ревiзiйної комiсiї не можуть входити до складу лiчильної комiсiї Товариства.

Повноваження члена Ревiзiйної комiсiї можуть бути достроково припиненi за рiшенням Загальних зборiв Товариства, або за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; в разi неможливостi виконання обов'язкiв за станом здоров'я; в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим.

Функцiї Ревiзiйної комiсiї:

-              Контроль за виконанням Генеральним директором рiчних фiнансових планiв Товариства.

Аналiз ефективностi та повноти виконання Генеральним директором рiшень Загальних зборiв Товариства та Наглядової ради щодо питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.

-              Аналiз цiн, за якими Товариство закупає сировину, комплектуючi, матерiали, обладнання, а також реалiзує готову продукцiю (надає послуги) на предмет їх вiдповiдностi ринковим цiнам на дату здiйснення фiнансових операцiй.

-              Контроль за своєчасним та повним здiйсненням розрахункiв з бюджетом.

-              Контроль за нарахуванням, своєчаснiстю та повнотою виплати дивiдендiв.

Аналiз ефективностi використання кредитних ресурсiв, якi залучаються Товариством.

-              Аналiз ефективностi використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства.

Перевiрка фiнансової документацiї Товариства, ведення якої забезпечується виконавчим органом Товариства.

Аналiз угод укладених вiд iменi Товариства.

-              Аналiз фiнансового стану Товариства, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, виявлення резервiв для полiпшення економiчного стану пiдприємства i розробка рекомендацiй для органiв управлiння Товариства.

-              Аналiз вiдповiдностi ведення у Товариствi бухгалтерського i статистичного облiку вимогам чинного законодавства.

Подання звiтiв про результати перевiрок Загальним зборам Товариства та надання рекомендацiй Загальним зборам на пiдставi цих звiтiв.

-              Iнiцiювання скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв в разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

Ревiзiйна комiсiя має право:

Отримувати вiд органiв управлiння Товариства, його пiдроздiлiв та служб, посадових осiб належнi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи протягом 3-х днiв пiсля їх письмового запиту.

Вимагати скликання засiдань виконавчого органу, Наглядової ради, Загальних зборiв у випадках, коли виявленi порушення у фiнансово-господарськiй дiяльностi потребують рiшення вiдповiдних органiв управлiння Товариства.

Вимагати вiд посадових осiб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревiзiйної комiсiї.

-              Отримувати, розглядати звiти аудиторiв, складати вiдповiднi висновки.

-              Iнiцiювати питання про вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства у разi порушення ними положень, правил та iнструкцiй з питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.

-              Брати участь у засiданнях Наглядової ради Товариства.

-              Вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Обов'язки Ревiзiйної комiсiї:

-              Проводити перевiрки рiчної, а в разi необхiдностi за дорученням Голови Наглядової ради Товариства - квартальної фiнансової звiтностi Товариства.

-              Складати висновки за результатами перевiрок рiчної фiнансової звiтностi, подавати їх Головi Наглядової ради та Генеральному директору не пiзнiше нiж за два тижнi пiсля проведення перевiрки. Без висновкiв Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори не мають права затверджувати баланс та фiнансовий звiт.

Своєчасно доводити до вiдома Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради та Генерального директора Товариства результати здiйснених перевiрок i ревiзiй у формi звiтiв, доповiдних, повiдомлень на засiданнях органiв управлiння.

Ревiзiйна            комiсiя зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв або проведення засiдання Наглядової ради Товариства, у разi, якщо виникла загроза iнтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осiб.

Ревiзiйна комiсiя правомочна приймати рiшення, якщо на засiданнi присутнi не менше 2/3 членiв Ревiзiйної комiсiї. Прийнятi рiшення оформлюються протоколом, який має бути пiдписаний всiма присутнiми на засiданнi членами Ревiзiйної комiсiї.

Витрати, пов'язанi з виконанням повноважень членами Ревiзiйної комiсiї, вiдшкодовуються Товариством у порядку, визначеному внутрiшнiми документами Товариства.

 

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ємельянова Iрина Вiкторiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВС 728627 22.12.2000 Дружкiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi

4) рік народження**

1961

5) освіта**

Вища, Макiївський iнженерно-будiвельний iнститут, iнженер-будiвельник

6) стаж роботи (років)**

40

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

бухгалтер ВАТ "ГРЕТА"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

26.03.2015 Строком на 3 роки

9) опис    Член Ревiзiйної комiсiї Ємельянова Iрина Вiкторiвна. Змiн протягом 2016 року не відбувалось.

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями товариства не володiє.

 Перелiк попереднiх посад: старший бухгалтер БФО розрахункового відділу. На цуй час працює в ПАТ "ГРЕТА" старшим бухгалтером.

 Винагороду в грошовiй та натуральнiй формi у 2016 роцi за виконання своїх обов'язкiв не одержувала. Посадова особа на iнших пiдприємствах посад не обiймає.

 Члени Ревiзiйної комiсiї обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають цивiльну дiєздатнiсть. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу ревiзiйної комiсiї,

Вимоги щодо порядку дiяльностi та компетенцiї Ревiзiйної комiсiї з питань, не передбачених законом або Статутом, визначаються рiшенням Загальних зборiв.

З кожним членом Ревiзiйної комiсiї укладається договiр, в якому визначаються їх права та обов'язки. Договiр вiд iменi Товариства пiдписується Генеральним директором Товариства.

Не можуть бути членами Ревiзiйної комiсiї:

  -   Голова або члени Наглядової ради.

  -   Генеральний директор.

  -  Корпоративний секретар.

  -  Особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi.

  -  Члени iнших органiв Товариства.

Члени ревiзiйної комiсiї не можуть входити до складу лiчильної комiсiї Товариства.

Повноваження члена Ревiзiйної комiсiї можуть бути достроково припиненi за рiшенням Загальних зборiв Товариства, або за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; в разi неможливостi виконання обов'язкiв за станом здоров'я; в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим.

Функцiї Ревiзiйної комiсiї:

-              Контроль за виконанням Генеральним директором рiчних фiнансових планiв Товариства.

Аналiз ефективностi та повноти виконання Генеральним директором рiшень Загальних зборiв Товариства та Наглядової ради щодо питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.

-              Аналiз цiн, за якими Товариство закупає сировину, комплектуючi, матерiали, обладнання, а також реалiзує готову продукцiю (надає послуги) на предмет їх вiдповiдностi ринковим цiнам на дату здiйснення фiнансових операцiй.

-              Контроль за своєчасним та повним здiйсненням розрахункiв з бюджетом.

-              Контроль за нарахуванням, своєчаснiстю та повнотою виплати дивiдендiв.

Аналiз ефективностi використання кредитних ресурсiв, якi залучаються Товариством.

-              Аналiз ефективностi використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства.

Перевiрка фiнансової документацiї Товариства, ведення якої забезпечується виконавчим органом Товариства.

Аналiз угод укладених вiд iменi Товариства.

-              Аналiз фiнансового стану Товариства, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, виявлення резервiв для полiпшення економiчного стану пiдприємства i розробка рекомендацiй для органiв управлiння Товариства.

-              Аналiз вiдповiдностi ведення у Товариствi бухгалтерського i статистичного облiку вимогам чинного законодавства.

Подання звiтiв про результати перевiрок Загальним зборам Товариства та надання рекомендацiй Загальним зборам на пiдставi цих звiтiв.

-              Iнiцiювання скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв в разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

Ревiзiйна комiсiя має право:

Отримувати вiд органiв управлiння Товариства, його пiдроздiлiв та служб, посадових осiб належнi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи протягом 3-х днiв пiсля їх письмового запиту.

Вимагати скликання засiдань виконавчого органу, Наглядової ради, Загальних зборiв у випадках, коли виявленi порушення у фiнансово-господарськiй дiяльностi потребують рiшення вiдповiдних органiв управлiння Товариства.

Вимагати вiд посадових осiб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревiзiйної комiсiї.

-              Отримувати, розглядати звiти аудиторiв, складати вiдповiднi висновки.

-              Iнiцiювати питання про вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства у разi порушення ними положень, правил та iнструкцiй з питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.

-              Брати участь у засiданнях Наглядової ради Товариства.

-              Вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Обов'язки Ревiзiйної комiсiї:

-              Проводити перевiрки рiчної, а в разi необхiдностi за дорученням Голови Наглядової ради Товариства - квартальної фiнансової звiтностi Товариства.

