Додаток 38

                                                                                                                             до Положення про розкриття інформації емітентами

                                                                                                                             цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

                                              

                                               Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Генеральний директор

 

 

 

Аннєнков Вiктор Захарович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРЕТА"

2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00153488

4. Місцезнаходження емітента

84205 Донецька область д/н м. Дружкiвка вулиця Чайковського, будинок 1

5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(06267) 54010 (06267) 42171

6. Електронна поштова адреса емітента

vdyomin@greta.donetsk.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

18.04.2018

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

№75 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

 

19.04.2018

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 (дата)

 

3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.greta.donetsk.ua

в мережі Інтернет

19.04.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 


Зміст

 

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

X

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

 

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

X

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

 

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

 

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

34. Примітки До складу регулярної рiчної iнформацiї не включени наступнi форми:

"Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" - на кiнець звiтного перiода емiтент не мав лiцензiй (дозволiв).

"Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - посада вiдсутня.

"Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами рейтингових агенцiй.

"Iнформацiя про дивiденди" - за звiтний перiод дивiденди не нараховувалися та не сплачувалися.

"Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав боргових цiнних паперiв.

"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - за звiтний перiод випускiв облiгацiй  емiтента не реєструвалося.

"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод випускiв iнших цiнних паперiв  емiтента не реєструвалося.

"Фнформацiя про похiднi цiннi папери" - за звiтний перiод випускiв похiдних цiнних паперiв  емiтента не реєструвалося.

"Iнформацiя про викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу та продажу ранiше викуплених товариством акцiй власних акцiй не вiдбувалося.

"Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв"- рiшення не приймалося.

"Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" -  рiшення не приймалося.

iдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод емiтент не мав випадкiв особливої iнформацiї.

iнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку" - за звiтний перiод емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно до П(С)БО.

"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.

 

 


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРЕТА"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності )

 А 00 № 180303

3. Дата проведення державної реєстрації

 11.12.1995

4. Територія (область)

 Донецька область

5. Статутний капітал (грн.)

 5197678.08

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0.000

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0.000

8. Середня кількість працівників (осіб)

344

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

27.52

 ВИРОБНИЦТВО НЕЕЛЕКТРИЧНИХ ПОБУТОВИХ ПРИЛАДІВ

 27.51

 ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРИЧНИХ ПОБУТОВИХ ПРИЛАДIВ

 43.22

 МОНТАЖ ВОДОПРОВIДНИХ МЕРЕЖ, СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ ТА КОНДИЦIОНУВАННЯ

10. Органи управління підприємства

Акціонерні товариства не заповнюють.

 

11. Банки, що обслуговують емітента

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

 АТ "ТАСкомбанк"

2) МФО банку

 339500

3) Поточний рахунок

 26007121747001

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

 АТ "ТАСкомбанк"

5) МФО банку

 339500

6) Поточний рахунок

 26007121747001

 


13. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

 

 

 

1) найменування

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Грета"

2) організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

3) код за ЄДРПОУ

д/н

4) місцезнаходження

308002, Росiя, м. Белгород, пр. Б.Хмельницького, буд. 131, оф. 2.32

5) опис

Форма участi, вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi, активiв, наданих емiтентом у якостi внеску, прав, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою:   Грошовий внесок у корпоративнi права,  що складає 100% статутного капiталу Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Грета" (ОГРН 1073123016680) .

 

 

 


V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

 

 

 

1. Посада

Генеральний директор

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Аннєнков Вiктор Захарович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4. Рік народження

1936

5. Освіта**

Вища, Краматорський iндустрiальний iнститут за фахом iнженер-механiк в 1966 р

6. Стаж роботи (років)**

59

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Голова правлiння ВАТ "ГРЕТА"

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

26.03.2015 Строком на 3 роки

9. Опис                Генеральний директор Аннєнков Вiктор Захарович. Змiн протягом 2017 року не відбувалось.

                 Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Володiє 5000 (п'ять тисяч) простих iменних акцiй товариства, що дорiвнює 0.000961968% вiд загальної кiлькостi акцiй товариства. Розмiр винагороди  за 2017 рiк складає - 616831,27 грн. В натуральному виглядi винагороди не одержує.

                 Посадова особа протягом останных 5 років обiймала наступнi посади: голова правлiння. Інших посад на інших підприємствах не займає.

                Генеральний директор дiє вiд iменi Товариства в межах, встановлених Статутом Товариства, дiючим законодавством, а також контрактом з Генеральним директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРЕТА" вiд 26 березня 2015р.

                 У  Товариствi створений  одноосiбний виконавчий орган - Генеральний директор, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства i є пiдзвiтним Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства. Генеральним директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства.

                Генеральний директор обирається  термiном на 3 (три) роки Загальними зборами Товариства.  Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

                Умови діяльності та матеріального забезпечення Генерального директора Товариства визначаються у контракті, який підписує з Генеральним директором Голова Наглядової ради Товариства.

                У разі неукладення контракту між Товариством та Генеральним директором в письмовій формі, відносини Товариства з Генеральним директором регулюються нормами діючого законодавства.

                Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства в межах, визначених законодавством та Статутом, видавати накази і давати розпорядження, обов'язкові для виконання усіма працівниками Товариства.

                 У разі тимчасової відсутності Генерального директора терміном до 1 (одного) місяця підряд внаслідок відпустки, відрядження або хвороби, його обов'язки виконує уповноважена ним особа.

                До компетенції Генерального директора відноситься вирішення усіх питань діяльності Товариства, визначених Статутом, рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства або делегованих іншими органами управління. Питання діяльності Товариства, які потребують погодження Наглядовою радою згідно із Статутом, вирішуються при наявності протоколу (рішення) Наглядової ради.

                Загальні збори акціонерів Товариства та/або Наглядова рада Товариства можуть приймати рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції Генерального директора, за виключенням тих, які належать до виключної компетенції цих органів.

                Генеральний директор Товариства має наступні, але не вичерпні, повноваження та обов'язки:

-              здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства;

-              розробляє та узгоджує з Наглядовою радою основні напрями діяльності Товариства, його філій, відділень, представництв та інших структурних підрозділів;

-              організує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;

-              організує фінансово-економічну роботу, облік та звітність, ведення грошово-розрахункових операцій;

-              здійснює контроль за рухом матеріальних та грошових цінностей;

-              складає річний баланс і готує річні фінансові плани (план доходів та видатків) Товариства, і передає їх на затвердження Наглядовій раді Товариства, а у випадках, передбачених Статутом Товариства, пропонує для затвердження Загальним зборам акціонерів Товариства; складає квартальні та річні звіти про результати господарської діяльності Товариства і подає їх на розгляд Наглядовій раді;

-              попередньо розглядає усі питання, що виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства, готує у зв'язку з цим необхідні матеріали;

-              розглядає питання щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності;

-              приймає рішення щодо вчинення правочинів з питання розпорядження (відчуження) та використання майна Товариства в межах, визначених Статутом і законодавством;

-              приймає рішення щодо вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, складає до 10-ти відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

-              приймає за попередньою згодою Наглядової ради рішення щодо вчинення значних правочинів, що спрямовані на інвестування, якщо сукупна вартість таких правочинів перевищує 1 800 000, 00 грн. (один мільйон вісімсот тисяч гривень,         00 копійок) протягом 1 (одного) календарного року. До правочинів спрямованих на інвестування відноситься: придбання обладнання, ремонт обладнання, ремонт основних засобів Товариства;

-              приймає за попередньою згодою Наглядової ради рішення щодо вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства;

-              приймає за попередньою згодою Загальних зборів рішення щодо вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

-              приймає за попереднім погодженням з Наглядовою радою Товариства рішення щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах створених за участю Товариства, у тому числі, іноземних підприємствах;

-              готує пропозиції щодо організаційної структури, граничної чисельності працівників структурних підрозділів Товариства (штатний розпис), умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв, іноземних підприємств і подає на погодження Наглядовій раді;

-              вносить Наглядовій раді пропозиції (подання) щодо кандидатур на посади, призначення на які здійснюється Генеральним директором Товариства за згодою Наглядової ради;

-              приймає рішення щодо необхідності придбання, набуття у власність іншим способом та розпорядження довгостроковими фінансовими вкладеннями Товариства у вигляді внесків (частки, паї, акції) в інші суб'єкти господарювання, які створюються за участю Товариства, та деривативів інших юридичних осіб і подає в порядку, визначеному Статутом, на погодження Наглядовій раді Товариства або Загальним зборам Товариства;

-              розробляє та подає на затвердження/погодження Наглядовій раді Товариства внутрішні нормативні документи Товариства;

-              організує діловодство та ведення архіву Товариства;  

-              організує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства.

-              забезпечує виконання рішень, прийнятих Загальними зборами акціонерів;

-              представляє інтереси Товариства в органах державної влади та місцевого самоврядування, судових органах, установах, на підприємствах, в організаціях в Україні та за її межами;

-              в межах визначених Статутом призначає на посаду та звільняє з посади заступників Генерального директора, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників, укладає від імені Товариства контракти і трудові договори, угоди з працівниками, застосовує засоби заохочення та накладає стягнення;

-              затверджує ціни і тарифи на товари та послуги Товариства;

-              приймає рішення про відрядження працівників Товариства, в тому числі, закордонні відрядження;

-              забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку;

-              підписує цінні папери, а також підписує здійсненні Товариством надписи, вказівки або застереження на цінних паперах, які призводять до зміни прав власності, володіння, користування або розпорядження цінними паперами або впливають на порядок та обсяг відповідальності за цінними паперами;

-              підписує й подає необхідні документи депозитарним установам та Центральному депозитарію, які ведуть облік прав власності на цінні папери, відкриває й закриває рахунки у цінних паперах, а також виконує всі інші дії, пов'язані з переходом права власності на цінні папери згідно з чинним законодавством України;

-              отримує виписки та інші документи від депозитарних установ та Центрального депозитарію за результатами проведених операцій з цінними паперами;

-              підписує договори (контракти), у тому числі зовнішньоекономічні, документи звітності та будь-які інші документи Товариства, засвідчує копії документів;

-              підписує від імені Товариства колективний договір;

-              приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства, підписує заявлені претензії та позови;

-              приймає рішення з інших питань поточної діяльності Товариства;

-              виконує інші передбачені законом функції виконавчого органу.

