Шановні акціонери!

                                                                                                                                                                                                             

На виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» Публічне акціонерне товариство «ГРЕТА» повідомляє про те, що 26 березня 2015 року відбулися чергові загальні збори  акціонерів, і доводить до вашого відома результати голосування на загальних зборах.

              На загальних зборах акціонерів були присутні 6 акціонерів, які володіють 513 913 321 шт. голосуючими акціями, що складає 98,873634167 % від загальної кількості акцій товариства, а саме: 3 фізичні особи і 3 юридичні особи.

На зборах було розглянуто 19 питань згідно опублікованому порядку денному:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Звіт і затвердження звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік і визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік.

5. Звіт і затвердження звіту Наглядової ради про діяльність за 2014 рік.

6. Звіт і затвердження звіту Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік.

7. Затвердження підсумків фінансового 2014 року, річного бухгалтерського балансу та фінансового звіту Товариства за 2014 рік.

 8. Розподіл прибутку та визначення порядку покриття збитків за 2014 рік.

9. Припинення повноважень Генерального директора Товариства.

10. Обрання Генерального директора Товариства.

11. Затвердження умов трудового контракту з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди.

12. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

14. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.

15. Затвердження умов трудових договорів з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, і обрання особи, уповноваженної підписувати  трудові договори.

16. Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

17. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

18. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняться  Товариством згідно з Статутом в період з 26 березня 2015 року до 26 березня 2016 року включно (з визначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості), та надання повноважень на підписання значних правочинів.

19. Затвердження кредитних договорів, укладених ПАТ «ГРЕТА» з ПАТ «ТАСКОМБАНК» в 2014 році та до 26 березня 2015 року.

 

Питання № 1:  «Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства»

 

Проголосувало:

“за”- 6 акціонерів - 513 913 321 шт. акцій, що складає 98,873634167 %  від загальної кількості  акцій  товариства  та  100 %  від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0  акціонерів.

“утримались” – 0  акціонерів.

 “недійсний” – 0  акціонерів.

Вирішили: Обрати лічильну комісію в складі: Пархоменко Олександр Володимирович, Зайцева Оксана  Леонідівна, Нетименко Яна Володимирівна, Дворник Ірина Миколаївна.

Головою лічильної комісії  обрати Пархоменка Олександра Володимировича.

 

Питання № 2:  «Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства»

Проголосувало:

“за”- 6 акціонерів - 513 913 321 шт. акцій, що складає 98,873634167 %  від загальної кількості  акцій  товариства  та  100 %  від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0  акціонерів.

“утримались” – 0  акціонерів.

 “недійсний” – 0  акціонерів.

Вирішили: Обрати Головою зборів – Аннєнкова Віктора Захаровича і секретарем зборів – Фундукяна Андрія Арутюновича.

 

Питання № 3: «Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів Товариства»

Проголосувало:

“за”- 6 акціонерів - 513 913 321 шт. акцій, що складає 98,873634167 %  від загальної кількості  акцій  товариства  та  100 %  від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0  акціонерів.

“утримались” – 0  акціонерів.

 “недійсний” – 0  акціонерів.

Вирішили: Затвердити регламент проведення загальних зборів акціонерів: доповідачу надається 10 хвилин, виступаючим - 4 хвилини.

 

Питання № 4:    «Звіт і затвердження звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік і визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік»

Проголосувало:

«За затвердження звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік»:

“за”- 6 акціонерів - 513 913 321 шт. акцій, що складає 98,873634167 %  від загальної кількості  акцій  товариства  та  100 %  від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0  акціонерів.

“утримались” – 0  акціонерів.

“недійсний” – 0  акціонерів.

«За визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік»:

“за”- 6 акціонерів - 513 913 321 шт. акцій, що складає 98,873634167 %  від загальної кількості  акцій  товариства  та  100 %  від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0  акціонерів.

“утримались” – 0  акціонерів.

“недійсний” – 0  акціонерів.

Вирішили: Затвердити звіт Генерального директора за 2014 рік і визначити основні напрямкі  діяльності Товариства на 2015 рік.

