Додаток 38

                                                                                                                             до Положення про розкриття інформації емітентами

                                                                                                                             цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

                                              

                                               Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Аннєнков Вiктор Захарович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

                        М.П.

 

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРЕТА"

2. Організаційно-правова форма емітента

Публiчне акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00153488

4. Місцезнаходження емітента

84205 Донецька область д/н м. Дружкiвка вулиця Чайковського, будинок 1

5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(06267) 54010 (06267) 43117

6. Електронна поштова адреса емітента

vdyomin@greta.donetsk.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

23.04.2015

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

79 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

 

27.04.2015

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 (дата)

 

3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.greta.donetsk.ua

в мережі Інтернет

27.04.2015

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 


Зміст

 

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

X

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

 

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

33. Примітки До складу регулярної рiчної iнформацiї не включени наступнi форми:

"Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" - на кiнець звiтного перiода емiтент не мав лiцензiй (дозволiв).

"Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами рейтингових агенцiй.

"Iнформацiя про дивiденди" - за звiтний перiод дивiденди не нараховувалися та не сплачувалися.

"Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав боргових цiнних паперiв.

iдомостi про аудиторський висновок (звiт)" - для емiтентiв з вiдкритим розмiщенням цiнних паперiв ця форма не заповнюється.

"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - за звiтний перiод випускiв облiгацiй  емiтента не реєструвалося.

"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод випускiв iнших цiнних паперiв  емiтента не реєструвалося.

"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу власних акцiй не вiдбувалося.

iдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод емiтент не мав випадкiв особливої iнформацiї.

iнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку" - за звiтний перiод емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно до П(С)БО.

"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.

iдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" - за звiтний перiод емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб.

iдомостi про аудиторський висновок (звiт)" - емiтенти з вiдкритим  розмiщенням цiнних паперiв цю форму не заповнюють.

 


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРЕТА"

 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності )

 А 00 № 180303

 

3. Дата проведення державної реєстрації

 11.12.1995

 

4. Територія (область)

 Донецька область

 

5. Статутний капітал (грн.)

 5197678.08

 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0.000

 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0.000

 

8. Середня кількість працівників (осіб)

518

 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

 

27.52

 ВИРОБНИЦТВО НЕЕЛЕКТРИЧНИХ ПОБУТОВИХ ПРИЛАДIВ

 

 27.51

 ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРИЧНИХ ПОБУТОВИХ ПРИЛАДIВ

 

 43.22

 МОНТАЖ ВОДОПРОВIДНИХ МЕРЕЖ, СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ ТА КОНДИЦIОНУВАННЯ

 

10. Органи управління підприємства

Акціонерні товариства не заповнюють.

 

11. Банки, що обслуговують емітента

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

 АТ "ТАСкомбанк"

2) МФО банку

 339500

3) Поточний рахунок

 26007121747001

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

 АТ "ТАСкомбанк"

5) МФО банку

 339500

6) Поточний рахунок

 26007121747001

 


13. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

 

 

 

1) найменування

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Грета"

2) організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

3) код за ЄДРПОУ

д/н

4) місцезнаходження

308002, Росiя, м. Белгород, пр. Б.Хмельницького, буд. 131, оф. 2.32

5) опис

Форма участi, вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi, активiв, наданих емiтентом у якостi внеску, прав, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою:   Грошовий внесок у корпоративнi права,  що складає 100% статутного капiталу Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Грета" (ОГРН 1073123016680) .

 

 

 


IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

 

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Органiзацiя орендарiв "Дружкiвського заводу газової апаратури i кранiв"

00153488

УКРАЇНА" 84205 Донецька область д/н м. Дружкiвка вул. Чайковського,1

  0.000000000000

Донецьке регiональне вiддiлення фонду державного майна України

13511245

УКРАЇНА" 83001 Донецька область д/н м. Донецьк вул. Артема, 97

  0.000000000000

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

 

 

  0.000000000000

Усього

  0.000000000000

 


V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

 

 

 

1) посада

Генеральний директор

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Аннєнков Вiктор Захарович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВА 298594 11.06.1996 Дружкiвським МВ УМВС України в Донецькiй обл.

4) рік народження**

1936

5) освіта**

Вища, Краматорський iндустрiальний iнститут за фахом iнженер-механiк в 1966 р

6) стаж роботи (років)**

56

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Голова правлiння ВАТ "ГРЕТА"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

29.03.2012 Строком на 3 роки

9) опис    Генеральний директор Аннєнков Вiктор Захарович. Змiн протягом 2014 року не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Володiє 5000 (п'ять тисяч) простих iменних акцiй товариства, що дорiвнює 0.000961968% вiд загальної кiлькостi акцiй товариства. Розмiр винагороди  за 2014 рiк складає - 374196,25 грн. В натуральному виглядi винагороди не одержує.

  Посадова особа протягом останных 5 років обiймала наступнi посади: голова правлiння.

  Генеральний директор дiє вiд iменi Товариства в межах, встановлених Статутом Товариства, дiючим законодавством, а також контрактом з Генеральним директором Публiчного акцiонерного товариства "ГРЕТА" вiд 29 березня 2012р. Умови дiяльностi та матерiального забезпечення Генерального директора Товариства визначаються у Контрактi, який пiдписує з Генеральним директором Голова Наглядової ради Товариства.

  У  Товариствi створений  одноосiбний виконавчий орган - Генеральний директор, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства i є пiдзвiтним Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства. Генеральним директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства.

  Генеральний директор обирається  термiном на 3 (три) роки Загальними зборами Товариства.  Генеральний директор має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi, представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства в межах, визначених законодавством та Статутом, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства.

  У разi неможливостi виконання Генеральним директором своїх повноважень термiном до 4 (чотирьох) мiсяцiв пiдряд, його повноваження в цей термiн здiйснює особа, уповноважена   Генеральним директором.     

  До компетенцiї Генерального директора вiдноситься вирiшення всiх питань дiяльностi Товариства, визначених Статутом,  рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства або делегованих iншими органами управлiння. Питання дiяльностi То-вариства, якi потребують погодження Наглядовою радою згiдно iз   Статутом, вирiшуються при наявностi протоколу (рiшення) Наглядової ради.

  Загальнi збори акцiонерiв Товариства, та/або Наглядова рада Товариства можуть приймати рiшення про передачу частини належних їм прав до компетенцiї  Генерального директора, за виключенням тих, якi належать до виключної компетенцiї цих органiв.

  Генеральний директор Товариства має наступнi, але не вичерпнi, повноваження та обов'язки :

-              здiйснює оперативне керiвництво дiяльнiстю Товариства;

-              розробляє та узгоджує з Наглядовою радою основнi напрями дiяльностi Товариства, його фiлiй, вiддiлень, представництв та iнших структурних пiдроздiлiв;

-              органiзує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства;

-              органiзує фiнансово-економiчну роботу, облiк та звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй;

-              здiйснює контроль за рухом матерiальних та грошових цiнностей;

-              попередньо розглядає всi питання, що виносяться на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, готує у зв'язку з цим необхiднi матерiали;

-              розглядає питання щодо ведення зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

-              приймає рiшення щодо вчинення правочинiв з питання розпорядження (вiдчуження) та використання майна Товариства в межах, визначених цим Статутом та законодавством;

-              приймає рiшення щодо вчинення правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, складає до 10-ти вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

-              приймає, за попереднiм погодженням з Наглядовою радою Товариства, рiшення щодо управлiння корпоративними правами Товариства в господарських товариствах створених за участю Товариства, у тому числi, iноземних пiдприємствах;

-              готує пропозицiї щодо органiзацiйної структури, граничної чисельностi працiвникiв структурних пiдроздiлiв Товариства (штатний розпис), умов оплати працi посадових осiб працiвникiв Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, iноземних пiдприємств та подає на пого-дження Наглядовiй радi Товариства.

-              вносить Наглядовiй радi пропозицiї (подання) щодо кандидатур на посади призначення на  якi здiйснюється Генеральним директором Товариства за згодою Наглядової ради;

-              приймає рiшення щодо необхiдностi придбання, набуття у власнiсть iншим способом та розпорядження довгостроковими фiнансовими вкладеннями Товариства у виглядi внескiв (частки, паї, акцiї) в iншi суб'єкти господарювання, якi створюються за участю Товариства, та деривативiв iн-ших юридичних осiб та подає в порядку, визначеному цим Статутом на погодження Наглядовiй радi Товариства або Загальним зборам Товариства;

-              розробляє та подає на затвердження/погодження Наглядовiй радi Товариства внутрiшнi нормативнi документи Товариства;

-              органiзує дiловодство та ведення архiву Товариства;  

-              органiзує  соцiально-побутове обслуговування працiвникiв Товариства.

-              забезпечує виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами акцiонерiв;

-              представляє iнтереси Товариства в органах державної влади та мiсцевого самоврядування, судових органах,  установах, на пiдприємствах, в органi-зацiях в Українi та за її межами;

-              в межах визначених цим Статутом призначає на посаду та звiльняє з посади заступника Генерального директора, приймає на роботу та звiльняє з роботи працiвникiв, укладає вiд iменi Товариства контракти та трудовi до-говори, угоди з працiвниками, застосовує засоби заохочення та накладає стягнення;

-              затверджує цiни та тарифи на товари та послуги Товариства;

-              приймає рiшення про вiдрядження працiвникiв  Товариства,  в тому числi закордоннi;

-              забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрiшнього трудового розпорядку;

-              пiдписує цiннi папери, а також пiдписує здiйсненнi Товариством надписи, вказiвки або застереження на цiнних паперах, якi призводять до змiни прав власностi, володiння, користування або розпорядження цiнними паперами або впливають на порядок та обсяг вiдповiдальностi за цiнними паперами;

-              пiдписує й подає необхiднi документи зберiгачам i депозитарiям, якi ведуть облiк прав власностi на цiннi папери, вiдкриває й закриває рахунки у цiнних паперах, а також виконує всi iншi дiї, пов'язанi з переходом права власностi на цiннi папери згiдно з чинним законодавством України;

-              отримує виписки та iншi документи вiд зберiгачiв i депозитарiїв за результатами проведених операцiй з цiнними паперами;

-              пiдписує будь - якi документи Товариства, у тому числi документи звiтностi, засвiдчує копiї документiв Товариства;

-              пiдписує колективний договiр;

-              приймає рiшення про пред'явлення претензiй та позовiв вiд iменi Товариства;

-              приймає рiшення з iнших питань поточної дiяльностi Товариства;

-              виконує iншi функцiї представника Товариства. 

