Додаток 38

                                                                                                                                                             до Положення про розкриття інформації емітентами

                                                                                                                                                             цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

                                                

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,  наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базіданих Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Аннєнков Вiктор Захарович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

 

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРЕТА"

2. Організаційно-правова форма емітента

Публiчне акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00153488

4. Місцезнаходження емітента

84205 Донецька область д/н м. Дружкiвка вулиця Чайковського, будинок 1

5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(06267) 54010 (06267) 43117

6. Електронна поштова адреса емітента

vdyomin@greta.donetsk.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

28.04.2014

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

 

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 (дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.greta.donetsk.ua

в мережі Інтернет

29.04.2014

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 


Зміст

 

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

 

17. Інформація про стан корпоративного управління

 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

33. ПриміткиДо складу регулярної рiчної iнформацiї не включени наступнi форми:

iдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" - за звiтний перiод емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб.

"Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" - на кiнець звiтного перiода емiтент не мав лiцензiй (дозволiв).

"Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами рейтингових агенцiй.

"Iнформацiя про дивiденди" - за звiтний перiод дивiденди не нараховувалися та не сплачувалися.

"Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав боргових цiнних паперiв.

"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - за звiтний перiод випускiв облiгацiй  емiтента не реєструвалося.

"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод випускiв iнших цiнних паперiв  емiтента не реєструвалося.

"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу власних акцiй не вiдбувалося.

iдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод емiтент не мав випадкiв особливої iнформацiї.

iнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку" - за звiтний перiод емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно до П(С)БО.

"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.

iдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" - за звiтний перiод емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб.

iдомостi про аудиторський висновок (звiт)" - емiтенти з вiдкритим  розмiщенням цiнних паперiв цю форму не заповнюють.

 


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРЕТА"

 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності )

А 00 № 180303

 

3. Дата проведення державної реєстрації

 11.12.1995

 

4.Територія (область)

 Донецька область

 

5. Статутний капітал (грн.)

 5197678.08

 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0.000

 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0.000

 

8. Середня кількість працівників (осіб)

557

 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

 

27.52

 ВИРОБНИЦТВО НЕЕЛЕКТРИЧНИХ ПОБУТОВИХ ПРИЛАДIВ

 

 27.51

 ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРИЧНИХ ПОБУТОВИХ ПРИЛАДIВ

 

 43.22

 МОНТАЖ ВОДОПРОВIДНИХ МЕРЕЖ, СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ ТА КОНДИЦIОНУВАННЯ

 

10. Органи управління підприємства

Акціонерні товариства не заповнюють.

 

11. Банки, що обслуговують емітента

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "ТАСкомбанк"

2) МФО банку

 339500

3) Поточний рахунок

 26007121747001

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

АТ "ТАСкомбанк"

5) МФО банку

 339500

6) Поточний рахунок

 26007121747001

 


IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

 

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Органiзацiя орендарiв "Дружкiвського заводу газової апаратури i кранiв"

00153488

УКРАЇНА" 84205 Донецька область д/н м. Дружкiвка вул. Чайковського,1

  0.000000000000

Донецьке регiональне вiддiлення фонду державного майна України

13511245

УКРАЇНА" 83001 Донецька область д/н м. Донецьк вул. Артема, 97

  0.000000000000

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

 

 

  0.000000000000

Усього

  0.000000000000

 


V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

 

 

 

 

 

1) посада

Генеральний директор

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Аннєнков Вiктор Захарович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВА 298594 11.06.1996 Дружкiвським МВ УМВС України в Донецькiй обл.

4) рік народження**

1936

5) освіта**

Вища, Краматорський iндустрiальний iнститут за фахом iнженер-механiк в 1966 р

6) стаж керівної роботи (років)**

47

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Голова правлiння ВАТ "ГРЕТА"

8) дата обрання та термін, на який обрано

29.03.2012 Строком на 3 роки

9) опис    Генеральний директор Аннєнков Вiктор Захарович. Змiн протягом 2013 року не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Володiє 5000 (п'ять тисяч) простих iменних акцiй товариства, що дорiвнює 0.000961968% вiд загальної кiлькостi акцiй товариства. Розмiр винагороди  за 2013 рiк складає - 396468,00грн. В натуральному виглядi винагороди не одержує.

  Посадова особа протягом останных 5 років обiймала наступнi посади: голова правлiння.

  Генеральний директор дiє вiд iменi Товариства в межах, встановлених Статутом Товариства, дiючим законодавством, а також контрактом з Генеральним директором Публiчного акцiонерного товариства "ГРЕТА" вiд 29 березня 2012р. Умови дiяльностi та матерiального забезпечення Генерального директора Товариства визначаються у Контрактi, який пiдписує з Генеральним директором Голова Наглядової ради Товариства.

  У  Товариствi створений  одноосiбний виконавчий орган - Генеральний директор, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства i є пiдзвiтним Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства. Генеральним директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства.

  Генеральний директор обирається  термiном на 3 (три) роки Загальними зборами Товариства.  Генеральний директор має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi, представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства в межах, визначених законодавством та Статутом, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства.

  У разi неможливостi виконання Генеральним директором своїх повноважень термiном до 4 (чотирьох) мiсяцiв пiдряд, його повноваження в цей термiн здiйснює особа, уповноважена   Генеральним директором.     

  До компетенцiї Генерального директора вiдноситься вирiшення всiх питань дiяльностi Товариства, визначених Статутом,  рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства або делегованих iншими органами управлiння. Питання дiяльностi То-вариства, якi потребують погодження Наглядовою радою згiдно iз   Статутом, вирiшуються при наявностi протоколу (рiшення) Наглядової ради.

  Загальнi збори акцiонерiв Товариства, та/або Наглядова рада Товариства можуть приймати рiшення про передачу частини належних їм прав до компетенцiї  Генерального директора, за виключенням тих, якi належать до виключної компетенцiї цих органiв.

  Генеральний директор Товариства має наступнi, але не вичерпнi, повноваження та обов'язки :

-             здiйснює оперативне керiвництво дiяльнiстю Товариства;

-             розробляє та узгоджує з Наглядовою радою основнi напрями дiяльностi Товариства, його фiлiй, вiддiлень, представництв та iнших структурних пiдроздiлiв;

-             органiзує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства;

-             органiзує фiнансово-економiчну роботу, облiк та звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй;

-             здiйснює контроль за рухом матерiальних та грошових цiнностей;

-             попередньо розглядає всi питання, що виносяться на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, готує у зв'язку з цим необхiднi матерiали;

-             розглядає питання щодо ведення зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

-             приймає рiшення щодо вчинення правочинiв з питання розпорядження (вiдчуження) та використання майна Товариства в межах, визначених цим Статутом та законодавством;

-             приймає рiшення щодо вчинення правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, складає до 10-ти вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

-             приймає, за попереднiм погодженням з Наглядовою радою Товариства, рiшення щодо управлiння корпоративними правами Товариства в господарських товариствах створених за участю Товариства, у тому числi, iноземних пiдприємствах;

-             готує пропозицiї щодо органiзацiйної структури, граничної чисельностi працiвникiв структурних пiдроздiлiв Товариства (штатний розпис), умов оплати працi посадових осiб працiвникiв Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, iноземних пiдприємств та подає на пого-дження Наглядовiй радi Товариства.

-             вносить Наглядовiй радi пропозицiї (подання) щодо кандидатур на посади призначення на  якi здiйснюється Генеральним директором Товариства за згодою Наглядової ради;

-             приймає рiшення щодо необхiдностi придбання, набуття у власнiсть iншим способом та розпорядження довгостроковими фiнансовими вкладеннями Товариства у виглядi внескiв (частки, паї, акцiї) в iншi суб'єкти господарювання, якi створюються за участю Товариства, та деривативiв iн-ших юридичних осiб та подає в порядку, визначеному цим Статутом на погодження Наглядовiй радi Товариства або Загальним зборам Товариства;

-             розробляє та подає на затвердження/погодження Наглядовiй радi Товариства внутрiшнi нормативнi документи Товариства;

-             органiзує дiловодство та ведення архiву Товариства;  

-             органiзує  соцiально-побутове обслуговування працiвникiв Товариства.

-             забезпечує виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами акцiонерiв;

-             представляє iнтереси Товариства в органах державної влади та мiсцевого самоврядування, судових органах,  установах, на пiдприємствах, в органi-зацiях в Українi та за її межами;

-             в межах визначених цим Статутом призначає на посаду та звiльняє з посади заступника Генерального директора, приймає на роботу та звiльняє з роботи працiвникiв, укладає вiд iменi Товариства контракти та трудовi до-говори, угоди з працiвниками, застосовує засоби заохочення та накладає стягнення;

-             затверджує цiни та тарифи на товари та послуги Товариства;

-             приймає рiшення про вiдрядження працiвникiв  Товариства,  в тому числi закордоннi;

-             забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрiшнього трудового розпорядку;

-             пiдписує цiннi папери, а також пiдписує здiйсненнi Товариством надписи, вказiвки або застереження на цiнних паперах, якi призводять до змiни прав власностi, володiння, користування або розпорядження цiнними паперами або впливають на порядок та обсяг вiдповiдальностi за цiнними паперами;

-             пiдписує й подає необхiднi документи зберiгачам i депозитарiям, якi ведуть облiк прав власностi на цiннi папери, вiдкриває й закриває рахунки у цiнних паперах, а також виконує всi iншi дiї, пов'язанi з переходом права власностi на цiннi папери згiдно з чинним законодавством України;

-             отримує виписки та iншi документи вiд зберiгачiв i депозитарiїв за результатами проведених операцiй з цiнними паперами;

-             пiдписує будь - якi документи Товариства, у тому числi документи звiтностi, засвiдчує копiї документiв Товариства;

-             пiдписує колективний договiр;

-             приймає рiшення про пред'явлення претензiй та позовiв вiд iменi Товариства;

-             приймає рiшення з iнших питань поточної дiяльностi Товариства;

-             виконує iншi функцiї представника Товариства. 

  Генеральний директор має право:

- розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, що визначенi рiшеннями Загальних зборiв, Наглядовою радою Товариства та Статутом;

- вiдкривати поточний, валютний та iншi рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберiгання коштiв i здiйснення всiх видiв розрахункiв, кредит-них та касових операцiй Товариства;

- видавати доручення та довiреностi на провадження дiй та представництво iнтересiв вiд iменi Товариства;

- вживати заходiв для заохочення працiвникiв Товариства;

- накладати стягнення на працiвникiв Товариства у порядку та у випадках, передбачених чинним законодавством України та  Статутом;

- в межах своїх повноважень забезпечувати проведення Загальних зборiв акцiонерiв; керувати роботою структурних пiдроздiлiв Товариства;

- видавати накази та розпорядження, якi є обов'язковими для працiвникiв Товариства; органiзовувати та забезпечувати ведення, облiк та зберiгання наказiв та розпоряджень.

  Повноваження Генерального директора Товариства можуть бути припиненi:

- у разi вiдсутностi Генерального директора бiльше 4 (чотирьох) мiсяцiв пiдряд;

-  за його власним бажанням.       

Зазначений перелiк пiдстав для припинення повноважень Генерального директора Товариства є вичерпним i не може бути розширеним iншими органами Товариства.

  Усi iншi вiдносини з Генеральним директором Товариства регулюються контрактом, Статутом Товариства та iншими нормативними актами Товариства, чинним законодавством України.

Виконуючий обов'язки Генерального директора  Товариства, дiє на пiдставi цього Статуту в межах компетенцiї Генерального директора Товариства.

 

 

 

 

1) посада

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Манасьян Павло Акопович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МК 326591 18.11.1996 МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi

4) рік народження**

1963

5) освіта**

Вища, Харкiвський iнженерно-будiвельний iнститут, iнженер

6) стаж керівної роботи (років)**

8

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Унiверсал", консультант з економiчних питань

8) дата обрання та термін, на який обрано

29.03.2012 Строком на 3 роки

9) опис    Голова Наглядової ради Манасьян Павло Акопович. Змiн протягом 2013 року не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями товариства не володiє.

  Перелiк попереднiх посад (наводяться дані за останні 5 років): консультант з економiчних питань, керівник проектів та програм.  На цей час працює керівником проектів та програм в ПАТ "ГРЕТА".

  За виконання обов'язкiв голови Наглядової ради одержує винагороду в розмiрi 240 тис.грн. за 2013 рiк. В натуральному виглядi винагороду не одержує.

  Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває й веде Загальнi збори,  здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом.

  У разi неможливостi виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень, у тому числi у разi припинення повноважень, у випадках встановлених п. 10.17. Статуту, його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради, обраний членами Наглядової ради на строк до прийняття рiшення загальними зборами про обрання Голови Наглядової ради.

Голова Наглядової ради вiд iменi Товариства укладає з Генеральним директором контракт.

Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

1) За його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi.

2) У разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я.

3) У разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради.

4) У разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим.

До виключної компетенцiї Наглядової ради належить затвердження рiшень, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства, в тому числi:

1)           Затвердження рiчних, квартальних та щомiсячних бюджетiв.

2)           Призначення виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства з виконанням усiх обов'язкiв останнього термiном до 6 (шести) мiсяцiв у випадках вiдсутностi  Генерального директора  бiльше  4 (чотирьох) мiсяцiв пiдряд.

3)           Надання згоди на призначення Генеральним директором  внесених ним кандидатур на посади головного iнженера, головного бухгалтера, фiнансового директора, керiвника служби безпеки Товариства та начальника вiддiлу збуту.

4)           Затвердження органiзацiйної структури Товариства та граничної чисельностi працiвникiв (як варiант - штатного розпису) Товариства.

5)           Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв.

6)           Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй.

7)           Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.

8)           Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних

паперiв.

9)           Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом.

10)         Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом.

11)         Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.

12)         Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом.

13)         Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до законодавства.

14)         Вирiшення питань про участь Товариства в об'єднаннях, про створення фiлiй, заснування iнших юридичних осiб, в тому числi iноземних.

15)         Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом /щодо видiлу та припинення Товариства/, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення.

16)         Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законом.

17)         Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй.

18)         Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.

19)         Прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.

20)         Надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй.

21)         Розгляд та затвердження квартальних звiтiв, розгляд та подання на затвердження Загальним зборам акцiонерiв рiчних звiтiв, що подає виконавчий орган Товариства.

22)         Затвердження фiнансових планiв Товариства на рiк.

23)         Затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства.

24)         Аналiз дiй Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiя iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв та послуг.

25)         Iнiцiювання, у разi потреби,  проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.

26)         Надання Загальним зборам акцiонерiв Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства.

27)         Обрання Корпоративного секретаря Товариства.

28)         Прийняття рiшення про вiдчуження, надання в оренду, лiзинг, iпотеку, заставу i т.i. будь-яких активiв Товариства, основних засобiв, рухомого чи нерухомого майна Товариства на суму, що перевищує 10-ть, але не бiльше 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

29)         Надання письмової згоди Генеральному директору на укладення будь-яких правочинiв на суму, що перевищує десять вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

30)         Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства.

Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства та несуть вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень.

 

 

 

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Аннєнков Володимир Вiкторович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВН 197271 30.09.2005 Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi

4) рік народження**

1961

5) освіта**

Вища, Донецький державний унiверситет, економiст

6) стаж керівної роботи (років)**

24

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Головний економіст  ПАТ "ГРЕТА"

8) дата обрання та термін, на який обрано

29.03.2012 Строком на 3 роки

9) опис    Член Наглядової ради Аннєнков Володимир Вiкторович. Змiн протягом 2013 року не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями товариства не володiє.

 Перелiк попередніх посад (наводяться дані за останні 5 років): головний економiст, заступник генерального директора з економіки.

 За виконання обов'язків Члена Наглядової ради розмiр винагороди за 2013 рiк склав 120 тис.грн. В натуральному виглядi винагороду не одержував. Посадова особа на iнших пiдприємствах посад не обiймає.

 Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання загальними зборами Товариства. Повноваження представника акцiонера - члена Наглядової ради дiйснi з моменту видачi йому довiреностi акцiонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повiдомлення про призначення представника, яке, крiм iншого, повинно мiстити:

-             прiзвище, iм'я та по батьковi (за наявностi представника);

-             дату народження представника;

-             серiю i номер паспорта представника (або iншого документа, що посвiдчує особу), дату видачi та орган, що його видав;

-             мiсце роботи представника та посаду, яку вiн обiймає;

-             мiсце проживання або мiсце перебування представника.

Член Наглядової ради-юридична особа несе вiдповiдальнiсть перед Товариством за дiї свого представника у Наглядовiй радi.

Член Наглядової ради-юридична особа має право в будь-який час вiдкликати свого представника й призначити нового, повiдомивши про це Товариство.

Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов договору (цивiльно-правового, трудового) з Товариством та вiдповiдно до Статуту Товариства, а представник акцiонера-члена Наглядової ради Товариства здiйснює свої повноваження вiдповiдно до вказiвок акцiонера, iнтереси якого вiн представляє у Наглядовiй радi.

Обрання Голови та членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.

Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть члена Наглядової ради визначаються законом, Статутом Товариства, а також договором (цивiльно-правовим чи трудовим), що укладається з членом Наглядової ради на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв.

Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi, крiм члена Наглядової ради - юридичної особи-акцiонера.

Члени Наглядової ради Товариства не можуть бути одночасно Генеральним директором та/або членами Ревiзiйної комiсiї (ревiзором) Товариства.

У разi укладення з членом Наглядової ради Товариства цивiльно-правового договору такий договiр може бути оплатним або безоплатним.

До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством, а також повноваження переданi їй для вирiшення Загальними зборами акцiонерiв Товариства.

До виключної компетенцiї Наглядової ради належить затвердження рiшень, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства, в тому числi:

1)           Затвердження рiчних, квартальних та щомiсячних бюджетiв.

2)           Призначення виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства з виконанням усiх обов'язкiв останнього термiном до 6 (шести) мiсяцiв у випадках вiдсутностi  Генерального директора  бiльше  4 (чотирьох) мiсяцiв пiдряд.

3)           Надання згоди на призначення Генеральним директором  внесених ним кандидатур на посади головного iнженера, головного бухгалтера, фiнансового директора, керiвника служби безпеки Товариства та начальника вiддiлу збуту.

4)           Затвердження органiзацiйної структури Товариства та граничної чисельностi працiвникiв (як варiант - штатного розпису) Товариства.

5)           Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв.

6)           Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй.

7)           Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.

8)           Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних

паперiв.

9)           Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом.

10)         Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом.

11)         Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.

12)         Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом.

13)         Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до законодавства.

14)         Вирiшення питань про участь Товариства в об'єднаннях, про створення фiлiй, заснування iнших юридичних осiб, в тому числi iноземних.

15)         Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом /щодо видiлу та припинення Товариства/, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення.

16)         Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законом.

17)         Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй.

18)         Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.

19)         Прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.

20)         Надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй.

21)         Розгляд та затвердження квартальних звiтiв, розгляд та подання на затвердження Загальним зборам акцiонерiв рiчних звiтiв, що подає виконавчий орган Товариства.

22)         Затвердження фiнансових планiв Товариства на рiк.

23)         Затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства.

24)         Аналiз дiй Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiя iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв та послуг.

25)         Iнiцiювання, у разi потреби,  проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.

26)         Надання Загальним зборам акцiонерiв Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства.

27)         Обрання Корпоративного секретаря Товариства.

28)         Прийняття рiшення про вiдчуження, надання в оренду, лiзинг, iпотеку, заставу i т.i. будь-яких активiв Товариства, основних засобiв, рухомого чи нерухомого майна Товариства на суму, що перевищує 10-ть, але не бiльше 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

29)         Надання письмової згоди Генеральному директору на укладення будь-яких правочинiв на суму, що перевищує десять вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

30)         Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства.

Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства та несуть вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень.