-              Складати висновки за результатами перевiрок рiчної фiнансової звiтностi, подавати їх Головi Наглядової ради та Генеральному директору не пiзнiше нiж за два тижнi пiсля проведення перевiрки. Без висновкiв Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори не мають права затверджувати баланс та фiнансовий звiт.

Своєчасно доводити до вiдома Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради та Генерального директора Товариства результати здiйснених перевiрок i ревiзiй у формi звiтiв, доповiдних, повiдомлень на засiданнях органiв управлiння.

Ревiзiйна            комiсiя зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв або проведення засiдання Наглядової ради Товариства, у разi, якщо виникла загроза iнтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осiб.

Ревiзiйна комiсiя правомочна приймати рiшення, якщо на засiданнi присутнi не менше 2/3 членiв Ревiзiйної комiсiї. Прийнятi рiшення оформлюються протоколом, який має бути пiдписаний всiма присутнiми на засiданнi членами Ревiзiйної комiсiї.

Витрати, пов'язанi з виконанням повноважень членами Ревiзiйної комiсiї, вiдшкодовуються Товариством у порядку, визначеному внутрiшнiми документами Товариства.

 

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Анненков Iгор Вiкторович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВК 872033 02.12.2011 Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi

4) рік народження**

1969

5) освіта**

Вища, Донецький державний Технiчний унiверситет, спецiальнiсть економiст

6) стаж роботи (років)**

24

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

директор філії ПАТ  Промiнвестбанк в Донецькій обл.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

26.03.2015 Строком на 3 роки

9) опис    Член Наглядової ради Анненков Iгор Вiкторович. Змiн протягом 2016 року не відбувалось.

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями товариства не володiє. Член Наглядової ради Анненков Iгор Вiкторович є представником акціонера ТОВ "Вікан".

 Перелiк попереднiх посад (наводяться дані за останні 5 років): заступник голови правлiння, начальник філії, директор філії, економiчний радник, член наглядової ради - по теперішній час. Інших посад на інших підприємствах не займає.

 За виконання обов'язків Члена Наглядової ради розмiр отриманої винагороди протягом 2016 року - 300000,00 грн. В натуральному виглядi винагороду не одержує.

 Повноваження Члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання загальними зборами Товариства. Повноваження представника акцiонера - члена Наглядової ради дiйснi з моменту видачi йому довiреностi акцiонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повiдомлення про призначення представника, яке, крiм iншого, повинно мiстити:

-              прiзвище, iм'я та по батьковi (за наявностi представника);

-              дату народження представника;

-              серiю i номер паспорта представника (або iншого документа, що посвiдчує особу), дату видачi та орган, що його видав;

-              мiсце роботи представника та посаду, яку вiн обiймає;

-              мiсце проживання або мiсце перебування представника.

Член Наглядової ради-юридична особа несе вiдповiдальнiсть перед Товариством за дiї свого представника у Наглядовiй радi.

Член Наглядової ради-юридична особа має право в будь-який час вiдкликати свого представника й призначити нового, повiдомивши про це Товариство.

Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов договору (цивiльно-правового, трудового) з Товариством та вiдповiдно до Статуту Товариства, а представник акцiонера-члена Наглядової ради Товариства здiйснює свої повноваження вiдповiдно до вказiвок акцiонера, iнтереси якого вiн представляє у Наглядовiй радi.

Обрання Голови та членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.

Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть члена Наглядової ради визначаються законом, Статутом Товариства, а також договором (цивiльно-правовим чи трудовим), що укладається з членом Наглядової ради на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв.

Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi, крiм члена Наглядової ради - юридичної особи-акцiонера.

Члени Наглядової ради Товариства не можуть бути одночасно Генеральним директором та/або членами Ревiзiйної комiсiї (ревiзором) Товариства.

У разi укладення з членом Наглядової ради Товариства цивiльно-правового договору такий договiр може бути оплатним або безоплатним.

До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством, а також повноваження переданi їй для вирiшення Загальними зборами акцiонерiв Товариства.

До виключної компетенцiї Наглядової ради належить затвердження рiшень, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства, в тому числi:

1)            Затвердження рiчних, квартальних та щомiсячних бюджетiв.

2)            Призначення виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства з виконанням усiх обов'язкiв останнього термiном до 6 (шести) мiсяцiв у випадках вiдсутностi  Генерального директора  бiльше  4 (чотирьох) мiсяцiв пiдряд.

3)            Надання згоди на призначення Генеральним директором  внесених ним кандидатур на посади головного iнженера, головного бухгалтера, фiнансового директора, керiвника служби безпеки Товариства та начальника вiддiлу збуту.

4)            Затвердження органiзацiйної структури Товариства та граничної чисельностi працiвникiв (як варiант - штатного розпису) Товариства.

5)            Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв.

6)            Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй.

7)            Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.

8)            Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних

паперiв.

9)            Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом.

10)          Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом.

11)          Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.

12)          Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом.

13)          Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до законодавства.

14)          Вирiшення питань про участь Товариства в об'єднаннях, про створення фiлiй, заснування iнших юридичних осiб, в тому числi iноземних.

15)          Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом /щодо видiлу та припинення Товариства/, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення.

16)          Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законом.

17)          Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй.

18)          Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.

19)          Прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.

20)          Надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй.

21)          Розгляд та затвердження квартальних звiтiв, розгляд та подання на затвердження Загальним зборам акцiонерiв рiчних звiтiв, що подає виконавчий орган Товариства.

22)          Затвердження фiнансових планiв Товариства на рiк.

23)          Затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства.

24)          Аналiз дiй Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiя iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв та послуг.

25)          Iнiцiювання, у разi потреби,  проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.

26)          Надання Загальним зборам акцiонерiв Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства.

27)          Обрання Корпоративного секретаря Товариства.

28)          Прийняття рiшення про вiдчуження, надання в оренду, лiзинг, iпотеку, заставу i т.i. будь-яких активiв Товариства, основних засобiв, рухомого чи нерухомого майна Товариства на суму, що перевищує 10-ть, але не бiльше 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

29)          Надання письмової згоди Генеральному директору на укладення будь-яких правочинiв на суму, що перевищує десять вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

30)          Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства.

Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства та несуть вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень.

 

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Стрiлець Зоя Iванiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МК 246181 20.11.1996 Червонозаводським РВ УМВС України в Харкiвськiй областi

4) рік народження**

1955

5) освіта**

Вища, Полiтехнiчний iнститут м.Харкiв, спецiальнiсть Iнженер-хiмiк-технолог

6) стаж роботи (років)**

38

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Командитне товариство "IНГЕО і К", головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

26.03.2015 Строком на 3 роки

9) опис    Член Ревiзiйної комiсiї Стрiлець Зоя Iванiвна. Змiн протягом 2016 року не відбувалось.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями товариства не володiє.

 Перелiк попереднiх посад (наводяться дані за останні 5 років): головний бухгалтер.

 Інші посади, які обіймає посадова особа на інших підприємствах: головний бухгалтер ТОВ "КОМІНВЕСТ" (ЄДРПОУ - 31938596, мiсцезнаходження:62416, Харкiвська обл., Харкiвський район, селище мiського типу Пiсочин, ВУЛИЦЯ ЗАВОДСЬКА/ЧАПАЄВА, будинок 18/86).

 Винагороду в грошовiй та натуральнiй формi у 2016 роцi за виконання своїх обов'язкiв не одержувала.

 Члени Ревiзiйної комiсiї обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають цивiльну дiєздатнiсть. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу ревiзiйної комiсiї,

Вимоги щодо порядку дiяльностi та компетенцiї Ревiзiйної комiсiї з питань, не передбачених законом або Статутом, визначаються рiшенням Загальних зборiв.

З кожним членом Ревiзiйної комiсiї укладається договiр, в якому визначаються їх права та обов'язки. Договiр вiд iменi Товариства пiдписується Генеральним директором Товариства.

Не можуть бути членами Ревiзiйної комiсiї:

  -   Голова або члени Наглядової ради.

         -   Генеральний директор.

         -  Корпоративний секретар.

         -  Особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi.

         -  Члени iнших органiв Товариства.

Члени ревiзiйної комiсiї не можуть входити до складу лiчильної комiсiї Товариства.

Повноваження члена Ревiзiйної комiсiї можуть бути достроково припиненi за рiшенням Загальних зборiв Товариства, або за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; в разi неможливостi виконання обов'язкiв за станом здоров'я; в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим.

Функцiї Ревiзiйної комiсiї:

-              Контроль за виконанням Генеральним директором рiчних фiнансових планiв Товариства.

Аналiз ефективностi та повноти виконання Генеральним директором рiшень Загальних зборiв Товариства та Наглядової ради щодо питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.

