ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГРЕТА»

код ЄДРПУ 00153488

повідомлення про річни чергові загальні збори акціонерів

 

17 квітня 2014 року о 11 год. 00 хв.за адресою місценаходження товариства : 84205, м.Дружківка Донецькой обл, вул Чайковського -1,актовий зал.( 8 поверх ) відбудуться річни чергови загальні збори акціонерів.

Реєстрація акцірнерів і їх представників буде проводитись 17.04.2014 р. з 09-00 годин до 10-45 годин за місцем проведення зборів.

Дата складання переліка акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, визначається станом на 24 годину 11 квітня 2014 року.

Порядок денний :

 

1.     Обрання  лічильної  комісії. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

2.     Звіт і затвердження звіту  генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік і визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік.

3.     Звіт і затвердження звіту Наглядової ради про діяльність за 2013 рік.

4.     Звіт і затвердження звіту ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності за 2013 рік.

5.     Затвердження підсумків  фінансового 2013 року, річного бухгалтерського балансу та фінансового звіту  Товариства за 2013 рік.

6.     Розподіл прибутку, визначення порядку покриття збитків за 2013 рік.

7.     Визначення та затвердження додаткових угод до договорів з членами та головою Наглядової ради і  обрання особи, яка  уповноважується на підписання додаткових угод.

8.     Прийняття рішення про попереднє схвалення  значних правочинів, які можуть вчиняться товариством  згідно статуту в період  з  17 апреля 2014 р. по 17 апреля 2015 р. включно/ з зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості/ та надання повноважень на підписання значних правочинів.

9.     « Затвердження кредитних договорів, договорів застави, іпотеки, поруки  ,та договорів про внесення змін до цих договорів, укладених  ПАТ «ГРЕТА» з  АТ «ТАСКОМБАНК» в 2013 році та по 17 квітня 2014 р.»

Внести свої пропозиції по порядку денному зборів (не пізніше 20 днів до їх скликання) можна за адресою: 84205, Україна, Донецька область, вул. Чайковського,1; приймальна кімната, 5 поверх, тел. 5-40-10. 

    Для участі у Загальних зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.

    Акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного чергових загальних зборів у приміщенні приймальній кімнати за адресою: м. Дружківка  , вул. Чайковського,1, кабінет № 512 у робочі дні та робочий час. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Приходько Ю.Н..

    З питань порядку денного та організаційних питань проведення Загальних Зборів звертатись до юрисконсульту Лемеховії Т.І. за тел. 5-40-10 або за адресою: 84205, Україна, Донецька область, вул. Чайковського,1; приймальна кімната, 5 поверх, тел. 5-40-

 

Основні  показники фінансово - господарської діяльності  ОАО «ГРЕТА»/ в тис.грн/: 

 

Найменування показника

період

2013 рік

2012 рік

Усього активів

284998

263172

Основні засоби

149584

124545

Довгострокові фінансові  інвестиції

3492

3620

Запаси

41452

39435

Сумарна дебіторська заборгованість

65654

64218

Грошові кошти  та їх еквіваленти

1323

2823

Нерозподільний прибуток

139932

124539

Власний капітал

146429

140912

Статутний капітал

5198

5198

Довгострокові зобовязання

104559

63105

Поточні  зобовязання

34010

59155                                    

Чистий прибуток

5517

22356

Середньорічна кількість акцій/шт./

519767808

519767808

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду/ шт./

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду/ осіб/

557

571

 

||

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

Генеральний директор ПАО «ГРЕТА»                             В.З.Аннєнков