 

 

 

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Фундукян Андрiй Арутюнович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МК 318416 29.10.1996 Комiнтернiвським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi

4) рік народження**

1971

5) освіта**

Вища, Харкiвський iнститут радiоелектроники, iнженер-конструктор-технолог

6) стаж керівної роботи (років)**

21

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник голови правлiння з маркетингу та збуту  ВАТ "Унiверсал"

8) дата обрання та термін, на який обрано

29.03.2012 Строком на 3 роки

9) опис    Член Наглядової ради Фундукян Андрiй Арутюнович. Змiн протягом 2013 року не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Володiє 5000 (п'ять тисяч) простих iменних акцiй товариства, що дорiвнює 0.000961968% вiд загальної кiлькостi акцiй товариства.

  Перелiк попереднiх посад (наводяться дані за останні 5 років): заступник голови правлiння з маркетингу та збуту, економiчний радник. На цей час працює економічним радником в ПАТ "ГРЕТА".

  За виконання обов'язків Члена Наглядової ради розмiр отриманої винагороди протягом 2013 року - 120 тис.грн. В натуральному виглядi винагороду не одержує. 

 Повноваження Члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання загальними зборами Товариства. Повноваження представника акцiонера - члена Наглядової ради дiйснi з моменту видачi йому довiреностi акцiонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повiдомлення про призначення представника, яке, крiм iншого, повинно мiстити:

-             прiзвище, iм'я та по батьковi (за наявностi представника);

-             дату народження представника;

-             серiю i номер паспорта представника (або iншого документа, що посвiдчує особу), дату видачi та орган, що його видав;

-             мiсце роботи представника та посаду, яку вiн обiймає;

-             мiсце проживання або мiсце перебування представника.

Член Наглядової ради-юридична особа несе вiдповiдальнiсть перед Товариством за дiї свого представника у Наглядовiй радi.

Член Наглядової ради-юридична особа має право в будь-який час вiдкликати свого представника й призначити нового, повiдомивши про це Товариство.

Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов договору (цивiльно-правового, трудового) з Товариством та вiдповiдно до Статуту Товариства, а представник акцiонера-члена Наглядової ради Товариства здiйснює свої повноваження вiдповiдно до вказiвок акцiонера, iнтереси якого вiн представляє у Наглядовiй радi.

Обрання Голови та членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.

Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть члена Наглядової ради визначаються законом, Статутом Товариства, а також договором (цивiльно-правовим чи трудовим), що укладається з членом Наглядової ради на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв.

Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi, крiм члена Наглядової ради - юридичної особи-акцiонера.

Члени Наглядової ради Товариства не можуть бути одночасно Генеральним директором та/або членами Ревiзiйної комiсiї (ревiзором) Товариства.

У разi укладення з членом Наглядової ради Товариства цивiльно-правового договору такий договiр може бути оплатним або безоплатним.

До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством, а також повноваження переданi їй для вирiшення Загальними зборами акцiонерiв Товариства.

До виключної компетенцiї Наглядової ради належить затвердження рiшень, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства, в тому числi:

1)           Затвердження рiчних, квартальних та щомiсячних бюджетiв.

2)           Призначення виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства з виконанням усiх обов'язкiв останнього термiном до 6 (шести) мiсяцiв у випадках вiдсутностi  Генерального директора  бiльше  4 (чотирьох) мiсяцiв пiдряд.

3)           Надання згоди на призначення Генеральним директором  внесених ним кандидатур на посади головного iнженера, головного бухгалтера, фiнансового директора, керiвника служби безпеки Товариства та начальника вiддiлу збуту.

4)           Затвердження органiзацiйної структури Товариства та граничної чисельностi працiвникiв (як варiант - штатного розпису) Товариства.

5)           Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв.

6)           Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй.

7)           Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.

8)           Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних

паперiв.

9)           Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом.

10)         Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом.

11)         Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.

12)         Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом.

13)         Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до законодавства.

14)         Вирiшення питань про участь Товариства в об'єднаннях, про створення фiлiй, заснування iнших юридичних осiб, в тому числi iноземних.

15)         Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом /щодо видiлу та припинення Товариства/, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення.

16)         Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законом.

17)         Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй.

18)         Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.

19)         Прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.

20)         Надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй.

21)         Розгляд та затвердження квартальних звiтiв, розгляд та подання на затвердження Загальним зборам акцiонерiв рiчних звiтiв, що подає виконавчий орган Товариства.

22)         Затвердження фiнансових планiв Товариства на рiк.

23)         Затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства.

24)         Аналiз дiй Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiя iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв та послуг.

25)         Iнiцiювання, у разi потреби,  проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.

26)         Надання Загальним зборам акцiонерiв Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства.

27)         Обрання Корпоративного секретаря Товариства.

28)         Прийняття рiшення про вiдчуження, надання в оренду, лiзинг, iпотеку, заставу i т.i. будь-яких активiв Товариства, основних засобiв, рухомого чи нерухомого майна Товариства на суму, що перевищує 10-ть, але не бiльше 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

29)         Надання письмової згоди Генеральному директору на укладення будь-яких правочинiв на суму, що перевищує десять вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

30)         Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства.

 Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства та несуть вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень.

 

 

 

1) посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Регеда Анатолiй Юрiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВА 467424 13.11.1996 Дружкiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi

4) рік народження**

1969

5) освіта**

Вища, Донецький державний унiверситет, хiмiк

6) стаж керівної роботи (років)**

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Iнженер бюро охорони працi i ПК  ВАТ "ГРЕТА"

8) дата обрання та термін, на який обрано

29.03.2012 Строком на 3 роки

9) опис    Голова Ревiзiйної комiсiї Регеда Анатолiй Юрiйович. Змiн протягом 2013 року не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Володiє 1 (однiєю) простою iменною акцiєю товариства, що дорiвнює 0.00000019239% вiд загальної кiлькостi акцiй товариства.

  Перелiк попереднiх посад (наводяться дані за останні 5 років): начальник служби охорони працi.

  Винагороду за виконання обов'язкiв голови ревiзiйної комiсiї не отримує. Винагороду в натуральнiй формi не одержує. Посадова особа на iнших пiдприємствах посад не обiймає.

  Голова Ревiзiйної комiсiї очолює дiяльнiсть Ревiзiйної комiсiї. Та виконує наступнi зобов'язання:

Функцiї Ревiзiйної комiсiї:

-             Контроль за виконанням Генеральним директором рiчних фiнансових планiв Товариства.

Аналiз ефективностi та повноти виконання Генеральним директором рiшень Загальних зборiв Товариства та Наглядової ради щодо питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.

-             Аналiз цiн, за якими Товариство закупає сировину, комплектуючi, матерiали, обладнання, а також реалiзує готову продукцiю (надає послуги) на предмет їх вiдповiдностi ринковим цiнам на дату здiйснення фiнансових операцiй.

-             Контроль за своєчасним та повним здiйсненням розрахункiв з бюджетом.

-             Контроль за нарахуванням, своєчаснiстю та повнотою виплати дивiдендiв.

Аналiз ефективностi використання кредитних ресурсiв, якi залучаються Товариством.

-             Аналiз ефективностi використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства.

Перевiрка фiнансової документацiї Товариства, ведення якої забезпечується виконавчим органом Товариства.

Аналiз угод укладених вiд iменi Товариства.

-             Аналiз фiнансового стану Товариства, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, виявлення резервiв для полiпшення економiчного стану пiдприємства i розробка рекомендацiй для органiв управлiння Товариства.

-             Аналiз вiдповiдностi ведення у Товариствi бухгалтерського i статистичного облiку вимогам чинного законодавства.

Подання звiтiв про результати перевiрок Загальним зборам Товариства та надання рекомендацiй Загальним зборам на пiдставi цих звiтiв.

-             Iнiцiювання скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв в разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

Ревiзiйна комiсiя має право:

Отримувати вiд органiв управлiння Товариства, його пiдроздiлiв та служб, посадових осiб належнi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи протягом 3-х днiв пiсля їх письмового запиту.

Вимагати скликання засiдань виконавчого органу, Наглядової ради, Загальних зборiв у випадках, коли виявленi порушення у фiнансово-господарськiй дiяльностi потребують рiшення вiдповiдних органiв управлiння Товариства.

Вимагати вiд посадових осiб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревiзiйної комiсiї.

-             Отримувати, розглядати звiти аудиторiв, складати вiдповiднi висновки.

-             Iнiцiювати питання про вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства у разi порушення ними положень, правил та iнструкцiй з питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.

-             Брати участь у засiданнях Наглядової ради Товариства.

-             Вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Обов'язки Ревiзiйної комiсiї:

-             Проводити перевiрки рiчної, а в разi необхiдностi за дорученням Голови Наглядової ради Товариства - квартальної фiнансової звiтностi Товариства.

-             Складати висновки за результатами перевiрок рiчної фiнансової звiтностi, подавати їх Головi Наглядової ради та Генеральному директору не пiзнiше нiж за два тижнi пiсля проведення перевiрки. Без висновкiв Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори не мають права затверджувати баланс та фiнансовий звiт.

Своєчасно доводити до вiдома Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради та Генерального директора Товариства результати здiйснених перевiрок i ревiзiй у формi звiтiв, доповiдних, повiдомлень на засiданнях органiв управлiння.

  Ревiзiйна         комiсiя зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв або проведення засiдання Наглядової ради Товариства, у разi, якщо виникла загроза iнтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осiб.

  Ревiзiйна комiсiя правомочна приймати рiшення, якщо на засiданнi присутнi не менше 2/3 членiв Ревiзiйної комiсiї. Прийнятi рiшення оформлюються протоколом, який має бути пiдписаний всiма присутнiми на засiданнi членами Ревiзiйної комiсiї.

  Витрати, пов'язанi з виконанням повноважень членами Ревiзiйної комiсiї, вiдшкодовуються Товариством у порядку, визначеному внутрiшнiми документами Товариства.

 

 

 

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Богданова Любов Михайлiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВВ 943940 16.08.1999 Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй областi

4) рік народження**

1962

5) освіта**

Вища, Всесоюзний заочний полiтехнiчний iнститут, спецiальнiсть "Економiка та органiзацiя гiрничної промисловостi"

6) стаж керівної роботи (років)**

21

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

заступник головного бухгалтера АТЗТ "ВЕСКО"

8) дата обрання та термін, на який обрано

05.08.2009 Безстроково.

9) опис    Головний бухгалтер Богданова Любов Михайлiвна. Змiн протягом 2013 року не вiдбувалось. Призначена на невизначений строк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями товариства не володiє.

  Попереднi посади (наводяться дані за останні 5 років): головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер.

  Головний бухгалтер одержала заробiтну плату за рахунок фонду оплати працi Товариства у 2013 роцi у сумi 174888,06 грн. Винагороду у натуральнiй формi не отримує.

  Ведення бухгалтерського облiку покладено на бухгалтерсько-фiнансовий вiддiл заводу, який очолює головний бухгалтер. Головний бухгалтер повинен забезпечити дотримання на заводi єдиних методологiчних принципiв бухгалтерського облiку, складання i подання у встановленi строки фiнансової звiтностi.

   Розпорядження головного бухгалтера, що стосуються бухгалтерського облiку на заводi, є обов'язковими до виконання усiма структурними пiдроздiлами i працiвниками заводу. Бухгалтерський облiк повинна вести згiдно принципам i методам, передбаченим Законом № 996 i Положеннями) стандартами) бухгалтерського облiку. Забезпечувати безперервнiсть вiдображення операцiй i достовiрну оцiнку активiв, зобов'язань, капiталу в бухгалтерському облiку.

   Головний бухгалтер зобов'язаний:

- забезпечити дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних пiдстав бухгалтерського облiку, складання та подання в встановленi стоки фiнансової звiтностi;

- здiйснювати контроль за ефективним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв;

- визначать, формувати, планувати, здiйснювати та координувати органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства;

- здiйснювати контроль за дотриманням порядку оформлення первинних та бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань, витрачанням фонду оплати працi, встановленням посадових окладiв, за проведення iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, коштiв, документiв, розрахункiв, перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi, документальних ревiзiй у пiдроздiлах пiдприємства;

- здiйснювати економiчний аналiз господарсько-фiнансової дiяльностi за даними бухгалтерського облiку та звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарських резервiв, усунення непродуктивних витрат;

- вживати заходiв щодо запобiгання нестач, незаконного витрачання коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, порушень фiнансового та господарського законодавства;

- вести роботу, спрямовану на забезпечення суворого дотримання штатної, фiнансової i касової дисциплiни, кошторисiв адмiнiстративно-господарських та iнших витрат, дотримання законностi списання з облiку дебiторської заборгованостi, нестач та iнших втрат, стежити за збереженням бухгалтерських документiв, оформленням та здаванням їх згiдно встановленого порядку в архiв;

- надавати методологiчну допомогу працiвникам пiдроздiлiв пiдприємства з питань бухгалтерського облiку, контролю, звiтностi та економiчного аналiзу. Керувати працiвниками бухгалтерiї пiдприємства;

- дотримуватися правил внутрiшнього трудового розпорядку:

- дотримуватися правил технiки безпеки при роботi з оргтехнiкою, протипожежними заходами безпеки;

- забезпечувати конфiденцiйнiсть вiдомостей про дiяльнiсть пiдприємства;

- при звiльненнi передати справи керiвнику або призначенiй особi;

- забезпечує безпосереднє керiвництво всiєю роботою з охорони працi в довiреному пiдроздiлi;

- проводить аналiз безпеки працi, виробничої санiтарiї та пожежної безпеки в довiреному пiдроздiлi i вживає заходiв щодо пiдвищеної безпеки працi;

- бере участь у розслiдуваннi нещасних випадкiв, що сталися в довiреному пiдроздiлi;

- розробляє iнструкцiї з безпеки працi для персоналу в довiреному пiдроздiлi;

- своїм розпорядженням визначає обов'язки в питаннях охорони працi заступника; пiдлеглих з подальшим внесенням їх до посадових iнструкцiй; Головний бухгалтер має право:

- в межах своєї компетенцiї пiдписувати i вiзувати документи;

- дiяти вiд iменi бухгалтерiї пiдприємства, представляти його iнтереси у взаєминах зi структурними пiдроздiлами та iншими органiзацiями;

- вимагати i одержувати вiд керiвникiв структурних пiдроздiлiв та фахiвцiв пiдприємства iнформацiю i документи, необхiднi для виконання його посадових обов'язкiв;

- вносити на розгляд директора пропозицiї щодо вдосконалення роботи вiддiлу: призначенню, перемiщенню, звiльненню працiвникiв бухгалтерiї, про їх заохочення або накладення на них стягнень, у тому числi матерiальних; змiни посадових i робочих iнструкцiй працiвникiв бухгалтерiї та iнших вiддiлiв пiдприємства;

- вносити пропозицiї щодо вдосконалення фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, змiни структури управлiння пiдприємством, при змiнi матерiально-вiдповiдальних осiб;

- вимагати вiд керiвництва пiдприємства сприяння у виконаннi.

   Головний бухгалтер несе вiдповiдальнiсть за:

- якiсть i своєчаснiсть виконання своїх посадових обов'язкiв - в межах, визначених чинним законодавством України про працю;

- за створення безпечних умов працi в пiдроздiлi та виконання правил i норм з охорони працi пiдлеглими.

 

 

 

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лiтвiнов Сергiй Олексiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МК 328463 13.11.1996 МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi

4) рік народження**

1969

5) освіта**

Вища, Політехнiчний iнститут, м.Харкiв, спецiальнiсть "Маркетинг"

6) стаж керівної роботи (років)**

17

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник директора з комерцiї ТОВ "Унiплiт"

8) дата обрання та термін, на який обрано

29.03.2012 Строком на 3 роки

9) опис    Член Ревiзiйної комiсiї Лiтвiнов Сергiй Олексiйович. Змiн протягом 2013 року не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями товариства не володiє.

  Перелiк попереднiх посад (наводяться дані за останні 5 років): консультант з iнвестицiйних проектів служби управління інвестиційними проектами, заступник директора з комерцiї, консультант з економічних проектів.

 Інші посади, які обіймає посадова особа на інших підприємствах: працює консультантом з економічних проектів в ТОВ "Унiплит", мiсцезнаходження: 77552, Iвано-Франкiвська обл., Долинський район, селище мiського типу Вигода, ВУЛИЦЯ ЗАВОДСЬКА, будинок 4.

 Винагороду в грошовiй та натуральнiй формi за виконання своїх обов'язкiв не одержував.

 Члени Ревiзiйної комiсiї обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають цивiльну дiєздатнiсть. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу ревiзiйної комiсiї,

Вимоги щодо порядку дiяльностi та компетенцiї Ревiзiйної комiсiї з питань, не передбачених законом або Статутом, визначаються рiшенням Загальних зборiв.

З кожним членом Ревiзiйної комiсiї укладається договiр, в якому визначаються їх права та обов'язки. Договiр вiд iменi Товариства пiдписується Генеральним директором Товариства.

Не можуть бути членами Ревiзiйної комiсiї:

  -   Голова або члени Наглядової ради.

         -  Генеральний директор.

         -  Корпоративний секретар.

         -  Особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi.

         -  Члени iнших органiв Товариства.

Члени ревiзiйної комiсiї не можуть входити до складу лiчильної комiсiї Товариства.

Повноваження члена Ревiзiйної комiсiї можуть бути достроково припиненi за рiшенням Загальних зборiв Товариства, або за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; в разi неможливостi виконання обов'язкiв за станом здоров'я; в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим.

Функцiї Ревiзiйної комiсiї:

-             Контроль за виконанням Генеральним директором рiчних фiнансових планiв Товариства.

Аналiз ефективностi та повноти виконання Генеральним директором рiшень Загальних зборiв Товариства та Наглядової ради щодо питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.

-             Аналiз цiн, за якими Товариство закупає сировину, комплектуючi, матерiали, обладнання, а також реалiзує готову продукцiю (надає послуги) на предмет їх вiдповiдностi ринковим цiнам на дату здiйснення фiнансових операцiй.

-             Контроль за своєчасним та повним здiйсненням розрахункiв з бюджетом.

-             Контроль за нарахуванням, своєчаснiстю та повнотою виплати дивiдендiв.

Аналiз ефективностi використання кредитних ресурсiв, якi залучаються Товариством.

-             Аналiз ефективностi використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства.

Перевiрка фiнансової документацiї Товариства, ведення якої забезпечується виконавчим органом Товариства.

Аналiз угод укладених вiд iменi Товариства.

-             Аналiз фiнансового стану Товариства, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, виявлення резервiв для полiпшення економiчного стану пiдприємства i розробка рекомендацiй для органiв управлiння Товариства.

-             Аналiз вiдповiдностi ведення у Товариствi бухгалтерського i статистичного облiку вимогам чинного законодавства.

Подання звiтiв про результати перевiрок Загальним зборам Товариства та надання рекомендацiй Загальним зборам на пiдставi цих звiтiв.

-             Iнiцiювання скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв в разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

Ревiзiйна комiсiя має право:

Отримувати вiд органiв управлiння Товариства, його пiдроздiлiв та служб, посадових осiб належнi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи протягом 3-х днiв пiсля їх письмового запиту.

Вимагати скликання засiдань виконавчого органу, Наглядової ради, Загальних зборiв у випадках, коли виявленi порушення у фiнансово-господарськiй дiяльностi потребують рiшення вiдповiдних органiв управлiння Товариства.

Вимагати вiд посадових осiб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревiзiйної комiсiї.

-             Отримувати, розглядати звiти аудиторiв, складати вiдповiднi висновки.

-             Iнiцiювати питання про вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства у разi порушення ними положень, правил та iнструкцiй з питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.

-             Брати участь у засiданнях Наглядової ради Товариства.

-             Вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Обов'язки Ревiзiйної комiсiї:

-             Проводити перевiрки рiчної, а в разi необхiдностi за дорученням Голови Наглядової ради Товариства - квартальної фiнансової звiтностi Товариства.

-             Складати висновки за результатами перевiрок рiчної фiнансової звiтностi, подавати їх Головi Наглядової ради та Генеральному директору не пiзнiше нiж за два тижнi пiсля проведення перевiрки. Без висновкiв Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори не мають права затверджувати баланс та фiнансовий звiт.