  Генеральний директор має право:

- розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, що визначенi рiшеннями Загальних зборiв, Наглядовою радою Товариства та Статутом;

- вiдкривати поточний, валютний та iншi рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберiгання коштiв i здiйснення всiх видiв розрахункiв, кредит-них та касових операцiй Товариства;

- видавати доручення та довiреностi на провадження дiй та представництво iнтересiв вiд iменi Товариства;

- вживати заходiв для заохочення працiвникiв Товариства;

- накладати стягнення на працiвникiв Товариства у порядку та у випадках, передбачених чинним законодавством України та  Статутом;

- в межах своїх повноважень забезпечувати проведення Загальних зборiв акцiонерiв; керувати роботою структурних пiдроздiлiв Товариства;

- видавати накази та розпорядження, якi є обов'язковими для працiвникiв Товариства; органiзовувати та забезпечувати ведення, облiк та зберiгання наказiв та розпоряджень.

  Повноваження Генерального директора Товариства можуть бути припиненi:

- у разi вiдсутностi Генерального директора бiльше 4 (чотирьох) мiсяцiв пiдряд;

-  за його власним бажанням.       

Зазначений перелiк пiдстав для припинення повноважень Генерального директора Товариства є вичерпним i не може бути розширеним iншими органами Товариства.

  Усi iншi вiдносини з Генеральним директором Товариства регулюються контрактом, Статутом Товариства та iншими нормативними актами Товариства, чинним законодавством України.

Виконуючий обов'язки Генерального директора  Товариства, дiє на пiдставi цього Статуту в межах компетенцiї Генерального директора Товариства.

 

1) посада

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Манасьян Павло Акопович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МК 326591 18.11.1996 МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi

4) рік народження**

1963

5) освіта**

Вища, Харкiвський iнженерно-будiвельний iнститут, iнженер

6) стаж роботи (років)**

26

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Унiверсал", консультант з економiчних питань

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

29.03.2012 Строком на 3 роки

9) опис    Голова Наглядової ради Манасьян Павло Акопович. Змiн протягом 2014 року не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями товариства не володiє.

  Перелiк попереднiх посад (наводяться дані за останні 5 років): консультант з економiчних питань, керівник проектів та програм.  На цей час працює керівником проектів та програм в ПАТ "ГРЕТА".

  За виконання обов'язкiв голови Наглядової ради одержує винагороду в розмiрi 360000,00 грн. за 2014 рiк. В натуральному виглядi винагороду не одержує.

  Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває й веде Загальнi збори,  здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом.

  У разi неможливостi виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень, у тому числi у разi припинення повноважень, у випадках встановлених п. 10.17. Статуту, його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради, обраний членами Наглядової ради на строк до прийняття рiшення загальними зборами про обрання Голови Наглядової ради.

Голова Наглядової ради вiд iменi Товариства укладає з Генеральним директором контракт.

Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

1) За його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi.

2) У разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я.

3) У разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради.

4) У разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим.

До виключної компетенцiї Наглядової ради належить затвердження рiшень, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства, в тому числi:

1)            Затвердження рiчних, квартальних та щомiсячних бюджетiв.

2)            Призначення виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства з виконанням усiх обов'язкiв останнього термiном до 6 (шести) мiсяцiв у випадках вiдсутностi  Генерального директора  бiльше  4 (чотирьох) мiсяцiв пiдряд.

3)            Надання згоди на призначення Генеральним директором  внесених ним кандидатур на посади головного iнженера, головного бухгалтера, фiнансового директора, керiвника служби безпеки Товариства та начальника вiддiлу збуту.

4)            Затвердження органiзацiйної структури Товариства та граничної чисельностi працiвникiв (як варiант - штатного розпису) Товариства.

5)            Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв.

6)            Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй.

7)            Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.

8)            Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних

паперiв.

9)            Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом.

10)          Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом.

11)          Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.

12)          Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом.

13)          Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до законодавства.

14)          Вирiшення питань про участь Товариства в об'єднаннях, про створення фiлiй, заснування iнших юридичних осiб, в тому числi iноземних.

15)          Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом /щодо видiлу та припинення Товариства/, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення.

16)          Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законом.

17)          Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй.

18)          Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.

19)          Прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.

20)          Надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй.

21)          Розгляд та затвердження квартальних звiтiв, розгляд та подання на затвердження Загальним зборам акцiонерiв рiчних звiтiв, що подає виконавчий орган Товариства.

22)          Затвердження фiнансових планiв Товариства на рiк.

23)          Затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства.

24)          Аналiз дiй Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiя iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв та послуг.

25)          Iнiцiювання, у разi потреби,  проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.

26)          Надання Загальним зборам акцiонерiв Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства.

27)          Обрання Корпоративного секретаря Товариства.

28)          Прийняття рiшення про вiдчуження, надання в оренду, лiзинг, iпотеку, заставу i т.i. будь-яких активiв Товариства, основних засобiв, рухомого чи нерухомого майна Товариства на суму, що перевищує 10-ть, але не бiльше 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

29)          Надання письмової згоди Генеральному директору на укладення будь-яких правочинiв на суму, що перевищує десять вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

30)          Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства.

Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства та несуть вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень.

 

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Аннєнков Володимир Вiкторович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВН 197271 30.09.2005 Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi

4) рік народження**

1961

5) освіта**

Вища, Донецький державний унiверситет, економiст

6) стаж роботи (років)**

25

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Головний економіст  ПАТ "ГРЕТА"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

29.03.2012 Строком на 3 роки

9) опис    Член Наглядової ради Аннєнков Володимир Вiкторович. Змiн протягом 2014 року не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями товариства не володiє.

 Перелiк попередніх посад (наводяться дані за останні 5 років): головний економiст, заступник генерального директора з економіки.

 За виконання обов'язків Члена Наглядової ради розмiр винагороди за 2014 рiк склав 240000,00грн. В натуральному виглядi винагороду не одержував. Посадова особа на iнших пiдприємствах посад не обiймає.

 Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання загальними зборами Товариства. Повноваження представника акцiонера - члена Наглядової ради дiйснi з моменту видачi йому довiреностi акцiонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повiдомлення про призначення представника, яке, крiм iншого, повинно мiстити:

-              прiзвище, iм'я та по батьковi (за наявностi представника);

-              дату народження представника;

-              серiю i номер паспорта представника (або iншого документа, що посвiдчує особу), дату видачi та орган, що його видав;

-              мiсце роботи представника та посаду, яку вiн обiймає;

-              мiсце проживання або мiсце перебування представника.

Член Наглядової ради-юридична особа несе вiдповiдальнiсть перед Товариством за дiї свого представника у Наглядовiй радi.

Член Наглядової ради-юридична особа має право в будь-який час вiдкликати свого представника й призначити нового, повiдомивши про це Товариство.

Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов договору (цивiльно-правового, трудового) з Товариством та вiдповiдно до Статуту Товариства, а представник акцiонера-члена Наглядової ради Товариства здiйснює свої повноваження вiдповiдно до вказiвок акцiонера, iнтереси якого вiн представляє у Наглядовiй радi.

Обрання Голови та членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.

Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть члена Наглядової ради визначаються законом, Статутом Товариства, а також договором (цивiльно-правовим чи трудовим), що укладається з членом Наглядової ради на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв.

Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi, крiм члена Наглядової ради - юридичної особи-акцiонера.

Члени Наглядової ради Товариства не можуть бути одночасно Генеральним директором та/або членами Ревiзiйної комiсiї (ревiзором) Товариства.

У разi укладення з членом Наглядової ради Товариства цивiльно-правового договору такий договiр може бути оплатним або безоплатним.

До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством, а також повноваження переданi їй для вирiшення Загальними зборами акцiонерiв Товариства.

До виключної компетенцiї Наглядової ради належить затвердження рiшень, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства, в тому числi:

1)            Затвердження рiчних, квартальних та щомiсячних бюджетiв.

2)            Призначення виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства з виконанням усiх обов'язкiв останнього термiном до 6 (шести) мiсяцiв у випадках вiдсутностi  Генерального директора  бiльше  4 (чотирьох) мiсяцiв пiдряд.

3)            Надання згоди на призначення Генеральним директором  внесених ним кандидатур на посади головного iнженера, головного бухгалтера, фiнансового директора, керiвника служби безпеки Товариства та начальника вiддiлу збуту.

4)            Затвердження органiзацiйної структури Товариства та граничної чисельностi працiвникiв (як варiант - штатного розпису) Товариства.

5)            Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв.

6)            Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй.

7)            Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.

8)            Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних

паперiв.

9)            Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом.

10)          Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом.

11)          Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.

12)          Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом.

13)          Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до законодавства.

14)          Вирiшення питань про участь Товариства в об'єднаннях, про створення фiлiй, заснування iнших юридичних осiб, в тому числi iноземних.

15)          Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом /щодо видiлу та припинення Товариства/, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення.

16)          Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законом.

17)          Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй.

18)          Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.

19)          Прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.

20)          Надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй.

21)          Розгляд та затвердження квартальних звiтiв, розгляд та подання на затвердження Загальним зборам акцiонерiв рiчних звiтiв, що подає виконавчий орган Товариства.

22)          Затвердження фiнансових планiв Товариства на рiк.

23)          Затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства.

24)          Аналiз дiй Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiя iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв та послуг.

25)          Iнiцiювання, у разi потреби,  проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.

26)          Надання Загальним зборам акцiонерiв Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства.