-              Аналiз цiн, за якими Товариство закупає сировину, комплектуючi, матерiали, обладнання, а також реалiзує готову продукцiю (надає послуги) на предмет їх вiдповiдностi ринковим цiнам на дату здiйснення фiнансових операцiй.

-              Контроль за своєчасним та повним здiйсненням розрахункiв з бюджетом.

-              Контроль за нарахуванням, своєчаснiстю та повнотою виплати дивiдендiв.

Аналiз ефективностi використання кредитних ресурсiв, якi залучаються Товариством.

-              Аналiз ефективностi використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства.

Перевiрка фiнансової документацiї Товариства, ведення якої забезпечується виконавчим органом Товариства.

Аналiз угод укладених вiд iменi Товариства.

-              Аналiз фiнансового стану Товариства, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, виявлення резервiв для полiпшення економiчного стану пiдприємства i розробка рекомендацiй для органiв управлiння Товариства.

-              Аналiз вiдповiдностi ведення у Товариствi бухгалтерського i статистичного облiку вимогам чинного законодавства.

Подання звiтiв про результати перевiрок Загальним зборам Товариства та надання рекомендацiй Загальним зборам на пiдставi цих звiтiв.

-              Iнiцiювання скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв в разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

Ревiзiйна комiсiя має право:

Отримувати вiд органiв управлiння Товариства, його пiдроздiлiв та служб, посадових осiб належнi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи протягом 3-х днiв пiсля їх письмового запиту.

Вимагати скликання засiдань виконавчого органу, Наглядової ради, Загальних зборiв у випадках, коли виявленi порушення у фiнансово-господарськiй дiяльностi потребують рiшення вiдповiдних органiв управлiння Товариства.

Вимагати вiд посадових осiб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревiзiйної комiсiї.

-              Отримувати, розглядати звiти аудиторiв, складати вiдповiднi висновки.

-              Iнiцiювати питання про вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства у разi порушення ними положень, правил та iнструкцiй з питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.

-              Брати участь у засiданнях Наглядової ради Товариства.

-              Вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Обов'язки Ревiзiйної комiсiї:

-              Проводити перевiрки рiчної, а в разi необхiдностi за дорученням Голови Наглядової ради Товариства - квартальної фiнансової звiтностi Товариства.

-              Складати висновки за результатами перевiрок рiчної фiнансової звiтностi, подавати їх Головi Наглядової ради та Генеральному директору не пiзнiше нiж за два тижнi пiсля проведення перевiрки. Без висновкiв Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори не мають права затверджувати баланс та фiнансовий звiт.

Своєчасно доводити до вiдома Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради та Генерального директора Товариства результати здiйснених перевiрок i ревiзiй у формi звiтiв, доповiдних, повiдомлень на засiданнях органiв управлiння.

Ревiзiйна            комiсiя зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв або проведення засiдання Наглядової ради Товариства, у разi, якщо виникла загроза iнтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осiб.

Ревiзiйна комiсiя правомочна приймати рiшення, якщо на засiданнi присутнi не менше 2/3 членiв Ревiзiйної комiсiї. Прийнятi рiшення оформлюються протоколом, який має бути пiдписаний всiма присутнiми на засiданнi членами Ревiзiйної комiсiї.

Витрати, пов'язанi з виконанням повноважень членами Ревiзiйної комiсiї, вiдшкодовуються Товариством у порядку, визначеному внутрiшнiми документами Товариства.

 

 


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

 

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

  Привілейовані

іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Генеральний директор

Аннєнков Вiктор Захарович

ВА 298594 11.06.1996 Дружкiвським МВ УМВС України в Донецькiй обл.

5000

0.000961968

5000

0

0

0

Голова Наглядової ради

Манасьян Павло Акопович

МК 326591 18.11.1996 МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Аннєнков Володимир Вiкторович

ВН 197271 30.09.2005 Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Фундукян Андрiй Арутюнович

МК 318416 29.10.1996 Комiнтернiвським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi

5000

0.000961968

5000

0

0

0

Голова Ревiзiйної комiсiї

Регеда Анатолiй Юрiйович

ВТ 111789 01.10.2014 Дружкiвським МС ГУДМС України в Донецькiй областi

1

0.00000019239

1

0

0

0

Головний бухгалтер

Богданова Любов Михайлiвна

ВВ 943940 16.08.1999 Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй областi

0

0

0

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Лiтвiнов Сергiй Олексiйович

МК 328463 13.11.1996 МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi

0

0

0

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Ємельянова Iрина Вiкторiвна

ВС 728627 22.12.2000 Дружкiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Анненков Iгор Вiкторович

ВК 872033 02.12.2011 Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi

0

0

0

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Стрiлець Зоя Iванiвна

МК 246181 20.11.1996 Червонозаводським РВ УМВС України в Харкiвськiй областi

0

0

0

0

0

0

Усього

10001

0.0019241284

10001

0

0

0

 


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

 

 

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явни-ка

  привілейо-вані

іменні

привілейо-вані на пред'явни-ка

ТОВ "Комiнвест"

31938596

УКРАЇНА  62416 Харкiвська область Харкiвський район смт. Пiсочин вул. Заводська/Чапаєва, буд. 18/86

254364509

48.938103723423

48.938103723423

254364509

0

0

0

ТОВ "Вiкан"

32722583

УКРАЇНА  84205 Донецька область  м. Дружкiвка вул. вул.Чайковського,1

256951660

49.435855019324

49.435855019324

256951660

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явни-ка

  привілейо-вані

іменні

Привілейо-вані на пред'явни-ка

Усього

511316169

98.373958742747

98.373958742747

511316169

0

0

0

 


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

 

Вид загальних зборів

Чергові

Позачергові

X

 

Дата проведення

14.04.2016

Кворум зборів

98.873634167047

 

Опис

Пропозицiї щодо перелiку питань порядку денного не надходили.

Порядок денний:

1.  Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

2.  Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

3.  Затвердження регламенту проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

4.  Звiт i затвердження звiту Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк i визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2016 рiк.

5.  Звiт i затвердження звiту Наглядової ради про дiяльнiсть за 2015 рiк.

6.  Звiт i затвердження звiту Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2015 рiк.

7.  Затвердження пiдсумкiв фiнансового 2015 року, рiчного бухгалтерського балансу та фiнансового звiту Товариства за 2015 рiк.

8.  Розподiл прибутку та визначення порядку покриття збиткiв за 2015 рiк.

9.  Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчиняться  Товариством згiдно з Статутом в перiод з 14 квiтня 2016 року до 14 квiтня 2017 року включно (з визначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi), та надання повноважень на пiдписання значних правочинiв.

10.  Затвердження кредитних договорiв, укладених ПАТ "ГРЕТА" з АТ "ТАСкомбанк" в 2015

Питання № 1. Слухали: Аннєнкова В.В.

Вирiшили: Обрати лiчильну комiсiю в складi: Пархоменко Олександр Володимирович, Зайцева Оксана Леонiдiвна, Дворник Iрина Миколаївна. Головою лiчильної комiсiї обрати Пархоменка Олександра Володимировича.

Питання № 2. Слухали: Аннєнкова В.В.

Вирiшили: Обрати головою зборiв Аннєнкова Вiктора Захаровича i секретарем зборiв  Фундукяна Андрiя Арутюновича.

Питання № 3. Слухали: Аннєнкова В.З.

Вирiшили:  Затвердити регламент проведення загальних зборiв акцiонерiв: доповiдачу надається 10 хвилин, виступаючим - 4 хвилини.

Питання № 4. Слухали: Аннєнкова В.З.

Вирiшили:  Затвердити звiт Генерального директора за 2015 рiк i визначити основнi напрямки  дiяльностi Товариства на 2016 рiк.

Питання № 5. Слухали: Аннєнкова В.В.

Вирiшили:   Затвердити звiт  Наглядової ради про дiяльнiсть за 2015 рiк.

Питання № 6. Слухали: Регеда А.Ю.

Вирiшили:  Затвердити звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2015 рiк.

Питання № 7. Слухали: Аннєнкова В.З.

Вирiшили: Затвердити пiдсумки фiнансового 2015 року, рiчний бухгалтерський баланс та фiнансовий звiт Товариства за 2015 рiк.

Питання № 8. Слухали: Аннєнкова В.З.

Вирiшили:  Отриманий прибуток спрямовувати на розвиток виробництва i дивiденди за 2015 рiк не виплачувати.

Питання № 9. Слухали:  Аннєнкова В.З.

