Шановні акціонери !

На виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Публічне акціонерне товариство «ГРЕТА» повідомляє про те, що 17квітня 2014 р. відбулися чергові загальні збори акціонерів, та  доводит до Вашого відома результати голосування на Загальних зборах  . На загальних зборах акціонерів були присутні 8 акціонерів, що володіють 513 924 988 шт. голосуючими акціями, що складає  98,8758788  %  від загальної кількості  акцій  товариства, а саме:

5 фізичні  осіби  та  3  юридичні особи.

На зборах було розглянуто 9 питань відповідно опублікованого порядку денного.

1.     Обрання  лічильної  комісії. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

2.     Звіт і затвердження звіту  генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік і визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік.

3.     Звіт і затвердження звіту Наглядової Ради про діяльність за 2013 рік.

4.     Звіт і затвердження звіту ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності за 2013 рік.

5.     Затвердження підсумків  фінансового 2013 року, річного бухгалтерського балансу та фінансового звіту  Товариства за 2013 рік.

6.     Розподіл прибутку, визначення порядку покриття збитків за 2013 рік.

7.     Визначення та затвердження додаткових угод до договорів з членами та головою Наглядової ради і  обрання особи, яка  уповноважується на підписання додатковихугод.

8.     Прийняття рішення про попереднє схвалення  значних правочинів, які можуть вчиняться товариством  згідно статуту в період  з  17 квітня 2014 р. по 17 квітня  2015 р. включно/ з зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості/ та надання повноважень на підписання значних правочинів.

9.     « Затвердження кредитних договорів, договорів застави, іпотеки, поруки  ,та договорів про внесення змін до цих договорів, укладених  ПАТ «ГРЕТА» з  АТ"ТАСКОМБАНК"

в 2013 році та по 17 квітня 2014 р.»

По питанню № 1 : «Обрання  лічильної  комісії. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.»

проголосувало:

“за”- 8 акціонерів -  513 924 988 шт.  шт. акцій, що складає 98,8758788 %  від     загальної кількості  акцій  товариства  та  100 %  від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0  акціонерів.

“утримались” –0  акціонерів.

 “недійсний” – 0  акціонерів.

Вирішили      

Обрати :

 Головою зборів – Аннєнкова Віктора Захаровича і секретарем зборів - Шелехову Ольгу Миколаївну.

 Лічильну комісію в складі :

Зайцевої Оксани  Леонідівни, Нетименко Яни  Володимирівни, Дворник Ірини Миколаївни.

Головою лічильної комісії   Зайцеву Оксану  Леонідівну

По  питанню№ 2 :

 «Звіт і затвердження звіту  генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік і визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік.»

 

Затверджен звіт генерального директора / виконавчого органа/ про результати фінансово-господарчої діяльності товариства  за 2013 рік і визначені основні напрямки діяльності товариства на 2014 рік.

проголосувало:

“за”- 8 акціонерів -  513 924 988 шт.  шт. акцій, що складає 98,8758788 %  від     загальної кількості  акцій  товариства  та  100 %  від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0  акціонерів.

“утримались” –0  акціонерів.

“недійсний” – 0  акціонерів.

По  питанню № 3: 

«Звіт і затвердження звіту Наглядової Ради про діяльність за 2013 рік

    Затверджен звіт голови наглядової ради  товариства  ради про результати діяльності наглядової ради  за 2013 рік

 проголосувало:

“за”- 8 акціонерів -  513 924 988 шт.  шт. акцій, що складає 98,8758788 %  від     загальної кількості  акцій  товариства  та  100 %  від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0  акціонерів.

“утримались” –0  акціонерів.

“недійсний” – 0  акціонерів.

По  питанню № 4:

«Звіт і затвердження звіту ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності за 2013 рік..»

 

Затверджен звіт голови ревізійної комісії про результати фінансово-господарчої діяльності товариства  за 2013 рік.

проголосувало:

“за”- 8 акціонерів -  513 924 988 шт.  шт. акцій, що складає 98,8758788 %  від     загальної кількості  акцій  товариства  та  100 %  від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0  акціонерів.

“утримались” –0  акціонерів.

“недійсний” – 0  акціонерів.

По  питанню № 5 :

«Затвердження підсумків  фінансового 2013 року, річного бухгалтерського балансу та фінансового звіту  Товариства за 2013 рік.»

 

Затверджені підсумки фінансового 2013 року, річний бухгалтерський баланс та фінансовий звіт товариства за 2013 рік .

проголосувало:

“за”- 8 акціонерів -  513 924 988 шт.  шт. акцій, що складає 98,8758788 %  від     загальної кількості  акцій  товариства  та  100 %  від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0  акціонерів.

“утримались” –0  акціонерів.

“недійсний” – 0  акціонерів.