 

Питання № 5:  «Звіт і затвердження звіту Наглядової ради про діяльність за 2014 рік»

 

Проголосувало:

«За затвердження звіту Наглядової ради про діяльність за 2014 рік»:

“за”- 6 акціонерів - 513 913 321 шт. акцій, що складає 98,873634167 %  від загальної кількості  акцій  товариства  та  100 %  від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0  акціонерів.

“утримались” – 0  акціонерів.

“недійсний” – 0  акціонерів.

Вирішили:  Затвердити звіт  Наглядової ради про діяльність за 2014  рік.

 

Питання № 6: «Звіт і затвердження звіту Ревізійної комісії про результати  фінансово-господарської діяльності за 2014 рік»

Проголосувало:

«За затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік»:

“за”- 6 акціонерів - 513 913 321 шт. акцій, що складає 98,873634167 %  від загальної кількості  акцій  товариства  та  100 %  від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0  акціонерів.

“утримались” – 0  акціонерів.

“недійсний” – 0  акціонерів.

Вирішили: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії про результати  фінансово-господарської діяльності за 2014 рік.

 

Питання № 7: «Затвердження підсумків фінансового 2014 року, річного бухгалтерського балансу та фінансового звіту Товариства за 2014 рік»

Проголосувало:

«За затвердження підсумків фінансового 2014 року, річного бухгалтерського балансу та фінансового звіту Товариства за 2014 рік»: 

“за”- 6 акціонерів - 513 913 321 шт. акцій, що складає 98,873634167 %  від загальної кількості  акцій  товариства  та  100 %  від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0  акціонерів.

“утримались” – 0  акціонерів.

“недійсний” – 0  акціонерів.

Вирішили: Затвердити підсумки фінансового 2014 року, річний бухгалтерський баланс та фінансовий звіт Товариства за 2014 рік.

 

Питання № 8:  «Розподіл прибутку та визначення порядку покриття збитків за 2014 рік»

 

Проголосувало:

«За розподіл прибутку та визначення порядку покриття збитків за 2014 рік»:

“за”- 6 акціонерів - 513 913 321 шт. акцій, що складає 98,873634167 %  від загальної кількості  акцій  товариства  та  100 %  від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0  акціонерів.

“утримались” – 0  акціонерів.

“недійсний” – 0  акціонерів.

Вирішили: Отриманий прибуток спрямовувати на розвиток виробництва і дивіденди за 2014 рік не виплачувати  .

 

Питання № 9:  «Припинення повноважень Генерального директора Товариства»

 

Проголосувало:

«За припинення повноважень Генерального директора Товариства»:

“за”- 6 акціонерів - 513 913 321 шт. акцій, що складає 98,873634167 %  від загальної кількості  акцій  товариства  та  100 %  від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0  акціонерів.

“утримались” – 0  акціонерів.

“недійсний” – 0  акціонерів.

Вирішили:  Припинити повноваження Генерального директора Товариства.

 

Питання № 10:  «Обрання Генерального директора Товариства»

 

Проголосувало:

«За обрання Генеральним директором Товариства Аннєнкова В.З.»:

“за”- 6 акціонерів - 513 913 321 шт. акцій, що складає 98,873634167 %  від загальної кількості  акцій  товариства  та  100 %  від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0  акціонерів.

“утримались” – 0  акціонерів.

“недійсний” – 0  акціонерів.

Вирішили: Обрати Генеральним директором Товариства Аннєнкова Віктора Захаровича з моменту обрання і на строк, встановлений Статутом  товариства.

 

Питання № 11:  «Затвердження умов трудового контракту з Генеральним директором Товариства та встановлення розміру його винагороди»

Проголосувало:

«За затвердження умов трудового контракту з Генеральним директором Товариства та встановлення розміру його винагороди»:

“за”- 6 акціонерів - 513 913 321 шт. акцій, що складає 98,873634167 %  від загальної кількості  акцій  товариства  та  100 %  від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0  акціонерів.

“утримались” – 0  акціонерів.

“недійсний” – 0  акціонерів.

Вирішили: Затвердити умови трудового контракту з Генеральним директором Товариства та встановлення розміру його винагороди.

 

Питання № 12:  «Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства»

 

Проголосувало:

«За припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства»:

“за”- 6 акціонерів - 513 913 321 шт. акцій, що складає 98,873634167 %  від загальної кількості  акцій  товариства  та  100 %  від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0  акціонерів.