27)          Обрання Корпоративного секретаря Товариства.

28)          Прийняття рiшення про вiдчуження, надання в оренду, лiзинг, iпотеку, заставу i т.i. будь-яких активiв Товариства, основних засобiв, рухомого чи нерухомого майна Товариства на суму, що перевищує 10-ть, але не бiльше 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

29)          Надання письмової згоди Генеральному директору на укладення будь-яких правочинiв на суму, що перевищує десять вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

30)          Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства.

Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства та несуть вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень.

 

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Фундукян Андрiй Арутюнович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МК 318416 29.10.1996 Комiнтернiвським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi

4) рік народження**

1971

5) освіта**

Вища, Харкiвський iнститут радiоелектроники, iнженер-конструктор-технолог

6) стаж роботи (років)**

26

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник голови правлiння з маркетингу та збуту  ВАТ "Унiверсал"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

29.03.2012 Строком на 3 роки

9) опис    Член Наглядової ради Фундукян Андрiй Арутюнович. Змiн протягом 2014 року не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Володiє 5000 (п'ять тисяч) простих iменних акцiй товариства, що дорiвнює 0.000961968% вiд загальної кiлькостi акцiй товариства.

  Перелiк попереднiх посад (наводяться дані за останні 5 років): заступник голови правлiння з маркетингу та збуту, економiчний радник. На цей час працює економічним радником в ПАТ "ГРЕТА".

  За виконання обов'язків Члена Наглядової ради розмiр отриманої винагороди протягом 2014 року - 240000,00грн. В натуральному виглядi винагороду не одержує. 

 Повноваження Члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання загальними зборами Товариства. Повноваження представника акцiонера - члена Наглядової ради дiйснi з моменту видачi йому довiреностi акцiонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повiдомлення про призначення представника, яке, крiм iншого, повинно мiстити:

-              прiзвище, iм'я та по батьковi (за наявностi представника);

-              дату народження представника;

-              серiю i номер паспорта представника (або iншого документа, що посвiдчує особу), дату видачi та орган, що його видав;

-              мiсце роботи представника та посаду, яку вiн обiймає;

-              мiсце проживання або мiсце перебування представника.

Член Наглядової ради-юридична особа несе вiдповiдальнiсть перед Товариством за дiї свого представника у Наглядовiй радi.

Член Наглядової ради-юридична особа має право в будь-який час вiдкликати свого представника й призначити нового, повiдомивши про це Товариство.

Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов договору (цивiльно-правового, трудового) з Товариством та вiдповiдно до Статуту Товариства, а представник акцiонера-члена Наглядової ради Товариства здiйснює свої повноваження вiдповiдно до вказiвок акцiонера, iнтереси якого вiн представляє у Наглядовiй радi.

Обрання Голови та членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.

Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть члена Наглядової ради визначаються законом, Статутом Товариства, а також договором (цивiльно-правовим чи трудовим), що укладається з членом Наглядової ради на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв.

Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi, крiм члена Наглядової ради - юридичної особи-акцiонера.

Члени Наглядової ради Товариства не можуть бути одночасно Генеральним директором та/або членами Ревiзiйної комiсiї (ревiзором) Товариства.

У разi укладення з членом Наглядової ради Товариства цивiльно-правового договору такий договiр може бути оплатним або безоплатним.

До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством, а також повноваження переданi їй для вирiшення Загальними зборами акцiонерiв Товариства.

До виключної компетенцiї Наглядової ради належить затвердження рiшень, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства, в тому числi:

1)            Затвердження рiчних, квартальних та щомiсячних бюджетiв.

2)            Призначення виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства з виконанням усiх обов'язкiв останнього термiном до 6 (шести) мiсяцiв у випадках вiдсутностi  Генерального директора  бiльше  4 (чотирьох) мiсяцiв пiдряд.

3)            Надання згоди на призначення Генеральним директором  внесених ним кандидатур на посади головного iнженера, головного бухгалтера, фiнансового директора, керiвника служби безпеки Товариства та начальника вiддiлу збуту.

4)            Затвердження органiзацiйної структури Товариства та граничної чисельностi працiвникiв (як варiант - штатного розпису) Товариства.

5)            Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв.

6)            Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй.

7)            Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.

8)            Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних

паперiв.

9)            Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом.

10)          Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом.

11)          Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.

12)          Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом.

13)          Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до законодавства.

14)          Вирiшення питань про участь Товариства в об'єднаннях, про створення фiлiй, заснування iнших юридичних осiб, в тому числi iноземних.

15)          Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом /щодо видiлу та припинення Товариства/, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення.

16)          Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законом.

17)          Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй.

18)          Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.

19)          Прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.

20)          Надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй.

21)          Розгляд та затвердження квартальних звiтiв, розгляд та подання на затвердження Загальним зборам акцiонерiв рiчних звiтiв, що подає виконавчий орган Товариства.

22)          Затвердження фiнансових планiв Товариства на рiк.

23)          Затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства.

24)          Аналiз дiй Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiя iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв та послуг.

25)          Iнiцiювання, у разi потреби,  проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.

26)          Надання Загальним зборам акцiонерiв Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства.

27)          Обрання Корпоративного секретаря Товариства.

28)          Прийняття рiшення про вiдчуження, надання в оренду, лiзинг, iпотеку, заставу i т.i. будь-яких активiв Товариства, основних засобiв, рухомого чи нерухомого майна Товариства на суму, що перевищує 10-ть, але не бiльше 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

29)          Надання письмової згоди Генеральному директору на укладення будь-яких правочинiв на суму, що перевищує десять вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

30)          Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства.

 Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства та несуть вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень.

 

1) посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Регеда Анатолiй Юрiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВА 467424 13.11.1996 Дружкiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi

4) рік народження**

1969

5) освіта**

Вища, Донецький державний унiверситет, хiмiк

6) стаж роботи (років)**

26

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Iнженер бюро охорони працi i ПК  ВАТ "ГРЕТА"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

29.03.2012 Строком на 3 роки

9) опис    Голова Ревiзiйної комiсiї Регеда Анатолiй Юрiйович. Змiн протягом 2014 року не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Володiє 1 (однiєю) простою iменною акцiєю товариства, що дорiвнює 0.00000019239% вiд загальної кiлькостi акцiй товариства.

  Перелiк попереднiх посад (наводяться дані за останні 5 років): начальник служби охорони працi.

  Винагороду за виконання обов'язкiв голови ревiзiйної комiсiї не отримує. Винагороду в натуральнiй формi не одержує. Посадова особа на iнших пiдприємствах посад не обiймає.

  Голова Ревiзiйної комiсiї очолює дiяльнiсть Ревiзiйної комiсiї. Та виконує наступнi зобов'язання:

Функцiї Ревiзiйної комiсiї:

-              Контроль за виконанням Генеральним директором рiчних фiнансових планiв Товариства.

Аналiз ефективностi та повноти виконання Генеральним директором рiшень Загальних зборiв Товариства та Наглядової ради щодо питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.

-              Аналiз цiн, за якими Товариство закупає сировину, комплектуючi, матерiали, обладнання, а також реалiзує готову продукцiю (надає послуги) на предмет їх вiдповiдностi ринковим цiнам на дату здiйснення фiнансових операцiй.

-              Контроль за своєчасним та повним здiйсненням розрахункiв з бюджетом.

-              Контроль за нарахуванням, своєчаснiстю та повнотою виплати дивiдендiв.

Аналiз ефективностi використання кредитних ресурсiв, якi залучаються Товариством.

-              Аналiз ефективностi використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства.

Перевiрка фiнансової документацiї Товариства, ведення якої забезпечується виконавчим органом Товариства.

Аналiз угод укладених вiд iменi Товариства.

-              Аналiз фiнансового стану Товариства, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, виявлення резервiв для полiпшення економiчного стану пiдприємства i розробка рекомендацiй для органiв управлiння Товариства.

-              Аналiз вiдповiдностi ведення у Товариствi бухгалтерського i статистичного облiку вимогам чинного законодавства.

Подання звiтiв про результати перевiрок Загальним зборам Товариства та надання рекомендацiй Загальним зборам на пiдставi цих звiтiв.

-              Iнiцiювання скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв в разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

Ревiзiйна комiсiя має право:

Отримувати вiд органiв управлiння Товариства, його пiдроздiлiв та служб, посадових осiб належнi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи протягом 3-х днiв пiсля їх письмового запиту.

Вимагати скликання засiдань виконавчого органу, Наглядової ради, Загальних зборiв у випадках, коли виявленi порушення у фiнансово-господарськiй дiяльностi потребують рiшення вiдповiдних органiв управлiння Товариства.

Вимагати вiд посадових осiб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревiзiйної комiсiї.

-              Отримувати, розглядати звiти аудиторiв, складати вiдповiднi висновки.

-              Iнiцiювати питання про вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства у разi порушення ними положень, правил та iнструкцiй з питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.

-              Брати участь у засiданнях Наглядової ради Товариства.

-              Вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Обов'язки Ревiзiйної комiсiї:

-              Проводити перевiрки рiчної, а в разi необхiдностi за дорученням Голови Наглядової ради Товариства - квартальної фiнансової звiтностi Товариства.

-              Складати висновки за результатами перевiрок рiчної фiнансової звiтностi, подавати їх Головi Наглядової ради та Генеральному директору не пiзнiше нiж за два тижнi пiсля проведення перевiрки. Без висновкiв Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори не мають права затверджувати баланс та фiнансовий звiт.

Своєчасно доводити до вiдома Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради та Генерального директора Товариства результати здiйснених перевiрок i ревiзiй у формi звiтiв, доповiдних, повiдомлень на засiданнях органiв управлiння.

  Ревiзiйна          комiсiя зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв або проведення засiдання Наглядової ради Товариства, у разi, якщо виникла загроза iнтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осiб.

  Ревiзiйна комiсiя правомочна приймати рiшення, якщо на засiданнi присутнi не менше 2/3 членiв Ревiзiйної комiсiї. Прийнятi рiшення оформлюються протоколом, який має бути пiдписаний всiма присутнiми на засiданнi членами Ревiзiйної комiсiї.