Вирiшили:

Попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчиняться  Товариством згiдно Статуту Товариства i ч. 2, 3 ст. 70 Закону "Про акцiонернi товариства" в перiод з 14 квiтня 2016 року до 14 квiтня 2017 року включно та предметом /характером/ яких є:

- Одержання Товариством кредитiв /позик/, прийняття грошових зобов'язань, гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв, послуг у банках України iз встановленням граничної вартостi за кожним окремим видом правочину в сумi не бiльше 300 млн. гривень.

- Передача майна /майнових прав/ Товариства у заставу /iпотеку/ та /або/ укладання iнших договорiв забезпечення виконання зобов'язань товариства /у т.ч. договорiв поруки/ та/або  забезпечення зобов'язань будь-яких третiх осiб iз встановленням граничної вартостi договорiв забезпечення (у т.ч. поруки/майнової поруки за зобов'язаннями третiх осiб) в сумi не бiльше 300  млн. гривень.

- Договорiв купiвлi-продажу майна /у тому числi нерухомого майна/, матерiалiв, запчастин, продукцiї заводу, договорiв надання послуг, вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу, доручення та  iнших, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства.

Надати повноваження в перiод з 14 квiтня 2016 року до 14 квiтня  2017 року включно щодо визначення iстотних умов правочинiв та пiдписання документiв, пов'язаних з укладенням значних правочинiв, тiльки Генеральному директору Товариства Аннєнкову Вiктору Захаровичу за попередньою згодою Наглядової ради на вчинення таких правочинiв, яка повинна бути оформлена вiдповiдним попереднiм рiшенням Наглядової ради.

Питання № 10. Слухали: Аннєнкова В.З.,

Вирiшили:

Затвердити кредитнi договори, договори застави, iпотеки, поруки та договори про внесення змiн до цих договорiв, укладених  ПАТ "ГРЕТА" з АТ "ТАСкомбанк" в 2015 роцi та до 14 квiтня 2016 року (згiдно перелiку):

1.  Кредитний договiр № НК 306 вiд 30.08.2012 р. з врахуванням договорiв про внесення змiн i  доповнень до нього:

№ 13 вiд 31.07.2015 року

№ 14 вiд 30.10.2015 року

№ 15 вiд 28.12.2015 року

2. Договiр поруки № Т 04.03.2008 I 717 вiд 30.08.2012 р. (за кредитним договором з ТОВ "ГАЗТЕХНОЗБУТ" № НК 306 вiд 30.08.2012 року) з врахуванням договорiв про внесення змiн i доповнень до нього:

№ 6 вiд 31.07.2015 року

№ 7 вiд 30.10.2015 року

№ 8 вiд 28.12.2015 року

3. Договiр поруки № Т 04.03.2008 I 719 вiд 30.08.2012 р. (за кредитним договором з ТОВ "ГАЗТЕХНОЗБУТ" № НК 308 вiд 30.08.2012 року) з врахуванням договорiв про внесення змiн i доповнень до нього:

№ 5  вiд 31.07.2015 року

4. Договiр застави № НI 928 вiд 12.12.2012 р. з врахуванням договорiв про внесення змiн i доповнень до нього:

№ 4 вiд 31.07.2015 року

№ 5 вiд 30.10.2015 року

№ 6 вiд 28.12.2015 року

5. Договiр про надання овердрафту № Т 23.08.2011 К 389 вiд 25.02.2013 р. з врахуванням договорiв про внесення змiн i доповнень до нього:

№ 7 вiд 13.08.2015 року

6.  Договiр поруки № Т 04.03.2008 I 1044 вiд 26.03.2013 р. (забезпечення виконання зобов'язань ПАТ "ГРЕТА" за Договором про надання овердрафту № Т 23.08.2011 К 389 вiд 25.02.2013 р.) з врахуванням договорiв про внесення змiн i доповнень до нього:

№ 4 вiд 31.07.2015 року

№ 5 вiд 31.08.2015 року

7.  Договiр поруки № Т 04.03.2008 I 1266  вiд  11.07.2013 р., укладений в забезпечення кредиту ТОВ "ГАЗТЕХНОЗБУТ" за договором про надання овердрафту № Т 23.08.2011 К 469 вiд 11.07.2013 р.), з врахуванням договорiв про внесення змiн i доповнень до нього:

       № 4 вiд 17.10.2014 року

№ 5 вiд 31.07.2015 року

8.  Договiр поруки № Т 11.03.2014 I 2074 вiд 06.02.2015 р., укладений в забезпечення кредиту ТОВ "БИТТЕХ" за кредитним договором № Т 13.05.2014 К 731 вiд 06.02.2015 р., з врахуванням договорiв про внесення змiн i доповнень до нього:

№ 1 вiд 31.07.2015 року

9.  Договiр поруки № Т 11.03.2014 I 2099 вiд 25.02.2015 р., укладений в забезпечення кредиту ТОВ "БИТТЕХ" за договором овердрафту № Т 06.06.2013 К 737 вiд 25.02.2015 р., з врахуванням договорiв про внесення змiн i доповнень до нього:

№ 1 вiд 31.07.2015 року

10. Договiр застави № НI 2087 вiд 19.02.2015 р. (застава обладнання ПАТ "ГРЕТА"), укладений в забезпечення кредиту ТОВ "БИТТЕХ" за кредитним договором № Т 13.05.2014 К 731 вiд 06.02.2015 р.

11. Договiр застави № НI 2088 вiд 19.02.2015 р. (застава обладнання ПАТ "ГРЕТА"), укладений в забезпечення кредиту ТОВ "БИТТЕХ" за кредитним договором № Т 13.05.2014 К 731 вiд 06.02.2015 р.

12. Договiр застави № НI 1599 вiд 26.03.2014 р. з врахуванням договорiв про внесення змiн i доповнень до нього:

№ 2  вiд 19.02.2015 року

13. Договiр про надання банкiвських послуг № 1/1359154 вiд 10.04.2013 р. з врахуванням договорiв про внесення змiн i доповнень до нього:

№ 1 вiд 27.08.2015 року

№ 2 вiд 18.03.2016 року

14. Договiр застави № 1/1359154 вiд 10.04.2013 р. з врахуванням договорiв про внесення змiн i доповнень до нього:

№ 1 вiд 27.08.2015 року

№ 2 вiд 18.03.2016 року

15. Iпотечний договiр № 1/1359154 вiд 10.04.2013 р. з врахуванням договорiв про внесення змiн i доповнень до нього:

№ 1 вiд 27.08.2015 року

№ 2 вiд 18.03.2016 року

16. Договiр поруки № Т 11.03.2014 I 2074 вiд 06.02.2015 р. (за кредитним договором з ТОВ "БИТТЕХ" № Т 13.05.2014 К 731 вiд 06.02.2015 року) з врахуванням договорiв про внесення змiн i доповнень до нього:

№ 1 вiд 31.07.2015 року

№ 2 вiд д 30.10.2015 року

№ 3 вiд 28.12.2015 року

 

 

 


IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

 

 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний Депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публiчне акцiонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Київська область д/н м. Київ вул.Нижний Вал, буд.17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Правила Центр.деп.цп

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

044 591-04-00, 591-04-40

Факс

044 482-52-14

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю цiнних паперiв

Опис

Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв. Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" надає депозитарнi послуги вiдповiдно до Положення "Про депозитарну дiяльнiсть", Регламенту здiйснення депозитарної дiяльностi Центрального депозитарiю цп. 1 жовтня 2013 року Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України було зареєстровано поданi Публiчним акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй України" Правила Центрального депозитарiю цiнних паперiв (рiшення Комiсiї вiд 01.10.2013 №2092). Цi Правила визначають загальний порядок надання Публiчним акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй України", який набуває статусу Центрального депозитарiю цiнних паперiв послуг, пов'язаних iз провадженням депозитарної дiяльностi, проведення ним операцiй у системi депозитарного облiку, здiйснення Центральним депозитарiєм контролю за депозитарними установами та регулюють вiдносини, що виникають в процесi провадження депозитарної дiяльностi мiж Центральним депозитарiєм та його клiєнтами - емiтентами, депозитарними установами, Нацiональним банком України, депозитарiями-кореспондентами, Розрахунковим центром, клiринговими установами та iншими особами вiдповiдно до законодавства України.

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "УКРАЇНСЬКИЙ КОРПОРАТИВНИЙ АУДИТ"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

33620564

Місцезнаходження

04050 Київська область д/н м.Київ вул.Мельникова, буд.12

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

3615

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

Дата видачі ліцензії або іншого документа

30.06.2005

Міжміський код та телефон

(062)2068423

Факс

(062)2068423

Вид діяльності

Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консуьтування з питань оподаткування

Опис

Аудиторська фiрма надає послугу з аудиту фiнансових звiтiв Товариства за 2015 р.