Своєчасно доводити до вiдома Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради та Генерального директора Товариства результати здiйснених перевiрок i ревiзiй у формi звiтiв, доповiдних, повiдомлень на засiданнях органiв управлiння.

Ревiзiйна           комiсiя зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв або проведення засiдання Наглядової ради Товариства, у разi, якщо виникла загроза iнтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осiб.

Ревiзiйна комiсiя правомочна приймати рiшення, якщо на засiданнi присутнi не менше 2/3 членiв Ревiзiйної комiсiї. Прийнятi рiшення оформлюються протоколом, який має бути пiдписаний всiма присутнiми на засiданнi членами Ревiзiйної комiсiї.

Витрати, пов'язанi з виконанням повноважень членами Ревiзiйної комiсiї, вiдшкодовуються Товариством у порядку, визначеному внутрiшнiми документами Товариства.

 

 

 

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ємельянова Iрина Вiкторiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВС 728627 22.12.2000 Дружкiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi

4) рік народження**

1961

5) освіта**

Вища, Макiївський iнженерно-будiвельний iнститут, iнженер-будiвельник

6) стаж керівної роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

бухгалтер ВАТ "ГРЕТА"

8) дата обрання та термін, на який обрано

29.03.2012 Строком на 3 роки

9) опис    Член Ревiзiйної комiсiї Ємельянова Iрина Вiкторiвна. Змiн протягом 2013 року не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями товариства не володiє.

 Перелiк попереднiх посад: старший бухгалтер БФО розрахункового відділу.

 Винагороду в грошовiй та натуральнiй формi у 2013 роцi за виконання своїх обов'язкiв не одержувала. Посадова особа на iнших пiдприємствах посад не обiймає.

 Члени Ревiзiйної комiсiї обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають цивiльну дiєздатнiсть. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу ревiзiйної комiсiї,

Вимоги щодо порядку дiяльностi та компетенцiї Ревiзiйної комiсiї з питань, не передбачених законом або Статутом, визначаються рiшенням Загальних зборiв.

З кожним членом Ревiзiйної комiсiї укладається договiр, в якому визначаються їх права та обов'язки. Договiр вiд iменi Товариства пiдписується Генеральним директором Товариства.

Не можуть бути членами Ревiзiйної комiсiї:

  -   Голова або члени Наглядової ради.

  -   Генеральний директор.

  -  Корпоративний секретар.

  -  Особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi.

  -  Члени iнших органiв Товариства.

Члени ревiзiйної комiсiї не можуть входити до складу лiчильної комiсiї Товариства.

Повноваження члена Ревiзiйної комiсiї можуть бути достроково припиненi за рiшенням Загальних зборiв Товариства, або за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; в разi неможливостi виконання обов'язкiв за станом здоров'я; в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим.

Функцiї Ревiзiйної комiсiї:

-             Контроль за виконанням Генеральним директором рiчних фiнансових планiв Товариства.

Аналiз ефективностi та повноти виконання Генеральним директором рiшень Загальних зборiв Товариства та Наглядової ради щодо питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.

-             Аналiз цiн, за якими Товариство закупає сировину, комплектуючi, матерiали, обладнання, а також реалiзує готову продукцiю (надає послуги) на предмет їх вiдповiдностi ринковим цiнам на дату здiйснення фiнансових операцiй.

-             Контроль за своєчасним та повним здiйсненням розрахункiв з бюджетом.

-             Контроль за нарахуванням, своєчаснiстю та повнотою виплати дивiдендiв.

Аналiз ефективностi використання кредитних ресурсiв, якi залучаються Товариством.

-             Аналiз ефективностi використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства.

Перевiрка фiнансової документацiї Товариства, ведення якої забезпечується виконавчим органом Товариства.

Аналiз угод укладених вiд iменi Товариства.

-             Аналiз фiнансового стану Товариства, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, виявлення резервiв для полiпшення економiчного стану пiдприємства i розробка рекомендацiй для органiв управлiння Товариства.

-             Аналiз вiдповiдностi ведення у Товариствi бухгалтерського i статистичного облiку вимогам чинного законодавства.

Подання звiтiв про результати перевiрок Загальним зборам Товариства та надання рекомендацiй Загальним зборам на пiдставi цих звiтiв.

-             Iнiцiювання скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв в разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

Ревiзiйна комiсiя має право:

Отримувати вiд органiв управлiння Товариства, його пiдроздiлiв та служб, посадових осiб належнi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи протягом 3-х днiв пiсля їх письмового запиту.

Вимагати скликання засiдань виконавчого органу, Наглядової ради, Загальних зборiв у випадках, коли виявленi порушення у фiнансово-господарськiй дiяльностi потребують рiшення вiдповiдних органiв управлiння Товариства.

Вимагати вiд посадових осiб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревiзiйної комiсiї.

-             Отримувати, розглядати звiти аудиторiв, складати вiдповiднi висновки.

-             Iнiцiювати питання про вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства у разi порушення ними положень, правил та iнструкцiй з питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.

-             Брати участь у засiданнях Наглядової ради Товариства.

-             Вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Обов'язки Ревiзiйної комiсiї:

-             Проводити перевiрки рiчної, а в разi необхiдностi за дорученням Голови Наглядової ради Товариства - квартальної фiнансової звiтностi Товариства.

-             Складати висновки за результатами перевiрок рiчної фiнансової звiтностi, подавати їх Головi Наглядової ради та Генеральному директору не пiзнiше нiж за два тижнi пiсля проведення перевiрки. Без висновкiв Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори не мають права затверджувати баланс та фiнансовий звiт.

Своєчасно доводити до вiдома Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради та Генерального директора Товариства результати здiйснених перевiрок i ревiзiй у формi звiтiв, доповiдних, повiдомлень на засiданнях органiв управлiння.

Ревiзiйна           комiсiя зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв або проведення засiдання Наглядової ради Товариства, у разi, якщо виникла загроза iнтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осiб.

Ревiзiйна комiсiя правомочна приймати рiшення, якщо на засiданнi присутнi не менше 2/3 членiв Ревiзiйної комiсiї. Прийнятi рiшення оформлюються протоколом, який має бути пiдписаний всiма присутнiми на засiданнi членами Ревiзiйної комiсiї.

Витрати, пов'язанi з виконанням повноважень членами Ревiзiйної комiсiї, вiдшкодовуються Товариством у порядку, визначеному внутрiшнiми документами Товариства.

 

 

 

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Аннєнков Iгор Вiкторович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВВ 543575 09.09.1998 Ленiнським РВ УМВС України у м. Донецьк

4) рік народження**

1969

5) освіта**

Вища, Донецький державний Технiчний унiверситет, спецiальнiсть економiст

6) стаж керівної роботи (років)**

20

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

директор філії ПАТ  Промiнвестбанк в Донецькій обл.

8) дата обрання та термін, на який обрано

29.03.2012 Строком на 3 роки

9) опис    Член Наглядової ради Аннєнков Iгор Вiкторович. Змiн протягом 2013 року не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями товариства не володiє.

 Перелiк попереднiх посад (наводяться дані за останні 5 років): заступник голови правлiння, начальник філії, директор філії, економiчний радник, член наглядової ради - по теперішній час. Інших посад на інших підприємствах не займає.

 За виконання обов'язків Члена Наглядової ради розмiр отриманої винагороди протягом 2013 року - 120 тис.грн. В натуральному виглядi винагороду не одержує.

 Повноваження Члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання загальними зборами Товариства. Повноваження представника акцiонера - члена Наглядової ради дiйснi з моменту видачi йому довiреностi акцiонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повiдомлення про призначення представника, яке, крiм iншого, повинно мiстити:

-             прiзвище, iм'я та по батьковi (за наявностi представника);

-             дату народження представника;

-             серiю i номер паспорта представника (або iншого документа, що посвiдчує особу), дату видачi та орган, що його видав;

-             мiсце роботи представника та посаду, яку вiн обiймає;

-             мiсце проживання або мiсце перебування представника.

Член Наглядової ради-юридична особа несе вiдповiдальнiсть перед Товариством за дiї свого представника у Наглядовiй радi.

Член Наглядової ради-юридична особа має право в будь-який час вiдкликати свого представника й призначити нового, повiдомивши про це Товариство.

Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов договору (цивiльно-правового, трудового) з Товариством та вiдповiдно до Статуту Товариства, а представник акцiонера-члена Наглядової ради Товариства здiйснює свої повноваження вiдповiдно до вказiвок акцiонера, iнтереси якого вiн представляє у Наглядовiй радi.

Обрання Голови та членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.

Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть члена Наглядової ради визначаються законом, Статутом Товариства, а також договором (цивiльно-правовим чи трудовим), що укладається з членом Наглядової ради на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв.

Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi, крiм члена Наглядової ради - юридичної особи-акцiонера.

Члени Наглядової ради Товариства не можуть бути одночасно Генеральним директором та/або членами Ревiзiйної комiсiї (ревiзором) Товариства.

У разi укладення з членом Наглядової ради Товариства цивiльно-правового договору такий договiр може бути оплатним або безоплатним.

До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством, а також повноваження переданi їй для вирiшення Загальними зборами акцiонерiв Товариства.

До виключної компетенцiї Наглядової ради належить затвердження рiшень, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства, в тому числi:

1)           Затвердження рiчних, квартальних та щомiсячних бюджетiв.

2)           Призначення виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства з виконанням усiх обов'язкiв останнього термiном до 6 (шести) мiсяцiв у випадках вiдсутностi  Генерального директора  бiльше  4 (чотирьох) мiсяцiв пiдряд.

3)           Надання згоди на призначення Генеральним директором  внесених ним кандидатур на посади головного iнженера, головного бухгалтера, фiнансового директора, керiвника служби безпеки Товариства та начальника вiддiлу збуту.

4)           Затвердження органiзацiйної структури Товариства та граничної чисельностi працiвникiв (як варiант - штатного розпису) Товариства.

5)           Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв.

6)           Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй.

7)           Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.

8)           Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних

паперiв.

9)           Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом.

10)         Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом.

11)         Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.

12)         Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом.

13)         Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до законодавства.

14)         Вирiшення питань про участь Товариства в об'єднаннях, про створення фiлiй, заснування iнших юридичних осiб, в тому числi iноземних.

15)         Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом /щодо видiлу та припинення Товариства/, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення.

16)         Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законом.

17)         Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй.

18)         Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.

19)         Прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.

20)         Надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй.

21)         Розгляд та затвердження квартальних звiтiв, розгляд та подання на затвердження Загальним зборам акцiонерiв рiчних звiтiв, що подає виконавчий орган Товариства.

22)         Затвердження фiнансових планiв Товариства на рiк.

23)         Затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства.

24)         Аналiз дiй Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiя iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв та послуг.

25)         Iнiцiювання, у разi потреби,  проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.

26)         Надання Загальним зборам акцiонерiв Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства.

27)         Обрання Корпоративного секретаря Товариства.

28)         Прийняття рiшення про вiдчуження, надання в оренду, лiзинг, iпотеку, заставу i т.i. будь-яких активiв Товариства, основних засобiв, рухомого чи нерухомого майна Товариства на суму, що перевищує 10-ть, але не бiльше 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

29)         Надання письмової згоди Генеральному директору на укладення будь-яких правочинiв на суму, що перевищує десять вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

30)         Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства.

Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства та несуть вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень.

 

 

 

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Стрiлець Зоя Iванiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МК 246181 20.11.1996 Червонозаводським РВ УМВС України в Харкiвськiй областi

4) рік народження**

1955

5) освіта**

Вища, Полiтехнiчний iнститут м.Харкiв, спецiальнiсть Iнженер-хiмiк-технолог

6) стаж керівної роботи (років)**

35

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Командитне товариство "IНГЕО і К", головний бухгалтер

8) дата обрання та термін, на який обрано

29.03.2012 Строком на 3 роки

9) опис    Член Ревiзiйної комiсiї Стрiлець Зоя Iванiвна. Змiн протягом 2013 року не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями товариства не володiє.

 Перелiк попереднiх посад (наводяться дані за останні 5 років): головний бухгалтер.

 Інші посади, які обіймає посадова особа на інших підприємствах: головний бухгалтер ПрАТ "Унiверсал", мiсцезнаходження:62416, Харкiвська обл., Харкiвський район, селище мiського типу Пiсочин, ВУЛИЦЯ ЗАВОДСЬКА/ЧАПАЄВА, будинок 18/86.

 Винагороду в грошовiй та натуральнiй формi у 2013 роцi за виконання своїх обов'язкiв не одержувала.

 Члени Ревiзiйної комiсiї обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають цивiльну дiєздатнiсть. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу ревiзiйної комiсiї,

Вимоги щодо порядку дiяльностi та компетенцiї Ревiзiйної комiсiї з питань, не передбачених законом або Статутом, визначаються рiшенням Загальних зборiв.

З кожним членом Ревiзiйної комiсiї укладається договiр, в якому визначаються їх права та обов'язки. Договiр вiд iменi Товариства пiдписується Генеральним директором Товариства.

Не можуть бути членами Ревiзiйної комiсiї:

  -   Голова або члени Наглядової ради.

         -   Генеральний директор.

         -  Корпоративний секретар.

         -  Особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi.

         -  Члени iнших органiв Товариства.

Члени ревiзiйної комiсiї не можуть входити до складу лiчильної комiсiї Товариства.

Повноваження члена Ревiзiйної комiсiї можуть бути достроково припиненi за рiшенням Загальних зборiв Товариства, або за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; в разi неможливостi виконання обов'язкiв за станом здоров'я; в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим.

Функцiї Ревiзiйної комiсiї:

-             Контроль за виконанням Генеральним директором рiчних фiнансових планiв Товариства.

Аналiз ефективностi та повноти виконання Генеральним директором рiшень Загальних зборiв Товариства та Наглядової ради щодо питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.

-             Аналiз цiн, за якими Товариство закупає сировину, комплектуючi, матерiали, обладнання, а також реалiзує готову продукцiю (надає послуги) на предмет їх вiдповiдностi ринковим цiнам на дату здiйснення фiнансових операцiй.

-             Контроль за своєчасним та повним здiйсненням розрахункiв з бюджетом.

-             Контроль за нарахуванням, своєчаснiстю та повнотою виплати дивiдендiв.

Аналiз ефективностi використання кредитних ресурсiв, якi залучаються Товариством.

-             Аналiз ефективностi використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства.

Перевiрка фiнансової документацiї Товариства, ведення якої забезпечується виконавчим органом Товариства.

Аналiз угод укладених вiд iменi Товариства.

-             Аналiз фiнансового стану Товариства, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, виявлення резервiв для полiпшення економiчного стану пiдприємства i розробка рекомендацiй для органiв управлiння Товариства.

-             Аналiз вiдповiдностi ведення у Товариствi бухгалтерського i статистичного облiку вимогам чинного законодавства.

Подання звiтiв про результати перевiрок Загальним зборам Товариства та надання рекомендацiй Загальним зборам на пiдставi цих звiтiв.

-             Iнiцiювання скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв в разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

Ревiзiйна комiсiя має право:

Отримувати вiд органiв управлiння Товариства, його пiдроздiлiв та служб, посадових осiб належнi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи протягом 3-х днiв пiсля їх письмового запиту.

Вимагати скликання засiдань виконавчого органу, Наглядової ради, Загальних зборiв у випадках, коли виявленi порушення у фiнансово-господарськiй дiяльностi потребують рiшення вiдповiдних органiв управлiння Товариства.

Вимагати вiд посадових осiб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревiзiйної комiсiї.

-             Отримувати, розглядати звiти аудиторiв, складати вiдповiднi висновки.

-             Iнiцiювати питання про вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства у разi порушення ними положень, правил та iнструкцiй з питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.

-             Брати участь у засiданнях Наглядової ради Товариства.

-             Вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Обов'язки Ревiзiйної комiсiї:

-             Проводити перевiрки рiчної, а в разi необхiдностi за дорученням Голови Наглядової ради Товариства - квартальної фiнансової звiтностi Товариства.

-             Складати висновки за результатами перевiрок рiчної фiнансової звiтностi, подавати їх Головi Наглядової ради та Генеральному директору не пiзнiше нiж за два тижнi пiсля проведення перевiрки. Без висновкiв Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори не мають права затверджувати баланс та фiнансовий звiт.

Своєчасно доводити до вiдома Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради та Генерального директора Товариства результати здiйснених перевiрок i ревiзiй у формi звiтiв, доповiдних, повiдомлень на засiданнях органiв управлiння.

Ревiзiйна           комiсiя зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв або проведення засiдання Наглядової ради Товариства, у разi, якщо виникла загроза iнтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осiб.

Ревiзiйна комiсiя правомочна приймати рiшення, якщо на засiданнi присутнi не менше 2/3 членiв Ревiзiйної комiсiї. Прийнятi рiшення оформлюються протоколом, який має бути пiдписаний всiма присутнiми на засiданнi членами Ревiзiйної комiсiї.

Витрати, пов'язанi з виконанням повноважень членами Ревiзiйної комiсiї, вiдшкодовуються Товариством у порядку, визначеному внутрiшнiми документами Товариства.

 

 

 

 


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

 

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

Привілейовані

іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Генеральний директор

Аннєнков Вiктор Захарович

ВА 298594 11.06.1996 Дружкiвським МВ УМВС України в Донецькiй обл.

5000

0.000961968

5000

0

0

0

Голова Наглядової ради

Манасьян Павло Акопович

МК 326591 18.11.1996 МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Аннєнков Володимир Вiкторович

ВН 197271 30.09.2005 Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Фундукян Андрiй Арутюнович

МК 318416 29.10.1996 Комiнтернiвським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi

5000

0.000961968

5000

0

0

0

Голова Ревiзiйної комiсiї

Регеда Анатолiй Юрiйович

ВА 467424 13.11.1996 Дружкiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi

1

0.00000019239

1

0

0

0

Головний бухгалтер

Богданова Любов Михайлiвна

ВВ 943940 16.08.1999 Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй областi

0

0

0

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Лiтвiнов Сергiй Олексiйович

МК 328463 13.11.1996 МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi

0

0

0

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Ємельянова Iрина Вiкторiвна

ВС 728627 22.12.2000 Дружкiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Аннєнков Iгор Вiкторович

ВВ 543575 09.09.1998 Ленiнським РВ УМВС України у м. Донецьк

0

0

0

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Стрiлець Зоя Iванiвна

МК 246181 20.11.1996 Червонозаводським РВ УМВС України в Харкiвськiй областi

0

0

0

0

0

0

Усього

10001

0.0019241284

10001

0

0

0

 


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

 

 

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

Привілейовані

іменні

привілейовані на пред'явника

ТОВ "Комiнвест"

31938596

УКРАЇНА" 61001 Харкiвська область  м. Харькiв, пров. Плеханiвський, 3

254364509

48.938103723423

254364509

0

0

0

ТОВ "Вiкан"

32722583

УКРАЇНА" 83055 Донецька область  м. Донецьк, вул. Горького, 156/26

256951660

49.435855019324

256951660

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

Привілейовані

іменні

привілейовані на пред'явника

Усього

511316169

98.373958742747

511316169

0

0

0

 


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

 

Вид загальних зборів

Чергові

Позачергові

 

X

 

 

Дата проведення

28.03.2013

 

Кворум зборів

98.875316071903

 

Опис

Пропозицiї щодо перелiку питань порядку денного не надходили.

Порядок денний:

1. Обрання  лiчильної  комiсiї. Обрання голови i секретаря загальних зборiв акцiонерiв, затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв.

2.  Звiт i затвердження звiту  генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк i визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2013 рiк.

3.  Звiт i затвердження звiту Наглядової Ради про дiяльнiсть за 2012 рiк.

4.  Звiт i затвердження звiту ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2012 рiк.

5.  Затвердження пiдсумкiв  фiнансового 2012 року, рiчного бухгалтерського балансу та фiнансового звiту  Товариства за 2012 рiк.

6.  Розподiл прибутку, визначення порядку покриття збиткiв за 2012 рiк.

7.  Про затвердження кредитних договорiв, договорiв застави та договорiв про внесення змiн до цих договорiв, укладених в 2012 роцi та першому кварталi 2013 р.