                Генеральний директор має право:

-  розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, що визначені рішеннями Загальних зборів, Наглядовою радою Товариства і Статутом;

-  відкривати поточний, валютний та інші рахунки в будь-якому банку України і за кордоном для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій Товариства;

-  видавати доручення і довіреності на провадження дій та представництво інтересів від імені Товариства;

-   вживати заходів для заохочення працівників Товариства;

-  накладати стягнення на працівників Товариства у порядку та у випадках, передбачених чинним законодавством України і Статутом;

-  в межах своїх повноважень забезпечувати проведення Загальних зборів акціонерів; керувати роботою структурних підрозділів Товариства;

-  видавати накази та розпорядження, які є обов'язковими для усіх працівників Товариства; організовувати і забезпечувати ведення, облік і зберігання наказів та розпоряджень.     Повноваження Генерального директора Товариства можуть бути припинені:

            -   у разі нез'явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд;

            -   за його власним бажанням;

            -   в інших випадках, передбачених законом.       

Зазначений перелік підстав для припинення повноважень Генерального директора Товариства є вичерпним і не може бути розширеним іншими органами Товариства.

                Усі інші відносини з Генеральним директором Товариства регулюються контрактом, Статутом Товариства та іншими нормативними актами Товариства, чинним законодавством України.

                Виконуючий обов'язки Генерального директора Товариства діє на підставі Статуту в межах компетенції Генерального директора Товариства.

 

 

 

 

 

 

1. Посада

Голова Наглядової ради

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Манасьян Павло Акопович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4. Рік народження

1963

5. Освіта**

Вища, Харкiвський iнженерно-будiвельний iнститут, iнженер

6. Стаж роботи (років)**

29

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Унiверсал", консультант з економiчних питань

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

26.03.2015 Строком на 3 роки

9. Опис    Голова Наглядової ради Манасьян Павло Акопович. Змiн протягом 2017 року не відбувалось.

                Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями товариства не володiє. Голова Наглядової ради Манасьян Павло Акопович є представником акціонера ТОВ "Комінвест".

                 Перелiк попереднiх посад (наводяться дані за останні 5 років): консультант з економiчних питань, керівник проектів та програм. 

                Інші посади, які обіймає посадова особа на інших підприємствах: директор ТОВ "КОМІНВЕСТ"(ЄДРПОУ - 31938596, місцезнаходження: 62416, Харківська обл., Харківський район, смт Пісочин, вул.Заводська/Чапаєва, буд.18/86).

                 За виконання обов'язкiв голови Наглядової ради одержує винагороду в розмiрi 480000,00 грн. за 2017 рiк. В натуральному виглядi винагороду не одержує.

                Голова Наглядової ради обирається Загальними зборами Товариства строком на 3 (три) роки з числа членів Наглядової ради. Загальні збори мають право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради в порядку, визначеному цим Статутом.

                Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває й веде Загальні збори, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом.

                У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень, у тому числі, у разі припинення повноважень у випадках, встановлених п. 10.13 Статуту, його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради, обраний членами Наглядової ради на строк до прийняття рішення Загальними зборами про обрання Голови Наглядової ради.

                Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває й веде Загальнi збори,  здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом.

                Голова Наглядової ради вiд iменi Товариства укладає з Генеральним директором контракт.

                Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень всіх членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

                Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

1)            за його бажанням за умови попереднього письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

2)            у разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я;

3)            у разі набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

4)            у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

                До виключної компетенції Наглядової ради належить затвердження рішень, пов'язаних з діяльністю Товариства, в тому числі:

1.            Затвердження річних, квартальних та щомісячних бюджетів.

2.            Надання згоди на призначення Генеральним директором внесених ним кандидатур на наступні посади у Товаристві: головного інженера, головного бухгалтера, фінансового директора, керівника служби безпеки, начальника відділу збуту.

3.            Затвердження організаційної структури, граничної чисельності працівників, штатного розпису Товариства.

4.            Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів.

5.   Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".

6.    Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.

7.  Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій.

8.  Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій,        цінних паперів.

9.    Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом.

10.  Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом.

11.  Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

12. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом.

13.  Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів і мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства, затвердження передбачених законом питань для підготовки та проведення Загальних зборів.

14. Вирішення питань про участь Товариства в об'єднаннях, про створення філій, заснування інших юридичних осіб, у тому числі іноземних.

15. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законом /щодо виділу та припинення Товариства/, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення.

16. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" та цим Статутом. До значних правочинів, згоду на вчинення яких надає Наглядова рада належать:

-              правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства;

-   правочини, що спрямовані на інвестування, якщо сукупна вартість таких правочинів перевищує 1 800 000, 00 грн. (один мільйон вісімсот тисяч гривень,         00 копійок) протягом 1 (одного) календарного року. До правочинів спрямованих на інвестування відноситься: придбання обладнання, ремонт обладнання, ремонт основних засобів Товариства.

17. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.

18. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

19. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.

20. Прийняття рішення про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора, у разі відсутності останнього терміном більше 1 (одного) місяця підряд внаслідок відпустки, відрядження або хвороби.

21. Прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

22. Розгляд і затвердження квартальних звітів, розгляд та подання на затвердження Загальним зборам акціонерів річних звітів, що подає Генеральний директор.

23.  Затвердження фінансових планів Товариства на рік.

24. Затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства.

25. Аналіз дій Генерального директора щодо управління Товариством, реалізація інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг.

26. Ініціювання, у разі потреби, проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.

27.  Надання Загальним зборам акціонерів Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства.

28.  Обрання Корпоративного секретаря Товариства.

29. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства та несуть вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень.

 

1. Посада

Член Наглядової ради

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Аннєнков Володимир Вiкторович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4. Рік народження

1961

5. Освіта**

Вища, Донецький державний унiверситет, економiст

6. Стаж роботи (років)**

28

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Головний економіст  ПАТ "ГРЕТА"

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

26.03.2015 Строком на 3 роки

9. Опис    Член Наглядової ради Аннєнков Володимир Вiкторович. Змiн протягом 2017 року не відбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями товариства не володiє. Член Наглядової ради Аннєнков Володимир Вiкторович є представником акціонера ТОВ "Вікан".

 Перелiк попередніх посад (наводяться дані за останні 5 років): головний економiст, заступник генерального директора з економіки.

 За виконання обов'язків Члена Наглядової ради розмiр винагороди за 2017 рiк склав 401600,00 грн. В натуральному виглядi винагороду не одержував. Посадова особа на iнших пiдприємствах посад не обiймає.

Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом і законодавством, контролює та регулює діяльність одноосібного виконавчого органу Товариства - Генерального директора.

                Наглядова рада складається з 4 (чотирьох) осіб, які обираються Загальними зборами акціонерів строком на 3 (три) роки. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа.

                Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії (ревізором) цього Товариства.

                До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

                Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером - юридичною особою.

                Договір, що укладається з членами Наглядової ради, від імені Товариства підписується Головою Наглядової ради, а договір з Головою - Генеральним директором.

                Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

                Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом простого голосування. Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

                Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання акціонерним Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

                Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

                Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

                Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов договору (цивільно-правового чи трудового) з Товариством та відповідно до Статуту Товариства, а представник акціонера - члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді.

                Порядок роботи, виплати винагороди і відповідальність члена Наглядової ради визначаються законом, Статутом Товариства, а також договором (цивільно-правовим чи трудовим), що укладається з членом Наглядової ради на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

                Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

                До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством, а також повноваження передані їй для вирішення Загальними зборами акціонерів Товариства.

                До виключної компетенції Наглядової ради належить затвердження рішень, пов'язаних з діяльністю Товариства, в тому числі:

1.            Затвердження річних, квартальних та щомісячних бюджетів.

2.            Надання згоди на призначення Генеральним директором внесених ним кандидатур на наступні посади у Товаристві: головного інженера, головного бухгалтера, фінансового директора, керівника служби безпеки, начальника відділу збуту.

3.            Затвердження організаційної структури, граничної чисельності працівників, штатного розпису Товариства.

4.            Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів.

5.   Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".

6.    Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.

7.  Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій.

8.  Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій,        цінних паперів.

9.    Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом.

10.  Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом.

11.  Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

12. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом.

13.  Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів і мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства, затвердження передбачених законом питань для підготовки та проведення Загальних зборів.

14. Вирішення питань про участь Товариства в об'єднаннях, про створення філій, заснування інших юридичних осіб, у тому числі іноземних.

15. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законом /щодо виділу та припинення Товариства/, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення.

16. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" та цим Статутом. До значних правочинів, згоду на вчинення яких надає Наглядова рада належать:

-              правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства;

-   правочини, що спрямовані на інвестування, якщо сукупна вартість таких правочинів перевищує 1 800 000, 00 грн. (один мільйон вісімсот тисяч гривень, 00 копійок) протягом 1 (одного) календарного року. До правочинів спрямованих на інвестування відноситься: придбання обладнання, ремонт обладнання, ремонт основних засобів Товариства.

17. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.

18. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

19. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.

20. Прийняття рішення про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора, у разі відсутності останнього терміном більше 1 (одного) місяця підряд внаслідок відпустки, відрядження або хвороби.

21. Прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

22. Розгляд і затвердження квартальних звітів, розгляд та подання на затвердження Загальним зборам акціонерів річних звітів, що подає Генеральний директор.

23.  Затвердження фінансових планів Товариства на рік.

24. Затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства.

25. Аналіз дій Генерального директора щодо управління Товариством, реалізація інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг.

26. Ініціювання, у разі потреби, проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.

27.  Надання Загальним зборам акціонерів Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства.

28.  Обрання Корпоративного секретаря Товариства.

29. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

                Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.

                Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства та несуть вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень.

 

1. Посада

Член Наглядової ради

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Фундукян Андрiй Арутюнович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4. Рік народження

1971

5. Освіта**

Вища, Харкiвський iнститут радiоелектроники, iнженер-конструктор-технолог

6. Стаж роботи (років)**

29

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник голови правлiння з маркетингу та збуту  ВАТ "Унiверсал"

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

26.03.2015 Строком на 3 роки

9. Опис    Член Наглядової ради Фундукян Андрiй Арутюнович. Змiн протягом 2017 року не відбувалось.

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Член Наглядової ради Фундукян Андрiй Арутюнович є акціонером. Володiє 5000 (п'ять тисяч) простих iменних акцiй товариства, що дорiвнює 0.000961968% вiд загальної кiлькостi акцiй товариства.

  Перелiк попереднiх посад (наводяться дані за останні 5 років): заступник голови правлiння з маркетингу та збуту, економiчний радник.

  За виконання обов'язків Члена Наглядової ради розмiр отриманої винагороди протягом 2017 року - 401600,00 грн. В натуральному виглядi винагороду не одержує. 

  Інші посади, які обіймає посадова особа на інших підприємствах: Економічний радник ТОВ "КОМІНВЕСТ"(ЄДРПОУ - 31938596, місцезнаходження: 62416, Харківська обл., Харківський район, смт Пісочин, вул.Заводська/Чапаєва, буд.18/86).

Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом і законодавством, контролює та регулює діяльність одноосібного виконавчого органу Товариства - Генерального директора.

                Наглядова рада складається з 4 (чотирьох) осіб, які обираються Загальними зборами акціонерів строком на 3 (три) роки. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа.

                Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії (ревізором) цього Товариства.

                До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

                Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером - юридичною особою.

                Договір, що укладається з членами Наглядової ради, від імені Товариства підписується Головою Наглядової ради, а договір з Головою - Генеральним директором.

                Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

                Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом простого голосування. Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

                Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання акціонерним Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

                Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

                Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

                Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов договору (цивільно-правового чи трудового) з Товариством та відповідно до Статуту Товариства, а представник акціонера - члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді.

                Порядок роботи, виплати винагороди і відповідальність члена Наглядової ради визначаються законом, Статутом Товариства, а також договором (цивільно-правовим чи трудовим), що укладається з членом Наглядової ради на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

                Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

                До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством, а також повноваження передані їй для вирішення Загальними зборами акціонерів Товариства.

                До виключної компетенції Наглядової ради належить затвердження рішень, пов'язаних з діяльністю Товариства, в тому числі:

1.            Затвердження річних, квартальних та щомісячних бюджетів.

2.            Надання згоди на призначення Генеральним директором внесених ним кандидатур на наступні посади у Товаристві: головного інженера, головного бухгалтера, фінансового директора, керівника служби безпеки, начальника відділу збуту.

3.            Затвердження організаційної структури, граничної чисельності працівників, штатного розпису Товариства.

4.            Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів.

5.   Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".

6.    Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.

7.  Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій.

8.  Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій,        цінних паперів.

9.    Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом.

10.  Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом.

11.  Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

12. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом.

13.  Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів і мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства, затвердження передбачених законом питань для підготовки та проведення Загальних зборів.

14. Вирішення питань про участь Товариства в об'єднаннях, про створення філій, заснування інших юридичних осіб, у тому числі іноземних.

15. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законом /щодо виділу та припинення Товариства/, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення.

16. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" та цим Статутом. До значних правочинів, згоду на вчинення яких надає Наглядова рада належать:

-              правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства;

-   правочини, що спрямовані на інвестування, якщо сукупна вартість таких правочинів перевищує 1 800 000, 00 грн. (один мільйон вісімсот тисяч гривень,         00 копійок) протягом 1 (одного) календарного року. До правочинів спрямованих на інвестування відноситься: придбання обладнання, ремонт обладнання, ремонт основних засобів Товариства.

17. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.

18. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

19. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.

20. Прийняття рішення про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора, у разі відсутності останнього терміном більше 1 (одного) місяця підряд внаслідок відпустки, відрядження або хвороби.

21. Прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

22. Розгляд і затвердження квартальних звітів, розгляд та подання на затвердження Загальним зборам акціонерів річних звітів, що подає Генеральний директор.

23.  Затвердження фінансових планів Товариства на рік.

24. Затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства.

25. Аналіз дій Генерального директора щодо управління Товариством, реалізація інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг.

26. Ініціювання, у разі потреби, проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.

27.  Надання Загальним зборам акціонерів Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства.

28.  Обрання Корпоративного секретаря Товариства.

29. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

                Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.

                Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства та несуть вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень.

 

1. Посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Регеда Анатолiй Юрiйович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4. Рік народження

1969

5. Освіта**

Вища, Донецький державний унiверситет, хiмiк

6. Стаж роботи (років)**

29

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Iнженер бюро охорони працi i ПК  ВАТ "ГРЕТА"

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

26.03.2015 Строком на 3 роки

9. Опис    Голова Ревiзiйної комiсiї Регеда Анатолiй Юрiйович. Змiн протягом 2017 року не відбувалось.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Володiє 1 (однiєю) простою iменною акцiєю товариства, що дорiвнює 0.00000019239% вiд загальної кiлькостi акцiй товариства.

  Перелiк попереднiх посад (наводяться дані за останні 5 років): начальник служби охорони працi.

  Винагороду за виконання обов'язкiв голови ревiзiйної комiсiї не отримує. Винагороду в натуральнiй формi не одержує. Посадова особа на iнших пiдприємствах посад не обiймає. В ПАТ "ГРЕТА" займає посаду начальника служби охорони праці.

  Голова Ревiзiйної комiсiї очолює дiяльнiсть Ревiзiйної комiсiї.

     Ревізійна комісія складається з 4 (чотирьох) осіб, які обираються Загальними зборами Товариства строком на 3 (три) роки.

                Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

                Вимоги щодо порядку діяльності та компетенції Ревізійної комісії з питань, непередбачених законом або Статутом, визначаються рішенням Загальних зборів.

                З кожним членом Ревізійної комісії укладається договір, в якому визначаються їх права та обов'язки. Договір від імені Товариства підписується Генеральним директором Товариства.

                Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

         -   Голова або члени Наглядової ради.

         -   Генеральний директор.

         -   Корпоративний секретар.

         -   Особа, яка не має повної цивільної дієздатності.

         -   Члени інших органів Товариства.

                Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

                Повноваження члена Ревізійної комісії можуть бути достроково припинені за рішенням Загальних зборів Товариства, або за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; в разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

                Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв проводиться Ревізійною комісією. Перевірки здійснюються за дорученням Загальних зборів Товариства, Наглядової ради, з власної ініціативи Ревізійної комісії Товариства або на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосів.

                Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам. Матеріали перевірок Ревізійна комісія надає Генеральному директору, Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства.

                Функції Ревізійної комісії:

-              Контроль за виконанням Генеральним директором річних фінансових планів Това-

      риства.

-   Аналіз ефективності та повноти виконання Генеральним директором рішень Загальних зборів Товариства і Наглядової ради щодо питань фінансово-господарської діяльності Товариства.

-              Аналіз цін, за якими Товариство закуповує сировину, комплектуючі, матеріали, обладнання, а також реалізує готову продукцію (надає послуги) на предмет їх відповідності ринковим цінам на дату здійснення фінансових операцій.

-              Контроль за своєчасним і повним здійсненням розрахунків з бюджетом.

-              Контроль за нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів.

-   Аналіз ефективності використання кредитних ресурсів, які залучаються Товариством.

-              Аналіз ефективності використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства.

-      Перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується Генеральним директором Товариства.

-   Аналіз угод, укладених від імені Товариства.

-              Аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану підприємства і розробка рекомендацій для органів управління Товариства.

-              Аналіз відповідності ведення у Товаристві бухгалтерського і статистичного обліку вимогам чинного законодавства.

-   Подання звітів про результати перевірок Загальним зборам Товариства та надання рекомендацій Загальним зборам на підставі цих звітів.

-              Ініціювання скликання позачергових Загальних зборів акціонерів в разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

                Ревізійна комісія має право:

-   Отримувати від органів управління Товариства, його підрозділів і служб, посадових осіб належні матеріали, бухгалтерські та інші документи протягом 3-х днів після їх письмового запиту.

-   Вимагати скликання засідань Наглядової ради, Загальних зборів у випадках, коли виявлені порушення у фінансово-господарській діяльності потребують рішення відповідних органів управління Товариства.

-   Вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревізійної комісії.

-              Отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки.

-              Ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства.

-              Брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства.

-              Вносити пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів і вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

                Обов'язки Ревізійної комісії:

-              Проводити перевірки річної, а в разі необхідності за дорученням Голови Наглядової ради Товариства - квартальної фінансової звітності Товариства.