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС"

Організаційно-правова форма

Публiчне акцiонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

21672206

Місцезнаходження

01004 Київська область д/н м.Київ вул.Шовковична, 42/44

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АД 034421

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Дата видачі ліцензії або іншого документа

11.06.2012

Міжміський код та телефон

(044) 277-50-00

Факс

277-50-01

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку

Опис

Послуги фондової біржи

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ЮНIВЕС"

Організаційно-правова форма

Приватне акцiонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

32638319

Місцезнаходження

03680 Київська область д/н м.Київ ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКА, будинок 72

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ №584488

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Дата видачі ліцензії або іншого документа

14.06.2011

Міжміський код та телефон

(044)2068430; (061)2134292; (062)3883012

Факс

(044)2068430

Вид діяльності

Добровільні види страхування

Опис

СТРАХУВАННЯ МАЙНА [КРІМ ЗАЛІЗНИЧНОГО, НАЗЕМНОГО, ПОВІТРЯНОГО, ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ (МОРСЬКОГО ВНУТРІШНЬОГО ТА ІНШИХ ВИДІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ), ВАНТАЖІВ ТА БАГАЖУ (ВАНТАЖОБАГАЖУ)]

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС"

Організаційно-правова форма

Приватне акцiонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30115243

Місцезнаходження

03062 Київська область д/н м.Київ пр.Перемоги, 65

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АГ 569183

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Дата видачі ліцензії або іншого документа

06.01.2011

Міжміський код та телефон

(044)5360020

Факс

(044)5360021

Вид діяльності

ЗДІЙСНЕННЯ ОБОВ'ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ

Опис

СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ НАЗЕМНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Приватне Акцiонерне товариство "Українська страхова компанія "АСКА"

Організаційно-правова форма

Приватне акцiонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

13490997

Місцезнаходження

03186 Київська область д/н м.Київ вул.Антонова, буд.5

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АГ № 569967

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiвфiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.04.2011

Міжміський код та телефон

(044) 282-99-09

Факс

(044) 248-48-31

Вид діяльності

Добровільні види страхування

Опис

СТРАХУВАННЯ МАЙНА [КРІМ ЗАЛІЗНИЧНОГО, НАЗЕМНОГО, ПОВІТРЯНОГО, ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ (МОРСЬКОГО ВНУТРІШНЬОГО ТА ІНШИХ ВИДІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ), ВАНТАЖІВ ТА БАГАЖУ (ВАНТАЖОБАГАЖУ)]

 

 

 


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

31.08.2010

719/1/10

Держiвна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000092472

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарнi iменнi

0.01

519767808

5197678.08

100.000000000000

Опис

У 2016 роцi рiшення щодо додаткового випуску акцiй не приймались.  Викупу акцiй власної емiсiї не здiйснювалось.

25.10.2012р. Операцiйним управлiнням ПФТС прийнято рiшення про включення цiнних паперiв ПАТ "ГРЕТА" до Бiржового Списку ПФТС без включення до Бiржового Реєстру. Акцiї на торгiвельнiй бiржi не продавались та до лiстингу включенi не були.

 


XI. Опис бізнесу

 

 

 

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

 

У 1943 роцi, пiсля звiльнення Донбасу вiд нiмецько-фашистських загарбникiв, у мiстi Дружкiвка створюється мiськпромкомбiнат, що належить до системи Мiнiстерства комунального господарства України.     На територiї, де тепер розташовуються цехи, були овочесховища. В цих примiщеннях розмiстився цех по виготовленню скобяних виробiв та iнструментальна майстерня.

   У тому ж роцi починається будiвництво пресового цеху, який було введено в експлуатацiю у 1947 роцi. Це дозволило збiльшити номенклатуру скобяних виробiв.

   В 1955 роцi створюється дiльниця по литтю ключiв для врiзних замкiв i вiддiлення кристалiзацiйного покриття виробiв.

   У 50-тi роки мiськпромкомбiнат починає набувати рис промислового пiдприємства. Почали надходити замовлення вiд сiльськогосподарських пiдприємств на виготовлення боронiв, котлiв, клiток для свинарникiв; для банкiвських установ - вогнетривких сейфiв, броньованих дверей. Починає впроваджуватись у виробництво досить складний вироб - плита газова, чотирьохгорiлочна.

   В 1954 роцi було введено в експлуатацiю цех газових плит до кiнця року було випущено 3833 штуки.

   В 1960 роцi рiшенням виконкому мiськпромкомбiнат реорганiзується у завод газової апаратури. Паралельно iз засвоєнням виробництва газових плит велась пiдготовка до випуску газових балонiв. З ростом виробництва зростали i прибутки заводу. В 1964 роцi завершено будiвництво цеху балонiв. До цього часу було випущено 22 тисячi балонiв. Колектив нового цеху прийняв зобов"язання до кiнця п"ятирiчки збiльшити випуск балонiв в 3,5рази. В 1965 роцi було виготовлено майже 50 тисяч газових плит. Завод поповнюється пресовим i металорiжучим обладнанням. В 1965 роцi завод переводять в систему Мiнiстерства газової промисловостi СРСР.

   В 1974 роцi Дружкiвський завод газової апаратури було перейменовано в Дружкiвський завод газової апаратури i кранiв у зв"язку зi спецiалiзацiєю i випуском стальних шарових кранiв для магiстралей газопроводiв.

   Згiдно з Засновницьким договором про створення i дiяльнiсть акцiонерного товариства вiдкритого типу "ТОР" (яке, згiдно з Розпорядженням Дружкiвської мiскої ради народних депутатiв № 417 вiд 11.08.94р. було перейменовано в акцiонерне товариство вiдкритого типу "ТОР- завод газової апаратури", а згiдно з Розпорядженням Дружкiвської мiскої ради народних депутатiв № 806 вiд 11.12.95р. було перейменовано в українсько-росiйське вiдкрите акцiонерне товариство "Дружкiвський завод газової апаратури") засновники створюють вiдкрите акцiонерне товариство i надiляють його статутним капiталом. 

   В 1993 роцi Фонд державного майна України i органiзацiя орендарiв Дружкiвського завод у газової апаратури i кранiв, згiдно з Засновницьким договором створюють акцiонерного товариства вiдкритого типу "ТОР".

   Згiдно з Розпорядженням Дружкiвської мiскої ради народних депутатiв № 417 вiд 11.08.94р. пiдприємство було перейменовано в акцiонерне товариство вiдкритого типу "ТОР- завод газової апаратури". А згiдно з Розпорядженням Дружкiвської мiскої ради народних депутатiв № 806 вiд 11.12.95р. було перейменовано в українсько-росiйське вiдкрите акцiонерне товариство "Дружкiвський завод газової апаратури".

   З року в рiк завод стрiмко розвивається, щороку продяться заходи для покращення фiнансового стану, пiдвищення прибутковостi. Засвоюються новi технологiї, щорiчно вiдбувається створення i придбання нового технологiчного обладнання.

   Заводом у 2003 роцi було у захищено iнвестицiйний проект, що оцiнювався в бiльш як 10 млн доларiв, якi направлено на модернiзацiю виробництва i збiльшено випуск продукцiї до 2700 штук на рiк. Збiльшення обсягiв виробництва дали пiдстави для збiльшення робочих мiсць, покращення умов працi i збiльшення заробiтної плати для працiвникiв заводу.

   13.06.2007р. було замiнено Свiдоцтво про державну реєстрацiю, де назва Українсько-росiйське Вiдкрите акцiонерне товариство "Дружкiвський завод газової апаратури" була змiнена на Вiдкрите акцiонерне товариство "Грета".

   Загальними зборами акцiонерiв вiд 29.03.2012 року було прийнято рiшення змiнити найменування акцiонерного товариства з Вiдкритого акцiонерного товариства "ГРЕТА" на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРЕТА".

    У виконання вимог  Закону України "Про акцiонернi товариства"  загальними зборами акiонерiв, якi вiдбулися 29.03.2012 року Вiдкрите акцiонерне товариство "ГРЕТА"  змiнило найменування на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРЕТА". ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРЕТА" (iдентифiкацiйний код 00153488) створено шляхом перейменування Вiдкритого акцiонерного товариства "ГРЕТА" та є правонаступником всiх його прав та обов'язкiв.

   Фактiв злиття, видiлення, подiлу, приєднання, перетворення у звiтному перiодi не було. Мiсцезнаходження пiдприємства: 84205, Донецька область, м. Дружкiвка, вул. Чайковського, буд.1

 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

 

ПАТ "ГРЕТА" складається з одного виробництва: -виробництво газових та электричних плит.

