Публічне акціонерне товариство «ГРЕТА» /код ЄДРПОУ 00153488/

Повідомлення про чергові загальні збори акціонерів

26 березня 2015 року о 11-00 годині відбудуться чергові загальні збори акціонерів за адресою місцезнаходження підприємства: 84205, Україна, Донецька область, м. Дружківка, вул.Чайковського, 1, актовий зал (8-й поверх).

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитися 26 березня 2015 року з 09-00 до 10-45 години за місцезнаходженням підприємства. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24 годину 20 березня 2015 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.     Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

2.     Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

3.     Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

4.     Звіт і затвердження звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік і визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік.

5.     Звіт і затвердження звіту Наглядової ради про діяльність за 2014 рік.

6.     Звіт і затвердження звіту Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік.

7.     Затвердження підсумків фінансового 2014 року, річного бухгалтерського балансу та фінансового звіту Товариства за 2014 рік.

8.     Розподіл прибутку та визначення порядку покриття збитків за 2014 рік.

9.     Припинення повноважень Генерального директора Товариства.

10.  Обрання Генерального директора Товариства.

11.  Затвердження умов трудового контракту з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди.

12.  Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

13.  Обрання членів Наглядової ради Товариства.

14.  Обрання Голови Наглядової ради Товариства.

15.  Затвердження умов трудових договорів з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, і обрання особи, уповноваженної підписувати  трудові договори.

16.  Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

17.  Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

18.  Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняться  Товариством згідно з Статутом в період з 26 березня 2015 року до 26 березня 2016 року включно (з визначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості), та надання повноважень на підписання значних правочинів.

19.  Затвердження кредитних договорів, укладених ПАТ «ГРЕТА» з ПАТ «ТАСКОМБАНК» в 2014 році та до 26 березня 2015 року.

 

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що засвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – папорт і довіреність оформлену згідно з чинним dflkj законодавством.

Акціонери можуть ознайомитися з документами щодо питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів у приміщенні приймальної кімнати адміністративної будівлі за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул. Чайковського, 1, 5-й поверх, кабінет № 512, у робочі дні з 10-00 до 15-00 години. Відповідальною особою за порядком ознайомлення акціонерів з документами є Приходько Ю.М.

З питань порядку денного і організіційним питанням проведення загальних зборів звертатися до юрисконсульта Пархоменка О.В. по тел. 5-40-10 або за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул. Чайковського, 1, 5-й поверх, кабінет № 501.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ГРЕТА» (тис. грн.):

Найменування показника

Період

2013 рік

2014 рік

Усього активів

284998

293664

Основні засоби

149584

141655

Довгострокові фінансові  інвестиції

3492

3632

Запаси

32884

37606

Сумарна дебіторська заборгованість

65654

73448

Грошові кошти  та їх еквіваленти

1323

2224

Нерозподільний прибуток

139932

115888

Власний капітал

146429

122385

Статутний капітал

5198000

5198000

Довгострокові зобовязання

104559

137129

Поточні  зобовязання

34010                                    

34150

Чистий прибуток

5517

(- 24044)

Середньорічна кількість акцій /шт./

519767808

519767808

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду /шт./

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду /осіб/

557

508

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.||

 

Генеральний директор ПАТ «ГРЕТА»                                                                             В.З.Аннєнков