-              Складати висновки за результатами перевірок річної фінансової звітності, подавати їх Голові Наглядової ради та Генеральному директору не пізніше ніж за два тижні після проведення перевірки. Без висновків Ревізійної комісії Загальні збори не мають права затверджувати баланс і фінансовий звіт.

-    Своєчасно доводити до відома Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради і Генерального директора Товариства результати здійснених перевірок та ревізій у формі звітів, доповідних, повідомлень на засіданнях органів управління.

                Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів або проведення засідання Наглядової ради Товариства, у разі, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб.

                Засідання Ревізійної комісії вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини її складу. Рішення приймаються простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії присутніх на засіданні та оформлюються протоколом, який має бути підписаний всіма присутніми на засіданні членами Ревізійної комісії.

                Витрати, пов'язані з виконанням повноважень членами Ревізійної комісії, відшкодовуються Товариством у порядку згідно внутрішнім документам Товариства.

 

 

1. Посада

Головний бухгалтер

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Богданова Любов Михайлiвна

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4. Рік народження

1962

5. Освіта**

Вища, Всесоюзний заочний полiтехнiчний iнститут, спецiальнiсть "Економiка та органiзацiя гiрничної промисловостi"

6. Стаж роботи (років)**

38

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

заступник головного бухгалтера АТЗТ "ВЕСКО"

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

05.08.2009 Безстроково.

9. Опис    Головний бухгалтер Богданова Любов Михайлiвна. Змiн протягом 2017 року не вiдбувалось. Призначена на невизначений строк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями товариства не володiє.

  Попереднi посади (наводяться дані за останні 5 років): головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер.

  Головний бухгалтер одержала заробiтну плату за рахунок фонду оплати працi Товариства у 2017 роцi у сумi 306190,32 грн. Винагороду у натуральнiй формi не отримує. Інших посад на інших підприємствах не займає.

  Ведення бухгалтерського облiку покладено на бухгалтерсько-фiнансовий вiддiл заводу, який очолює головний бухгалтер. Головний бухгалтер повинен забезпечити дотримання на заводi єдиних методологiчних принципiв бухгалтерського облiку, складання i подання у встановленi строки фiнансової звiтностi.

   Розпорядження головного бухгалтера, що стосуються бухгалтерського облiку на заводi, є обов'язковими до виконання усiма структурними пiдроздiлами i працiвниками заводу. Бухгалтерський облiк повинна вести згiдно принципам i методам, передбаченим Законом № 996 i Положеннями) стандартами) бухгалтерського облiку. Забезпечувати безперервнiсть вiдображення операцiй i достовiрну оцiнку активiв, зобов'язань, капiталу в бухгалтерському облiку.

   Головний бухгалтер зобов'язаний:

- забезпечити дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних пiдстав бухгалтерського облiку, складання та подання в встановленi стоки фiнансової звiтностi;

- здiйснювати контроль за ефективним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв;

- визначать, формувати, планувати, здiйснювати та координувати органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства;

- здiйснювати контроль за дотриманням порядку оформлення первинних та бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань, витрачанням фонду оплати працi, встановленням посадових окладiв, за проведення iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, коштiв, документiв, розрахункiв, перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi, документальних ревiзiй у пiдроздiлах пiдприємства;

- здiйснювати економiчний аналiз господарсько-фiнансової дiяльностi за даними бухгалтерського облiку та звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарських резервiв, усунення непродуктивних витрат;

- вживати заходiв щодо запобiгання нестач, незаконного витрачання коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, порушень фiнансового та господарського законодавства;

- вести роботу, спрямовану на забезпечення суворого дотримання штатної, фiнансової i касової дисциплiни, кошторисiв адмiнiстративно-господарських та iнших витрат, дотримання законностi списання з облiку дебiторської заборгованостi, нестач та iнших втрат, стежити за збереженням бухгалтерських документiв, оформленням та здаванням їх згiдно встановленого порядку в архiв;

- надавати методологiчну допомогу працiвникам пiдроздiлiв пiдприємства з питань бухгалтерського облiку, контролю, звiтностi та економiчного аналiзу. Керувати працiвниками бухгалтерiї пiдприємства;

- дотримуватися правил внутрiшнього трудового розпорядку:

- дотримуватися правил технiки безпеки при роботi з оргтехнiкою, протипожежними заходами безпеки;

- забезпечувати конфiденцiйнiсть вiдомостей про дiяльнiсть пiдприємства;

- при звiльненнi передати справи керiвнику або призначенiй особi;

- забезпечує безпосереднє керiвництво всiєю роботою з охорони працi в довiреному пiдроздiлi;

- проводить аналiз безпеки працi, виробничої санiтарiї та пожежної безпеки в довiреному пiдроздiлi i вживає заходiв щодо пiдвищеної безпеки працi;

- бере участь у розслiдуваннi нещасних випадкiв, що сталися в довiреному пiдроздiлi;

- розробляє iнструкцiї з безпеки працi для персоналу в довiреному пiдроздiлi;

- своїм розпорядженням визначає обов'язки в питаннях охорони працi заступника; пiдлеглих з подальшим внесенням їх до посадових iнструкцiй; Головний бухгалтер має право:

- в межах своєї компетенцiї пiдписувати i вiзувати документи;

- дiяти вiд iменi бухгалтерiї пiдприємства, представляти його iнтереси у взаєминах зi структурними пiдроздiлами та iншими органiзацiями;

- вимагати i одержувати вiд керiвникiв структурних пiдроздiлiв та фахiвцiв пiдприємства iнформацiю i документи, необхiднi для виконання його посадових обов'язкiв;

- вносити на розгляд директора пропозицiї щодо вдосконалення роботи вiддiлу: призначенню, перемiщенню, звiльненню працiвникiв бухгалтерiї, про їх заохочення або накладення на них стягнень, у тому числi матерiальних; змiни посадових i робочих iнструкцiй працiвникiв бухгалтерiї та iнших вiддiлiв пiдприємства;

- вносити пропозицiї щодо вдосконалення фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, змiни структури управлiння пiдприємством, при змiнi матерiально-вiдповiдальних осiб;

- вимагати вiд керiвництва пiдприємства сприяння у виконаннi.

   Головний бухгалтер несе вiдповiдальнiсть за:

- якiсть i своєчаснiсть виконання своїх посадових обов'язкiв - в межах, визначених чинним законодавством України про працю;

- за створення безпечних умов працi в пiдроздiлi та виконання правил i норм з охорони працi пiдлеглими.

 

1. Посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лiтвiнов Сергiй Олексiйович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4. Рік народження

1969

5. Освіта**

Вища, Політехнiчний iнститут, м.Харкiв, спецiальнiсть "Маркетинг"

6. Стаж роботи (років)**

21

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник директора з комерцiї ТОВ "Унiплiт"

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

26.03.2015 Строком на 3 роки

9. Опис    Член Ревiзiйної комiсiї Лiтвiнов Сергiй Олексiйович. Змiн протягом 2017 року не відбувалось.

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями товариства не володiє.

  Перелiк попереднiх посад (наводяться дані за останні 5 років): консультант з iнвестицiйних проектів служби управління інвестиційними проектами, заступник директора з комерцiї, консультант з економічних проектів.

 Інші посади, які обіймає посадова особа на інших підприємствах: працює консультантом з економічних проектів в ТОВ "КОМІНВЕСТ"(ЄДРПОУ - 31938596, місцезнаходження: 62416, Харківська обл., Харківський район, смт Пісочин, вул.Заводська/Чапаєва, буд.18/86).

 Винагороду в грошовiй та натуральнiй формi за виконання своїх обов'язкiв не одержував.

 Ревізійна комісія складається з 4 (чотирьох) осіб, які обираються Загальними зборами Товариства строком на 3 (три) роки.

                Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

                Вимоги щодо порядку діяльності та компетенції Ревізійної комісії з питань, непередбачених законом або Статутом, визначаються рішенням Загальних зборів.

                З кожним членом Ревізійної комісії укладається договір, в якому визначаються їх права та обов'язки. Договір від імені Товариства підписується Генеральним директором Товариства.

                Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

         -   Голова або члени Наглядової ради.

         -   Генеральний директор.

         -   Корпоративний секретар.

         -   Особа, яка не має повної цивільної дієздатності.

         -   Члени інших органів Товариства.

                Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

                Повноваження члена Ревізійної комісії можуть бути достроково припинені за рішенням Загальних зборів Товариства, або за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; в разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

                Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв проводиться Ревізійною комісією. Перевірки здійснюються за дорученням Загальних зборів Товариства, Наглядової ради, з власної ініціативи Ревізійної комісії Товариства або на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосів.

                Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам. Матеріали перевірок Ревізійна комісія надає Генеральному директору, Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства.

                Функції Ревізійної комісії:

-              Контроль за виконанням Генеральним директором річних фінансових планів Това-

      риства.

-   Аналіз ефективності та повноти виконання Генеральним директором рішень Загальних зборів Товариства і Наглядової ради щодо питань фінансово-господарської діяльності Товариства.

-              Аналіз цін, за якими Товариство закуповує сировину, комплектуючі, матеріали, обладнання, а також реалізує готову продукцію (надає послуги) на предмет їх відповідності ринковим цінам на дату здійснення фінансових операцій.

-              Контроль за своєчасним і повним здійсненням розрахунків з бюджетом.

-              Контроль за нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів.

-   Аналіз ефективності використання кредитних ресурсів, які залучаються Товариством.

-              Аналіз ефективності використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства.

-      Перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується Генеральним директором Товариства.

-   Аналіз угод, укладених від імені Товариства.

-              Аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану підприємства і розробка рекомендацій для органів управління Товариства.

-              Аналіз відповідності ведення у Товаристві бухгалтерського і статистичного обліку вимогам чинного законодавства.