  Витрати, пов'язанi з виконанням повноважень членами Ревiзiйної комiсiї, вiдшкодовуються Товариством у порядку, визначеному внутрiшнiми документами Товариства.

 

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Богданова Любов Михайлiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВВ 943940 16.08.1999 Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй областi

4) рік народження**

1962

5) освіта**

Вища, Всесоюзний заочний полiтехнiчний iнститут, спецiальнiсть "Економiка та органiзацiя гiрничної промисловостi"

6) стаж роботи (років)**

35

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

заступник головного бухгалтера АТЗТ "ВЕСКО"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

05.08.2009 Безстроково.

9) опис    Головний бухгалтер Богданова Любов Михайлiвна. Змiн протягом 2014 року не вiдбувалось. Призначена на невизначений строк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями товариства не володiє.

  Попереднi посади (наводяться дані за останні 5 років): головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер.

  Головний бухгалтер одержала заробiтну плату за рахунок фонду оплати працi Товариства у 2014 роцi у сумi 169457,87 грн. Винагороду у натуральнiй формi не отримує.

  Ведення бухгалтерського облiку покладено на бухгалтерсько-фiнансовий вiддiл заводу, який очолює головний бухгалтер. Головний бухгалтер повинен забезпечити дотримання на заводi єдиних методологiчних принципiв бухгалтерського облiку, складання i подання у встановленi строки фiнансової звiтностi.

   Розпорядження головного бухгалтера, що стосуються бухгалтерського облiку на заводi, є обов'язковими до виконання усiма структурними пiдроздiлами i працiвниками заводу. Бухгалтерський облiк повинна вести згiдно принципам i методам, передбаченим Законом № 996 i Положеннями) стандартами) бухгалтерського облiку. Забезпечувати безперервнiсть вiдображення операцiй i достовiрну оцiнку активiв, зобов'язань, капiталу в бухгалтерському облiку.

   Головний бухгалтер зобов'язаний:

- забезпечити дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних пiдстав бухгалтерського облiку, складання та подання в встановленi стоки фiнансової звiтностi;

- здiйснювати контроль за ефективним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв;

- визначать, формувати, планувати, здiйснювати та координувати органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства;

- здiйснювати контроль за дотриманням порядку оформлення первинних та бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань, витрачанням фонду оплати працi, встановленням посадових окладiв, за проведення iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, коштiв, документiв, розрахункiв, перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi, документальних ревiзiй у пiдроздiлах пiдприємства;

- здiйснювати економiчний аналiз господарсько-фiнансової дiяльностi за даними бухгалтерського облiку та звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарських резервiв, усунення непродуктивних витрат;

- вживати заходiв щодо запобiгання нестач, незаконного витрачання коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, порушень фiнансового та господарського законодавства;

- вести роботу, спрямовану на забезпечення суворого дотримання штатної, фiнансової i касової дисциплiни, кошторисiв адмiнiстративно-господарських та iнших витрат, дотримання законностi списання з облiку дебiторської заборгованостi, нестач та iнших втрат, стежити за збереженням бухгалтерських документiв, оформленням та здаванням їх згiдно встановленого порядку в архiв;

- надавати методологiчну допомогу працiвникам пiдроздiлiв пiдприємства з питань бухгалтерського облiку, контролю, звiтностi та економiчного аналiзу. Керувати працiвниками бухгалтерiї пiдприємства;

- дотримуватися правил внутрiшнього трудового розпорядку:

- дотримуватися правил технiки безпеки при роботi з оргтехнiкою, протипожежними заходами безпеки;

- забезпечувати конфiденцiйнiсть вiдомостей про дiяльнiсть пiдприємства;

- при звiльненнi передати справи керiвнику або призначенiй особi;

- забезпечує безпосереднє керiвництво всiєю роботою з охорони працi в довiреному пiдроздiлi;

- проводить аналiз безпеки працi, виробничої санiтарiї та пожежної безпеки в довiреному пiдроздiлi i вживає заходiв щодо пiдвищеної безпеки працi;

- бере участь у розслiдуваннi нещасних випадкiв, що сталися в довiреному пiдроздiлi;

- розробляє iнструкцiї з безпеки працi для персоналу в довiреному пiдроздiлi;

- своїм розпорядженням визначає обов'язки в питаннях охорони працi заступника; пiдлеглих з подальшим внесенням їх до посадових iнструкцiй; Головний бухгалтер має право:

- в межах своєї компетенцiї пiдписувати i вiзувати документи;

- дiяти вiд iменi бухгалтерiї пiдприємства, представляти його iнтереси у взаєминах зi структурними пiдроздiлами та iншими органiзацiями;

- вимагати i одержувати вiд керiвникiв структурних пiдроздiлiв та фахiвцiв пiдприємства iнформацiю i документи, необхiднi для виконання його посадових обов'язкiв;

- вносити на розгляд директора пропозицiї щодо вдосконалення роботи вiддiлу: призначенню, перемiщенню, звiльненню працiвникiв бухгалтерiї, про їх заохочення або накладення на них стягнень, у тому числi матерiальних; змiни посадових i робочих iнструкцiй працiвникiв бухгалтерiї та iнших вiддiлiв пiдприємства;

- вносити пропозицiї щодо вдосконалення фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, змiни структури управлiння пiдприємством, при змiнi матерiально-вiдповiдальних осiб;

- вимагати вiд керiвництва пiдприємства сприяння у виконаннi.

   Головний бухгалтер несе вiдповiдальнiсть за:

- якiсть i своєчаснiсть виконання своїх посадових обов'язкiв - в межах, визначених чинним законодавством України про працю;

- за створення безпечних умов працi в пiдроздiлi та виконання правил i норм з охорони працi пiдлеглими.

 

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лiтвiнов Сергiй Олексiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МК 328463 13.11.1996 МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi

4) рік народження**

1969

5) освіта**

Вища, Політехнiчний iнститут, м.Харкiв, спецiальнiсть "Маркетинг"

6) стаж роботи (років)**

18

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник директора з комерцiї ТОВ "Унiплiт"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

29.03.2012 Строком на 3 роки

9) опис    Член Ревiзiйної комiсiї Лiтвiнов Сергiй Олексiйович. Змiн протягом 2014 року не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями товариства не володiє.

  Перелiк попереднiх посад (наводяться дані за останні 5 років): консультант з iнвестицiйних проектів служби управління інвестиційними проектами, заступник директора з комерцiї, консультант з економічних проектів.

 Інші посади, які обіймає посадова особа на інших підприємствах: працює консультантом з економічних проектів в ТОВ "Унiплит", мiсцезнаходження: 77552, Iвано-Франкiвська обл., Долинський район, селище мiського типу Вигода, ВУЛИЦЯ ЗАВОДСЬКА, будинок 4.

 Винагороду в грошовiй та натуральнiй формi за виконання своїх обов'язкiв не одержував.

 Члени Ревiзiйної комiсiї обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають цивiльну дiєздатнiсть. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу ревiзiйної комiсiї,

Вимоги щодо порядку дiяльностi та компетенцiї Ревiзiйної комiсiї з питань, не передбачених законом або Статутом, визначаються рiшенням Загальних зборiв.

З кожним членом Ревiзiйної комiсiї укладається договiр, в якому визначаються їх права та обов'язки. Договiр вiд iменi Товариства пiдписується Генеральним директором Товариства.

Не можуть бути членами Ревiзiйної комiсiї:

  -   Голова або члени Наглядової ради.

         -  Генеральний директор.

         -  Корпоративний секретар.

         -  Особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi.

         -  Члени iнших органiв Товариства.

Члени ревiзiйної комiсiї не можуть входити до складу лiчильної комiсiї Товариства.

Повноваження члена Ревiзiйної комiсiї можуть бути достроково припиненi за рiшенням Загальних зборiв Товариства, або за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; в разi неможливостi виконання обов'язкiв за станом здоров'я; в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим.

Функцiї Ревiзiйної комiсiї:

-              Контроль за виконанням Генеральним директором рiчних фiнансових планiв Товариства.

Аналiз ефективностi та повноти виконання Генеральним директором рiшень Загальних зборiв Товариства та Наглядової ради щодо питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.

-              Аналiз цiн, за якими Товариство закупає сировину, комплектуючi, матерiали, обладнання, а також реалiзує готову продукцiю (надає послуги) на предмет їх вiдповiдностi ринковим цiнам на дату здiйснення фiнансових операцiй.

-              Контроль за своєчасним та повним здiйсненням розрахункiв з бюджетом.

-              Контроль за нарахуванням, своєчаснiстю та повнотою виплати дивiдендiв.

Аналiз ефективностi використання кредитних ресурсiв, якi залучаються Товариством.

-              Аналiз ефективностi використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства.

Перевiрка фiнансової документацiї Товариства, ведення якої забезпечується виконавчим органом Товариства.

Аналiз угод укладених вiд iменi Товариства.

-              Аналiз фiнансового стану Товариства, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, виявлення резервiв для полiпшення економiчного стану пiдприємства i розробка рекомендацiй для органiв управлiння Товариства.

-              Аналiз вiдповiдностi ведення у Товариствi бухгалтерського i статистичного облiку вимогам чинного законодавства.

Подання звiтiв про результати перевiрок Загальним зборам Товариства та надання рекомендацiй Загальним зборам на пiдставi цих звiтiв.

-              Iнiцiювання скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв в разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

Ревiзiйна комiсiя має право:

Отримувати вiд органiв управлiння Товариства, його пiдроздiлiв та служб, посадових осiб належнi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи протягом 3-х днiв пiсля їх письмового запиту.

Вимагати скликання засiдань виконавчого органу, Наглядової ради, Загальних зборiв у випадках, коли виявленi порушення у фiнансово-господарськiй дiяльностi потребують рiшення вiдповiдних органiв управлiння Товариства.

Вимагати вiд посадових осiб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревiзiйної комiсiї.