До складу виробничоi структури входить два основних цеха:

 - ЦЕХ газових плит (складаєься з пресово-зварочноi дiльницi, дiльницi емалювання та покраски,зборочноi дiльницi).

Виробничою основою пресово-зварочної дiльницi є 200-тоннi преси РДС-20М, згрупованi в переналагоджувальну авоматичну лiнiю штамповки великих деталей та 2 автоматизованих комплекса.

Емалювальна дiльниця в загальнозаводському виробництвi займає особливе мiсце. Технологiчний процес емалювання є дорогим. Технологiчний процес потребуе великих енергозатрат: газу, електроенергii, стисненого повiтря.

Зборочна дiльниця: вiдбувається перехiд на сучаснi методи упаковки газових плит iз застосуванням напiвавтоматичних машин.

 - ЦЕХ комплектацiї плит - виготовлення комплектуючих частин для газових та елетричних плит. Два допомiжних цеха:

-iнструментальний (забезпечує завод технологiчним устаткуванням: штампами, пресформами, спецiальним рiжучим iнструментом);

-транспортний (забезпечує необхiдним транспортом для доставки матерiалiв, обладнання, перевозки i вiдвантаження продукцiї) .

До невиробничої сфери пiдприємства належать:

 - спортивний зал,

 - магазин,

-їiдальня,

- медпункт.

Органiзацiйна структура ПАТ "Грета" є наступною:

Генеральний директор (одноособовий орган), якому пiдпорядковуються:

Головний iнженер, який керує роботою начальника технiчного вiддiлу - заступника iнженера, технiчного вiддiлу, електромеханiчного цеху, iнструментального цеху, начальника цеху газових плит - заступника головного iнженера з виробництва, в пiдпорядкуваннi якого iнструментальний цех, цех газових плит, цех комплектацiї плит.

Начальник вiддiлу з управлiння питаннями постачання та збуту, який керує роботою комерцiйного вiддiлу, вiддiлу реалiзацiї, фiрмового торгового центру, вiддiлу зовнiшньоекономiчних зв'язкiв, транспортного цеху.

 Головний економiст, керує роботою бухгалтерсько-фiнансового вiддiлу, планово-економiчного вiддiлу, iнформацiйно-обчислювального центру.

 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

 

У 2016 роцi середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв складає 346 осіб, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв, та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 0 осiб, з яких працюючi за цивiльно-правовими  договорами - 10 осiб. У 2015 роцi середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв складала 430 особу. Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв у 2016роцi у порiвняннi з 2015роком зменшилась на 84_осiб. Фонд оплати працi за 2016рiк склав - 26787.5тис.грн., а у 2015роцi фонд оплати працi склав - 23177.0 тис. грн. У порiвняннi з 2015 р. фонд оплати працi у 2016 роцi збільшился на 3610,5 тис.грн. за рахунок зменшения працівників.  У 2016роцi основна заробiтна плата штатних працiвникiв склала - 10400,9 тис.грн., додаткова заробiтна плата - 15809,5 тис. грн., що у порiвняннi з 2015роком на 1322,8 тис. грн., більш показникiв 2015року вiдповiдно. Iншi компенсацiйнi виплати склали у 2016роцi -577,1 тис.грн. У 2016роцi було прийнято на роботу - 53  осiб. На зновустворенi робочі мiсця було прийнято у 2016роцi - 0 особу. У 2016роцi було звiльнено 46 осiб.

   Кадрова полiтика пiдприємства є наступною:

o Пiдготовку кадрiв в пiдприємствi здiйснюють структурнi пiдроздiли, координує цю роботу служба охорони працi (СОП).

o Робота з пiдготовки i пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв пiдприємства здiйснюється в мiру необхiдностi на пiдставi службових записок, затверджених головним iнженером пiдприємства.

Проведення перевiрки роботи по навчанню кадрiв здiйснюється раз на квартал, на нарадi при головному iнженеровi.

o Вiддiл кадрiв забезпечує пiдприємство квалiфiкованими робiтниками.

o Пiдготовка персоналу i пiдвищення квалiфiкацiї здiйснюється на пiдставi двох стандартiв пiдприємства СТП 07.01.2004 "Управлiння персоналом" i СТП 11.02:2005 "Положення про порядок проведення навчання i перевiрки знань з питань охорони працi". Iндивiдуальна форма навчання

 o Iндивiдуальна форма навчання практикується для робiтникiв, за винятком спецiальностей, пiдвiдомчих Держмiськтехнагляду i iншим iнспекцiям.

o Iндивiдуальна форма навчання проводиться для робiтникiв, бажаючих пiдвищити свою квалiфiкацiю самостiйно, з метою пiдвищення розряду, а також бажаючих одержати нову спецiальнiсть, необхiднiсть якої вiдчувається на пiдприємствi.

o Iндивiдуальна форма навчання включає вивчення теоретичного курсу робiтником самостiйно, шляхом отримання iндивiдуальних консультацiй у прикрiпленого до нього фахiвця (викладача). Виробниче навчання проходить iндивiдуально пiд керiвництвом не звiльненого вiд основної роботи квалiфiкованого робiтника або майстра.

o Термiн навчання по iндивiдуальнiй формi пiдготовки фахiвцiв складає не менш 2-х мiсяцiв.

o Керiвник iндивiдуального навчання (викладач) складає програму навчання i записує вивченi теми в щоденнику виробничого i теоретичного навчання.

o За наслiдками iндивiдуальної пiдготовки фахiвця виконується пробна робота з оформленням висновку на пробну роботу i екзамен з теоретичної пiдготовки фахiвця.  За наслiдками висновку i результатiв теоретичного iспиту, що приймається квалiфiкацiйною комiсiї, складається протокол засiдання квалiфiкацiйної комiсiї пiдприємства.

o На пiдставi протоколу засiдання комiсiї пiдприємства видається наказ служби охорони працi, який пiдписується директором пiдприємства.

Курсова пiдготовка робiтникiв по навчанню другiй професiї.

Курсова пiдготовка по навчанню робiтникiв другiй професiї проводиться, як правило, по професiях, пов'язаних з обслуговуванням об'єктiв Держнаглядохоронпрацi. Пiдготовка вказаних робiтникiв здiйснюється тiльки груповим методом за програмами, узгодженим з органами Держнаглядохоронпрацi Викладачами є iнженерно-технiчнi працiвники пiдприємства або запрошенi особи, що мають вищу освiту i непрострочене посвiдчення по атестацiї їх по видах в Держнаглядохоронпрацi. Викладач складає програму навчання, погоджує її з органами Держнаглядохоронпрацi i веде Журнал навчання. Для отримання робiтниками другої професiї, наприклад, зварювальник, вони здають iспит Квалiфiкацiйнiй комiсiї пiдприємства у присутностi iнспектора Держнаглядохоронпрацi. За результатами iспиту складається Протокол i видається посвiдчення встановленого зразка. На пiдставi протоколу засiдання комiсiї пiдприємства видається наказ служби охорони працi, який пiдписується директором пiдприємства.

Перепiдготовка робiтникiв пiдприємства.

Перепiдготовка робiтникiв на пiдприємства проводиться тiльки по професiях, необхiднiсть в яких виникла в процесi виробничої дiяльностi пiдприємства i пiдготовкою даних професiй не займаються спецiалiзованi навчальнi заклади. Перепiдготовка робiтникiв пiдприємства, якi вiдносяться до робiт пiдвищеної небезпеки проводиться за договорами з iншими органiзацiями (навчальними комбiнатами), що займаються пiдготовкою необхiдних для пiдприємства професiй. За результатами перепiдготовки робiтникiв видається наказ по пiдприємству, який готує служба охорони працi.