По  питанню № 6:

«Розподіл прибутку, визначення порядку покриття збитків за 2013 рік.»

Вирішили :

Розподілити  чистий прибуток, отриманий підприємством за 2013 рік, в повному обсязі  на розвиток виробництва, поповнення оборотних  засобів,  дивіденди за 2013 рік не виплачувати.

проголосувало:

“за”- 8 акціонерів -  513 924 988 шт.  шт. акцій, що складає 98,8758788 %  від     загальної кількості  акцій  товариства  та  100 %  від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0  акціонерів.

“утримались” –0  акціонерів.

“недійсний” – 0  акціонерів.

По  питанню № 7:

 «Визначення та затвердження додаткових угод до договорів з членами та головою Наглядової ради і  обрання особи, яка  уповноважується на підписання додатковихугод

Вирішили : Затвердити додаткови угоди до договорів з членами та головою наглядової ради в частини оплаті  їх праці та відрядних витрат. Відповідно до статуту товариства 2012 року договори та додаткови угоди до договорів з членами наглядової ради підписує голова наглядової ради,а з головою наглядової ради-генеральний директор товариства. інших пропозицій та змін не було.

проголосувало:

“за”- 8 акціонерів -  513 924 988 шт.  шт. акцій, що складає 98,8758788 %  від     загальної кількості  акцій  товариства  та  100 %  від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0  акціонерів.

“утримались” –0  акціонерів.

“недійсний” – 0  акціонерів.

По питанню № 8:

«Прийняття рішення про попереднє схвалення  значних правочинів, які можуть вчиняться товариством  згідно статуту в період  з  17 квітня 2014 р. по 17 квітня  2015 р. включно/ з зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості/ та надання повноважень на підписання значних правочинів.

Вирішили :

Попередньо схвалити та надати попередню згоду на вчинення товариством значних правочин, які можуть бути  укладені товариством  згідно Статуту товариства та п.2 ст 70 Закону «Про акціонерні товариства в період  з  17 квітня 2014 р. по 17 квітня  2015р. включно   та та предметом/характером/ яких є:

-  Одержання товариством кредитів/ позик/, прийняття грошових зобов’язань, гарантій, акредитивів та/або одержання будь яких інших банківських продуктів,послуг у якому-небудь банку України із  встановленням граничної вартості за кожним окремим  видом правочину в сумі не більше 300 000 000 гривень (не враховуючи ті правочини, про вчинення яких прийнято рішення   на цих загальних зборах за окремими питаннями).

-  Передача майна / майнових прав/товариства у заставу /іпотеку/та /або/ укладання інших договорів забезпечення виконання зобов’язань товариства / у т.ч. договорів поруки/ та/або  забезпечення зобов’язань будь-яких третіх осіб із  встановленням граничної вартості договорів забезпечення   (у т.ч. поруки/майнової поруки за зобов’язаннями третіх осіб) в сумі не більше 300 000 000 гривень (не враховуючи ті правочини, про вчинення яких прийнято рішення   на цих загальних зборах за окремими питаннями).

           - Договорів купівлі-продажу майна/ у тому числі нерухомого майна/, матеріалів, запчастин, продукції заводу, договорів надання послуг,   відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу, доручення та  інших , якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

Надати повноваження в період з з 17 квітня 2014 р. по 17 квітня  2015р. включно   та щодо визначення  істотних умов правочинів та підписання документів, пов’язаних з укладенням значних правочинів тільки Генеральному директору товариства Аннєнкову Віктору Захаровичу за попереднею згодою наглядової ради на вчинення таких правочинів, яка повинна бути оформлена відповідним попередним рішенням наглядової ради.

проголосувало:

“за”- 8 акціонерів -  513 924 988 шт.  шт. акцій, що складає 98,8758788 %  від     загальної кількості  акцій  товариства  та  100 %  від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0  акціонерів.

“утримались” –0  акціонерів.

“недійсний” – 0  акціонерів.

По питанню   № 9  :

     « Затвердження кредитних договорів, договорів застави, іпотеки, поруки  ,та договорів про внесення змін до цих договорів, укладених  ПАТ «ГРЕТА»   з АТ"ТАСКОМБАНК"в 2013 році та по 17 квітня 2014 р.»

Затверджено 22 кредитних договора, договори застави, іпотеки, поруки  ,та договори про внесення змін до цих договорів, укладених  ПАТ «ГРЕТА» з Т"ТАСКОМБАНК"в 2013 році та по 17 квітня 2014 р.

проголосувало:

“за”- 8 акціонерів -  513 924 988 шт.  шт. акцій, що складає 98,8758788 %  від     загальної кількості  акцій  товариства  та  100 %  від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0  акціонерів.

“утримались” –0  акціонерів.

“недійсний” – 0  акціонерів.

Генеральний директор ПАО «ГРЕТА»                                             В.З.Аннєнков