-              Отримувати, розглядати звiти аудиторiв, складати вiдповiднi висновки.

-              Iнiцiювати питання про вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства у разi порушення ними положень, правил та iнструкцiй з питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.

-              Брати участь у засiданнях Наглядової ради Товариства.

-              Вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Обов'язки Ревiзiйної комiсiї:

-              Проводити перевiрки рiчної, а в разi необхiдностi за дорученням Голови Наглядової ради Товариства - квартальної фiнансової звiтностi Товариства.

-              Складати висновки за результатами перевiрок рiчної фiнансової звiтностi, подавати їх Головi Наглядової ради та Генеральному директору не пiзнiше нiж за два тижнi пiсля проведення перевiрки. Без висновкiв Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори не мають права затверджувати баланс та фiнансовий звiт.

Своєчасно доводити до вiдома Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради та Генерального директора Товариства результати здiйснених перевiрок i ревiзiй у формi звiтiв, доповiдних, повiдомлень на засiданнях органiв управлiння.

Ревiзiйна            комiсiя зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв або проведення засiдання Наглядової ради Товариства, у разi, якщо виникла загроза iнтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осiб.

Ревiзiйна комiсiя правомочна приймати рiшення, якщо на засiданнi присутнi не менше 2/3 членiв Ревiзiйної комiсiї. Прийнятi рiшення оформлюються протоколом, який має бути пiдписаний всiма присутнiми на засiданнi членами Ревiзiйної комiсiї.

Витрати, пов'язанi з виконанням повноважень членами Ревiзiйної комiсiї, вiдшкодовуються Товариством у порядку, визначеному внутрiшнiми документами Товариства.

 

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ємельянова Iрина Вiкторiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВС 728627 22.12.2000 Дружкiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi

4) рік народження**

1961

5) освіта**

Вища, Макiївський iнженерно-будiвельний iнститут, iнженер-будiвельник

6) стаж роботи (років)**

38

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

бухгалтер ВАТ "ГРЕТА"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

29.03.2012 Строком на 3 роки

9) опис    Член Ревiзiйної комiсiї Ємельянова Iрина Вiкторiвна. Змiн протягом 2014 року не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями товариства не володiє.

 Перелiк попереднiх посад: старший бухгалтер БФО розрахункового відділу.

 Винагороду в грошовiй та натуральнiй формi у 2014 роцi за виконання своїх обов'язкiв не одержувала. Посадова особа на iнших пiдприємствах посад не обiймає.

 Члени Ревiзiйної комiсiї обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають цивiльну дiєздатнiсть. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу ревiзiйної комiсiї,

Вимоги щодо порядку дiяльностi та компетенцiї Ревiзiйної комiсiї з питань, не передбачених законом або Статутом, визначаються рiшенням Загальних зборiв.

З кожним членом Ревiзiйної комiсiї укладається договiр, в якому визначаються їх права та обов'язки. Договiр вiд iменi Товариства пiдписується Генеральним директором Товариства.

Не можуть бути членами Ревiзiйної комiсiї:

  -   Голова або члени Наглядової ради.

  -   Генеральний директор.

  -  Корпоративний секретар.

  -  Особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi.

  -  Члени iнших органiв Товариства.

Члени ревiзiйної комiсiї не можуть входити до складу лiчильної комiсiї Товариства.

Повноваження члена Ревiзiйної комiсiї можуть бути достроково припиненi за рiшенням Загальних зборiв Товариства, або за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; в разi неможливостi виконання обов'язкiв за станом здоров'я; в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим.

Функцiї Ревiзiйної комiсiї:

-              Контроль за виконанням Генеральним директором рiчних фiнансових планiв Товариства.

Аналiз ефективностi та повноти виконання Генеральним директором рiшень Загальних зборiв Товариства та Наглядової ради щодо питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.

-              Аналiз цiн, за якими Товариство закупає сировину, комплектуючi, матерiали, обладнання, а також реалiзує готову продукцiю (надає послуги) на предмет їх вiдповiдностi ринковим цiнам на дату здiйснення фiнансових операцiй.

-              Контроль за своєчасним та повним здiйсненням розрахункiв з бюджетом.

-              Контроль за нарахуванням, своєчаснiстю та повнотою виплати дивiдендiв.

Аналiз ефективностi використання кредитних ресурсiв, якi залучаються Товариством.

-              Аналiз ефективностi використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства.

Перевiрка фiнансової документацiї Товариства, ведення якої забезпечується виконавчим органом Товариства.

Аналiз угод укладених вiд iменi Товариства.

-              Аналiз фiнансового стану Товариства, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, виявлення резервiв для полiпшення економiчного стану пiдприємства i розробка рекомендацiй для органiв управлiння Товариства.

-              Аналiз вiдповiдностi ведення у Товариствi бухгалтерського i статистичного облiку вимогам чинного законодавства.

Подання звiтiв про результати перевiрок Загальним зборам Товариства та надання рекомендацiй Загальним зборам на пiдставi цих звiтiв.

-              Iнiцiювання скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв в разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

Ревiзiйна комiсiя має право:

Отримувати вiд органiв управлiння Товариства, його пiдроздiлiв та служб, посадових осiб належнi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи протягом 3-х днiв пiсля їх письмового запиту.

Вимагати скликання засiдань виконавчого органу, Наглядової ради, Загальних зборiв у випадках, коли виявленi порушення у фiнансово-господарськiй дiяльностi потребують рiшення вiдповiдних органiв управлiння Товариства.

Вимагати вiд посадових осiб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревiзiйної комiсiї.

-              Отримувати, розглядати звiти аудиторiв, складати вiдповiднi висновки.

-              Iнiцiювати питання про вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства у разi порушення ними положень, правил та iнструкцiй з питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.

-              Брати участь у засiданнях Наглядової ради Товариства.

-              Вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Обов'язки Ревiзiйної комiсiї:

-              Проводити перевiрки рiчної, а в разi необхiдностi за дорученням Голови Наглядової ради Товариства - квартальної фiнансової звiтностi Товариства.

-              Складати висновки за результатами перевiрок рiчної фiнансової звiтностi, подавати їх Головi Наглядової ради та Генеральному директору не пiзнiше нiж за два тижнi пiсля проведення перевiрки. Без висновкiв Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори не мають права затверджувати баланс та фiнансовий звiт.

Своєчасно доводити до вiдома Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради та Генерального директора Товариства результати здiйснених перевiрок i ревiзiй у формi звiтiв, доповiдних, повiдомлень на засiданнях органiв управлiння.

Ревiзiйна            комiсiя зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв або проведення засiдання Наглядової ради Товариства, у разi, якщо виникла загроза iнтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осiб.

Ревiзiйна комiсiя правомочна приймати рiшення, якщо на засiданнi присутнi не менше 2/3 членiв Ревiзiйної комiсiї. Прийнятi рiшення оформлюються протоколом, який має бути пiдписаний всiма присутнiми на засiданнi членами Ревiзiйної комiсiї.

Витрати, пов'язанi з виконанням повноважень членами Ревiзiйної комiсiї, вiдшкодовуються Товариством у порядку, визначеному внутрiшнiми документами Товариства.

 

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Анненков Iгор Вiкторович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВК 872033 02.12.2011 Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi

4) рік народження**

1969

5) освіта**

Вища, Донецький державний Технiчний унiверситет, спецiальнiсть економiст

6) стаж роботи (років)**

22

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

директор філії ПАТ  Промiнвестбанк в Донецькій обл.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

29.03.2012 Строком на 3 роки

9) опис    Член Наглядової ради Анненков Iгор Вiкторович. Змiн протягом 2014 року не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями товариства не володiє.

 Перелiк попереднiх посад (наводяться дані за останні 5 років): заступник голови правлiння, начальник філії, директор філії, економiчний радник, член наглядової ради - по теперішній час. Інших посад на інших підприємствах не займає.

 За виконання обов'язків Члена Наглядової ради розмiр отриманої винагороди протягом 2014 року - 240000,00грн. В натуральному виглядi винагороду не одержує.

 Повноваження Члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання загальними зборами Товариства. Повноваження представника акцiонера - члена Наглядової ради дiйснi з моменту видачi йому довiреностi акцiонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повiдомлення про призначення представника, яке, крiм iншого, повинно мiстити:

-              прiзвище, iм'я та по батьковi (за наявностi представника);

-              дату народження представника;

-              серiю i номер паспорта представника (або iншого документа, що посвiдчує особу), дату видачi та орган, що його видав;

-              мiсце роботи представника та посаду, яку вiн обiймає;

-              мiсце проживання або мiсце перебування представника.

Член Наглядової ради-юридична особа несе вiдповiдальнiсть перед Товариством за дiї свого представника у Наглядовiй радi.

Член Наглядової ради-юридична особа має право в будь-який час вiдкликати свого представника й призначити нового, повiдомивши про це Товариство.

Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов договору (цивiльно-правового, трудового) з Товариством та вiдповiдно до Статуту Товариства, а представник акцiонера-члена Наглядової ради Товариства здiйснює свої повноваження вiдповiдно до вказiвок акцiонера, iнтереси якого вiн представляє у Наглядовiй радi.

Обрання Голови та членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.

Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть члена Наглядової ради визначаються законом, Статутом Товариства, а також договором (цивiльно-правовим чи трудовим), що укладається з членом Наглядової ради на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв.

Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi, крiм члена Наглядової ради - юридичної особи-акцiонера.

Члени Наглядової ради Товариства не можуть бути одночасно Генеральним директором та/або членами Ревiзiйної комiсiї (ревiзором) Товариства.

У разi укладення з членом Наглядової ради Товариства цивiльно-правового договору такий договiр може бути оплатним або безоплатним.

До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством, а також повноваження переданi їй для вирiшення Загальними зборами акцiонерiв Товариства.

До виключної компетенцiї Наглядової ради належить затвердження рiшень, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства, в тому числi:

1)            Затвердження рiчних, квартальних та щомiсячних бюджетiв.