8. Прийняття рiшення про попереднє схвалення  значних правочинiв, якi можуть вчиняться товариством  згiдно статуту в перiод  з 28 березня 2013 р. по 28 березня  2014 р. включно/ з зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi/ та надання повноважень на пiдписання значних правочинiв.

 Розгляд питань порядку денного:

 По першому питанню: "Обрання  лiчильної  комiсiї. Обрання голови i секретаря загальних зборiв акцiонерiв, затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв."

 Виступив член наглядової ради Аннєнков В.В

 Вирiшили: Обрати :

 Головою зборiв - Аннєнкова Вiктора Захаровича i секретарем зборiв - Фундукяна Андрiя Арутюновича.

 Лiчильну комiсiю в складi :

Лемехової Тетяни Iванiвни, Зайцевої Оксани  Леонiдiвни, Нетименко Яни  Володимирiвни, Дворник Iрини Миколаївни.

Головою лiчильної комiсiї   Лемехову Тетяну  Iванiвну.

  По другому питанню: "Звiт i затвердження звiту  генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк i визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2013 рiк."

 Виступив генеральний директор товариства  Аннєнков В.З.

 Вирiшили: Затвердити звiт  правлiння товариства  за 2012 рiк i основнi напрямкi  дiяльностi товариства  на 2013 рiк.

 По третьому питанню:  "Звiт i затвердження звiту Наглядової Ради про дiяльнiсть за 2012 рiк."

 Виступив  Фундукян А.А

 Вирiшили : Затвердити звiт  Наглядової  Ради товариства  за 2012  рiк.

 По четвертому  питанню: "Звiт i затвердження звiту ревiзiйної комiсiї про результати                                  фiнансово-господарської дiяльностi за 2012 рiк."

 Виступив Голова ревiзiйної комiсiї товариства  Регеда А.Ю.

 Вирiшили : Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї товариства про результати                    фiнансово-господарської дiяльностi за 2012 рiк.

 По п'ятому питанню:  "Затвердження пiдсумкiв  фiнансового 2012 року, рiчного бухгалтерського балансу та фiнансового звiту  Товариства за 2012 рiк."

 Виступив  генеральний директор товариства  Аннєнков В.З

 Вирiшили: Затвердити пiдсумки  фiнансового 2012 року, рiчний бухгалтерський баланс та фiнансовий звiт товариства за 2012 рiк.

 По шостому питанню: "Розподiл прибутку, визначення порядку покриття збиткiв за 2012 рiк."

 Виступив  генеральний директор товариства  Аннєнков В.З.

 Вирiшили : Розподiлити  чистий прибуток, отриманий пiдприємством за 2012 рiк, в повному обсязi  на розвиток виробництва, поповнення оборотних  засобiв,  дивiденди за 2012 рiк не виплачувати.

 По сьомому питанню: "Про затвердження кредитних договорiв, договорiв застави та договорiв про внесення змiн до цих договорiв, укладених в 2012 роцi та першому кварталi 2013 р."

 Виступив  генеральний директор товариства  Аннєнков В.З.

 Вирiшили: Затвердити кредитнi договори i договори застави/iпотеки/поруки, укладенi мiж ПАТ "ГРЕТА" та  АТ "ТАСКОМБАНК в перiод з 30.08.2012 р. по  28.03.2013 р., а саме, затвердити наступнi договори,  з урахуванням усiх укладених договорiв про внесення змiн до них:

1.  Кредитний договiр №НК 306 вiд 30.08.2012р.

2.  Договiр застави №НI 715 вiд 30.08.2012р. (майновi права ПАТ "ГРЕТА")

3.  Договiр застави №НI 716 вiд 30.08.2012р. (обладнання ПАТ "ГРЕТА")

4.  Договiр поруки  №Т 04.03.2008 I 717 вiд 30.08.2012р. (за кредитним договором з ПАТ "ГРЕТА" на 65 млн.грн. )

5.  Iпотечний договiр  №3658 вiд 30.08.2012р. (земля та нерухомiсть ПАТ "ГРЕТА": м. Дружкiвка, вул. Чайковського 1)

6.  Iпотечний договiр №3656 вiд 30.08.2012р. (земля та нерухомiсть ПАТ "ГРЕТА": м. Дружкiвка, вул. Хмельницького 32)

7.  Iпотечний договiр  №3660 вiд 30.08.2012р. (нерухомiсть ПАТ "ГРЕТА" : м. Дружкiвка, вул. Чайковського 10)

8.  Договiр застави №3662 № 30.08.2012р. (транспорт ПАТ "ГРЕТА")

9.  Договiр поруки №Т 04.03.2008 I 718 вiд 30.08.2012р. (за кредитним договором з ТОВ "Газтехнозбут" на 8 млн.грн.  )

10.  Договiр поруки №Т 04.03.2008 I 719 вiд 30.08.2012р. (за кредитним договором з ТОВ "Газтехнозбут" на 10 млн.грн.  )

11.  Договiр застави  №НI 928 вiд 12.12.2012р.

12.  Договiр поруки  №Т 04.03.2008 I 978 вiд 30.01.2013р.

13.  Договiр застави №НI 976 вiд 30.01.2013р. (наступна застава обладнання ПАТ "ГРЕТА")

14.  Договiр застави №НI 977 вiд 30.01.2013р. (наступна застава майнових прав ПАТ "ГРЕТА")

15.  Договiр про надання овердрафту №Т 23.08.2011 К 389 вiд 25.02.2013р.

16.  Договiр застави №НI 996 вiд 25.02.2013р. (наступна застава обладнання ПАТ "ГРЕТА")

17.  Договiр про заставу майнових прав №НI 997 вiд 25.02.2013р. (наступна застава майнових прав ПАТ "ГРЕТА")

18.  Договiр поруки  №Т 04.03.2008i1044  вiд  26.03.2013р. (за договором про надання овердрафту з ПАТ "ГРЕТА" на 4  млн.грн.)

 По восьмому питанню : "Прийняття рiшення про попереднє схвалення  значних правочинiв, якi можуть вчиняться товариством  згiдно статуту в перiод  з 28 березня 2013 р. по 28 березня  2014 р. включно/ з зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi/ та надання повноважень на пiдписання значних правочинiв."

 Виступив  генеральний директор товариства  Аннєнков В.З

 Вирiшили: Попередньо схвалити та надати попередню згоду на вчинення товариством значних правочин, якi можуть бути  укладенi товариством  згiдно Статуту товариства та п.2 ст 70 Закону "Про акцiонернi товариства в перiод  з 28 березня 2013 р. по 28 березня  2014 р. /включно/, та предметом/характером/ яких є:

-  Одержання товариством кредитiв/ позик/, прийняття грошових зобов'язань, гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь яких iнших банкiвських продуктiв,послуг у якому-небудь банку України iз  встановленням граничної вартостi за кожним окремим  видом правочину в сумi не бiльше 300 000 000 гривень (не враховуючи тi правочини, про вчинення яких прийнято рiшення   на цих загальних зборах за окремими питаннями).

-  Передача майна / майнових прав/товариства у заставу /iпотеку/та /або/ укладання iнших договорiв забезпечення виконання зобов'язань товариства / у т.ч. договорiв поруки/ та/або  забезпечення зобов'язань будь-яких третiх осiб iз  встановленням граничної вартостi договорiв забезпечення   (у т.ч. поруки/майнової поруки за зобов'язаннями третiх осiб) в сумi не бiльше 300 000 000 гривень (не враховуючи тi правочини, про вчинення яких прийнято рiшення   на цих загальних зборах за окремими питаннями).

- Договорiв купiвлi-продажу майна/ у тому числi нерухомого майна/, матерiалiв, запчастин, продукцiї заводу, договорiв надання послуг,   вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу, доручення та  iнших , якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства.

 Надати повноваження в перiод з 28 березня 2013 року по 28 березня 2014 року           / включно/ щодо визначення  iстотних умов правочинiв та пiдписання документiв, пов'язаних з укладенням значних правочинiв тiльки Генеральному директору товариства Аннєнкову Вiктору Захаровичу за попереднею згодою наглядової ради на вчинення таких правочинiв, яка повинна бути оформлена вiдповiдним попередним рiшенням наглядової ради.

 

 

 


IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

 

 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Приватне Акцiонерне товариство "ВУСО"

Організаційно-правова форма

Акцiонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

31650052

Місцезнаходження

83055 Донецька область д/н м. Донецьк вул.Постишева, буд.60, оф.(кв.)сьомий поверх

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ № 584966

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

14.09.2011

Міжміський код та телефон

(062) 300-30-31

Факс

д/н

Вид діяльності

Добровільні види страхування

Опис

СТРАХУВАННЯ МАЙНА [КРІМ ЗАЛІЗНИЧНОГО, НАЗЕМНОГО, ПОВІТРЯНОГО, ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ (МОРСЬКОГО ВНУТРІШНЬОГО ТА ІНШИХ ВИДІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ), ВАНТАЖІВ ТА БАГАЖУ (ВАНТАЖОБАГАЖУ)]

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Арсенал Страхування"

Організаційно-правова форма

Акцiонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

33908322

Місцезнаходження

03056 Київська область д/н м.Київ БОРЩАГIВСЬКА, будинок 154

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ №584781

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Дата видачі ліцензії або іншого документа

08.08.2011

Міжміський код та телефон

(044)2212708

Факс

(044)2212708

Вид діяльності

СТРАХОВА ДIЯЛЬНIСТЬ

Опис

Обов`язкове страхуваннянерухомого майна, що є предметом iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування.

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний Депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публiчне акцiонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Київська область д/н м. Київ вул. Б. Грiнченка, буд. 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

д/н

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

д/н

Дата видачі ліцензії або іншого документа

 

Міжміський код та телефон

(044) 279-13-25

Факс

(044) 377-13-22

Вид діяльності

Професiйна дiяльностi на ринку цінних паперів

Опис

Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв. Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" надає депозитарнi послуги вiдповiдно до Положення "Про депозитарну дiяльнiсть", Регламенту здiйснення депозитарної дiяльностi Центрального депозитарiю цп. 1 жовтня 2013 року Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України було зареєстровано поданi Публiчним акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй України" Правила Центрального депозитарiю цiнних паперiв (рiшення Комiсiї вiд 01.10.2013 №2092). Цi Правила визначають загальний порядок надання Публiчним акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй України", який набуває статусу Центрального депозитарiю цiнних паперiв послуг, пов'язаних iз провадженням депозитарної дiяльностi, проведення ним операцiй у системi депозитарного облiку, здiйснення Центральним депозитарiєм контролю за депозитарними установами та регулюють вiдносини, що виникають в процесi провадження депозитарної дiяльностi мiж Центральним депозитарiєм та його клiєнтами - емiтентами, депозитарними установами, Нацiональним банком України, депозитарiями-кореспондентами, Розрахунковим центром, клiринговими установами та iншими особами вiдповiдно до законодавства України.

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк" фiлiя "Головне управлiння ПАТ Промiнвестбанк в Донецькiй областi"

Організаційно-правова форма

Публiчне акцiонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

00039002

Місцезнаходження

01001 УКРАЇНА" д/н м. Київ пров. Шевченка, буд. 12

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ 483643

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

04.09.2009

Міжміський код та телефон

(044) 201-52-53; (062) 332-88-69

Факс

(062) 337-21-14

Вид діяльності

Професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi

Опис

Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв.

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "УКРАЇНСЬКИЙ КОРПОРАТИВНИЙ АУДИТ"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

33620564

Місцезнаходження

8301 Донецька область д/н Донецьк вул.Овнатаняна, буд.4

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

3615

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

Дата видачі ліцензії або іншого документа

30.06.2005

Міжміський код та телефон

(062)2068423

Факс

(062)2068423

Вид діяльності

Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консуьтування з питань оподаткування

Опис

Аудиторська фiрма надає послугу з аудиту фiнансових звiтiв Товариства за 2013 р.

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС"

Організаційно-правова форма

Публiчне акцiонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

21672206

Місцезнаходження

01004 Київська область д/н м.Київ вул.Шовковична, 42/44

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АД 034421

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Дата видачі ліцензії або іншого документа

11.06.2012

Міжміський код та телефон

(044) 277-50-00

Факс

277-50-01

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку

Опис

Послуги фондової біржи

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ЮНIВЕС"

Організаційно-правова форма

Приватне акцiонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

32638319

Місцезнаходження

03680 Київська область д/н м.Київ ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКА, будинок 72

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ №584488

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Дата видачі ліцензії або іншого документа

14.06.2011

Міжміський код та телефон

(044)2068430; (061)2134292; (062)3883012

Факс

(044)2068430

Вид діяльності

Добровільні види страхування

Опис

СТРАХУВАННЯ МАЙНА [КРІМ ЗАЛІЗНИЧНОГО, НАЗЕМНОГО, ПОВІТРЯНОГО, ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ (МОРСЬКОГО ВНУТРІШНЬОГО ТА ІНШИХ ВИДІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ), ВАНТАЖІВ ТА БАГАЖУ (ВАНТАЖОБАГАЖУ)]

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС"

Організаційно-правова форма

Приватне акцiонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30115243

Місцезнаходження

03062 Київська область д/н м.Київ пр.Перемоги, 65

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АГ 569183

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Дата видачі ліцензії або іншого документа

06.01.2011

Міжміський код та телефон

(044)5360020

Факс

(044)5360021

Вид діяльності

ЗДІЙСНЕННЯ ОБОВ'ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ

Опис

СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ НАЗЕМНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Приватне акціонерне товариство "Страхова коипанія АХА Страхування"

Організаційно-правова форма

Акцiонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

20474912

Місцезнаходження

04070 Київська область д/н м.Київ вул.Іллінська, буд.8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ № 483288

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Дата видачі ліцензії або іншого документа

17.09.2009

Міжміський код та телефон

(044) 391-11-22

Факс

д/н

Вид діяльності

ЗДІЙСНЕННЯ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

Опис

СТРАХУВАННЯ МАЙНА.

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "АХА Страхування"

Організаційно-правова форма

Акцiонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

20474912

Місцезнаходження

04070 Київська область д/н м.Київ вул.Іллінська, буд.8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ № 594085

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.10.2011

Міжміський код та телефон

(044) 391-11-22

Факс

д/н

Вид діяльності

ЗДІЙСНЕННЯ ОБОВ'ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ

Опис

СТРАХУВАННЯ ПРЕДМЕТА ІПОТЕКИ ВІД РИЗИКІВ ВИПАДКОВОГО ЗНИЩЕННЯ, ВИПАДКОВОГО ПОШКОДЖЕННЯ АБО ПСУВАННЯ

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "ВУСО"

Організаційно-правова форма

Акцiонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

31650052

Місцезнаходження

83001 Донецька область д/н м.Донецьк вул.Постишева, буд.60, оф.(кв.)сьомий поверх

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ №584969

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

14.09.2011

Міжміський код та телефон

(062) 300-30-31

Факс

д/н

Вид діяльності

Добровільні види страхування

Опис

СТРАХУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ (КРІМ ЗАЛІЗНИЧНОГО)

 

 

 


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

31.08.2010

719/1/10

Держiвна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000092472

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарнi iменнi

0.01

519767808

5197678.08

100.000000000000

Опис

У 2013 роцi рiшення щодо додаткового випуску акцiй не приймались.  Викупу акцiй власної емiсiї не здiйснювалось.25.10.2012р. Операцiйним управлiнням ПФТС прийнято рiшення про включення цiнних паперiв ПАТ "ГРЕТА" до Бiржового Списку ПФТС без включення до Бiржового Реєстру. Акцiї на торгiвельнiй бiржi не продавались та до лiстингу включенi не були.

 


XI. Опис бізнесу

 

 

 

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

 

У 1943 роцi, пiсля звiльнення Донбасу вiд нiмецько-фашистських загарбникiв, у мiстi Дружкiвка створюється мiськпромкомбiнат, що належить до системи Мiнiстерства комунального господарства України.     На територiї, де тепер розташовуються цехи, були овочесховища. В цих примiщеннях розмiстився цех по виготовленню скобяних виробiв та iнструментальна майстерня.

   У тому ж роцi починається будiвництво пресового цеху, який було введено в експлуатацiю у 1947 роцi. Це дозволило збiльшити номенклатуру скобяних виробiв.

   В 1955 роцi створюється дiльниця по литтю ключiв для врiзних замкiв i вiддiлення кристалiзацiйного покриття виробiв.

   У 50-тi роки мiськпромкомбiнат починає набувати рис промислового пiдприємства. Почали надходити замовлення вiд сiльськогосподарських пiдприємств на виготовлення боронiв, котлiв, клiток для свинарникiв; для банкiвських установ - вогнетривких сейфiв, броньованих дверей. Починає впроваджуватись у виробництво досить складний вироб - плита газова, чотирьохгорiлочна.

   В 1954 роцi було введено в експлуатацiю цех газових плит до кiнця року було випущено 3833 штуки.

   В 1960 роцi рiшенням виконкому мiськпромкомбiнат реорганiзується у завод газової апаратури. Паралельно iз засвоєнням виробництва газових плит велась пiдготовка до випуску газових балонiв. З ростом виробництва зростали i прибутки заводу. В 1964 роцi завершено будiвництво цеху балонiв. До цього часу було випущено 22 тисячi балонiв. Колектив нового цеху прийняв зобов"язання до кiнця п"ятирiчки збiльшити випуск балонiв в 3,5рази. В 1965 роцi було виготовлено майже 50 тисяч газових плит. Завод поповнюється пресовим i металорiжучим обладнанням. В 1965 роцi завод переводять в систему Мiнiстерства газової промисловостi СРСР.

   В 1974 роцi Дружкiвський завод газової апаратури було перейменовано в Дружкiвський завод газової апаратури i кранiв у зв"язку зi спецiалiзацiєю i випуском стальних шарових кранiв для магiстралей газопроводiв.

   Згiдно з Засновницьким договором про створення i дiяльнiсть акцiонерного товариства вiдкритого типу "ТОР" (яке, згiдно з Розпорядженням Дружкiвської мiскої ради народних депутатiв № 417 вiд 11.08.94р. було перейменовано в акцiонерне товариство вiдкритого типу "ТОР- завод газової апаратури", а згiдно з Розпорядженням Дружкiвської мiскої ради народних депутатiв № 806 вiд 11.12.95р. було перейменовано в українсько-росiйське вiдкрите акцiонерне товариство "Дружкiвський завод газової апаратури") засновники створюють вiдкрите акцiонерне товариство i надiляють його статутним капiталом. 

   В 1993 роцi Фонд державного майна України i органiзацiя орендарiв Дружкiвського завод у газової апаратури i кранiв, згiдно з Засновницьким договором створюють акцiонерного товариства вiдкритого типу "ТОР".

   Згiдно з Розпорядженням Дружкiвської мiскої ради народних депутатiв № 417 вiд 11.08.94р. пiдприємство було перейменовано в акцiонерне товариство вiдкритого типу "ТОР- завод газової апаратури". А згiдно з Розпорядженням Дружкiвської мiскої ради народних депутатiв № 806 вiд 11.12.95р. було перейменовано в українсько-росiйське вiдкрите акцiонерне товариство "Дружкiвський завод газової апаратури".

   З року в рiк завод стрiмко розвивається, щороку продяться заходи для покращення фiнансового стану, пiдвищення прибутковостi. Засвоюються новi технологiї, щорiчно вiдбувається створення i придбання нового технологiчного обладнання.

   Заводом у 2003 роцi було у захищено iнвестицiйний проект, що оцiнювався в бiльш як 10 млн доларiв, якi направлено на модернiзацiю виробництва i збiльшено випуск продукцiї до 2700 штук на рiк. Збiльшення обсягiв виробництва дали пiдстави для збiльшення робочих мiсць, покращення умов працi i збiльшення заробiтної плати для працiвникiв заводу.

   13.06.2007р. було замiнено Свiдоцтво про державну реєстрацiю, де назва Українсько-росiйське Вiдкрите акцiонерне товариство "Дружкiвський завод газової апаратури" була змiнена на Вiдкрите акцiонерне товариство "Грета".