-   Подання звітів про результати перевірок Загальним зборам Товариства та надання рекомендацій Загальним зборам на підставі цих звітів.

-              Ініціювання скликання позачергових Загальних зборів акціонерів в разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

                Ревізійна комісія має право:

-   Отримувати від органів управління Товариства, його підрозділів і служб, посадових осіб належні матеріали, бухгалтерські та інші документи протягом 3-х днів після їх письмового запиту.

-   Вимагати скликання засідань Наглядової ради, Загальних зборів у випадках, коли виявлені порушення у фінансово-господарській діяльності потребують рішення відповідних органів управління Товариства.

-   Вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревізійної комісії.

-              Отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки.

-              Ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства.

-              Брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства.

-              Вносити пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів і вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

                Обов'язки Ревізійної комісії:

-              Проводити перевірки річної, а в разі необхідності за дорученням Голови Наглядової ради Товариства - квартальної фінансової звітності Товариства.

-              Складати висновки за результатами перевірок річної фінансової звітності, подавати їх Голові Наглядової ради та Генеральному директору не пізніше ніж за два тижні після проведення перевірки. Без висновків Ревізійної комісії Загальні збори не мають права затверджувати баланс і фінансовий звіт.

-    Своєчасно доводити до відома Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради і Генерального директора Товариства результати здійснених перевірок та ревізій у формі звітів, доповідних, повідомлень на засіданнях органів управління.

                Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів або проведення засідання Наглядової ради Товариства, у разі, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб.

                Засідання Ревізійної комісії вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини її складу. Рішення приймаються простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії присутніх на засіданні та оформлюються протоколом, який має бути підписаний всіма присутніми на засіданні членами Ревізійної комісії.

                Витрати, пов'язані з виконанням повноважень членами Ревізійної комісії, відшкодовуються Товариством у порядку згідно внутрішнім документам Товариства.

 

 

1. Посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ємельянова Iрина Вiкторiвна

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4. Рік народження

1961

5. Освіта**

Вища, Макiївський iнженерно-будiвельний iнститут, iнженер-будiвельник

6. Стаж роботи (років)**

41

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

бухгалтер ВАТ "ГРЕТА"

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

26.03.2015 Строком на 3 роки

9. Опис    Член Ревiзiйної комiсiї Ємельянова Iрина Вiкторiвна. Змiн протягом 2017 року не відбувалось.

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями товариства не володiє.

 Перелiк попереднiх посад: старший бухгалтер БФО розрахункового відділу. На цей час працює в ПАТ "ГРЕТА" старшим бухгалтером.

 Винагороду в грошовiй та натуральнiй формi у 2017 роцi за виконання своїх обов'язкiв не одержувала. Посадова особа на iнших пiдприємствах посад не обiймає.

Ревізійна комісія складається з 4 (чотирьох) осіб, які обираються Загальними зборами Товариства строком на 3 (три) роки.

                Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

                Вимоги щодо порядку діяльності та компетенції Ревізійної комісії з питань, непередбачених законом або Статутом, визначаються рішенням Загальних зборів.

                З кожним членом Ревізійної комісії укладається договір, в якому визначаються їх права та обов'язки. Договір від імені Товариства підписується Генеральним директором Товариства.

                Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

         -   Голова або члени Наглядової ради.

         -   Генеральний директор.

         -   Корпоративний секретар.

         -   Особа, яка не має повної цивільної дієздатності.

         -   Члени інших органів Товариства.

                Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

                Повноваження члена Ревізійної комісії можуть бути достроково припинені за рішенням Загальних зборів Товариства, або за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; в разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

                Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв проводиться Ревізійною комісією. Перевірки здійснюються за дорученням Загальних зборів Товариства, Наглядової ради, з власної ініціативи Ревізійної комісії Товариства або на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосів.

                Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам. Матеріали перевірок Ревізійна комісія надає Генеральному директору, Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства.

                Функції Ревізійної комісії:

-              Контроль за виконанням Генеральним директором річних фінансових планів Това-

      риства.

-   Аналіз ефективності та повноти виконання Генеральним директором рішень Загальних зборів Товариства і Наглядової ради щодо питань фінансово-господарської діяльності Товариства.

-              Аналіз цін, за якими Товариство закуповує сировину, комплектуючі, матеріали, обладнання, а також реалізує готову продукцію (надає послуги) на предмет їх відповідності ринковим цінам на дату здійснення фінансових операцій.

-              Контроль за своєчасним і повним здійсненням розрахунків з бюджетом.

-              Контроль за нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів.

-   Аналіз ефективності використання кредитних ресурсів, які залучаються Товариством.

-              Аналіз ефективності використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства.

-      Перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується Генеральним директором Товариства.

-   Аналіз угод, укладених від імені Товариства.

-              Аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану підприємства і розробка рекомендацій для органів управління Товариства.

-              Аналіз відповідності ведення у Товаристві бухгалтерського і статистичного обліку вимогам чинного законодавства.

-   Подання звітів про результати перевірок Загальним зборам Товариства та надання рекомендацій Загальним зборам на підставі цих звітів.

-              Ініціювання скликання позачергових Загальних зборів акціонерів в разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

                Ревізійна комісія має право:

-   Отримувати від органів управління Товариства, його підрозділів і служб, посадових осіб належні матеріали, бухгалтерські та інші документи протягом 3-х днів після їх письмового запиту.

-   Вимагати скликання засідань Наглядової ради, Загальних зборів у випадках, коли виявлені порушення у фінансово-господарській діяльності потребують рішення відповідних органів управління Товариства.

-   Вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревізійної комісії.

-              Отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки.

-              Ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства.

-              Брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства.

-              Вносити пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів і вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

                Обов'язки Ревізійної комісії:

-              Проводити перевірки річної, а в разі необхідності за дорученням Голови Наглядової ради Товариства - квартальної фінансової звітності Товариства.

-              Складати висновки за результатами перевірок річної фінансової звітності, подавати їх Голові Наглядової ради та Генеральному директору не пізніше ніж за два тижні після проведення перевірки. Без висновків Ревізійної комісії Загальні збори не мають права затверджувати баланс і фінансовий звіт.

-    Своєчасно доводити до відома Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради і Генерального директора Товариства результати здійснених перевірок та ревізій у формі звітів, доповідних, повідомлень на засіданнях органів управління.

                Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів або проведення засідання Наглядової ради Товариства, у разі, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб.

                Засідання Ревізійної комісії вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини її складу. Рішення приймаються простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії присутніх на засіданні та оформлюються протоколом, який має бути підписаний всіма присутніми на засіданні членами Ревізійної комісії.

                Витрати, пов'язані з виконанням повноважень членами Ревізійної комісії, відшкодовуються Товариством у порядку згідно внутрішнім документам Товариства.

 

1. Посада

Член Наглядової ради

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Анненков Iгор Вiкторович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4. Рік народження

1969

5. Освіта**

Вища, Донецький державний Технiчний унiверситет, спецiальнiсть економiст

6. Стаж роботи (років)**

25

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

директор філії ПАТ  Промiнвестбанк в Донецькій обл.

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

26.03.2015 Строком на 3 роки

9. Опис    Член Наглядової ради Анненков Iгор Вiкторович. Змiн протягом 2017 року не відбувалось.

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями товариства не володiє. Член Наглядової ради Анненков Iгор Вiкторович є представником акціонера ТОВ "Вікан".

 Перелiк попереднiх посад (наводяться дані за останні 5 років): заступник голови правлiння, начальник філії, директор філії, економiчний радник, член наглядової ради - по теперішній час. Інших посад на інших підприємствах не займає.

 За виконання обов'язків Члена Наглядової ради розмiр отриманої винагороди протягом 2017року - 401600,00 грн. В натуральному виглядi винагороду не одержує.

Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом і законодавством, контролює та регулює діяльність одноосібного виконавчого органу Товариства - Генерального директора.

                Наглядова рада складається з 4 (чотирьох) осіб, які обираються Загальними зборами акціонерів строком на 3 (три) роки. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа.

                Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії (ревізором) цього Товариства.

                До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

                Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером - юридичною особою.

                Договір, що укладається з членами Наглядової ради, від імені Товариства підписується Головою Наглядової ради, а договір з Головою - Генеральним директором.

                Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

                Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом простого голосування. Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

                Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання акціонерним Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

                Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

                Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

                Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов договору (цивільно-правового чи трудового) з Товариством та відповідно до Статуту Товариства, а представник акціонера - члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді.

                Порядок роботи, виплати винагороди і відповідальність члена Наглядової ради визначаються законом, Статутом Товариства, а також договором (цивільно-правовим чи трудовим), що укладається з членом Наглядової ради на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

                Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

                До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством, а також повноваження передані їй для вирішення Загальними зборами акціонерів Товариства.

                До виключної компетенції Наглядової ради належить затвердження рішень, пов'язаних з діяльністю Товариства, в тому числі:

1.            Затвердження річних, квартальних та щомісячних бюджетів.

2.            Надання згоди на призначення Генеральним директором внесених ним кандидатур на наступні посади у Товаристві: головного інженера, головного бухгалтера, фінансового директора, керівника служби безпеки, начальника відділу збуту.

3.            Затвердження організаційної структури, граничної чисельності працівників, штатного розпису Товариства.

4.            Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів.

5.   Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".

6.    Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.

7.  Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій.

8.  Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій,        цінних паперів.

9.    Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом.

10.  Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом.

11.  Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

12. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом.

13.  Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів і мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства, затвердження передбачених законом питань для підготовки та проведення Загальних зборів.

14. Вирішення питань про участь Товариства в об'єднаннях, про створення філій, заснування інших юридичних осіб, у тому числі іноземних.

15. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законом /щодо виділу та припинення Товариства/, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення.

16. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" та цим Статутом. До значних правочинів, згоду на вчинення яких надає Наглядова рада належать:

-              правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства;

-   правочини, що спрямовані на інвестування, якщо сукупна вартість таких правочинів перевищує 1 800 000, 00 грн. (один мільйон вісімсот тисяч гривень,         00 копійок) протягом 1 (одного) календарного року. До правочинів спрямованих на інвестування відноситься: придбання обладнання, ремонт обладнання, ремонт основних засобів Товариства.

17. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.

18. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

19. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.

20. Прийняття рішення про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора, у разі відсутності останнього терміном більше 1 (одного) місяця підряд внаслідок відпустки, відрядження або хвороби.

21. Прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

22. Розгляд і затвердження квартальних звітів, розгляд та подання на затвердження Загальним зборам акціонерів річних звітів, що подає Генеральний директор.

23.  Затвердження фінансових планів Товариства на рік.

24. Затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства.

25. Аналіз дій Генерального директора щодо управління Товариством, реалізація інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг.

26. Ініціювання, у разі потреби, проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.

27.  Надання Загальним зборам акціонерів Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства.

28.  Обрання Корпоративного секретаря Товариства.

29. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

                Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.

                Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства та несуть вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень.

 

 

1. Посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Стрiлець Зоя Iванiвна

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4. Рік народження

1955

5. Освіта**

Вища, Полiтехнiчний iнститут м.Харкiв, спецiальнiсть Iнженер-хiмiк-технолог

6. Стаж роботи (років)**

39

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Командитне товариство "IНГЕО і К", головний бухгалтер

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

26.03.2015 Строком на 3 роки

9. Опис    Член Ревiзiйної комiсiї Стрiлець Зоя Iванiвна. Змiн протягом 2017 року не відбувалось.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями товариства не володiє.

 Перелiк попереднiх посад (наводяться дані за останні 5 років): головний бухгалтер.

 Інші посади, які обіймає посадова особа на інших підприємствах: головний бухгалтер ТОВ "КОМІНВЕСТ" (ЄДРПОУ - 31938596, мiсцезнаходження:62416, Харкiвська обл., Харкiвський район, селище мiського типу Пiсочин, ВУЛИЦЯ ЗАВОДСЬКА/ЧАПАЄВА, будинок 18/86).

 Винагороду в грошовiй та натуральнiй формi у 2017 роцi за виконання своїх обов'язкiв не одержувала.

Ревізійна комісія складається з 4 (чотирьох) осіб, які обираються Загальними зборами Товариства строком на 3 (три) роки.

                Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

                Вимоги щодо порядку діяльності та компетенції Ревізійної комісії з питань, непередбачених законом або Статутом, визначаються рішенням Загальних зборів.

                З кожним членом Ревізійної комісії укладається договір, в якому визначаються їх права та обов'язки. Договір від імені Товариства підписується Генеральним директором Товариства.

                Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

         -   Голова або члени Наглядової ради.

         -   Генеральний директор.

         -   Корпоративний секретар.

         -   Особа, яка не має повної цивільної дієздатності.

         -   Члени інших органів Товариства.

                Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

                Повноваження члена Ревізійної комісії можуть бути достроково припинені за рішенням Загальних зборів Товариства, або за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; в разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

                Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв проводиться Ревізійною комісією. Перевірки здійснюються за дорученням Загальних зборів Товариства, Наглядової ради, з власної ініціативи Ревізійної комісії Товариства або на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосів.

                Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам. Матеріали перевірок Ревізійна комісія надає Генеральному директору, Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства.

                Функції Ревізійної комісії:

-              Контроль за виконанням Генеральним директором річних фінансових планів Това-

      риства.

-   Аналіз ефективності та повноти виконання Генеральним директором рішень Загальних зборів Товариства і Наглядової ради щодо питань фінансово-господарської діяльності Товариства.

-              Аналіз цін, за якими Товариство закуповує сировину, комплектуючі, матеріали, обладнання, а також реалізує готову продукцію (надає послуги) на предмет їх відповідності ринковим цінам на дату здійснення фінансових операцій.

-              Контроль за своєчасним і повним здійсненням розрахунків з бюджетом.

-              Контроль за нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів.

-   Аналіз ефективності використання кредитних ресурсів, які залучаються Товариством.

-              Аналіз ефективності використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства.

-      Перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується Генеральним директором Товариства.

-   Аналіз угод, укладених від імені Товариства.

-              Аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану підприємства і розробка рекомендацій для органів управління Товариства.

-              Аналіз відповідності ведення у Товаристві бухгалтерського і статистичного обліку вимогам чинного законодавства.

-   Подання звітів про результати перевірок Загальним зборам Товариства та надання рекомендацій Загальним зборам на підставі цих звітів.

-              Ініціювання скликання позачергових Загальних зборів акціонерів в разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

                Ревізійна комісія має право:

-   Отримувати від органів управління Товариства, його підрозділів і служб, посадових осіб належні матеріали, бухгалтерські та інші документи протягом 3-х днів після їх письмового запиту.

-   Вимагати скликання засідань Наглядової ради, Загальних зборів у випадках, коли виявлені порушення у фінансово-господарській діяльності потребують рішення відповідних органів управління Товариства.

-   Вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревізійної комісії.

-              Отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки.

-              Ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства.

-              Брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства.

-              Вносити пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів і вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

                Обов'язки Ревізійної комісії:

-              Проводити перевірки річної, а в разі необхідності за дорученням Голови Наглядової ради Товариства - квартальної фінансової звітності Товариства.

-              Складати висновки за результатами перевірок річної фінансової звітності, подавати їх Голові Наглядової ради та Генеральному директору не пізніше ніж за два тижні після проведення перевірки. Без висновків Ревізійної комісії Загальні збори не мають права затверджувати баланс і фінансовий звіт.

-    Своєчасно доводити до відома Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради і Генерального директора Товариства результати здійснених перевірок та ревізій у формі звітів, доповідних, повідомлень на засіданнях органів управління.

                Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів або проведення засідання Наглядової ради Товариства, у разі, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб.

                Засідання Ревізійної комісії вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини її складу. Рішення приймаються простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії присутніх на засіданні та оформлюються протоколом, який має бути підписаний всіма присутніми на засіданні членами Ревізійної комісії.

                Витрати, пов'язані з виконанням повноважень членами Ревізійної комісії, відшкодовуються Товариством у порядку згідно внутрішнім документам Товариства.

 

 


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

 

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

  Привілейовані

іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Генеральний директор

Аннєнков Вiктор Захарович

 

5000

0.000961968

5000

0

0

0

Голова Наглядової ради

Манасьян Павло Акопович

 

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Аннєнков Володимир Вiкторович

 

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Фундукян Андрiй Арутюнович

 

5000

0.000961968

5000

0

0

0

Голова Ревiзiйної комiсiї

Регеда Анатолiй Юрiйович

 

1

0.00000019239

1

0

0

0

Головний бухгалтер

Богданова Любов Михайлiвна

 

0

0

0

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Лiтвiнов Сергiй Олексiйович

 

0

0

0

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Ємельянова Iрина Вiкторiвна

 

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Анненков Iгор Вiкторович

 

0

0

0

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Стрiлець Зоя Iванiвна

 

0

0

0

0

0

0

Усього

10001

0.0019241284

10001

0

0

0

 


VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних)

 

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

  привілейовані

іменні

ТОВ "Комiнвест"

31938596

УКРАЇНА  62416 Харкiвська область Харкiвський район смт. Пiсочин вул. Заводська/Чапаєва, буд. 18/86

254364509

48.938103723423

254364509

0

ТОВ "Вiкан"

32722583

УКРАЇНА  84205 Донецька область д/н м. Дружкiвка вул. вул.Чайковського,1

256951660

49.435855019324

256951660

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

  привілейовані

іменні

Усього

511316169

98.373958742747

511316169

0

 


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

 

Вид загальних зборів

Чергові

Позачергові

X

 

Дата проведення

13.04.2017

Кворум зборів

988.73633974

 

Опис

Пропозицiї щодо перелiку питань порядку денного не надходили.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

1.     Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

2.      Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

3.      Затвердження регламенту проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

4.      Звiт i затвердження звiту Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк, i визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2017 рiк.

5.      Звiт i затвердження звiту Наглядової ради про дiяльнiсть за 2016 рiк.

6.      Звiт i затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 рiк.

7.      Затвердження пiдсумкiв фiнансового 2016 року, рiчного бухгалтерського балансу та фiнансового звiту Товариства за 2016 рiк.

8.      Розподiл прибутку та визначення порядку покриття збиткiв за 2016 рiк.

9.      Припинення повноважень членiв Наглядової ради.

10.  Обрання членiв Наглядової ради.

11.  Визначення умов i затвердження додаткових угод до контрактiв з членами та головою Наглядової ради, i обрання особи, яка уповноважується на пiдписання додаткових угод.

12.  Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчиняться Товариством згiдно Статуту в перiод з 13 квiтня 2017 року до 13 квiтня 2018 року включно (з визначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi), i надання повноважень на пiдписання значних правочинiв.

13.  Затвердження кредитних договорiв, укладених ПАТ "ГРЕТА" з АТ "ТАСкомбанк", ПАТ "Кредi Агрiколь Банк" та iншими банками в 2016 роцi i до 13 квiтня 2017 року.

Загальними зборами акцiонерiв затверджений регламент роботи: заслуховування доповiдей по питанням порядку денного, їх обговорення i голосування по ним. Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.

 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО :

 

Питання № 1:  Слухали Аннєнкова В.В.