2)            Призначення виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства з виконанням усiх обов'язкiв останнього термiном до 6 (шести) мiсяцiв у випадках вiдсутностi  Генерального директора  бiльше  4 (чотирьох) мiсяцiв пiдряд.

3)            Надання згоди на призначення Генеральним директором  внесених ним кандидатур на посади головного iнженера, головного бухгалтера, фiнансового директора, керiвника служби безпеки Товариства та начальника вiддiлу збуту.

4)            Затвердження органiзацiйної структури Товариства та граничної чисельностi працiвникiв (як варiант - штатного розпису) Товариства.

5)            Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв.

6)            Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй.

7)            Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.

8)            Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних

паперiв.

9)            Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом.

10)          Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом.

11)          Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.

12)          Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом.

13)          Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до законодавства.

14)          Вирiшення питань про участь Товариства в об'єднаннях, про створення фiлiй, заснування iнших юридичних осiб, в тому числi iноземних.

15)          Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законом /щодо видiлу та припинення Товариства/, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення.

16)          Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законом.

17)          Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй.

18)          Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.

19)          Прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.

20)          Надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй.

21)          Розгляд та затвердження квартальних звiтiв, розгляд та подання на затвердження Загальним зборам акцiонерiв рiчних звiтiв, що подає виконавчий орган Товариства.

22)          Затвердження фiнансових планiв Товариства на рiк.

23)          Затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства.

24)          Аналiз дiй Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiя iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв та послуг.

25)          Iнiцiювання, у разi потреби,  проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.

26)          Надання Загальним зборам акцiонерiв Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства.

27)          Обрання Корпоративного секретаря Товариства.

28)          Прийняття рiшення про вiдчуження, надання в оренду, лiзинг, iпотеку, заставу i т.i. будь-яких активiв Товариства, основних засобiв, рухомого чи нерухомого майна Товариства на суму, що перевищує 10-ть, але не бiльше 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

29)          Надання письмової згоди Генеральному директору на укладення будь-яких правочинiв на суму, що перевищує десять вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

30)          Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства.

Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства та несуть вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень.

 

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Стрiлець Зоя Iванiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МК 246181 20.11.1996 Червонозаводським РВ УМВС України в Харкiвськiй областi

4) рік народження**

1955

5) освіта**

Вища, Полiтехнiчний iнститут м.Харкiв, спецiальнiсть Iнженер-хiмiк-технолог

6) стаж роботи (років)**

36

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Командитне товариство "IНГЕО і К", головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

29.03.2012 Строком на 3 роки

9) опис    Член Ревiзiйної комiсiї Стрiлець Зоя Iванiвна. Змiн протягом 2014 року не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями товариства не володiє.

 Перелiк попереднiх посад (наводяться дані за останні 5 років): головний бухгалтер.

 Інші посади, які обіймає посадова особа на інших підприємствах: головний бухгалтер ПрАТ "Унiверсал", мiсцезнаходження:62416, Харкiвська обл., Харкiвський район, селище мiського типу Пiсочин, ВУЛИЦЯ ЗАВОДСЬКА/ЧАПАЄВА, будинок 18/86.

 Винагороду в грошовiй та натуральнiй формi у 2014 роцi за виконання своїх обов'язкiв не одержувала.

 Члени Ревiзiйної комiсiї обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають цивiльну дiєздатнiсть. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу ревiзiйної комiсiї,

Вимоги щодо порядку дiяльностi та компетенцiї Ревiзiйної комiсiї з питань, не передбачених законом або Статутом, визначаються рiшенням Загальних зборiв.

З кожним членом Ревiзiйної комiсiї укладається договiр, в якому визначаються їх права та обов'язки. Договiр вiд iменi Товариства пiдписується Генеральним директором Товариства.

Не можуть бути членами Ревiзiйної комiсiї:

  -   Голова або члени Наглядової ради.

         -   Генеральний директор.

         -  Корпоративний секретар.

         -  Особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi.

         -  Члени iнших органiв Товариства.

Члени ревiзiйної комiсiї не можуть входити до складу лiчильної комiсiї Товариства.

Повноваження члена Ревiзiйної комiсiї можуть бути достроково припиненi за рiшенням Загальних зборiв Товариства, або за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; в разi неможливостi виконання обов'язкiв за станом здоров'я; в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим.

Функцiї Ревiзiйної комiсiї:

-              Контроль за виконанням Генеральним директором рiчних фiнансових планiв Товариства.

Аналiз ефективностi та повноти виконання Генеральним директором рiшень Загальних зборiв Товариства та Наглядової ради щодо питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.

-              Аналiз цiн, за якими Товариство закупає сировину, комплектуючi, матерiали, обладнання, а також реалiзує готову продукцiю (надає послуги) на предмет їх вiдповiдностi ринковим цiнам на дату здiйснення фiнансових операцiй.

-              Контроль за своєчасним та повним здiйсненням розрахункiв з бюджетом.

-              Контроль за нарахуванням, своєчаснiстю та повнотою виплати дивiдендiв.

Аналiз ефективностi використання кредитних ресурсiв, якi залучаються Товариством.

-              Аналiз ефективностi використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства.

Перевiрка фiнансової документацiї Товариства, ведення якої забезпечується виконавчим органом Товариства.

Аналiз угод укладених вiд iменi Товариства.

-              Аналiз фiнансового стану Товариства, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, виявлення резервiв для полiпшення економiчного стану пiдприємства i розробка рекомендацiй для органiв управлiння Товариства.

-              Аналiз вiдповiдностi ведення у Товариствi бухгалтерського i статистичного облiку вимогам чинного законодавства.

Подання звiтiв про результати перевiрок Загальним зборам Товариства та надання рекомендацiй Загальним зборам на пiдставi цих звiтiв.

-              Iнiцiювання скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв в разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

Ревiзiйна комiсiя має право:

Отримувати вiд органiв управлiння Товариства, його пiдроздiлiв та служб, посадових осiб належнi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи протягом 3-х днiв пiсля їх письмового запиту.

Вимагати скликання засiдань виконавчого органу, Наглядової ради, Загальних зборiв у випадках, коли виявленi порушення у фiнансово-господарськiй дiяльностi потребують рiшення вiдповiдних органiв управлiння Товариства.

Вимагати вiд посадових осiб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревiзiйної комiсiї.

-              Отримувати, розглядати звiти аудиторiв, складати вiдповiднi висновки.

-              Iнiцiювати питання про вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства у разi порушення ними положень, правил та iнструкцiй з питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.

-              Брати участь у засiданнях Наглядової ради Товариства.

-              Вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Обов'язки Ревiзiйної комiсiї:

-              Проводити перевiрки рiчної, а в разi необхiдностi за дорученням Голови Наглядової ради Товариства - квартальної фiнансової звiтностi Товариства.

-              Складати висновки за результатами перевiрок рiчної фiнансової звiтностi, подавати їх Головi Наглядової ради та Генеральному директору не пiзнiше нiж за два тижнi пiсля проведення перевiрки. Без висновкiв Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори не мають права затверджувати баланс та фiнансовий звiт.

Своєчасно доводити до вiдома Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради та Генерального директора Товариства результати здiйснених перевiрок i ревiзiй у формi звiтiв, доповiдних, повiдомлень на засiданнях органiв управлiння.

Ревiзiйна            комiсiя зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв або проведення засiдання Наглядової ради Товариства, у разi, якщо виникла загроза iнтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осiб.

Ревiзiйна комiсiя правомочна приймати рiшення, якщо на засiданнi присутнi не менше 2/3 членiв Ревiзiйної комiсiї. Прийнятi рiшення оформлюються протоколом, який має бути пiдписаний всiма присутнiми на засiданнi членами Ревiзiйної комiсiї.

Витрати, пов'язанi з виконанням повноважень членами Ревiзiйної комiсiї, вiдшкодовуються Товариством у порядку, визначеному внутрiшнiми документами Товариства.

 

 


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

 

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

  Привілейовані

іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Генеральний директор

Аннєнков Вiктор Захарович

ВА 298594 11.06.1996 Дружкiвським МВ УМВС України в Донецькiй обл.

5000

0.000961968

5000

0

0

0

Голова Наглядової ради

Манасьян Павло Акопович

МК 326591 18.11.1996 МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Аннєнков Володимир Вiкторович

ВН 197271 30.09.2005 Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Фундукян Андрiй Арутюнович

МК 318416 29.10.1996 Комiнтернiвським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi

5000

0.000961968

5000

0

0

0

Голова Ревiзiйної комiсiї

Регеда Анатолiй Юрiйович

ВА 467424 13.11.1996 Дружкiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi

1

0.00000019239

1

0

0

0

Головний бухгалтер

Богданова Любов Михайлiвна

ВВ 943940 16.08.1999 Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй областi

0

0

0

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Лiтвiнов Сергiй Олексiйович

МК 328463 13.11.1996 МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi

0

0

0

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Ємельянова Iрина Вiкторiвна

ВС 728627 22.12.2000 Дружкiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Анненков Iгор Вiкторович

ВК 872033 02.12.2011 Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi

0

0

0

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Стрiлець Зоя Iванiвна

МК 246181 20.11.1996 Червонозаводським РВ УМВС України в Харкiвськiй областi

0

0

0

0

0

0

Усього

10001

0.0019241284

10001

0

0

0

 


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

 

 

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

  Привілейовані

іменні

привілейовані на пред'явника

ТОВ "Комiнвест"

31938596

УКРАЇНА" 62416 Харкiвська область Харкiвський район смт. Пiсочин вул. Заводська/Чапаєва, буд. 18/86

254364509

48.938103723423

254364509

0

0

0

ТОВ "Вiкан"

32722583

УКРАЇНА" 83055 Донецька область  м. Донецьк, вул. Горького, 156/26

256951660

49.435855019324

256951660

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

  Привілейовані

іменні

привілейовані на пред'явника

Усього

511316169

98.373958742747

511316169

0

0

0

 


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

 

Вид загальних зборів

Чергові

Позачергові

 

X

 

 

Дата проведення

17.04.2014

 

Кворум зборів

98.875878823184

 

Опис

Пропозицiї щодо перелiку питань порядку денного не надходили.