   Загальними зборами акцiонерiв вiд 29.03.2012 року було прийнято рiшення змiнити найменування акцiонерного товариства з Вiдкритого акцiонерного товариства "ГРЕТА" на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРЕТА".

    У виконання вимог  Закону України "Про акцiонернi товариства"  загальними зборами акiонерiв, якi вiдбулися 29.03.2012 року Вiдкрите акцiонерне товариство "ГРЕТА"  змiнило найменування на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРЕТА". ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРЕТА" (iдентифiкацiйний код 00153488) створено шляхом перейменування Вiдкритого акцiонерного товариства "ГРЕТА" та є правонаступником всiх його прав та обов'язкiв.

   Фактiв злиття, видiлення, подiлу, приєднання, перетворення у звiтному перiодi не було. Мiсцезнаходження пiдприємства: 84205, Донецька область, м. Дружкiвка, вул. Чайковського, буд.1

 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

 

ПАТ "ГРЕТА" складається з одного виробництва: -виробництво газових та электричних плит.

До складу виробничоi структури входить два основних цеха:

 - ЦЕХ газових плит (складаєься з пресово-зварочноi дiльницi, дiльницi емалювання та покраски,зборочноi дiльницi).

Виробничою основою пресово-зварочної дiльницi є 200-тоннi преси РДС-20М, згрупованi в переналагоджувальну авоматичну лiнiю штамповки великих деталей та 2 автоматизованих комплекса.

Емалювальна дiльниця в загальнозаводському виробництвi займає особливе мiсце. Технологiчний процес емалювання є дорогим. Технологiчний процес потребуе великих енергозатрат: газу, електроенергii, стисненого повiтря.

Зборочна дiльниця: вiдбувається перехiд на сучаснi методи упаковки газових плит iз застосуванням напiвавтоматичних машин.

 - ЦЕХ комплектацiї плит - виготовлення комплектуючих частин для газових та елетричних плит. Два допомiжних цеха:

-iнструментальний (забезпечує завод технологiчним устаткуванням: штампами, пресформами, спецiальним рiжучим iнструментом);

-транспортний (забезпечує необхiдним транспортом для доставки матерiалiв, обладнання, перевозки i вiдвантаження продукцiї) .

До невиробничої сфери пiдприємства належать:

 - спортивний зал,

 - магазин,

-їiдальня,

- медпункт.

Органiзацiйна структура ПАТ "Грета" є наступною:

Генеральний директор (одноособовий орган), якому пiдпорядковуються:

Головний iнженер, який керує роботою начальника технiчного вiддiлу - заступника iнженера, технiчного вiддiлу, електромеханiчного цеху, iнструментального цеху, начальника цеху газових плит - заступника головного iнженера з виробництва, в пiдпорядкуваннi якого iнструментальний цех, цех газових плит, цех комплектацiї плит.

Начальник вiддiлу з управлiння питаннями постачання та збуту, який керує роботою комерцiйного вiддiлу, вiддiлу реалiзацiї, фiрмового торгового центру, вiддiлу зовнiшньоекономiчних зв'язкiв, транспортного цеху.

 Головний економiст, керує роботою бухгалтерсько-фiнансового вiддiлу, планово-економiчного вiддiлу, iнформацiйно-обчислювального центру.

 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

 

У 2013 роцi середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв складає 557 осіб, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв, та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 13 осiб, з яких працюючi за цивiльно-правовими  договорами - 12 осiб. У 2012 роцi середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв складала 571 особу. Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв у 2013роцi у порiвняннi з 2012 роком зменшилась на 14осiб. Фонд оплати працi за 2013рiк склав - 28921,3_тис.грн., а у 2012роцi фонд оплати працi склав - 29061,8тис. грн. У порiвняннi з 2012 р. фонд оплати працi у 2013роцi зменшився на 140,5 тис.грн. за рахунок збільшення основноїз аробiтної плати. У 2013роцiосновназаробiтна плата штатних працiвникiв склала - 9879,7 тис.грн., додаткова заробiтна плата - 16292,6 тис. грн., що у порiвняннi з 2012 роком на 1124,4 тис. грн., на 1042,5 тис. Грн бiльше показникiв 2012 року вiдповiдно. Iншi компенсацiйнi виплатисклали у 2013роцi - 2749,1 тис.грн. У 2013роцi було прийнято на роботу - 46 осiб. На зновустворенi робочiмiсця було прийнято у 2013роцi - 1 особу. У 2013роцiбуло звiльнено 77 осiб.

   Кадрова полiтика пiдприємства є наступною:

o Пiдготовку кадрiв в пiдприємствi здiйснюють структурнi пiдроздiли, координує цю роботу служба охорони працi (СОП).

o Робота з пiдготовки i пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв пiдприємства здiйснюється в мiру необхiдностi на пiдставi службових записок, затверджених головним iнженером пiдприємства.

Проведення перевiрки роботи по навчанню кадрiв здiйснюється раз на квартал, на нарадi при головному iнженеровi.

o Вiддiл кадрiв забезпечує пiдприємство квалiфiкованими робiтниками.

o Пiдготовка персоналу i пiдвищення квалiфiкацiї здiйснюється на пiдставi двох стандартiв пiдприємства СТП 07.01.2004 "Управлiння персоналом" i СТП 11.02:2005 "Положення про порядок проведення навчання i перевiрки знань з питань охорони працi". Iндивiдуальна форма навчання

 o Iндивiдуальна форма навчання практикується для робiтникiв, за винятком спецiальностей, пiдвiдомчих Держмiськтехнагляду i iншим iнспекцiям.

o Iндивiдуальна форма навчання проводиться для робiтникiв, бажаючих пiдвищити свою квалiфiкацiю самостiйно, з метою пiдвищення розряду, а також бажаючих одержати нову спецiальнiсть, необхiднiсть якої вiдчувається на пiдприємствi.

o Iндивiдуальна форма навчання включає вивчення теоретичного курсу робiтником самостiйно, шляхом отримання iндивiдуальних консультацiй у прикрiпленого до нього фахiвця (викладача). Виробниче навчання проходить iндивiдуально пiд керiвництвом не звiльненого вiд основної роботи квалiфiкованого робiтника або майстра.

o Термiн навчання по iндивiдуальнiй формi пiдготовки фахiвцiв складає не менш 2-х мiсяцiв.

o Керiвник iндивiдуального навчання (викладач) складає програму навчання i записує вивченi теми в щоденнику виробничого i теоретичного навчання.

o За наслiдками iндивiдуальної пiдготовки фахiвця виконується пробна робота з оформленням висновку на пробну роботу i екзамен з теоретичної пiдготовки фахiвця.  За наслiдками висновку i результатiв теоретичного iспиту, що приймається квалiфiкацiйною комiсiї, складається протокол засiдання квалiфiкацiйної комiсiї пiдприємства.

o На пiдставi протоколу засiдання комiсiї пiдприємства видається наказ служби охорони працi, який пiдписується директором пiдприємства.

Курсова пiдготовка робiтникiв по навчанню другiй професiї.

Курсова пiдготовка по навчанню робiтникiв другiй професiї проводиться, як правило, по професiях, пов'язаних з обслуговуванням об'єктiв Держнаглядохоронпрацi. Пiдготовка вказаних робiтникiв здiйснюється тiльки груповим методом за програмами, узгодженим з органами Держнаглядохоронпрацi Викладачами є iнженерно-технiчнi працiвники пiдприємства або запрошенi особи, що мають вищу освiту i непрострочене посвiдчення по атестацiї їх по видах в Держнаглядохоронпрацi. Викладач складає програму навчання, погоджує її з органами Держнаглядохоронпрацi i веде Журнал навчання. Для отримання робiтниками другої професiї, наприклад, зварювальник, вони здають iспит Квалiфiкацiйнiй комiсiї пiдприємства у присутностi iнспектора Держнаглядохоронпрацi. За результатами iспиту складається Протокол i видається посвiдчення встановленого зразка. На пiдставi протоколу засiдання комiсiї пiдприємства видається наказ служби охорони працi, який пiдписується директором пiдприємства.

Перепiдготовка робiтникiв пiдприємства.

Перепiдготовка робiтникiв на пiдприємства проводиться тiльки по професiях, необхiднiсть в яких виникла в процесi виробничої дiяльностi пiдприємства i пiдготовкою даних професiй не займаються спецiалiзованi навчальнi заклади. Перепiдготовка робiтникiв пiдприємства, якi вiдносяться до робiт пiдвищеної небезпеки проводиться за договорами з iншими органiзацiями (навчальними комбiнатами), що займаються пiдготовкою необхiдних для пiдприємства професiй. За результатами перепiдготовки робiтникiв видається наказ по пiдприємству, який готує служба охорони працi.

Пiдвищення квалiфiкацiї робiтникiв

Пiдвищення квалiфiкацiї робiтникiв (за основною професiєю) здiйснюється в мiру необхiдностi. Навчання здiйснюється на виробничо-технiчних курсах, курсах цiльового призначення i iндивiдуально. Навчання проводиться за учбовими програмами, розробленими викладачами (iнженерно-технiчними працiвниками) пiдприємства, ведеться журнал облiку вiдвiдування та успiшностi групи при навчаннi на виробничо-технiчних курсах i курсах цiльового призначення або щоденник облiку виробничого i теоретичного навчання при iндивiдуальному навчаннi. Робочi, що пройшли курс навчання по пiдвищенню квалiфiкацiї, складають квалiфiкацiйнi iспити, якi фiксуються в протоколi встановленого зразка Квалiфiкацiйнi iспити проводяться в кiнцi встановленого термiну навчання робiтникiв на виробництвi, але не пiзнiше 10 днiв пiсля закiнчення навчання. Для проведення квалiфiкацiйних iспитiв наказом директора по пiдприємству створюється загальнозаводська квалiфiкацiйна комiсiя. Комiсiя пiдприємства складається: з голови комiсiї - головного iнженеру, членiв комiсiї - начальнику ВК - начальнику ПЕВ - головного механiка - начальнику СОП - керiвника вiдповiдного структурного пiдроздiлу (вiддiл, дiлянки) Пiдвищення квалiфiкацiї iнженерно-технiчних працiвникiв, службовцiв i апарату управлiння пiдприємства.

o На пiдприємствi, при необхiдностi, створюються цiльовi курси по атестацiї IТР в органах Держнаглядохоронпрацi o Iнженерно-технiчнi працiвники пiдприємства складають iспити викладачу (iнспектору Держнаглядохоронпрацi), якi фiксуються в Протоколi.

 o Пiдвищення квалiфiкацiї IТР, службовцiв апарату управлiння пiдприємства проводяться на факультетах пiдвищення квалiфiкацiї при учбових закладах, iнститутах пiдвищення квалiфiкацiї, комерцiйних учбових закладах. Навчання працiвникiв з питань охорони працi.

 o Кожен працiвник при прийомi на роботу проходить навчання i перевiрку знань з питань охорони працi. Допуск до роботи без навчання i перевiрки знань з питань охорони працi забороняється. Навчання органiзовує начальник СОП. Результати навчання оформляються протоколом по перевiрцi знань з питань охорони працi.

o Порядок навчання i перевiрки знань з питань охорони працi визначається СТП 11.02:2005 "Положення про порядок проведення навчання i перевiрки знань з питань охорони працi". Навчання з питань управлiння якiстю: o Кожен знов прийнятий працiвник протягом мiсячного термiну навчається по питанях управлiння системою якостi.

o Навчання органiзовує уповноважений за якiстю пiдроздiлу.

o Результати навчання оформляються протоколом по проведенню цiльового навчання за системою управлiння якiстю.

 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРЕТА" не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

 

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРЕТА" не веде спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

 

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб у звiтному перодi не надходило.

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

 

Згідно наказу про облікову політику №2 від 10.01.2012р.підприємство обирає дату переходу на МСФЗ 01.01.2012р. Перша звітність по МСФЗ - за 2013 рік.

Облiкова полiтика ПАТ "Грета":

1.    Загальнi положення

Установити, що ведення бухгалтерського облiку покладається на бухгалтерсько-фiнансовий вiддiл пiдприємства пiд керiвництвом головного бухгалтера. Вiдповiдальнiсть працiвникiв бухгалтерської служби за ведення бухгалтерського облiку регулюється їхнiми посадовими iнструкцiями.

 

При веденнi бухгалтерського облiку i складаннi фiнансової звiтностi керуватися:

-     законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi;

-     положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку  (далi П(С)БО);

-     мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (далi МСФЗ);

-     мiжнародними стандартами бухгалтерської звiтностi (далi МСБЗ);

-     iнструкцiєю iз застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй;

-     Наказами i методологiчними роз'ясненнями по пiдприємству.

 

Головному бухгалтеру в рамках своїх повноважень:

-     Органiзувати ведення бухгалтерського облiку вiдповiдно до принципiв i методiв, передбачених положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, Iнструкцiєю про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй;

-     Забезпечити протягом звiтного перiоду незмiннiсть методiв оцiнки активiв, зобов'язань, капiталу  в бухгалтерському облiку;

-     Забезпечити безперервне вiдбиття операцiй i достовiрну оцiнку активiв, зобов'язань, капiталу  в бухгалтерському облiку, застосовуючи журнально-ордерну форму облiку з застосуванням програми облiку 1С;

-     Забезпечити зберiгання первинних документiв i облiкових регiстрiв, якi є пiдставою для формування бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi;

-     Забезпечити складання i надання фiнансової та iнших видiв звiтностi вiдповiдним користувачам в обсязi та у строки, установленi чинним законодавством.

При складаннi фiнансової звiтностi визначити границю iстотностi, рiвну 1000 грн.

З метою забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку i фiнансових звiтiв перед складанням рiчної фiнансової звiтностi проводити iнвентаризацiю активiв i зобов'язань вiдповiдно до Iнструкцiї про iнвентаризацiю основних коштiв, нематерiальних активiв ТМЦ, коштiв, документiв i розрахункiв, затвердженої наказом Мiнфiну України вiд 11.08.94 № 69. Iнвентаризацiю проводить на пiдставi наказу керiвника пiдприємства.

Для вiдображення господарських операцiй використовувати план рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань та господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй згiдно з Iнструкцiєю про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй № 291 вiд 30.11.99. (Додаток1)

Затвердити перелiк осiб, що мають право пiдпису первинних документiв (Додаток 3).

Податковий облiк  вести вiдповiдно до законодавства України.

2.    Облiк необоротних матерiальних активiв

 

До складу необоротних матерiальних активiв вiдносити:

-     основнi засоби;

-     iншi необоротнi матерiальнi активи;

-     незавершенi капiтальнi iнвестицiї.

 

Основнi засоби

 

Визнання i оцiнка основних засобiв у бухгалтерському облiку вiдбувається у вiдповiдностi з П(С)БО 7 "Основнi засоби".

Об'єкт основних засобiв визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть того, що пiдприємство одержить у майбутньому економiчнi вигоди вiд його використання i вартiсть його може бути достовiрно визначена.

До складу основних засобiв у бухгалтерському та податковому облiку вiдносити об'єкти зi строком експлуатацiї бiльше нiж 365 днiв i вартiстю бiльше 2500 грн.

Аналiтичний облiк основних засобiв вести по об'єктах, у розрiзi мiсць зберiгання i матерiально-вiдповiдальних осiб.

У первiсну вартiсть об'єкта основних засобiв включати такi витрати:

-     суми, сплаченi постачальникам активiв i пiдрядникам за виконання будiвельно-монтажних робiт;

-     реєстрацiйний збiр, державне мито та аналогiчнi платежi, якi здiйснюються у зв'язку iз придбанням (одержанням) прав на об'єкт основних засобiв;

-     суми ввiзного мита;

-     суми непрямих податкiв у зв'язку iз придбанням (створенням) основних засобiв (якщо вони не вiдшкодовуються пiдприємству);

-     витрати по страхуванню ризикiв доставки основних засобiв;

-     витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобiв;

-     iншi витрати, безпосередньо пов'язанi з доведенням основних засобiв до стану, придатного для використання iз запланованою метою.

При придбаннi об'єкта основних засобiв вiдповiдальним особам здавати всю технiчну документацiю iнженеру по обладнанню.

Списання  основних засобiв здiйснюється в порядку, передбаченому законодавством.

Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов'язаних з полiпшенням об'єкта, що приводять до збiльшення майбутнiх економiчних вигод вiд його використання. Витрати на обслуговування, експлуатацiю i ремонти основних засобiв списуються на витрати перiоду по мiрi їх виникнення.

На кожну звiтну дату пiдприємство оцiнює наявнiсть будь-яких ознак, що вказують на можливе знецiнення активу. У випадку виявлення будь-яких ознак знецiнення пiдприємство проводить оцiнку вартостi активу, що вiдшкодовується. Якщо немає пiдстав вважати, що вигоди вiд використання  активу перевищують вартiсть його реалiзацiї, то вартiстю вiдшкодування активу вважається вартiсть його реалiзацiї (i навпаки). Якщо вартiсть вiдшкодування активу менше, нiж його балансова вартiсть, балансова вартiсть повинна бути зменшена до вартостi, що вiдшкодовується. Втрати вiд зменшення корисностi об'єктiв основних засобiв включаються до складу витрат звiтного перiоду зi збiльшенням у балансi суми зносу основних засобiв. Сума вигод вiд вiдновлення корисностi об'єкта основних засобiв вiдображається як визнання доходу з одночасним зменшенням суми зносу об'єкта основних засобiв.

Для визнання активами об'єктiв основних засобiв та нематерiальних активiв, визначення строку корисного використання, вибору методу обчислення амортизацiї, визначення ознак знецiнення активiв створити постiйно дiючу технiчну комiсiю, склад якої затвердити розпорядженням. Склад комiсiї наведений у додатку 4.

 

Iншi необоротнi матерiальнi активи

 

До iнших необоротних матерiальних активiв вiдносяться малоцiннi необоротнi матерiальнi активи та бiблiотечнi фонди, строк корисного використання яких бiльше нiж 365 днiв i вартiстю до 2500 грн.

 

Нарахування амортизацiї та лiквiдацiйна вартiсть

 

Об'єктом амортизацiї є первiсна (переоцiнена) вартiсть необоротного матерiального активу.

Амортизацiя об'єктiв  основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом.

Амортизацiю об'єкту основних засобiв нараховувати  протягом строку корисного використання, але не менше мiнiмально припустимого строку, встановленого п. 145.1 НКУ.

Встановити такий порядок визначення корисного строку використання об'єктiв основних засобiв:

-     Строк корисного використання повинен вiдповiдати даним технiчного паспорту;

-     Якщо строк не визначений документацiєю, то вiн встановлюється постiйно дiючою технiчною комiсiєю, яка враховує технiчнi характеристики та умови використання об'єкту.

Строк корисного використання об'єкта основних засобiв переглядається у випадку змiни очiкуваних економiчних вигiд вiд його використання.

Нарахування амортизацiї на придбаний актив починається з наступного мiсяця з моменту вводу в експлуатацiю.

Нарахування амортизацiї припиняється, починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем вибуття об'єкта основних засобiв, переведення його на реконструкцiю, модернiзацiю, добудування, дообладнування, консервацiю.

Лiквiдацiйна вартiсть встановлюється постiйно дiючою технiчною комiсiєю.

Амортизацiю малоцiнних необоротних матерiальних активiв, нараховувати в розмiрi 100% в перший мiсяць експлуатацiї.

Амортизацiю об'єктiв основних засобiв в податковому облiку вести згiдно Податкового кодексу України.

 

Капiтальнi iнвестицiї

 

До складу капiтальних  iнвестицiй вiдносити витрати на придбання або створення матерiальних i нематерiальних  активiв i облiковувати на рахунку 15.

Аналiтичний облiк вести по об'єктах будiвництва.

3.    Облiк нематерiальних активiв

 

Облiк нематерiальних активiв вести згiдно П(С)БО 8 "Нематерiальнi активи".

Придбаний або отриманий нематерiальний актив вiдображається в балансi, якщо iснує ймовiрнiсть одержання майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних з його використанням, i його вартiсть може бути достовiрно визначена.