Пiдвищення квалiфiкацiї робiтникiв

Пiдвищення квалiфiкацiї робiтникiв (за основною професiєю) здiйснюється в мiру необхiдностi. Навчання здiйснюється на виробничо-технiчних курсах, курсах цiльового призначення i iндивiдуально. Навчання проводиться за учбовими програмами, розробленими викладачами (iнженерно-технiчними працiвниками) пiдприємства, ведеться журнал облiку вiдвiдування та успiшностi групи при навчаннi на виробничо-технiчних курсах i курсах цiльового призначення або щоденник облiку виробничого i теоретичного навчання при iндивiдуальному навчаннi. Робочi, що пройшли курс навчання по пiдвищенню квалiфiкацiї, складають квалiфiкацiйнi iспити, якi фiксуються в протоколi встановленого зразка Квалiфiкацiйнi iспити проводяться в кiнцi встановленого термiну навчання робiтникiв на виробництвi, але не пiзнiше 10 днiв пiсля закiнчення навчання. Для проведення квалiфiкацiйних iспитiв наказом директора по пiдприємству створюється загальнозаводська квалiфiкацiйна комiсiя. Комiсiя пiдприємства складається: з голови комiсiї - головного iнженеру, членiв комiсiї - начальнику ВК - начальнику ПЕВ - головного механiка - начальнику СОП - керiвника вiдповiдного структурного пiдроздiлу (вiддiл, дiлянки) Пiдвищення квалiфiкацiї iнженерно-технiчних працiвникiв, службовцiв i апарату управлiння пiдприємства. o На пiдприємствi, при необхiдностi, створюються цiльовi курси по атестацiї IТР в органах Держнаглядохоронпрацi o Iнженерно-технiчнi працiвники пiдприємства складають iспити викладачу (iнспектору Держнаглядохоронпрацi), якi фiксуються в Протоколi.

 o Пiдвищення квалiфiкацiї IТР, службовцiв апарату управлiння пiдприємства проводяться на факультетах пiдвищення квалiфiкацiї при учбових закладах, iнститутах пiдвищення квалiфiкацiї, комерцiйних учбових закладах. Навчання працiвникiв з питань охорони працi.

 o Кожен працiвник при прийомi на роботу проходить навчання i перевiрку знань з питань охорони працi. Допуск до роботи без навчання i перевiрки знань з питань охорони працi забороняється. Навчання органiзовує начальник СОП. Результати навчання оформляються протоколом по перевiрцi знань з питань охорони працi.

o Порядок навчання i перевiрки знань з питань охорони працi визначається СТП 11.02:2005 "Положення про порядок проведення навчання i перевiрки знань з питань охорони працi". Навчання з питань управлiння якiстю: o Кожен знов прийнятий працiвник протягом мiсячного термiну навчається по питанях управлiння системою якостi.

o Навчання органiзовує уповноважений за якiстю пiдроздiлу.

o Результати навчання оформляються протоколом по проведенню цiльового навчання за системою управлiння якiстю.

 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРЕТА" не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

 

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРЕТА" не веде спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

 

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб у звiтному перодi не надходило.

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

 

 

Облікова політика

Основи надання фінансової звітності

 

Основа ведення бухгалтерського обліку

Бухгалтерський облік Товариства ведеться відповідно до  Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансової звітності", Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, іншими нормативними актами, що регламентують ведення бухгалтерського обліку в Україні.

Фінансова звітність по МСФЗ складається на основі  інформації про активи, зобов'язання, капітал, господарські операції і результати діяльності Товариства за даними бухгалтерського обліку шляхом трансформації (коригування) статей відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Основа представлення інформації.

Фінансова звітність підприємства представлена у відповідності з Міжнародними стандартами фінансової звітності.

 Для складання фінансової звітності відповідно до МСФЗ керівництво проводило оцінку активів, зобов'язань, доходів і видатків на основі принципу обачності. Визнанню підлягали усі активи та зобов'язання, що відповідають критеріям визнання згідно МСФЗ.

Фінансова звітність Товариства складається в національній валюті України (гривні) що є функціональною валютою.

 

Грошові кошти та їх еквіваленти.

 

Кошти Товариства включають кошти в банках, готівка в касах,  грошові документи і еквіваленти коштів, не обмежені у використанні. Усі грошові еквіваленти обліковуються по номінальній вартості.

Господарські операції, проведені в іноземній валюті при первісному визнанні відображаються у функціональній валюті за курсом НБУ на дату здійснення операції.

Залишки по рахунках в іноземній валюті підлягають переоцінці за поточним курсом  на дату складання звітності.

Курсова різниця, що виникає при переоцінці залишків коштів по рахунках в іноземній валюті на дату складання звітності, визнається в якості доходу або видатку в періоді її виникнення. Дана курсова різниця підлягає відображенню на рахунках інших доходів і витрат.

На дату складання фінансової звітності  згідно МСБО 21 всі монетарні статті, що обліковуються в іноземній валюті, перераховуються і  відображаються в балансі  за курсом НБУ на дату складання звітності.

 

Визнання доходів та витрат

 

Дохід визнається одночасно зі збільшенням активу або зменшенням зобов'язання, яке обумовлює приріст власного капіталу (за винятком збільшення капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що величина доходу може бути достовірно оцінена.

Дохід від реалізації товарів визнається, коли фактично здійснений перехід від продавця до покупця значних ризиків, переваг і контроль над активами (товар відвантажений і право власності передане).

Дохід відображається в бухгалтерському обліку в сумі справедливої вартості активів, які отримані або будуть отримані.

У фінансовій звітності дохід визнається, коли він відповідає всім критеріям визнання відповідно до МСБЗ 18.

Витрати, пов'язані з одержанням доходу, визнаються одночасно з відповідним доходом.

Витрати, які неможливо прямо зв'язати з доходом певного періоду, відображаються в складі витрат того звітного періоду, у якому вони були здійснені.

Витрати по позиках визнаються як видатки того періоду, у якому вони понесені згідно МСБО 23. Витрати по позиках не капіталізуються.

 

Основні засоби

 

Основні засоби Товариства обліковуються і відображаються у фінансовій звітності Товариства відповідно до МСБЗ  16 "Основні засоби".

Визнання і оцінка основних засобів у бухгалтерському обліку відбувається у відповідності з П(С)БО 7 "Основні засоби".

До складу основних засобів у бухгалтерському та податковому обліку відносити об'єкти зі строком експлуатації більше ніж 365 днів і вартістю більше 2500 грн. , які використовуються в  процесі виробництва,  надання послуг, здачі в оренду іншим сторонам, для  здійснення адміністративних або соціальних функцій. Основні засоби Товариства обліковуються по об'єктах, та згруповані по класах:

"     Земельні ділянки;

"     Будівлі, споруди і передавальні пристрої;

"     Машини та обладнання;

"     Транспортні засоби;

"     Інструменти, прилади, інвентар (меблі);

"     Інші основні засоби;

Об'єкт основних засобів визнається активом, якщо існує ймовірність того, що підприємство одержить у майбутньому економічні вигоди від його використання і вартість його може бути достовірно визначена.

Придбані основні засоби оцінюються по первісній вартості, яка містить у собі вартість придбання та всі витрати, пов'язані з доставкою і доведенням об'єкта до стану, придатного до експлуатації. Після первісного визнання як активу об'єкт основних засобів обліковується по собівартості за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення.

 

Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єкта, що приводять до збільшення майбутніх економічних вигід від його використання. Витрати на обслуговування, експлуатацію і ремонти основних засобів списуються на витрати періоду по мірі їх виникнення.

Об'єктом амортизації є вартість необоротного матеріального активу, крім вартості землі і незавершених капітальних інвестицій.

Нарахування амортизації по об'єктах основних засобів проводиться прямолінійним способом, виходячи зі строку їх корисного використання.

Амортизація капітальних витрат на розвідку і оцінку родовищ, гірничо-капітальних розкривних робіт нараховується із застосуванням виробничого методу.

Нарахування амортизації на придбаний актив починається з наступного місяця з моменту вводу в експлуатацію.

Амортизація малоцінних матеріальних активів і бібліотечних фондів нараховується в першому місяці використання об'єкта в розмірі 100 % його вартості.

На кожну звітну дату підприємство оцінює наявність будь-яких ознак, що вказують на можливе знецінення активу. У випадку виявлення будь-яких ознак знецінення підприємство проводить оцінку вартості активу, що відшкодовується. Якщо немає підстав вважати, що вигоди від використання  активу перевищують вартість його реалізації, то вартістю відшкодування активу вважається вартість його реалізації (і навпаки). Якщо вартість відшкодування активу менше, ніж його балансова вартість, балансова вартість повинна бути зменшена до вартості, що відшкодовується. Втрати від зменшення корисності об'єктів основних засобів включаються до складу витрат звітного періоду зі збільшенням у балансі суми зносу основних засобів. Сума вигід від відновлення корисності об'єкта основних засобів відображається як визнання доходу з одночасним зменшенням суми зносу об'єкта основних засобів.

Для оцінки основних засобів у звітності, підготовленої за міжнародними стандартами, Товариство використовує модель обліку по фактичним витратам згідно МСФЗ 16 "Основні засоби": після визнання як активу об'єкт основних засобів обліковується за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення.

 

Нематеріальні активи

 

Нематеріальні активи Товариства відображаються у фінансовій звітності згідно МСБЗ 38 "Нематеріальні активи".