Порядок денний:

1. Обрання  лiчильної  комiсiї. Обрання голови i секретаря загальних зборiв акцiонерiв,    затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв.

2. Звiт i затвердження звiту  генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк i визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2014 рiк.

3.  Звiт i затвердження звiту Наглядової Ради про дiяльнiсть за 2013 рiк.

4.  Звiт i затвердження звiту ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2013 рiк.

5.  Затвердження пiдсумкiв  фiнансового 2013 року, рiчного бухгалтерського балансу та фiнансового звiту  Товариства за 2013 рiк.

6.  Розподiл прибутку, визначення порядку покриття збиткiв за 2013 рiк.

7.  Визначення та затвердження додаткових угод до договорiв з членами та головою Наглядової ради i  обрання особи, яка  уповноважується на пiдписання додаткових угод.

8.  Прийняття рiшення про попереднє схвалення  значних правочинiв, якi можуть вчиняться товариством  згiдно статуту в перiод  з  17 квiтня 2014 р. по 17 квiтня  2015 р. включно/ з зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi/ та надання повноважень на пiдписання значних правочинiв.

9.  " Затвердження кредитних договорiв, договорiв застави, iпотеки, поруки  ,та договорiв про внесення змiн до цих договорiв, укладених  ПАТ "ГРЕТА" з  АТ"ТАСКОМБАНК" в 2013 роцi та по 17 квiтня 2014 р."

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По питанню №1:

Слухали:

Члена наглядової ради Аннєнкова В.В.

Вирiшили:

Обрати :

 Головою зборiв - Аннєнкова Вiктора Захаровича i секретарем зборiв - Шелехову Ольгу Миколаївну.

 Лiчильну комiсiю в складi :

Зайцеву Оксану  Леонiдiвну, Нетименко Яну  Володимирiвну, Дворник Iрину Миколаївну.

Головою лiчильної комiсiї   Зайцеву Оксану  Леонiдiвну

По питанню № 2:

Слухали:

Генерального директора товариства  Аннєнкова В.З.

Вирiшили: Затвердити звiт  виконавчого органа за 2013 рiк i основнi напрямкi  дiяльностi товариства  на 2014 рiк.

По питанню № 3:

Слухали:

Члена наглядової  ради  Аннєнкова В.В.

Вирiшили : Затвердити звiт  Наглядової  Ради товариства  за 2013  рiк.

По  питанню № 4:

Слухали:

Голову ревiзiйної комiсiї товариства  Регеда А.Ю.

Вирiшили :

Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї товариства про результати  фiнансово-господарської дiяльностi за 2013 рiк.

По питанню № 5  :

Слухали:

Генерального директора товариства  Аннєнкова В.З.

Вирiшили:

Затвердити пiдсумки  фiнансового 2013 року, рiчний бухгалтерський баланс та фiнансовий звiт товариства за 2013 рiк.

По питанню № 6:

Слухали:

Генерального директора товариства  Аннєнкова В.З.

Вирiшили :

Розподiлити  чистий прибуток, отриманий пiдприємством за 2013 рiк, в повному обсязi  на розвиток виробництва, поповнення оборотних  засобiв,  дивiденди за 2013 рiк не виплачувати.

По питанню № 7:

Слухали:

Члена наглядової ради  товариства  Аннєнкова В.В.

Вирiшили :

1.  Затвердити додатковi угоди до договорiв з членами та головою наглядової ради. Право пiдписи договорiв надати уповноваженим особам згiдно статуту.

По питанню № 8:

Слухали:

Генерального директора товариства  Аннєнкова В.З.

Вирiшили :

Попередньо схвалити та надати попередню згоду на вчинення товариством значних правочин, якi можуть бути  укладенi товариством  згiдно Статуту товариства та п.2 ст 70 Закону "Про акцiонернi товариства в перiод  з  17 квiтня 2014 р. по 17 квiтня  2015р. включно   та та предметом/характером/ яких є:

-  Одержання товариством кредитiв/ позик/, прийняття грошових зобов'язань, гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь яких iнших банкiвських продуктiв,послуг у якому-небудь банку України iз  встановленням граничної вартостi за кожним окремим  видом правочину в сумi не бiльше 300 000 000 гривень (не враховуючи тi правочини, про вчинення яких прийнято рiшення   на цих загальних зборах за окремими питаннями).

-  Передача майна / майнових прав/товариства у заставу /iпотеку/та /або/ укладання iнших договорiв забезпечення виконання зобов'язань товариства / у т.ч. договорiв поруки/ та/або  забезпечення зобов'язань будь-яких третiх осiб iз  встановленням граничної вартостi договорiв забезпечення   (у т.ч. поруки/майнової поруки за зобов'язаннями третiх осiб) в сумi не бiльше 300 000 000 гривень (не враховуючи тi правочини, про вчинення яких прийнято рiшення   на цих загальних зборах за окремими питаннями).

- Договорiв купiвлi-продажу майна/ у тому числi нерухомого майна/, матерiалiв, запчастин, продукцiї заводу, договорiв надання послуг,   вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу, доручення та  iнших , якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства.

Надати повноваження в перiод з з 17 квiтня 2014 р. по 17 квiтня  2015р. включно   та щодо визначення  iстотних умов правочинiв та пiдписання документiв, пов'язаних з укладенням значних правочинiв тiльки Генеральному директору товариства Аннєнкову Вiктору Захаровичу за попереднею згодою наглядової ради на вчинення таких правочинiв, яка повинна бути оформлена вiдповiдним попереднiм рiшенням наглядової ради.

По Питанню № 9:

Слухали:

Генерального директора товариства  Аннєнкова В.З.

Вирiшили :

Затвердити кредитни договори, договори застави, iпотеки, поруки  ,та договори  про внесення змiн до цих договорiв, укладених  ПАТ "ГРЕТА" з Т"ТАСКОМБАНК"в 2013 роцi та по 17 квiтня 2014 р.", у тому числi :

1.  Кредитний договiр №НК 306 вiд 30.08.2012р. з  врахуванням договорiв про внесення змiн i доповнень до нього:

№ 1 вiд д 30.08.2012 року

№2 вiд 12.12.2012 року

№3 вiд 22.03.2013 року

№4 вiд 26.06.2013 року

№5 вiд 27.09.2013 року

№6 вiд 31.01.2014 року

№7 вiд 10.02.2014 року

№8 вiд 26.03.2014 року

2.  Договiр застави №НI 715 вiд 30.08.2012р. (майновi права ПАТ "ГРЕТА") врахуванням договорiв про внесення змiн i доповнень до нього:

№1 вiд 12.12.2012 року,

№ 2 вiд 25.10.2013 року

№ 3 вiд 26.03.2014 року

3.  Договiр застави №НI 716 вiд 30.08.2012р. (обладнання ПАТ "ГРЕТА") з врахуванням договорiв про внесення змiн i доповнень до нього:

№1 вiд 12.12.2012 року,

№ 2 вiд 25.10.2013 року

№ 3 вiд 26.03.2014 року

4.  Договiр поруки  №Т 04.03.2008 I 717 вiд 30.08.2012р. (за кредитом ПАТ "ГРЕТА" за кредитним договором  №НК 306 вiд 30.08.2012р.), з врахуванням договорiв про внесення змiн i доповнень до нього:

№ 1 вiд 12.12.2012 року,

№ 2 вiд 27.09.2013 року

№ 3 вiд 26.03.2014 року

5.  Iпотечний договiр  вiд 30.08.2012р. за р. № 3658 (щодо iпотеки земельної дiлянки  та нерухомостi  ПАТ "ГРЕТА" за адресою: м. Дружкiвка, вул. Чайковського 1), з врахуванням договорiв про внесення змiн i доповнень до нього:

№1 вiд 12.12.2013 року,

№ 2 вiд 06.11.2013 року

№ 3 вiд 26.03.2014 року

6.  Iпотечний договiр вiд 30.08.2012р. за р. №3656  (щодо iпотеки земельної дiлянки  та нерухомостi  ПАТ "ГРЕТА": м. Дружкiвка, вул. Хмельницького 32) , з врахуванням договорiв про внесення змiн i доповнень до нього:

№1 вiд 12.12.2013 року,

№ 2 вiд 26.03.2014 року

7.  Iпотечний договiр вiд 30.08.2012р. за р. №3660 (щодо iпотеки нерухомостi  ПАТ "ГРЕТА" за адресою: м. Дружкiвка, вул. Чайковського 10) з врахуванням договорiв про внесення змiн i доповнень до нього:

№1 вiд 12.12.2013 року,

№ 2 вiд 25.10.2013 року

№ 3 вiд 26.03.2014 року

8.  Договiр застави вiд № 30.08.2012р. №3662  (транспортнi засоби  ПАТ "ГРЕТА") з врахуванням договорiв про внесення змiн i доповнень до нього:

№1 вiд 12.12.2013 року,

№ 2 вiд 25.10.2013 року

№ 3 вiд  17.01.2014 року

№ 4 вiд 26.03.2014 року

9.  Договiр поруки №Т 04.03.2008 I 718 вiд 30.08.2012р. (за кредитним договором з ТОВ "Газтехнозбут" № НК 307 вiд 30.08.2012року.  ) з врахуванням договорiв про внесення змiн i доповнень до нього:

№ 1  вiд 12.12.2012 року

№ 2 вiд 26.03.2014 року

10.  Договiр поруки №Т 04.03.2008 I 719 вiд 30.08.2012р. (за кредитним договором з ТОВ "Газтехнозбут" № НК 308 вiд 30.08.2012року ) з врахуванням договорiв про внесення змiн i доповнень до нього:

№1  вiд 12.12.2012 року

№ 2 вiд 26.03.2014 року

11.  Договiр застави  №НI 928 вiд 12.12.2012р. з врахуванням договорiв про внесення змiн i доповнень до нього:

№1  вiд 25.10.2013 року

№ 2 вiд 26.03.2014 року

12.  Договiр поруки  №Т 04.03.2008 I 978 вiд 30.01.2013р.