Якщо нематерiальний актив не вiдповiдає критерiям визнання, то витрати, пов'язанi з його придбанням або створенням, визнаються витратами того звiтного перiоду, протягом якого вони були здiйсненi без визнання таких витрат у майбутньому нематерiальним активом.

До нематерiальних активiв вiдносити немонетарнi активи, якi не мають матерiальної форми, можуть бути iдентифiкованi та утримується пiдприємством з метою використання протягом перiоду бiльше одного року для виробництва, торгiвлi, в адмiнiстративних цiлях чи надання в оренду iншим особам.

Придбанi (створенi) нематерiальнi активи зараховуються на баланс пiдприємства по первiснiй вартостi. Первiсна вартiсть придбаного нематерiального активу складається iз витрат, безпосередньо пов'язаних з його придбанням i доведенням до стану, придатного для використання по призначенню.

Первiсна вартiсть нематерiальних активiв збiльшується на суму витрат, пов'язаних з удосконалюванням цих нематерiальних активiв, якi приведуть до збiльшення очiкуваних майбутнiх економiчних вигод.

Пiсля первiсного визнання як активу об'єкт облiковується по собiвартостi за вирахуванням накопиченої амортизацiї i накопичених збиткiв вiд знецiнення.

Аналiтичний облiк нематерiальних активiв вести по об'єктах.

Амортизацiю нараховувати прямолiнiйним методом.

Встановити такий порядок визначення корисного строку використання нематерiальних активiв:

-     Строк використання права на здiйснення дiяльностi (лiцензiї строком бiльше одного року) вказується в документi;

-     Якщо строк корисного використання не визначений, то вiн встановлюється постiйно дiючою технiчною комiсiєю, але не бiльш 20-ти рокiв. Термiн корисної служби нематерiальних активiв визначається по кожному об'єкту окремо.

Строк корисного використання нематерiального активу переглядається у випадку змiни очiкуваних економiчних вигод вiд його використання.

Лiквiдацiйна вартiсть встановлюється постiйно дiючою технiчною комiсiєю.

Амортизацiю нематерiальних активiв в податковому облiку вести згiдно Податкового кодексу України.

4.    Облiк запасiв.

 

Товарно-матерiальнi цiнностi визнавати, оцiнювати та облiковувати  вiдповiдно до вимог П(С)БО 9 "Запаси". Запаси визнавати активом, якщо iснує ймовiрнiсть того, що пiдприємство одержить у майбутньому економiчнi вигоди, пов'язанi з їхнiм використанням, i їх вартiсть може бути достовiрно визначена. Нелiквiднi запаси списувати з балансу згiдно актiв iнвентаризацiї.

Одиницею запасiв визначити кожне найменування цiнностей. Запаси облiковувати по субрахунках вiдповiдно до плану рахункiв. Аналiтичний облiк руху матерiалiв вести:

-     В бухгалтерiї - в кiлькiсно-сумовому вимiрi;

-     На складах - в картах складського облiку в кiлькiсному вимiрi.

Придбанi (отриманi) або виготовленi запаси зараховувати на баланс пiдприємства по первiснiй вартостi. У первiсну вартiсть запасiв згiдно п.9 П(С)БО 9 включати:

-     кошти перерахованi постачальнику, за винятком непрямих податкiв;

-     суми ввiзного мита;

-     витрати на розмитнення;

-     витрати на доставку;

-     страхування ризикiв доставки;

-     транспортно-заготiвельнi витрати;

-     iншi витрати, якi безпосередньо пов'язанi iз придбанням запасiв i доведенням їх до стану, у якому вони придатнi до використання.

Транспортно-заготiвельнi витрати облiковувати на окремому рахунку та щомiсячно розподiляти мiж сумою залишку запасiв на кiнець попереднього мiсяця та сумою запасiв, що вибули, по середньому вiдсотку.

Вiдповiдальним особам своєчасно та в повному обсязi надавати первинну документацiю по придбанню ТМЦ (Додаток 2).

Оцiнку вибуття сировини, матерiалiв, палива, МБП, iнших виробничих запасiв i готової продукцiї проводити по методу ФIФО.

Готову продукцiю i незавершене виробництво вiдображати в бухгалтерському облiку по виробничiй собiвартостi. Облiк незавершеного виробництва допомiжного характеру вести по позаказному методу облiку з можливiстю часткового списання в виробництво.

До малоцiнних i швидкозношуваних предметiв (рахунок 22) вiдносити предмети, що служать менше одного року незалежно вiд їхньої вартостi.

Вартiсть МБП при передачi в експлуатацiю повнiстю списується на витрати виробництва. Подальший облiк МБП ведеться за балансом у кiлькiсному вимiрi в розрiзi матерiально-вiдповiдальних осiб, яким вони були переданi в експлуатацiю. По закiнченнi термiну служби, а також непридатнi для подальшої експлуатацiї МБП пiдлягають списанню з експлуатацiї.

5.    Облiк дебiторської заборгованостi

Визнання, оцiнку i облiк дебiторської заборгованостi здiйснювати вiдповiдно до вимог П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть".

Дебiторська заборгованiсть - це договiрнi вимоги, пред'явленi покупцям i iншим особам на одержання коштiв, товарiв або послуг. Для цiлей фiнансової звiтностi дебiторська заборгованiсть класифiкується як поточна (погашення очiкується протягом поточного року або операцiйного циклу) або як довгострокова (дебiторська заборгованiсть, яка не може бути класифiкована як поточна).

Дебiторська заборгованiсть визнається як актив, якщо iснує ймовiрнiсть одержання пiдприємством майбутнiх економiчних вигод i може бути достовiрно визначена її сума.

Поточна дебiторська заборгованiсть за реалiзованi продукцiю, товари, роботи, послуги, необоротнi активи визнається активом одночасно з визнанням доходу вiд реалiзацiї i оцiнюється по первiснiй вартостi.

На дату балансу пiдприємство вiдображає поточну дебiторську заборгованiсть по чистiй реалiзацiйнiй вартостi. Для чого визначає величину сумнiвних боргiв, виходячи iз платоспроможностi окремих дебiторiв. Визначена в такий спосiб величина сумнiвних боргiв на дату балансу становить залишок резерву сумнiвних боргiв на ту ж дату.

6.    Облiк доходiв i витрат

Визнання та вiдображення в облiку доходiв здiйснювати вiдповiдно до вимог П(С)БО 15 "Дохiд" на пiдставi принципу нарахування i вiдповiдностi.

Визнання та вiдображення в облiку витрат здiйснювати вiдповiдно до вимог П(С)БО 16 "Витрати" на пiдставi принципу нарахування й вiдповiдностi.

Дохiд визнається одночасно зi збiльшенням активу або зменшенням зобов'язання, яке обумовлює прирiст власного капiталу (за винятком збiльшення капiталу за рахунок внескiв учасникiв пiдприємства), за умови, що величина доходу може бути достовiрно оцiнена.

Дохiд вiд реалiзацiї товарiв визнається, коли фактично здiйснений перехiд вiд продавця до покупця значних ризикiв, переваг i контроль над активами (товар вiдвантажений i право власностi передане). Дохiд вiд реалiзацiї послуг визнавати, виходячи з ступенi завершеностi операцiї.

Дохiд вiдображається в бухгалтерському облiку в сумi справедливої вартостi активiв, якi отриманi або будуть отриманi.

Витрати, пов'язанi з одержанням доходу, визнаються одночасно з вiдповiдним доходом.

Витрати, якi неможливо прямо зв'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються в складi витрат того звiтного перiоду, у якому вони були здiйсненi.

Використовувати для узагальнення iнформацiї про витрати пiдприємства рахунки класу 9 "Витрати виробництва".

Розподiл загальновиробничих витрат здiйснювати пропорцiйно заробiтнiй платi основного виробничого персоналу.

В податковому облiку доходи та витрати визнавати згiдно Податкового кодексу України.

 

7.    Облiк грошових коштiв та їх еквiвалентiв.

 

Усi грошовi еквiваленти облiковуються по номiнальнiй вартостi.

Господарськi операцiї, проведенi в iноземнiй валютi при первiсному визнаннi вiдображаються у функцiональнiй валютi за курсом НБУ на дату здiйснення операцiї.

Залишки по рахунках в iноземнiй валютi пiдлягають переоцiнцi за поточним курсом  на дату складання звiтностi.

Курсова рiзниця, що виникає при переоцiнцi залишкiв коштiв по рахунках в iноземнiй валютi на дату складання звiтностi, визнається в якостi доходу або видатку в перiодi її виникнення. Дана курсова рiзниця пiдлягає вiдображенню на рахунках iнших доходiв i витрат.

По мiрi необхiдностi переглядати лiмiт каси згiдно Положення про ведення касових операцiй в нацiональнiй валютi України.

8.    Облiк фiнансових iнвестицiй

 

Придбанi фiнансовi iнвестицiї зараховуються на баланс пiдприємства за собiвартiстю.

Подальша оцiнка фiнансових iнвестицiй проводиться по справедливiй вартостi на дату балансу, або по собiвартостi з урахуванням зменшення корисностi у випадку, якщо справедливу вартiсть неможливо достовiрно визначити.

Фiнансовi iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства на дату балансу вiдображаються за вартiстю, визначеною по методу участi в капiталi.

 

9.    Облiк винагород працiвникам

 

Застосовувати в Товариствi форми i системи оплати працi у вiдповiдностi з умовами колективного договору.

10.   Облiк витрат по податку на прибуток

 

Вiдображати в фiнансовiй звiтностi вiдстроченi податковi активи (зобов'язання) згiдно з П(С)БО 17.

Вiдстрочений податок визнавати в сумi, яка, як очiкується,  буде сплачена або вiдшкодована у зв'язку з наявнiстю рiзницi мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, та вiдповiдними податковими базами, активiв i зобов'язань. Вiдстроченi податки на прибуток розраховуються по тимчасовим рiзницям з використанням балансового методу облiку.

Вiдстрочений податок розраховується по податкових ставках, якi, як очiкується, будуть застосованi в перiодi, коли будуть реалiзованi активи або погашенi зобов'язання, або про введення яких у дiю в найближчому майбутньому було достеменно вiдомо за станом на звiтну дату.

У промiжнiй фiнансовiй звiтностi вiдстроченi податковi активи i вiдстроченi податковi зобов'язання приводяться в балансi в сумi визначених активiв i зобов'язань, справедливих на 31 грудня попереднього року без їхнього обчислення на дату промiжної фiнансової звiтностi.

11.   Фiнансова звiтнiсть по сегментах

 

Згiдно П(С)БО 29 "Фiнансова звiтнiсть по сегментах" розкривати iнформацiю про фiнансовi показники сегментiв, класифiкованих за ознакою виду продукцiї.

12.   Будiвельнi контракти

 

Згiдно П(С)БО 18 "Будiвельнi контракти" визначати ступiнь завершеностi робiт по будiвельному методу вимiрювання i оцiнки виконаної роботи.

13.   Порядок застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

Основи подання фiнансової звiтностi

Пiдприємство вибирає дату переходу на МСФЗ 01.01.2012р. Перша звiтнiсть по МСФЗ - за 2013 рiк. Пiдприємство складає баланс станом на 01.01.2012 вiдповiдно до вимог МСФЗ i попередню фiнансову звiтнiсть за 2012 рiк iз застосуванням МСФЗ, якi будуть дiяти на 31.12.2013 року. Рiзницi, якi виникають внаслiдок застосування вимог МСФЗ при складаннi балансу на дату переходу вiдображаються в складi нерозподiленого прибутку (збитку) або iнших складових власного капiталу.

Фiнансова звiтнiсть по МСФЗ складається на основi  iнформацiї про активи, зобов'язання, капiтал, господарськi операцiї i результати дiяльностi Товариства за даними бухгалтерського облiку шляхом трансформацiї (коригування) статей вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

Трансформацiю рiчної фiнансової звiтностi згiдно вимог МСФЗ пiдприємство здiйснює самостiйно. Вiдповiдальним за проведення трансформацiї призначити головного бухгалтера.

Фiнансова звiтнiсть пiдприємства складається в нацiональнiй валютi України (гривнi), що є функцiональною валютою.

Визнання  доходiв i витрат

Доходи Товариства визнаються на основi принципу нарахування, коли iснує впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигiд, а сума доходу може бути достовiрно визначена.

Дохiд вiд реалiзацiї товарiв визнається тодi, коли фактично здiйснюється перехiд вiд продавця до покупця значних ризикiв, переваг i контролю над активами (товар вiдвантажений i право власностi передане), i дохiд вiдповiдає всiм критерiям визнання вiдповiдно до МСБО 18.

Витрати, пов'язанi з одержанням доходу, визнаються одночасно з вiдповiдним доходом.

Основнi засоби

Основнi засоби вiдображаються у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСБО 16 "Основнi засоби".

Товариство використовує модель облiку по фактичним витратам. Основнi засоби облiковуються за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення.

У випадку наявностi факторiв знецiнення активiв вiдображати основнi засоби за мiнусом збиткiв вiд знецiнення згiдно МСБО 36 "Знецiнення активiв".

Нематерiальнi  активи

Нематерiальнi активи облiковуються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi згiдно МСБО 38 "Нематерiальнi активи".

Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення.

У випадку наявностi факторiв знецiнення активiв вiдображати нематерiальнi активи за мiнусом збиткiв вiд знецiнення згiдно МСБО 36 "Знецiнення активiв".

Знецiнення активiв

 Товариство вiдображає  необоротнi активи у фiнансовiй звiтностi  з урахуванням знецiнення, що  облiковуються вiдповiдно до МСБО 36.

На дату складання фiнансової звiтностi пiдприємство визначає наявнiсть ознак знецiнення активiв:

-     зменшення ринкової вартостi активу на протязi звiтного перiоду на iстотну величину, нiж очiкувалося;

-     старiння або фiзичне ушкодження активу;

-     iстотнi негативнi змiни в технологiчному, ринковому, економiчному або правовому середовищi, у якому дiє пiдприємство, що вiдбулися протягом звiтного перiоду, або очiкуванi найближчим часом;

-     збiльшення протягом звiтного перiоду ринкових ставок вiдсотка, що може iстотно зменшити суму очiкуваного вiдшкодування активу;

-     перевищення балансової вартостi чистих активiв над їхньою ринковою вартiстю;

-     iстотнi змiни способу використання активу протягом звiтного перiоду, або такi очiкуванi змiни в наступному перiодi, що негативно впливають на дiяльнiсть пiдприємства.

При наявностi ознак знецiнювання активiв, пiдприємство визначає суму очiкуваного вiдшкодування активу. Сума очiкуваного вiдшкодування активу - це найбiльше iз двох оцiнок: справедливої вартостi за мiнусом витрат на продаж i цiнностi використання. Якщо сума очiкуваного вiдшкодування менше балансової вартостi активу, рiзниця визнається збитками вiд знецiнення у звiтi про фiнансовi результати  з одночасним зменшенням балансової вартостi  активу до суми, що вiдшкодовується.

Специфiка дiяльностi Товариства припускає облiковувати все пiдприємство як Одиницю, генеруючу грошовi потоки, тому знецiнення окремого активу у випадку вiдсутностi ознак знецiнення Одиницi в цiлому у звiтностi не вiдображається.

Запаси

Облiк i вiдображення у фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО 2.

Пiдприємство застосовує метод ФIФО при вибуттi запасiв.

Запаси вiдображаються у фiнансовiй звiтностi по собiвартостi.

Дебiторська заборгованiсть

У фiнансовiй звiтностi короткострокова дебiторська заборгованiсть оцiнюється i вiдображається по чистiй вартостi реалiзацiї.

Для  вiдображення безнадiйної дебiторської заборгованостi на пiдприємствi створюється резерв сумнiвних боргiв.

Резерв створюється з використанням методу абсолютної суми заборгованостi.

Зобов'язання i резерви

Облiк i визнання зобов'язань i резервiв на пiдприємствi здiйснюється вiдповiдно до МСБО 37, 39.

Зобов'язання Товариства класифiкується на довгостроковi (строк погашення понад 12 мiсяцiв) i поточнi  (строк погашення до 12 мiсяцiв).

Довгостроковi зобов'язання вiдображаються за справедливою вартiстю.

Поточна  кредиторська заборгованiсть облiковується i вiдображається в балансi по первiснiй вартостi, що дорiвнює справедливiй вартостi отриманих активiв або послуг.

Товариство визнає як резерви - резерв  вiдпусток, що  формується один раз на рiк на дату балансу, виходячи з фактичної суми вiдпусток за попереднiй перiод i планової кiлькостi днiв вiдпусток по пiдприємству.

Витрати з податку на прибуток

Витрати з податку на прибуток визначаються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi пiдприємства вiдповiдно до МСБО 12.

Витрати з податку на прибуток, що вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати, складаються iз сум поточного та вiдстроченого податку на прибуток.

Поточний податок на прибуток визначається, виходячи з оподатковуваного прибутку за рiк, розрахованого за правилами податкового законодавства України.

Вiдстрочений податок визнається в сумi, що, як очiкується, буде сплачена або вiдшкодована у зв'язку з наявнiстю рiзницi мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, i вiдповiдними податковими базами активiв i зобов'язань. Вiдстроченi податки на прибуток розраховуються по тимчасовим рiзницям з використанням балансового методу облiку.

Вiдкладенi податковi активи i зобов'язання розраховуються по податкових ставках, що дiють на звiтну дату, або про введення яких у дiю в найближчому майбутньому було достеменно вiдомо за станом на звiтну дату.

 

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;

 

Основнi види дiяльностi пiдприємства:

- виробництво неелектричних побутових приладiв;

- виробництво електричних побутових приладiв;

- монтаж водопровiдних мереж, систем опалення та кондицiонування;

- дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту;

- дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах;

- неспецiалiзована оптова торгiвля.

   ПАТ "ГРЕТА" добре вiдоме як в Українi, так i далеко за її межами. Завод випускає приблизно 80 моделей продукцiї, яка користується заслуженою репутацiєю у споживачiв не тiльки в Росiї, Бiлорусiї, Казахстанi, Узбекистанi, Азербайджанi, Грузiї.

   Провiдний виробник газових i електричних кухонних плит ПАТ "ГРЕТА" на ринку побутової технiки вже понад пiвстолiття. I завжди продукцiя компанiї вiдповiдала високим стандартам якостi, надiйностi i безпеки.

   ПАТ "ГРЕТА" є одним з лiдерiв ринку кухонних плит в Українi, Росiї, Казахстанi та iнших країнах СНД. Відбувається невеличке щорiчне зростання виробництва i реалiзацiї продукцiї пiдприємства. Продукцiя пiдприємства завдяки оптимальному спiввiдношенню цiни i якостi користується постiйно зростаючим попитом.

  ПАТ "ГРЕТА" отримала мiжнародний сертифiкат якостi, що дозволяє продавати продукцiю на ринку Захiдної Європи. Даний сертифiкат пiдтверджує, що продукцiя бренду GRETA вiдповiдає всiм нормативним стандартам Європейського Союзу. Однак через стабiльно зростаючого попиту на продукцiю GRETA на ринках України, Росiї, Казахстану й iнших країнах СНД, пiдприємство не ставить поки перед собою цiлi виробництва продукцiї для ринку Європи.

   Номенклатура плит постiйно розширюється. Серед останнiх розробок - плити GRETA. Вони забезпечують максимальну виробничiсть та довговiчнiсть. Вiд продукцiї конкурентiв вони вiдрiзняються значно нижчими цiнами, нiж на аналогiчнi плити закордонних виробникiв. Їх виробництво є прiоритетним у дiяльностi Товариства. Дизайн плит вiдрiзняється стильнiстю та широкою кольоровою гамою. Усi деталi виготовляються на сучасному обладнаннi виробництва Iталiї i Францiї та вкриваються високомiцною емаллю голландської фiрми "FERRO" чи чеським порошковим покриттям. Газовi крани, зазвичай "найбiльш слабка ланка" в ансамблi кухонної плити, завод закуповує у провiдних виробникiв Iспанiї та Францiї. По-перше, продукцiя з цих країн бiльш надiйна в експлуатацiї, по-друге, коштує дешевше за українську. Iмпортного походження й комплектуюче електрообладнання. Навiть ручки газових кранiв та дверцята духовки виконанi зi спецiального високоякiсного матерiалу американської фiрми "Дженерал Електрик Пластикс". Поставленi на потiк й плити, що поєднують в собi газову й електричну духовки.