Вирiшили: Обрати лiчильну комiсiю у складi: Пархоменко Олександр Володимирович, Зайцева Оксана Леонiдiвна, Дворник Iрина Миколаївна.

/Протокол лiчильної комiсiї № 1/

 

Питання № 2:  Слухали Аннєнкова В.В.

Вирiшили: Обрати головою зборiв Аннєнкова Вiктора Захаровича i секретарем зборiв Регеду Анатолiя Юрiйовича.

/Протокол лiчильної комiсiї № 2/

 

Питання № 3: Слухали Аннєнкова В.З.

Вирiшили:  Затвердити регламент проведення загальних зборiв акцiонерiв:

доповiдачам надається 10 хвилин, виступаючим - 4 хвилини.

/Протокол лiчильної комiсiї № 3/

 

Питання № 4:  Слухали Генерального директора Товариства Аннєнкова В.З.

Вирiшили:  Затвердити звiт Генерального директора за 2016 рiк i визначити основнi напрямки  дiяльностi Товариства на 2017 рiк.

/Протокол лiчильної комiсiї № 4/

 

Питання № 5:   члена Наглядової ради Фундукяна А.А.

Вирiшили:   Затвердити звiт  Наглядової ради про дiяльнiсть за 2016 рiк.

/Протокол лiчильної комiсiї № 5/

 

Питання № 6: Слухали голова Ревiзiйної комiсiї Товариства Регеду А.Ю.

Вирiшили:  Затвердити звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 рiк.

/Протокол лiчильної комiсiї № 6/

 

Питання № 7:  Слухали Генерального директора Товариства Аннєнков В.З.

Вирiшили: Затвердити пiдсумки фiнансового 2016 року, рiчний бухгалтерський баланс та фiнансовий звiт Товариства за 2016 рiк.

/Протокол лiчильної комiсiї № 7/

 

Питання № 8:   Слухали Генерального директора Товариства Аннєнкова В.З.

Вирiшили:  Отриманий прибуток спрямовувати на розвиток виробництва i дивiденди за 2016 рiк не виплачувати.

/Протокол лiчильної комiсiї № 8/

 

Питання №№ 9, 10:  Слухали Аннєнкова В.В.

Вирiшили:  Розглянути питання №№ 9, 10 порядку денного на наступних чергових загальних зборах акцiонерiв Товариства.                                                                                                                                             /Протокол лiчильної комiсiї № 9-10/

 

Питання № 11:  Слухали  Аннєнков В.В.

Вирiшили:  Визначити умови i затвердити додатковi угоди до контрактiв з членами та головою Наглядової ради, право пiдпису додаткових угод надати уповноваженим особам згiдно Статуту.

/Протокол  лiчильної комiсiї  № 11/

 

Питання № 12: Слухали Генерального директора Товариства  Аннєнкова В.З

Вирiшили:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчиняться  Товариством згiдно Статуту Товариства i ч. 2, 3 ст. 70 Закону "Про акцiонернi товариства" в перiод з 13 квiтня 2017 року до 13 квiтня 2018 року включно та предметом /характером/ яких є:

- Одержання Товариством кредитiв /позик/, прийняття грошових зобов'язань, гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв, послуг у банках України, - iз встановленням їх граничної сукупної вартостi у сумi не бiльше 290 млн. гривень.

- Передача майна /майнових прав/ Товариства у заставу /iпотеку/ та /або укладання iнших договорiв забезпечення виконання зобов'язань Товариства /у т.ч. договорiв поруки/ та/або  забезпечення зобов'язань будь-яких третiх осiб, - iз встановленням їх граничної сукупної вартостi у сумi не бiльше 290 млн. гривень.

- Договорiв купiвлi-продажу майна /у т.ч. нерухомого майна/, матерiалiв, запчастин, продукцiї, договорiв надання послуг, вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди, лiзингу, доручення та iнших, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25% вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства, - iз встановленням їх граничної сукупної вартостi у сумi не бiльше 290 млн. гривень.

Надати повноваження в перiод з 13 квiтня 2017 року до 13 квiтня  2018 року включно щодо визначення iстотних умов правочинiв та пiдписання документiв, пов'язаних з укладенням значних правочинiв, Генеральному директору Товариства Аннєнкову Вiктору Захаровичу за попередньою згодою Наглядової ради на вчинення таких правочинiв, яка повинна бути оформлена вiдповiдним попереднiм рiшенням Наглядової ради.

/Протокол лiчильної комiсiї № 12/

Питання № 13:  Слухали  Генерального директора Товариства Аннєнкова В.З.

Вирiшили:

Затвердити кредитнi договори, договори застави, iпотеки, поруки i договори про внесення змiн до цих договорiв, укладенi ПАТ "ГРЕТА" з АТ "ТАСкомбанк", ПАТ "Кредi Агрiколь Банк" та iншими банками в 2016 роцi i до 13 квiтня 2017 року (згiдно перелiку):

1. Кредитний договiр № НК 306 вiд 30.08.2012 р. з врахуванням договорiв про внесення змiн i  доповнень до нього:

№ 16 вiд 31.05.2016 року

№ 17 вiд 01.07.2016 року

№ 18 вiд 27.09.2016 року

№ 19 вiд 04.10.2016 року

2. Договiр застави № НI 716 вiд 30.12.2012 р. з врахуванням договорiв про внесення змiн i доповнень до нього:

№ 7 вiд 01.07.2016 року

3. Договiр застави № НI 2101 вiд 25.02.2015 р. з врахуванням договорiв про внесення змiн i доповнень до нього:

№ 2 вiд 10.08.2016 року

4. Договiр про надання овердрафту № Т 23.08.2011 К 389 вiд 25.02.2013 р. з врахуванням договорiв про внесення змiн i доповнень до нього:

№ 7 вiд 10.08.2016 року

5. Договiр поруки № Т 04.03.2008 I 1044 вiд 26.03.2013 р. (забезпечення виконання зобов'язань ПАТ "ГРЕТА" за Договором про надання овердрафту № Т 23.08.2011 К 389 вiд 25.02.2013 р.) з врахуванням договорiв про внесення змiн i доповнень до нього:

№ 6 вiд 10.08.2016 року

6. Договiр поруки № Т 11.03.2014 I 2074 вiд 06.02.2015 р. (за кредитним договором з ТОВ "БИТТЕХ" № Т 13.05.2014 К 731 вiд 06.02.2015 р.) з врахуванням договорiв про внесення змiн i доповнень до нього:

№ 4 вiд 31.05.2016 року

№ 5 вiд 01.07.2016 року

7. Договiр застави № НI 2073 вiд 06.02.2015 р. (за кредитним договором з ТОВ "БИТТЕХ" № Т 13.05.2014 К 731 вiд 06.02.2015 р.) з врахуванням договорiв про внесення змiн i доповнень до нього:

№ 1 вiд 01.07.2016 року

8. Iпотечний договiр № 3658 вiд 30.08.2012 р. з врахуванням договорiв про внесення змiн i доповнень до нього:

№ 6 вiд 22.06.2016 року

9.  Iпотечний договiр № 693 вiд 22.06.2016 р.

10.  Iпотечний договiр № 2576 вiд 26.12.2016 р.

11. Договiр застави № 392 вiд 30.08.2012 р. з врахуванням договорiв про внесення змiн i доповнень до нього:

№ 1 вiд 04.10.2016 року

12. Договiр про надання банкiвських послуг № 1/1359154 вiд 10.04.2013 р. з врахуванням договорiв про внесення змiн i доповнень до нього:

№ 3 вiд 26.12.2016 року

№ 4 вiд 03.04.2017 року

13. Договiр застави № 1/1359154 вiд 10.04.2013 р. з врахуванням договорiв про внесення змiн i доповнень до нього:

№ 3 вiд 03.04.2017 року

14. Iпотечний договiр № 1/1359154 вiд 10.04.2013 р. з врахуванням договорiв про внесення змiн i доповнень до нього:

№ 3 вiд 03.04.2017 року

/Протокол лiчильної комiсiї № 13/

 

 

Вид загальних зборів

Чергові

Позачергові

 

X

Дата проведення

02.11.2017

Кворум зборів

98.8736339

 

Опис

Проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiдбулося за iнiцiативою Наглядової ради Товариства.

Пропозицiї щодо перелiку питань порядку денного не надходили.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

 

1.  Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

2.  Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

3.  Затвердження регламенту проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

4.  Змiна типу та найменування Товариства з Публiчного акцiонерного товариства "ГРЕТА"  на Приватне акцiонерне товариство "ГРЕТА".

5. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новiй редакцiї. Призначення уповноваженої особи на пiдписання нової редакцiї Статуту i на здiйснення дiй з державної реєстрацiї Статуту.

 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО :

Питання № 1:  Слухали Аннєнкова В.В.

Вирiшили: Обрати лiчильну комiсiю у складi: Пархоменко Олександр Володимирович, Зайцева Оксана Леонiдiвна, Дворник Iрина Миколаївна.

/Протокол лiчильної комiсiї № 1/

 

Питання № 2:  Слухали Аннєнкова В.В.

Вирiшили: Обрати головою зборiв Аннєнкова Вiктора Захаровича i секретарем зборiв Регеду Анатолiя Юрiйовича.

/Протокол лiчильної комiсiї № 2/

 

Питання № 3:  Слухали голову зборiв Аннєнков В.З.

Вирiшили:  Затвердити регламент проведення загальних зборiв акцiонерiв:

доповiдачам надається 10 хвилин, виступаючим - 4 хвилини.

/Протокол лiчильної комiсiї № 3/

 

Питання № 4:  Слухали Генерального директора Товариства Аннєнкова В.З.