13.  Договiр застави №НI 976 вiд 30.01.2013р. (наступна застава обладнання ПАТ "ГРЕТА")

14.  Договiр про надання овердрафту №Т 23.08.2011 К 389 вiд 25.02.2013р. ), з врахуванням договорiв про внесення змiн i доповнень до нього:

№1 вiд 22.03.2013 року

№ 2 вiд 26.06.2013 року

№ 3 вiд 25.10.2013 року

№ 4 вiд 24.02.2014 року

15.  Договiр застави №НI 996 вiд 25.02.2013р. (наступна застава обладнання ПАТ "ГРЕТА" в забезпечення зобов'язань за Договором  про надання овердрафту №Т 23.08.2011 К 389 вiд 25.02.2013р), з врахуванням договорiв про внесення змiн i доповнень до нього:

№ 1 вiд 26.06.2013року

№ 2 вiд 26.03.2014 року

16.  Договiр про заставу майнових прав №НI 997 вiд 25.02.2013р. (наступна застава майнових прав ПАТ "ГРЕТА" в забезпечення зобов'язань за Договором  про надання овердрафту №Т 23.08.2011 К 389 вiд 25.02.2013р), з врахуванням договорiв про внесення змiн i доповнень до нього:

№1 вiд 26.06.2013року

№ 2 вiд 25.10.2013 року

№ 3 вiд 26.03.2014 року

17.  Договiр поруки  №Т 04.03.2008 I 1044  вiд  26.03.2013р.( забезпечення виконання зобов'язань ПАТ "ГРЕТА"  за Договором  про надання овердрафту №Т 23.08.2011 К 389 вiд 25.02.2013р), з врахуванням договорiв про внесення змiн i доповнень до нього:

№1 вiд 26.06.2013 року

№ 2 вiд 26.03.2014 року

18.  Договiр поруки  №Т 04.03.2008 I 1266  вiд  11.07.2013р. , укладений в забезпечення  кредиту ТОВ "Газтехнозбут" за договором про надання овердрафту № Т 23.08.2011 К 469 вiд 11.07.2013р..)

  1 вiд 26.03.2014 року

№ 2 вiд 28.03.2014 року

19.  Договiр застави № Т 04.03.2008 I 1423 вiд 18.10.2013 р. (застава обладнання ПАТ "ГРЕТА" у кiлькостi 457 од.), укладений в забезпечення  кредиту ТОВ "Газтехнозбут" за договором про надання овердрафту № Т 23.08.2011 К 469 вiд 11.07.2013р..)

  1 вiд 26.03.2014 року

№ 2 вiд 28.03.2014 року

20.  Договiр застави № НI 1421  вiд 18.10.2013 р. (застава майнових прав на виручку  ПАТ "ГРЕТА" ), укладений в забезпечення  кредиту ТОВ "Газтехнозбут" за договором про надання овердрафту № Т 23.08.2011 К 469 вiд 11.07.2013р..

  1 вiд 26.03.2014 року

№ 2 вiд 28.03.2014 року

 

21.   Договiр застави № НI 1422  вiд 18.10.2013 р. (застава майнових прав на виручку  ПАТ "ГРЕТА" ), укладений в забезпечення  кредиту ПАТ "ГРЕТА" за кредитними договорами №  НК 307 вiд 18.10.2013 року, договором про надання овердрафту № Т 23.08.2011 К 389 вiд   25.02.2013р., та ТОВ "Газтехнозбут" за договором про надання овердрафту № Т 23.08.2011 К 469 вiд 11.07.2013р.., кредитними договорами № НК 308 вiд 30.08.2012року, № НК 306 вiд 30.08.2012року.

  1 вiд 26.03.2014 року

№ 2 вiд 28.03.2014 року

22.  Договiр застави вiд 17.01.2014 року за р. № 123 (застава транспортного засобу ПАТ "ГРЕТА").

  1 вiд 26.03.2014 року.

 

 

 

 


IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

 

 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Приватне Акцiонерне товариство "ВУСО"

Організаційно-правова форма

Акцiонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

31650052

Місцезнаходження

83055 Донецька область д/н м. Донецьк вул.Постишева, буд.60, оф.(кв.)сьомий поверх

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ № 584966

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

14.09.2011

Міжміський код та телефон

(062) 300-30-31

Факс

д/н

Вид діяльності

Добровільні види страхування

Опис

СТРАХУВАННЯ МАЙНА [КРІМ ЗАЛІЗНИЧНОГО, НАЗЕМНОГО, ПОВІТРЯНОГО, ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ (МОРСЬКОГО ВНУТРІШНЬОГО ТА ІНШИХ ВИДІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ), ВАНТАЖІВ ТА БАГАЖУ (ВАНТАЖОБАГАЖУ)]

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний Депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публiчне акцiонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Київська область д/н м. Київ вул. Б. Грiнченка, буд. 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

д/н

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

д/н

Дата видачі ліцензії або іншого документа

 

Міжміський код та телефон

(044) 279-13-25

Факс

(044) 377-13-22

Вид діяльності

Професiйна дiяльностi на ринку цінних паперів

Опис

Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв. Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" надає депозитарнi послуги вiдповiдно до Положення "Про депозитарну дiяльнiсть", Регламенту здiйснення депозитарної дiяльностi Центрального депозитарiю цп. 1 жовтня 2013 року Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України було зареєстровано поданi Публiчним акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй України" Правила Центрального депозитарiю цiнних паперiв (рiшення Комiсiї вiд 01.10.2013 №2092). Цi Правила визначають загальний порядок надання Публiчним акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй України", який набуває статусу Центрального депозитарiю цiнних паперiв послуг, пов'язаних iз провадженням депозитарної дiяльностi, проведення ним операцiй у системi депозитарного облiку, здiйснення Центральним депозитарiєм контролю за депозитарними установами та регулюють вiдносини, що виникають в процесi провадження депозитарної дiяльностi мiж Центральним депозитарiєм та його клiєнтами - емiтентами, депозитарними установами, Нацiональним банком України, депозитарiями-кореспондентами, Розрахунковим центром, клiринговими установами та iншими особами вiдповiдно до законодавства України.

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк" фiлiя "Головне управлiння ПАТ Промiнвестбанк в Донецькiй областi"

Організаційно-правова форма

Публiчне акцiонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

00039002

Місцезнаходження

01001 УКРАЇНА" д/н м. Київ пров. Шевченка, буд. 12

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ 483643

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

04.09.2009

Міжміський код та телефон

(044) 201-52-53; (062) 332-88-69

Факс

(062) 337-21-14

Вид діяльності

Професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi

Опис

Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв.

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "УКРАЇНСЬКИЙ КОРПОРАТИВНИЙ АУДИТ"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

33620564

Місцезнаходження

04050 Київська область д/н м.Київ вул.Мельникова, буд.12

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

3615

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

Дата видачі ліцензії або іншого документа

30.06.2005

Міжміський код та телефон

(062)2068423

Факс

(062)2068423

Вид діяльності

Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консуьтування з питань оподаткування

Опис

Аудиторська фiрма надає послугу з аудиту фiнансових звiтiв Товариства за 2014 р.

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС"

Організаційно-правова форма

Публiчне акцiонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

21672206

Місцезнаходження

01004 Київська область д/н м.Київ вул.Шовковична, 42/44

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АД 034421

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Дата видачі ліцензії або іншого документа

11.06.2012

Міжміський код та телефон

(044) 277-50-00

Факс

277-50-01

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку

Опис

Послуги фондової біржи

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ЮНIВЕС"

Організаційно-правова форма

Приватне акцiонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

32638319

Місцезнаходження

03680 Київська область д/н м.Київ ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКА, будинок 72

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ №584488

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Дата видачі ліцензії або іншого документа

14.06.2011

Міжміський код та телефон

(044)2068430; (061)2134292; (062)3883012

Факс

(044)2068430

Вид діяльності

Добровільні види страхування

Опис

СТРАХУВАННЯ МАЙНА [КРІМ ЗАЛІЗНИЧНОГО, НАЗЕМНОГО, ПОВІТРЯНОГО, ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ (МОРСЬКОГО ВНУТРІШНЬОГО ТА ІНШИХ ВИДІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ), ВАНТАЖІВ ТА БАГАЖУ (ВАНТАЖОБАГАЖУ)]

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС"

Організаційно-правова форма

Приватне акцiонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30115243

Місцезнаходження

03062 Київська область д/н м.Київ пр.Перемоги, 65

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АГ 569183

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Дата видачі ліцензії або іншого документа

06.01.2011

Міжміський код та телефон

(044)5360020

Факс

(044)5360021

Вид діяльності

ЗДІЙСНЕННЯ ОБОВ'ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ

Опис

СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ НАЗЕМНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Приватне акціонерне товариство "Страхова коипанія АХА Страхування"

Організаційно-правова форма

Акцiонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

20474912

Місцезнаходження

04070 Київська область д/н м.Київ вул.Іллінська, буд.8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ № 483288

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Дата видачі ліцензії або іншого документа

17.09.2009

Міжміський код та телефон

(044) 391-11-22

Факс

д/н

Вид діяльності

ЗДІЙСНЕННЯ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

Опис

СТРАХУВАННЯ МАЙНА.

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "АХА Страхування"

Організаційно-правова форма

Акцiонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

20474912

Місцезнаходження

04070 Київська область д/н м.Київ вул.Іллінська, буд.8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ № 594085

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.10.2011

Міжміський код та телефон

(044) 391-11-22

Факс

д/н

Вид діяльності

ЗДІЙСНЕННЯ ОБОВ'ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ

Опис

СТРАХУВАННЯ ПРЕДМЕТА ІПОТЕКИ ВІД РИЗИКІВ ВИПАДКОВОГО ЗНИЩЕННЯ, ВИПАДКОВОГО ПОШКОДЖЕННЯ АБО ПСУВАННЯ