  У ході виконання загальнозаводських заходів на ПАТ "ГРЕТА" впроваджені наступні конструкторсько- технологічні нововведення у складі плит ТМ GRETA :

- У всіх плитах шириною столу 50 см змінена деталь "Стінка передня " ( змінена конструкція кріплення панелі управління);

- У всіх плитах шириною столу 50 см. змінена конструкція і дизайн дверей господарського відсіку ;

- У всіх комбінованих і електричних плитах шириною столу 50 см. змінена електрична схема управління , а так само замінений перемикач потужності;

- У всіх плитах шириною столу 60 см замінена пластина противаги на пластину іншої конструкції (поліпшення зовнішнього вигляду ) ;

- Запроваджено виробництво двох нових моделей: плита газова 1470-00 ісп. 08 , а так само плита електрична 1470 -Е ісп. 02 (опис див продукція).

- У складі плит з газовим і комбінованим столом застосовуються пальники столу , сертифіковані в італійській лабораторії за європейськими стандартами ;

- Впроваджений пальник духовки газової CAST Futura італійського виробництва , сертифікована в Європі ;

- Всі газові комунікації в складі плит італійського виробництва ;

- Впроваджена збірка плит з нержавіючої сталлю італійського виробництва замість тайванського ;

- Впроваджена плита газова нової моделі - трьохпальна ;

- Впроваджена збірка плит мод. 600 без видимих гвинтів переднього бокового кріплення столу;

- Впроваджена конструкція дна духовки без передніх видимих гвинтів;

- Впроваджено скло панорамне білого кольору нового дизайну (варіант виконання) , маніпуляційні знаки на панелі управління нового дизайну.

   Всi деталi плит ТМ "GRETA" - вiд ручки до кнопок - зробленi з мiцних матерiалiв, якi не нагрiваються i не деформуються в процесi приготування їжi. Спецiально для них була розроблена нова конструкцiя духового шкафа з екологiчно безпечним супертонких волокном теплоiзоляцiї духового шкафа що забезпечує рiвномiрне нагрiвання, зберiгаючи тепло всерединi духовки. Внутрiшня дверцята духовки плит "GRETA" зроблена з високоякiсного термопрочного подвiйного скла, воно безпечно i забезпечує хорошу теплоiзоляцiю пiд час приготування їжi. Механiзм вiдкривання фiксує дверцята духовку в трьох положеннях. Надiйнi газовi крани фiрми "CAPRECI" (Iспанiя) i "BSI" (Францiя), забезпечують максимально ефективне горiння, при цьому, що дуже важливо, елементи конструкцiї повнiстю виключають ймовiрнiсть витоку газу.

   Завдяки такому пiдходу до якостi продукцiї, плити TM "GRETA" користуються популярнiстю не тiльки на Українi, де компанiя давно є одним з лiдерiв ринку, а також в Росiї i країнах СНД. Для пiдвищення якостi обслуговування клiєнтiв, компанiєю вiдкритi представництва в Бєлгородi, Єкатеринбурзi, Казанi, Санкт-Петербурзi, пiдписанi договори з бiльш нiж 100 сервiсними центрами.

Сезоннi змiни не впливають на роботу пiдприємства.

 

  Продукцiя ПАТ "ГРЕТА" реалiзовується як на українському, так i на свiтових ринках. Сума виручки від реалізації Плит газових 4-х комфорочних склала за 2013 рік 310427.00 тис.грн.

  Загальна сума виручки всієї виробленої продукції (за вирахуванням продажу запчастин) у 2013 році склала 318588 тис.грн.

   Загальна сума експорту в звітному році склала 233246 тис.грн., що складає 73,2% від всієї реалізації. 

   Частка експорту в загальному обсязі продажів (з розподвлом по країнам) має наступний вигляд:

Держава     Кiлькiсть штук          Сума,тис.грн.     Вiдсоток

Україна     124575                  85342       32,9             

Росiя             193156                  178357      51,0

Казахстан          50586                  46426       13,4

Молдова            1301                   982         0,4

Азербайджан       7560                    6485        2,0

Узбекистан          850                   663         0,2

Бiлорусь            428                   333         0,1

Усього            378456                  318588      100

 

Основними клiєнтами - покупцями продукцiї пiдприємства є:

В Росiї: ТОВ "Грета", м. Бєлгород, ЗАТ "Ваюр", м. Камянськ-Шахтинськ.

В  Молдовi: "Декостар".

В Казахстанi: ТОО "Квазар-Сервiс",   "IП Данабаєв Н.С.", ТОО "Квант",  ТОО "Бiла Технiка",  ТОО "ЗЕТ ЛТД", ТОО "ЕВРО ТЕК АСТАНА", "IП Ешатов С.С.", ТОО "ГАЗАППАРАТ", ТОО "Брiк-Актобе", "IП Арбер Б.Л.".

В Узбекистанi: ЧФ "Оптимус".

В Азербайджанi: Гасанов Р.С.

В Бiлорусi: "Умная техника".  

Потенцiйнi ризики ПАТ "ГРЕТА" це виробничi ризики, комерцiйнi ризики, фiнансовi ризики. Виробничi ризики пов'язанi з рiзними порушеннями в виробничих процесах або в процесi поставок сировини, матерiалiв i комплектуючих виробiв.

Заходами по зниженню виробничих ризикiв може бути контроль за ходом виробничого процесу i посилення впливу на постачальникiв. Комерцiйнi ризики пов'язанi з реалiзацiєю продукцiї на товарному ринку (зменшення розмiрiв i ємностi ринку, зниження платоспроможного попиту, поява нових конкурентiв, тощо).     Заходами по зниженню комерцiйних ризикiв є: системне вивчення кон'юнктури ринку; рацiональна цiнова полiтика; вдала реклама.

   Фiнансовi ризики викликанi iнфляцiйними процесами, всеохоплюючою несплатою, спроможнiстю коливанням курсiв основних валют, тощо. Вони можуть бути зниженi шляхом створення системи фiнансового менеджменту на пiдприємствi, роботi iз споживачами на умовах передплати. Реалiзацiєю продукцiї ПАТ "ГРЕТА" займаються на сьогоднi два торгових дома. Один розташований в Українi - це торговий дiм "Укргазмаш", що знаходиться в м. Харковi, iнший в Бєлгородi - це торговий дiм "Газтехнiка". Торговий дiм "Газтехнiка" до липня 2007року був єдиним офiцiйним дилером українсько-росiйського ВАТ "Дружкiвський завод газової апаратури" на територiї Росiйської федерацiї. Вiн займався оптовим продажем та сервiсним обслуговуванням побутових газових i електричних плит УР ВАТ "ДЗГА". Пiсля того, як УР ВАТ "ДЗГА" було перейменоване у ВАТ "Грета", право на реалiзацiю плит з маркою "Грета" перейшло вiд торгового дому "Газтехнiка" до знову створеному у Бєлгородi ТОВ "Грета". Загальними зусиллями цих пiдроздiлiв в минулому роцi було реалiзовано

Канали збуту:

Ринок                         Канал                   Вiдсоток

            роздрiб           17%

Росiя                         опт               35%

            роздрiб           65%  

СНД                           опт               100%

   Сировина для виготовлення продукцiї заводу постачається: з України, Росiї - сталь; Голландiї, України - емалi; з Туреччини, Iспанiї, Iталiї, Чехiї, Китаю - комплектуючi.

   Вся сировина є доступною, i проблем з постачанням немає. 

Основними постачальниками по основним видам сировини i матерiалiв є:

Іноземні постачальники: A.E.M. SRL DI RONA &  С Італія; " BALCIK ISI ELEMENLARI Турція; BURNER SYSTEMS INTERNATIONAL  Франція; CASTFUTURA SPA Франція; Copreci CZ, s.r.o.  Чехія; COPRECI SYSTEMS S.R.L, GALILEO GALILEI STREET N12 MARENO DI PIAVE ITALY Італія; Elcab Kablo Profil, Turkey Турція; EMO FRITE DOO Словенія; FERRO /Spain/ Іспанія; I.M.V.PRESSE S.R.L. VIA TOMMASEO 16 VILLASANTA ITALY Італія; IMSAN METAL DIS TIC.LTD.STI MERVE MAH,GAZI CAD,AZAMET S N1 YENIDOGAN-SANCAKTEPE Турція; NINGBO NEWLITE INTERNATIONAL TRADE CO.LTD. N668 JINGJIA RD NINGBO CHINA Китай; ?NDER KABLO Турція; Styrochem Finland Oy Фінляндія; TELMA TEL SANAYI VE TICARET LTD STI,10  Турція; НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТКОМБИНАТ ОАО Росія.

Українські постачальники: Господар-дніпро ТОВ; Лісічанский склозавод "ПРОЛЕТАРІЙ"  ПАТ; ЛТАВА ПАТ; МЕТІНВЕСТ-Україна ТОВ; ТОВ "Лізінг Інвест"; Публічне акціонерне товариство"РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОНО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ"; Северодонецький з-д теп.ізол.виробів ТОВ; СЕВЕРСТАЛЬ-УКРАIНА ТОВ; ТОВ Хенкель Україна; ПП Південнодонецький Хімпромпостачальник Плюс"; ЮДЖИН  ЛТД ТОВ.

Сприяють ефективності роботи і сучасна логістика: вся продукція відвантажується з використанням штрихкодового обліку , впроваджені прогресивні програми автоматизованого обліку . Все це дозволяє не наздоганяти конкурентів , а впевнено лідирувати на ринку.

 Продукція ПАТ "ГРЕТА" сертифікована відповідно до вимог стандарту ДСТУ ISO 9000:2001 , підтверджена відповідними сертифікатами УкрСЕПРО , а в березні 2011 року отримано сертифікат відповідності продукції вимогам євростандарту (РЄ) . Висока якість продукції ТМ GRETA підтверджують двадцять міжнародних нагород , у тому числі Міжнародна Золота Зірка за високу якість та імідж.

   Розглядаючи торговi марки iмпортних газових плит, що представленi на українському ринку, необхiдно зазначити, що бiльшiсть з їх власникiв розмiщують замовлення на декiлькох заводах в рiзних країнах. Найбiльший iнтерес для розмiщення представляють заводи на територiях з найменшими витратами на виробництво (Туреччина, Польща, Румунiя). Але є бренди, якi випускаються лише на одному заводi - це ARDO, ВЕКО. На таких заводах виробляється вся лiнiйна продукцiя даних брендiв. Щоб плити були конкурентноздiбними i не поступались зарубiжним зразкам, завод "Грета" придiляє особливу увагу якостi їх виготовлення, збiльшенню випуску, а також розширенню номенклатури i асортименту продукцiї. Плити ПАТ "Грета" за своїми якiсними характеристиками вiдповiдають кращим європейським аналогам, що забезпечує реалiзацiю всього запланованого обсягу виробництва на внутрiшньому i зовнiшньому ринках.

Також ПАТ "ГРЕТА" планує активiзувати роздрiбну торгiвлю. Для досягнення цiєї мети планується:

- збiльшити середнє викладення,

- збiльшити частку присутностi в магазинах,

- проведення семiнарiв з працiвниками магазинiв з метою донесення iнформацiї про продукцiю,

 - впровадження заходiв з вiдстеження наявностi потрiбного асортименту в магазинах та вiдстеженню дiй конкурентiв.

 

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

 

За останнi п'ять рокiв первiсна вартiсть основних засобiв, що надiйшли на пiдприємство (по статтях: будинки, машини та обладнання, транспортнi засоби) склала 111351 тис. грн..

   За останнi п'ять рокiв первiсна вартiсть основних засобiв, що вибули з пiдприємства (по статтях: будинки, машини та обладнання, транспортнi засоби) склала 20486 тис. грн., знос склав 10840 тис. грн., у тому числi:

   Протягом 2013 року надiйшло основних засобiв  на суму 47724 тис. грн.:

- будинкiв, споруд i передавальних пристроїв - 3565 тис. грн. (Будівництво прибудови прольоту до цеху газ. плит для установки двох пресів. Ділянка штампування. (2-а черга));

 - машин та обладнання - 4405 тис. грн. , а саме: 0604-4096 Прес- форма дет "Дно" 1470-00.55.00.003 і " Притиск пальників " 1470-00.55.00.010 , 1440-4082 Штамп клепки вузла " Дно плити" з куточками декоративними 1470-00.20.00.000-01 СБ, 1541 - 4058А Штамп пробивки з разбортовкі дет. "Куточок декоративний " 600- 00.00.00.076Б , 1541-4077 Штамп пробивки дет. "Стіл " 600- ГЕ.17.00.001 , 1542-4044 Штамп отбортовки дет. "Стіл " СВ2.00.00.001 , 1601-4232 Штамп гнуття дет. "Двері нижня " 1470d - 00.13.00.001 , 1601-4233 Штамп гнуття полиць дет. "Двері нижня " 1470d - 00.13.00.001 , 1601-4234 Штамп гнуття дет. "Стінка передня " , 1601-4235 Штамп гнуття дет. Корпус СВ2.01.00.001 , 1601-4236 Штамп гнуття дет. "Кронштейн столу задній" 1470-00.28.00.006 (01) , 1601-4237 Штамп гнуття дет. "Кронштейн столу задній" 1470-00.28.00.007 (01) , 1625-4145 Штамп витяжки дет. "Двері нижня " 1470- d 00.13.00.001 , 1625-4146 Штамп витяжки I дет. "Двері нижня " 1470d - 00.13.00.001 , 1625-4148 Штамп витяжки 1 дет. "Стіл " СВ2.00.00.001 , 1625-4149 Штамп витяжки 2 дет. "Стіл " СВ2.00.00.001 , 1625-4150 Штамп витяжки дет. " Корпус" СВ2.01.00.001 , 1625-4151 Штамп витяжки 1 дет. "Стіл " 600- ГЕ.17.00.001 , 1625-4152 Штамп витяжки 2 дет. "Стіл " 600- ГЕ.17.00.001 , 1625-4153 Штамп витяжки 3 дет. "Стіл " 600- ГЕ.17.00.001 , 1700-4378 Штамп послідовний дет. "Кронштейн скла панорамного " 1470-00.02.02.001 , 1700-4379 Штамп послідовний дет. "Держатель скла " ( лівий і правий) , 1700-4394 модернізація штампа послідовного дет. " Дно плити" , 1700-4401 Штамп універсальний послідовний дет. " Пластина противаги " 1470-00.61.00.004 , 1700-4402 Штамп послідовний дет. "Кронштейн столу" 1470-00.28.006 , 1700-4403 Штамп послідовний дет. "Кронштейн столу" 1470-00.28.007 (ст. фасад) , 1700-4404 Штамп послідовний дет. "Кронштейн столу" 1470- 00.00.00.072Б , КРАН МОСТОВИЙ КМЕ - 10 - 14 ,75- 8 -3К , ЛІФТ LPT -500 / 1,0-8 / 8/8 , НОК653 П / автомат нарізки різьби в дет. "Куточок декоративний " та Інші

- транспортні засоби - 635 тис.грн. (автомобіль Ford Transit VIN WF05XXTTF5DG47856 - 236 тис.грн., АВТОПОГРУЗЧИК Mitsubishi FD25NT CF18C-70780 - 219 тис.грн., АВТОПОГРУЗЧИК Мitsubishi FG15NT F25C-55173 - 180 тис.грн.);

- iнструменти, прилади, iнвентар(меблi) - 342 тис.грн.

- iншi основнi засоби - 38775 тис.грн. (вартість незавершених капітальних інвестицій віднесена при трансформації за МСФЗ).

- МНМА - 2  тис.грн.

   Протягом 2013 року вибуло основних засобiв (узв'язку iз лiквiдацiєю та реалiзовано)первiсною вартiстю 10035 тис.грн. знос - 1049 тис.грн.:

 - будинки, споруди, передавальні пристрої  - 5 тис.грн., знос - 5 тис.грн.

- машин та обладнання - 924 тис. грн., знос - 924 тис. грн. ( ліквідовано первісною вартістю 879 тис.грню, знос - 879 тис.грн.; продаж   - 45 тис.грн., знос- 45 тис.грн. та iн.)                 

-  транспортнi засоби - 134 тис.грн., знос- 115 тис.грн. (продаж АВТОМОБИЛЯ  FORD TRANSIT) 

- iнструменти, прилади, iнвентар(меблi) - 1 тис.грн., знос- 1 тис.грн.

- iншi основнi засоби - 8967тис.грн., знос - 0 тис.грн.

- МНМА - 4 тис.грн., знос - 4 тис.грн.

 Протягом 2012 року надiйшло основних засобiв (по статтях: будинки, машини та обладнання, транспортнi засоби) - 20647 тис. грн.:

- будинкiв, споруд i передавальних пристроїв - 2754 тис. грн. (капiтальнi ремонти будiвель та споруд);

 - машин та обладнання - 17419 тис. грн. (1541-4057 Штамп пробивки отв. детали "Уголок декоративний", 700-4385 Штамп послiдовний дет. "Зажим" 1470-00.05.00.002, 1700-4355 Штамп послiдовн. дет. "Кронштейн стенки боковой", К-КТ ШТАМПОВ НА ДЕТ, ПАНЕЛЬ УПРАВЛIННЯ, К-КТ ШТАМПОВ НА ДЕТ, ГАЗОВИЙ СТIЛ,   МФУ Canon MF4430, КОМПЬЮТЕР СП-541, КОМПЬЮТЕР СП-541, МОНИТОР TFT 24" Dell, 1625-4140 Штамп витяжки 2 дет. "Стол" СК, 1625-4139 Штамп витяжки 1 дет. "Стол" СК, КОЛОНКА BOSCH КОТЕЛ LUNA3 Comfort 1.310FiWTD27AME, 1601-4230 Штамп гибки детали "Кронштейн стола задний" 1470-00.28.00.004 (-01), 7020-4030 Комплект линiйок на монопрес дет. "Щиток предохранительный" 600 та iншi, а також сума ремонтiв);

 - транспортнi засоби - 474 тис. грн. (АВТОМОБИЛЬ Skoda Octavia  A5  Ambition, АВТОПОГРУЗЧИК Mitsubishi  FD35N).

Протягом 2012 року вибуло основних засобiв (по статтях: будинки, машини та обладнання, транспортнi засоби), первiсна вартiсть яких склала 986 тис.грн. знос - 953 тис.грн.:

- машин та обладнання - 814 тис. грн., знос - 786 тис. грн. (Холодильник Апшерон, АВТОМАТ ГВОЗДИЛЬНИЙ АВ 41167, СНОЛ-1.ЕЛЕКТРОПIЧ, ЧАСИ ЕЛЕКТРОНIКА 706, ЕКСКАВАТОР ЕО 2621 3 4992, ШТАМП ПОСЛЕД. ДЕТ. "НАКЛАДКА НИЖНЯ" 1790-4034, 238004         ШТАМП ПОСЛЕДОВАТ.ДЕТ.)СКОБА)  1700-4165,    1700-4200Б Шт. последоват. дет. "Кронщтейн" ДЖ1470-00-01-024/022, 1548-4028 Штамп пробивки отв. дет. "Рамка" ДЖ 1470-26-10-01 зак № 239035   , RAVI 800X,       ТОКАРНО-ВИНТОР СТ1М63, ТОКАРНЫЙ СТАНОК COMPASS 200/1000, УНИВЕРС.ФРЕЗЕРН.СТ.ФУС-32, ШК 7,   КООРДИНАТНО-РАСТОЧН СТ.2431,       ГIЛЬОТИННI НОЖНИЦI Н481,      0829-4023 КОНДУКТОР ДЛЯ ПРАВКИ РЕШЕТКИ ЦЕЛ та iн.)                        - -  транспортнi засоби - 172 тис.грн., знос- 167 тис.грн. (АВТОМОБИЛЬ NISSAN MAXIMA АН 5805 СН, ГАЗ 3307-12 АН 5804 СН, ГАЗ 3307-12 АН 5804 СН.   