Вирiшили:  Змiнити тип та найменування Товариства з Публiчного акцiонерного товариства "ГРЕТА" на Приватне акцiонерне товариство "ГРЕТА".

/Протокол лiчильної комiсiї № 4/

 

Питання № 5:  Слухали Генерального директора Товариства Аннєнкова В.З.

Вирiшили:   Затвердити нову редакцiю Статуту Товариства. Призначити уповноваженою особою на пiдписання нової редакцiї Статуту i на здiйснення дiй з державної реєстрацiї Статуту Генерального директора Товариства Аннєнкова Вiктора Захаровича з правом передоручення.

/Протокол лiчильної комiсiї № 5/

 

 

 

 


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

31.08.2010

719/1/10

Держiвна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000092472

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарнi iменнi

0.01

519767808

5197678.08

100.000000000000

Опис

У 2017 роцi рiшення щодо додаткового випуску акцiй не приймались.  Викупу акцiй власної емiсiї не здiйснювалось. Протягом 2017 року акцiї на торгiвельнiй бiржi не продавались та до лiстингу включенi не були.

Позачерговими загальними зборами акціонерів, які відбулися 02.11.2017 року (протокол №27) було прийнято рішення про зміну типу та найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства "ГРЕТА" на Приватне акціонерне товариство "ГРЕТА". У зв'язку із вищеозначеним

було ПАТ "Фондова біржа ПФТС" було прийнято рiшення №171114/00001 від 14.11.2017р. про виключення цiнних паперiв ПАТ "ГРЕТА" з Бiржового Списку ПФТС на підставі п.5.26.4 Правил ПАТ "Фондова біржа ПФТС".

 


   XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

 

1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

 

 

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис.грн.)

Орендовані основні засоби (тис.грн.)

Основні засоби , всього (тис.грн.)

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

1.Виробничого призначення

137244.000

137075.000

0.000

0.000

137244.000

137075.000

- будівлі та споруди

28456.000

27995.000

0.000

0.000

28456.000

27995.000

- машини та обладнання

101625.000

104144.000

0.000

0.000

101625.000

104144.000

- транспортні засоби

2585.000

2160.000

0.000

0.000

2585.000

2160.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

4578.000

2776.000

0.000

0.000

4578.000

2776.000

2. Невиробничого призначення

634.000

939.000

0.000

0.000

634.000

939.000

- будівлі та споруди

441.000

436.000

0.000

0.000

441.000

436.000

- машини та обладнання

187.000

499.000

0.000

0.000

187.000

499.000

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інестиційна нерухомість

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

6.000

4.000

0.000

0.000

6.000

4.000

Усього

137878.000

138014.000

0.000

0.000

137878.000

138014.000

 

Пояснення :  Усi активи утримуються у належному станi.

- будинки i споруди - проводяться поточнi ремонти,

- машини i обладнання - пiдтримуються у робочому станi, проводяться поточнi ремонти, технiчнi огляди,

- транспортнi засоби - працюють в одну змiну, проводяться замiни запчастин та дрiбнi ремонти,

- iншi - пiдтримуються у робочому станi.

  Основнi засоби Товариства представленi у такому виглядi:

Первiсна вартiсть основних засобiв Товариства станом на 31.12.2017р. становить 266372 тис. грн. Вони, в свою чергу, класифiкованi за групами   i станом на 31.12.2017 року мають такий вигляд: Даннi сформованi таким чином:

  Група основних засобiв/первiсна вартiсть/нарахований знос/залишкова вартiсть (тис. грн)

- земельнi дiлянки -                              2257/0/2257

- будинкiв, споруд i передавальних пристроїв -   40636/12206/28430

- машин та обладнання -                         215626/110984/104642

- транспортних засоби -                           4460/2300/2160

- Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) -        2186/1824/362

- iншi основнi засоби -                           753/597/156

- бiблiотечнi фонди -                                6/6/0

- малоцiннi необоротнi матерiальнi активи -        448/441/7

Разом:                                          266372/128358/138014

  У 2017роцi нараховано амортизацiї в сумi  15787 тис.грн., в тому числi за групами:

- будинки, споруди i передавальнi пристрої - 664 тис.грн.

- машини та обладнання - 14475 тис.грн.,

- транспортнi засоби - 425 тис.грн.,

- iнструменти, прилади, iнвентар - 192 тис.грн.,

- iншi основнi засоби - 29 тис.грн.,

- МНМА - 2 тис.грн.

  Ступень зносу основних засобiв по групах (розраховується, як сума зносу основних засобiв подiлено на первiсну вартiсть основних засобiв на вiдповiдну дату помножено на 100 вiдсоткiв) становить:

- ступень зносу основних засобiв :

- земельні ділянки - знос не нараховується

- будинки i споруди - 30,0%,

- машини та обладнання - 51,5%,

- транспортнi засоби - 51,6%,

- iншi - 84,5%.

  Ступiнь використання основних засобiв виробничого та невиробничого призначення (розраховується як частка мiж кiлькiстю основних засобiв, якi використовуються та кiлькiстю наявних основних засобiв, помножено на 100 вiдсоткiв)

по групi "Будинки, споруди та передавальнi пристрої" становить 100%,

по групi "Машини та обладнання" - 100%,

по групi "Транспортнi засоби" становить - 100%,

по групi "Iншi" становить - 100%.

Дiапазони строкiв корисного використання основних засобiв в розрiзi груп:

Даннi сформованi таким чином:

Група основних          Дiапазон          Умови

Засобiв                 строкiв           використання

Будинки та споруди      10-90                   Використовуються протягом робочого дня (8

                                                 годин), проводяться своєчаснi ремонти

Машини та               2-50              Використовуються протягом 16 годин на добу,

обладнання                                   проводяться поточнi ремонти з метою

                                                 пiдтримки у робочому станi

Транспортнi засоби      5-10              Використовуються протягом робочого дня (8

                                    годин), працюють на знос, проводяться замiни

                                               запчастин та дрiбнi ремонти

Iншi                    1-25                   Використовуються весь перiод експлуатацiї,

                                                 перiодично проводиться профiлактика

  Змiна вартостi основних засобiв у 2017 роцi вiдбувалась внаслiдок операцiй їх надходження, вибуття та інших змін.

  Протягом 2017 року надiйшло основних засобiв  на суму 17529 тис. грн.:

   - будинкiв, споруд i передавальних пристроїв - 197 тис. грн. збільшення вартості основних  засобів за разунок проведеної модернізації, реконструкції, капітальних ремонтів.

   - машин та обладнання - 17325 тис.грн.

   - iншi основнi засоби -  7 тис.грн.  - малоцінні необоротні матеріальні активи.

   Протягом 2017 року вибуло основних засобiв (узв'язку iз лiквiдацiєю та реалiзовано)первiсною вартiстю 2225 тис.грн. знос - 2205 тис.грн.:

- машини та обладнання - 2125 тис. грн., знос - 2105 тис. грн.

- інструменти, прилади інвентар (меблі) - 91 тис. грн., знос - 91 тис. грн.

- малоцінні необоротні матеріальні активи - 9 тис.грн., знос 9 тис.грн.

 

  Інші зміни за 2017 рік - зменшення первісної вартості інших основних засобів на 1586 тис.грн. та коригування (збільшення) нарахованого інших основних засобів зносу на 91 тис.грн., коригування (зменшення) нарахованого зносу будинків, споруд та передавальних пристроїв на 91 тис.грн.    

  Основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження права власностi, не має. Iнших обмежень на використання не має.

Строк корисної експлуатацiї об'єктiв основних засобiв у 2017 роцi не переглядався. Усi основнi засоби Товариства є його власнiстю. Виходячи з цього ПрАТ "ГРЕТА" належать складовi права власностi, а саме правочини використання, розпорядження та володiння об'єктами основних засобiв усiх груп. Товариство самостiйно (а не на пiдставi договорiв оренди та iнших договорiв щодо тимчасового користування) визначає термiн та умови не тiльки користування майном, а й володiнням та розпорядженням ним. Основнi засоби Товариства має намiр використовувати на протязi перiоду, у який вони будуть брати участь у процесi виробництва або поставки товарiв, надання послуг, виконання робiт, надання в оренду, для здiйснення адмiнiстративних цiлях та у iнших напрямках, що призводять (або приведуть) до економiчних вигод. Товариством може бути здiйсненi модернiзацiї, модифiкацiї, добудова, дообладнання та iн. об'єктiв основних засобiв, що приведе до збiльшення майбутнiх економiчних вигод вiд їх використання (у тому числi) збiльшення строку використання), нiж попередньо очiкувалось.


2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

Найменування показника (тис.грн.)

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

116839

109916

Статутний капітал (тис.грн.)

5198

5198

Скоригований статутний капітал (тис.грн.)

5198

5198

Опис

Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів(116839.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(5198.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.

 


3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

 

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис.грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку, у тому числі :

Х

150256.00

Х

Х

Кредитна лiнiя ПАТ "ТАСкомбанк" за договором №НК 306 вiд 30.08.2012

30.08.2012

50869.00

20.500

31.07.2020

Кредитна лiнiя ПАТ "ТАСкомбанк" за договором №НК 306 вiд 30.08.2012    в валютi (євро)

30.08.2012

46020.00

8.000

31.07.2020

Кредитна лiнiя ПАТ "Кредi Анрiколь Банк"  (долар) за договором №1/1359154 вiд 10.04.2013

10.04.2013

51644.00

6.250

31.12.2019

Овердрафт ПАТ "ТАСкомбанк" за договором№Т20.11.2013 К1600 вiд 28.09.2017

28.09.2017

1723.00

19.000

15.01.2018

Зобов'язання за цінними паперами

Х

0.00

Х

Х

у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :

Х

0.00</