Нематеріальний актив - немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований і утримується підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях або надання в оренду іншим особам.

Придбаний або отриманий нематеріальний актив відображається в балансі, якщо існує ймовірність одержання майбутніх економічних вигід, пов'язаних з його використанням, і його вартість може бути достовірно визначена.

Якщо нематеріальний актив не відповідає критеріям визнання, то витрати, пов'язані з його придбанням або створенням, визнаються витратами того звітного періоду, протягом якого вони були здійснені без визнання таких витрат у майбутньому нематеріальним активом.

Придбані (створені) нематеріальні активи зараховуються на баланс підприємства по первісній вартості. Первісна вартість придбаного нематеріального активу складається із витрат, безпосередньо пов'язаних з його придбанням і доведенням до стану, придатного для використання по призначенню.

Первісна вартість нематеріальних активів збільшується на суму витрат, пов'язаних з удосконалюванням цих нематеріальних активів, які приведуть до збільшення очікуваних майбутніх економічних вигід.

Після первісного визнання як активу об'єкт обліковується по собівартості за вирахуванням накопиченої амортизації і накопичених збитків від знецінення.

Амортизація нематеріальних активів нараховується, прямолінійним методом.

На кожну дату складання балансу підприємство оцінює наявність ознак, що вказують на можливе знецінення нематеріального активу. У випадку виявлення будь-якої ознаки знецінення визначається вартість відшкодування нематеріального активу подібно до методики знецінення основних засобів.

Витрати, пов'язані з розвідкою і оцінкою родовищ, підприємство обліковує на балансі в якості нематеріального активу.

У звітності, підготовленої за міжнародними стандартами, Товариство відображає нематеріальні активи за умови, що будуть отримані очікувані економічні вигоди від використання активу, та обліковує їх по фактичній вартості, якщо цю вартість можна достовірно виміряти.

 

Запаси

 

Облік та відображення у фінансовій звітності запасів здійснюється відповідно до МСБЗ 2, у бухгалтерському обліку - відповідно до П(С)БО 9 "Запаси".

Запаси визнаються активом, якщо існує ймовірність того, що підприємство одержить у майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їхнім використанням, і їх вартість може бути достовірно визначена.

Собівартість придбаних запасів складається з вартості придбання та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з їхнім придбанням.

Оцінку вибуття сировини, матеріалів, палива, МБП, інших виробничих запасів і готової продукції проводити по методу ФІФО.

Запаси відображаються в бухгалтерському обліку і звітності по первісної вартості.

          

Дебіторська заборгованість

 

Дебіторська заборгованість - це договірні вимоги, пред'явлені покупцям і іншим особам на одержання коштів, товарів або послуг. Для цілей фінансової звітності дебіторська заборгованість класифікується як поточна (погашення очікується протягом поточного року або операційного циклу) або як довгострокова (дебіторська заборгованість, яка не може бути класифікована як поточна).

Дебіторська заборгованість визнається як актив, якщо існує ймовірність одержання підприємством майбутніх економічних вигід і може бути достовірно визначена її сума.

Поточна дебіторська заборгованість за реалізовані продукцію, товари, роботи, послуги, необоротні активи визнається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації і оцінюється по первісній вартості.

На дату балансу підприємство відображає поточну дебіторську заборгованість по чистій реалізаційній вартості. Для чого визначає величину сумнівних боргів, виходячи із платоспроможності окремих дебіторів. Визначена в такий спосіб величина сумнівних боргів на дату балансу становить залишок резерву сумнівних боргів на ту ж дату.

 

Зобов'язання і резерви

 

Визнання зобов'язань і забезпечень у звітності Товариства здійснюється відповідно до МСБЗ 37, МСБЗ 39.

Зобов'язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигід у майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду.

Поточна  кредиторська заборгованість обліковується і відображається в Балансі по первісній вартості, яка дорівнює справедливій вартості отриманих активів або послуг.

Довгострокові зобов'язання відображаються за справедливою вартістю.

Товариство визнає як резерви - резерв  відпусток, що  формується один раз на рік на дату балансу, виходячи з фактичної суми відпусток за попередній період і планової кількості днів відпусток по підприємству.

 

Фінансові інвестиції

 

У фінансовій звітності довгострокові фінансові інвестиції  відображені згідно з МСБО 39.

Придбані фінансові інвестиції зараховуються на баланс підприємства за собівартістю.

Подальша оцінка фінансових інвестицій проводиться по справедливій вартості на дату балансу, або по собівартості з урахуванням зменшення корисності у випадку, якщо справедливу вартість неможливо достовірно визначити.

 

Винагороди працівникам

 

Усі винагороди працівникам у Товаристві обліковуються як поточні, відповідно до МСБЗ 19.

В процесі господарської діяльності Товариство сплачує обов'язковий Єдиний соціальний внесок за своїх працівників, у розмірі передбаченому Законодавством України.

В Товаристві застосовується форми і системи оплати праці у відповідності з умовами колективного договору.

 

Витрати по податку на прибуток

 

Витрати по податку на прибуток визначаються і відображаються у фінансовій звітності Товариства відповідно до МСБЗ 12 .

Витрати по податку на прибуток, відображені у звіті про фінансові результати, складаються із сум поточного та відстроченого податку на прибуток.

Поточний податок на прибуток визначається, виходячи з оподатковуваного прибутку за рік, розрахованого за правилами податкового законодавства України.

Відстрочений податок визнається в сумі, яка, як очікується,  буде сплачена або відшкодована у зв'язку з наявністю різниці між балансовою вартістю активів і зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, та відповідними податковими базами, активів і зобов'язань. Відстрочені податки на прибуток розраховуються по тимчасовим різницям з використанням балансового методу обліку.

Відстрочений податок розраховується по податкових ставках, які, як очікується, будуть застосовані в періоді, коли будуть реалізовані активи або погашені зобов'язання, або про введення яких у дію в найближчому майбутньому було достеменно відомо за станом на звітну дату.

У проміжній фінансовій звітності відстрочені податкові активи і відстрочені податкові зобов'язання приводяться в балансі в сумі визначених активів і зобов'язань, справедливих на 31 грудня попереднього року без їхнього обчислення на дату проміжної фінансової звітності.

     

Власний капітал

 

Власний капітал включає:

"     статутний капітал;

"     інший додатковий капітал;

"     резервний капітал.

Статутний капітал містить у собі внески учасників. У складі іншого додаткового капіталу сума індексації основних засобів, проведених в попередніх періодах.

 

Сегменти

 

Інформація по сегментах розкриває інформацію про фінансові показники сегментів, класифікованих за ознакою виду продукції.

Інформація містить в собі наступні дані господарського сегмента:

"     сегментний виторг для кожного звітного сегмента;

"     сегментний результат для кожного звітного сегмента;

"     загальна балансова сума активів сегмента для кожного звітного сегмента;

"     сегментні зобов'язання для кожного звітного сегмента;

"     сумарні витрати, понесені протягом періоду для придбання довгострокових сегментних активів для кожного сегмента, що підлягає відображенню у звітах;

"     загальна сума витрат, включена в сегментний результат для амортизації активів сегмента за період для кожного звітного сегмента;

"     загальна сума істотних негрошових витрат, крім амортизації, для яких потрібне окреме розкриття, які включалися у витрати сегмента і, таким чином, віднімалися при вимірі результату сегмента;

"     сукупна частка підприємства в чистому прибутку або збитках асоційованих компаній, спільних підприємств, або інших інвестиціях, врахованих згідно з методом участі в капіталі, якщо практично всі операції цих асоційованих компаній здійснюються в рамках цього одного сегмента.

 

Товариство розкриває інформацію по сегментах відповідно до МСБЗ 14.

 

Події, що відбулися після звітної дати

 

Керівництво Товариства визначає порядок, дату підписання фінансової звітності  і осіб  уповноважених підписувати звітність. При складанні фінансової звітності Товариство враховує події, що відбулися після звітної дати, і при наявності таких відображає їх у фінансовій звітності відповідно до МСБЗ 10.

 

Форми фінансової звітності

 

Товариство надає фінансову звітність по формах, що затверджені в Україні за П(С)БО, але по статтях, які відповідають рекомендаціям МСБЗ 1.

Баланс складається методом розподілу активів і зобов'язань на поточні і довгострокові.

Звіт про фінансові результати складається методом розподілу витрат за функціональною ознакою.

Інформація по сегментах надана у Примітках до фінансової звітності.

Примітки до фінансової звітності складаються відповідно до вимог про розкриття інформації, викладеними у всіх МСБЗ/МСФЗ.

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його стан