  Протягом 2011 року надiйшло основних засобiв (по статтях: будинки, машини та обладнання, транспортнi засоби) - 12323,0 тис. грн.:

- будинкiв, споруд i передавальних пристроїв - 797,0 тис. грн. (капiтальнi ремонти будiвель та споруд);

 - машин та обладнання - 11252,0 тис. грн. (форми для литва, штампи, автонавантажувач, компресор та iн.);

 - транспортнi засоби - 274,0 тис. грн. (автонавантажувач Mitsubishi FD 15NT, додаткова вартiсть причепу МАЗ 93866, причеп до МАЗУ 93862, автонавантажувач Mitsubishi FD 15NT).

Протягом 2011 року вибуло основних засобiв (по статтях: будинки, машини та обладнання, транспортнi засоби), первiсна вартiсть яких склала 3375,0 тис.грн. знос - 3334,0 тис.грн.:

- машин та обладнання - 3375,0 тис. грн., знос - 3334,0 тис. грн. (прес 2х кривош К353А, форма для литва дет., штампи, пристрiй для гнуття деталей, станцiя компресорна, комп'ютери, кондицiонери та iн.).

   Протягом 2010 року надiйшло основних засобiв (по статтях: будинки, машини та обладнання, транспортнi засоби) - 19696,0 тис. грн.:

- будинкiв, споруд i передавальних пристроїв - 4350,0 тис. грн. (капiтальнi ремонти будiвель та споруд);

 - машин та обладнання - 14314,0 тис. грн. (форми для литва, штампи, автонавантажувач, загартовувальна пiч, духовi шафи, компресор та iн.);

- транспортнi засоби - 1032,0 тис. грн. (автомобiль ГАЗ 330232, причеп МАЗ 938666, автомобiль БМВ, додаткова вартiсть причепу МАЗ 938666).

   Протягом 2010 року вибуло основних засобiв (по статтях: будинки, машини та обладнання, транспортнi засоби), первiсна вартiсть яких склала 2976,0 тис.грн.. знос - 2740,0 тис.грн.:

- будинкiв, споруд i передавальних пристроїв - 2,0 тис. грн., знос 2,0 тис.грн.;

- машин та обладнання - 2429,0 тис. грн., знос - 2417,0 тис. грн. (прес 2х кривош К353А, форма для литва дет., штампи, приспособлення для гибки деталей, кондицiонери та iн.);

- транспортнi засоби - 545,0 тис. грн., знос - 321,0 тис. грн. (автомобiль МАЗ 54331).

   Протягом 2009 року надiйшло основних засобiв (по статтях: будинки, машини та обладнання, транспортнi засоби) - 11130,0 тис.грн.:

- будинкiв, споруд i передавальних пристроїв - 1071,0 тис.грн. (капiтальнi ремонти будiвель i споруд), - машин та обладнання - 10059,0 тис.грн. (форми для литва, штампи, автонавантажувач, загартовувальна пiч, духовi шафи, компресор та iн.).

 Протягом 2009 року вибуло основних засобiв (по статтях: будинки, машини та обладнання, транспортнi засоби), первiсна вартiсть яких складала 1828,0тис.грн., знос - 1826,0 тис.грн.:

 - машин i обладнання - первiсна вартiсть - 1809,0 тис.грн., знос - 1807,0 тис.грн. (пресс 2х кривош К353А, маш.д\литья 711А08, пресс одно кривК21306, пресс одно крив.УС 100Т, форма литьевая дет., штамп 1601-6124, штамп 1700-4185, штампы, приспособления для гибки деталей, кондиционеры та iн.),

 - транспортних засобiв - первiсна вартiсть - 19,0 тис.грн., знос - 19,0 тис.грн. (атомобiль щеповоз МАЗ 54331, - iнструменти, прилади, iнвентар - первiсна вартiсть - 7,0тис.грн., знос - 7,0тис.грн. (кондуктор для сбивки узла, кондиционеры, iнгалятор, прибор ППС-1).

 Первiсна вартiсть основних засобiв, переданних у заставу станом на 31.12.2013р. складає 226172 тис.грн.

  У 2007 роцi було створено за участю ВАТ "Грета" - ТОВ "Грета" в Росiї, в Бєлгородi, яке займається реалiзацiєю плит пiд торговою маркою "Грета" - фiнансовi iнвестицiї склали 2610рос.руб.

У складi оборотних активiв знаходяться запаси,дебiторська заборгованiсть, грошовi кошти та їх еквiваленти.

  Запаси - це активи, якi утримуються для продажу за умов звичайної господарської дiяльностi; знаходяться в процесi виробництва для такого продажу або iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв для використання у виробничому процесi або при наданнi послуг .

   Виробничi запаси - це вартiсть запасiв сировини, основних i допомiжних матерiалiв, палива, покупних напiвфабрикатiв i комплектуючих виробiв, запасних частин, тари, будiвельних матерiалiв та iнших матерiалiв, призначених для споживання в ходi нормального операцiйного циклу.

   Готова продукцiя - це запаси виробiв на складi, обробка яких закiнчена та якi пройшли випробування, приймання, укомплектованi згiдно з умовами договорiв iз замовниками i вiдповiдають технiчним умовам i стандартам. Продукцiя, яка не вiдповiдає наведеним вимогам (крiм браку), та роботи, якi не прийнятi замовником, показуються у складi незавершеного виробництва.

   Товари - це вартiсть товарiв, якi придбанi пiдприємством для наступного продажу.

   Придбання запасiв,якi б перевищували 10% вiдсоткiв активiв протягом п"яти рокiв не було.

   Дебiторська заборгованiсть - це заборгованiсть покупцiв та замовникiв за надану їм продукцiю, товари, роботи, послуги (крiм заборгованостi, що забезпечена векселями). Дебiторська заборгованiсть вiдображається за реальною вартiстю.До складу дебiторської заборгованостi увiйшли: заборгованiсть за товари, роботи, послуги, за розрахунками з бюджетом, за авансами виданими, iнша поточна заборгованiсть, iншi оборотнi активи.Дебiторська заборгованiсть змiнювалась в залежностi вiд вiдвантаження товару та оплати за нього.

   Суттєвих списань дебiторської заборгованостi, нелiквiдних запасiв та iнших активiв не було.

ПАТ "Грета" прагне максимально задовольняти зростаючi потреби ринку, а також активно оновлює i модернiзує свої виробничi фонди. Щорiчна сума капiтальних iнвестицiй становить 20-25 млн.грн., яка направляється на оновлення основних фондiв, купується нове обладнання, впроваджуються новi автоматизованi технологiї.

   За останнi роки проведено перепланування та реконструкцiя цеху газових плит: створенi новi дiлянки вузлової зборки, встановленi французька лiнiя фарбування деталей ("GEMA"), двi iталiйськi лiнiї для грунтового i бiлого порошкового покриття деталей ("Wagner"), аналогом яких немає у свiтi. Придбана i змонтована малоiнерцiйна  пiч випалу емалi ("New Furnace"), виконано монтаж та запуск нових дiлянок вузлової зборки колектора та дверцята духової шафи. Встановлено суперсучасний штампувальний комплекс.

Всi цi нововведення забезпечили стрiмке зростання виробництва.

 

 

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членамивиконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРЕТА" не вчиняло правочинів із власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами.

 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

 

ПАТ "Грета" спецiалiзується на випуску стацiонарних, напольних, настольних, туристичних, вбудованих плит, що працюють на природному газi i електроплит, для задоволення побутових потреб населення по приготуванню їжi.

Об"єкти нерухомостi ПАТ "ГРЕТА" розташованi:

 1. Будiвля центрального складу - 84205, Донецька обл., м.Дружкiвка, вул.Чайковського, 1.

 2. Цех газових балонiв - 84205, Донецька обл., м.Дружкiвка, вул.Чайковського,1.

 3. Лабораторiя та побутове примiщення цеху - 84205, Донецька обл., м.Дружкiвка, вул.Чайковського, 1.

 4. Головний корпус цеху плит - 84205, Донецька обл., м.Дружкiвка, вул.Чайковського, 1.

 5. Блок цеху кулькових кранiв - 84205, Донецька обл., м.Дружкiвка, вул.Чайковського, 1.

 6. Адмiнiстративно-побутовий корпус - 84205, Донецька обл., м.Дружкiвка, вул.Чайковського, 1.

 7. Енергомеханiчний цех - 84205, Донецька обл., м.Дружкiвка, вул.Чайковського, 1.

 8. Будiвля компресорної станцiї - 84205, Донецька обл., м.Дружкiвка, вул.Чайковського, 1.

 9. Адмiнiстративно-побутовий корпус газових плит - 84205, Донецька обл., м.Дружкiвка, вул.Чайковського, 1.

 10. Будинок дiлянки по виготовленню полiстирольного пакування - 84205, Донецька обл., м.Дружкiвка, вул.Чайковського, 1.

 11. Склад продукцiї - 84205, Донецька обл., м.Дружкiвка, вул.Нахiмова,2.

 12. Склади - 84205, Донецька обл., м.Дружкiвка, вул.Нахiмова,2.

 13. Адмiнiстративно-побутовий корпус вантажного подвiр"я - 84205, Донецька обл., м.Дружкiвка, вул.Нахiмова,2.

 14. Прохiдна - 84205, Донецька обл., м.Дружкiвка, вул.Нахiмова,2.

 15. Вбиральна - 84205, Донецька обл., м.Дружкiвка, вул.Нахiмова,2.

 16. Автовiсова - 84205, Донецька обл., м.Дружкiвка, вул.Нахiмова,2.

 17. Вбиральня - 84205, Донецька обл., м.Дружкiвка, вул.Б.Хмельницького, 32.

 18. Будiвля транспортного цеху - 84205, Донецька обл., м.Дружкiвка, вул.Б.Хмельницького, 32.

 19. Тарний участок - 84205, Донецька обл., м.Дружкiвка, вул.Б.Хмельницького, 32.

 20. Критий склад - 84205, Донецька обл., м.Дружкiвка, вул.Б.Хмельницького, 32.

 21. Автозаправочна - 84205, Донецька обл., м.Дружкiвка, вул.Б.Хмельницького, 32.

 22. Склад пристосування - 84205, Донецька обл., м.Дружкiвка, вул.Б.Хмельницького, 32.

 23. Нежитлове примiщення - 84205, Донецька обл., м.Дружкiвка, вул.Чайковського, 10.

 24. Будинок палацу спорту "Здоров"я" - 84205, Донецька обл., м.Дружкiвка, вул.Б.Хмельницького, 30.

Цех газових плит - цех на дiлянцi зборки якого виготовлюються напольнi газовi, електричнi i газоелектричнi побутовi плити.

 Цех комплектацiї газових плити - цех, на дiяльнцi комплектацiї якого виготовляються настольнi, туристичнi i встроєнi газовi плити.

Цехи виробляють продукцiю в кооперацiї з iншими цехами i у взаємодiї один з одним при пiдготовцi деталей i комплектуючих виробiв.

Випуск продукцiї здiйснюється на пiдставi плану виробництва продукцiї на мiсяць. Використовування виробничого устаткування визначене технологiчними процесами виготовлення продукцiї.

На пiдприємствi упроваджене i успiшно функцiонує прогресивне основне i допомiжне виробниче устаткування, таке як:

- лiнiї по нанесенню на вироби порошкового покриття виробництва iталiйської фiрми "WAGNER itep";

- лiнiя по нанесенню на вирiб полiмерного покриття виробництва французької фiрми "GEMA VOLSTATIK AG";

 - автоматичний штампувальний комплекс виробництва iталiйської фiрми "MONZZONI" (зусиллям 400тн);

-автоматичний штампувальний багатопозицiйний прес виробництва iталiйської фiрми "MONZZONI" (зусиллям 6ЗОтн);

- лiнiї пiдготовки поверхонь деталей перед покриттям;

- використовування в складальних операцiях на конвейєрi пневматичних шуруповертiв виробництва TAIWAN;

- малоiнерцiйна пiч випалення деталей виробництва iталiйської фiрми "New FURNACE";

 - устаткування iталiйської компанiї "PROMASS" для виробництва упаковки зi вспiненого полiстиролу;

 - цiлий ряд високо автоматизованого спецiального устаткування власного виробництва.

 Ступiнь завантаження заводського устаткування складає 85-90%. Виробничi потужностi розрахованi на щорiчний випуск 332000 плит.

 Щорiчно за рахунок планування i упровадження комплексу заходiв здiйснюється зростання виробничих потужностей на 20-25%.

На ПАТ "Грета" вирiшення питань екологiчної безпеки здiйснюється згiдно з Законом України про охорону навколишнього середовищ та iнших нормативних актiв.

На пiдприємствi наявнi дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферу вiд стацiонарних джерел, видане Держуправлiнням охорони навколишнього середовища в Донецькiй обл.

Також на пiдприємствi наявний дозвiл на розмiщення вiдходiв. Сточнi води вiд виробничої дiяльностi, з очисних споруд скидаються, згiдно з договором з Дружкiвським мiськводоканалом в мiську каналiзацiю. Контроль допустимих меж концентрацiї шкiдливих речовин в сточних водах, здiйснює атестована лабораторiя пiдприємства.

 Розробленi заходи на 2014 рiк з охорони навколишнього середовища, якi передбачають скорочення викидiв шкiдливих речовин в атмосферу i зменшення вiдходiв, за рахунок впровадження нових технологiй i розширення поставок по кооперацiї комплектуючих деталей.

 Усi активи утримуються у належному станi.

 - будинки i споруди - проводяться поточнi ремонти,

- машини i обладнання - пiдтримуються у робочому станi, проводяться поточнi ремонти, технiчнi огляди,

- транспортнi засоби - працюють в одну змiну, проводяться замiни запчастин та дрiбнi ремонти,

 - iншi - пiдтримуються у робочому станi.

Усi основнi засоби Товариства є його власнiстю. Виходячи з цього ПАТ "ГРЕТА" належать складовi права власностi, а саме правочини використання, розпорядження та володiння об'єктами основних засобiв усiх груп. Товариство самостiйно (а не на пiдставi договорiв оренди та iнших договорiв щодо тимчасового користування) визначає термiн та умови не тiльки користування майном, а й володiнням та розпорядженням ним. Основнi засоби Товариства має намiр використовувати на протязi перiоду, у який вони будуть брати участь у процесi виробництва або поставки товарiв, надання послуг, виконання робiт, надання в оренду, для здiйснення адмiнiстративних цiлях та у iнших напрямках, що призводять (або приведуть) до економiчних вигод. Товариством може бути здiйсненi модернiзацiї, модифiкацiї, добудова, дообладнання та iн. об'єктiв основних засобiв, що приведе до збiльшення майбутнiх економiчних вигод вiд їх використання (у тому числi) збiльшення строку використання), нiж попередньо очiкувалось.

Для досягнення стратегiчних цiлей ПАТ "Грета" уклало контракт з iталiйською компанiєю I.M.V. PRESSE на поставку монопресса загальною вартiстю 3 млн. євро (2,4 млн. євро - вартiсть преса, 600 тис. євро - вартiсть митної очистки). Дане обладнання на територiї України не виробляється. Обладнання компанiї I.M.V. PRESSE так само набувають компанiї з вiдомими свiтовими брендами, що виробляють побутову технiку. Оплата устаткування, згiдно з контрактом, проводиться щомiсячними авансовими платежами. Поставка обладнання відбулая в липні 2013р.

Придбання нового монопресса дозволить вирiшити ряд завдань:

- збiльшення обсягiв виробництва;

- зростання продуктивностi;

- замiна застарiлого обладнання;

- небезпека зривiв обсягiв виробництва. В даний час ПАТ "ГРЕТА" вже має один аналогiчний монопресс. На даному монопрессе проводиться велика кiлькiсть комплектуючих. Незапланована зупинка даного обладнання з будь-якої причини може бути причиною значного скорочення обсягiв виробництва.

Екологiчнi питання не мають значного впливу на використаннi активiв пiдприємства.

ПАТ "ГРЕТА" цiлеспрямовано й постiйно докладає зусиль по полiпшенню екологiчних показникiв i досягненню екологiчної результативностi. Iнциденти, якi б могли вплинути на оточуюче середовище в 2013 роцi не зафiксовано. Дозволи необхiднi згiдно дiючого природоохоронного законодавства, отримано в повному обсязi. Екологiчнi питання, якi б могли негативно вiдбитися на використаннi активiв пiдприємства не виявлено.

 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

 

Найбiльшими труднощами у роботi пiдприємства є перш за все втручання у фiнансово-господарську дiяльнiсть товаровиробникiв контролюючих органiв, цiновий хаос, повний розгул усiляких фiскальних мiр, що породжують i провокують корупцiю i чиновницьке свавiлля, та iнше. Метал для виробництва пiдприємство закуповує на ТОВ "Метiнвест" та в Росiї в Лiпецку. Цiни на метал постiйно зростають. Цiна на сталь рулонну вугдеродисту, з гарантiєю емалювання зросла майже на 10%, бiльш як на 20% зросла цiна на стальоцинковану рулонну. Не меншою проблемою адмiнiстрацiї є митниця. В митнiй практицi, як завжди, багато бюрократизму та тяганини, вiдсутня чiтка робота iнспекторiв, належна виконавча дисциплiна, що призводить не лише до значних втрат робочого часу у товаровиробникiв, а й до немалих грошових витрат. Однак незважаючи на всi проблеми, пiдприємство з поставленими задачами справляється. У великiй мiрi цьому сприяють розробленi чiткi механiзми впливу на ситуацiю, починаючи з удосконалення технологiї виробництва, глибокого i детального аналiзу стану потенцiйних замовникiв, до коригування цiнової полiтики та економiї коштiв та матерiалiв.

 

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

 

Протягом 2013 року було сплачено штрафiв на загальну суму 212 тис. грн., в тому числi:

- штраф за правопорушення згідно постанови №20 від 12.02.2013р. до держбюджету - 23 тис.грн.;

- штрафні санкії за претензією - 150 тис.грн.;

- штраф згідно постанови №62 від 01.06.2013р. Держсанепідемстанції - 9 тис.грн.;

- пеня запорушення розрахунків в сфері ЗЕД - 10 тис.грн.;

- iншi - 20 тис. грн.

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

 

Фiнансовий стан пiдприємства, його лiквiднiсть i платостпроможнiсть безпосередньо залежать вiд того, наскiльки швидко засоби, вкладенi в активи, перетворюються у "живi" грошi. Аналiзуючи баланс пiдприємства, розрахувавши показники платостпоможностi i фiнансової стiйкостi можна зробити наступнi висновки:

1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (межа: вiд 0,25 до 0,5): К 2007р.= 395,7 / 5280,6 = 0,075; К 2008р.= 970,0 / 30310,0 = 0,032; К 2009р.= 914,0 / 60176,0 = 0,015; К 2010р.=2646,0 / 53405,0 = 0,05; К 2011р.=2750,0 / 87184,0 = 0,03; К 2012р.=2823,0/59155,0=0,05; К2013р.=1329,0/34010=0,04.

Аналiзуючи коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi протягом кiлькох рокiв, можна зробити висновок, що вiн залишається практично на одному рiвнi i пiдприємство навiть найменшу частину своїх зобов'язань не може погасити негайно, що свiдчить про недостатнiсть грошових коштiв у пiдприємства та значну поточну кредиторську заборгованiсть. У 2013роцi коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi незначно зменшився на 0,01 у порiвняннi з 2012 роком.

2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (межа: вiд 1,0 до 2,0): К 2007р.= 29649,4 / 18383,5 =1,61; К 2008р.= 52191,0 / 30310,0 =1,72; К 2009р.= 63691,0 / 60176,0 = 1,06; К 2010р.= 65543,0 / 53405,0 = 1,23; К 2011р.= 90190,0 / 87184,0 = 1,03; К 2012р.=134859,0/59155,0=2,28; К 2013р.= 131833,0/34010,0=3,88.