“утримались” – 0  акціонерів.

“недійсний” – 0  акціонерів.

Вирішили:  Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства.

 

Питання № 13:  «Обрання членів Наглядової ради Товариства»

 

Проголосувало:

«За обрання членів Наглядової ради Товариства»:

за   Манасьяна Павла Акоповича - 513913321 голос;

за  Фундукяна Андрія Арутюновича - 513913321 голос;

за  Анненкова Ігоря Вікторовича - 513913321 голос;

за  Аннєнкова Володимира Вікторовича -  513913321 голос.

Вирішили: Обрати членів Наглядової ради Товариства в  кількості 4-х осіб: Манасьяна Павла Акоповича, Аннєнкова Володимира Вікторовича, Фундукяна Андрія Арутюновича, Анненкова Ігоря Вікторовича.

 

Питання № 14:  «Обрання Голови Наглядової ради Товариства»

 

Проголосувало:

«За обрання Голови Наглядової ради»:

за   Манасьяна Павла Акоповича - 513913321 голос;

за  Фундукяна Андрія Арутюновича - 0  голосів;

за  Анненкова Ігоря Вікторовича - 0 голосів;

за  Аннєнкова Володимира Вікторовича - 0 голосів.

Вирішили:  Обрати Головою Наглядової ради Манасьяна Павла Акоповича.

 

Питання № 15:     «Затвердження умов трудових договорів з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди і обрання особи, уповноваженної підписувати трудові договори»

Проголосувало:

«За затвердження умов трудових договорів з Головою та членами Наглядової ради і

встановлення розміру їх винагороди»:

“за”- 6 акціонерів - 513 913 321 шт. акцій, що складає 98,873634167 %  від загальної кількості  акцій  товариства  та  100 %  від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0  акціонерів.

“утримались” – 0  акціонерів.

“недійсний” – 0  акціонерів.

«За надання повноважень на підписання трудових договорів з Головою Наглядової ради - Генеральному директору Аннєнкову В.З., а з членами Наглядової ради - Голові Манасьяну П.А.»:

“за”- 6 акціонерів - 513 913 321 шт. акцій, що складає 98,873634321 %  від загальної кількості  акцій  товариства  та  100 %  від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0  акціонерів.

“утримались” – 0  акціонерів.

“недійсний” – 0  акціонерів.

Вирішили:

1.   Затвердити умови трудових договорів з Головою та членами Наглядової ради і встановлення розміру їх винагороди.

2. Надати повноваження на підписання трудових договорів з Головою Наглядової ради - Генеральному директору Аннєнкову В.З., а з членами Наглядової ради - Голові Манасьяну П.А.

 

Питання № 16:  «Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства»

 

Проголосувало:

«За припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства»:

“за”- 6 акціонерів - 513 913 321 шт. акцій, що складає 98,873634167 %  від загальної кількості  акцій  товариства  та  100 %  від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0  акціонерів.

“утримались” – 0  акціонерів.

“недійсний” – 0  акціонерів.

Вирішили:  Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.

 

Питання № 17:  «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства»

 

Проголосувало:

«За обрання членів Ревізійної комісії Товариства»:

За Регеду Анатолія  Юрійовича  -  513913321  голос;

За Ємельянову Ірину Вікторівну  - 513913321 голос;

За Стрілець Зою Іванівну  - 513913321 голос;

За Літвінова Сергія Олексійовича  - 513913321 голос.

Вирішили:

Обрати до складу Ревізійної комісії в кількості 4-х членів наступних осіб: Регеду Анатолія Юрійовича, Ємельянову Ірину Вікторівну, Стрілець Зою Іванівну, Літвінова Сергія Олексійовича.

Обрати Головою Ревізійної комісії Регеду Анатолія Юрійовича.

 

Питання № 18:  «Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які      можуть вчиняться Товариством згідно з Статутом в період з 26 березня 2015 року до 26 березня 2016 року включно (з визначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості), та надання повноважень на підписання значних правочинів»

Проголосувало:

«За прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняться товариством згідно Статуту в період з 26 березня 2015 року до 26 березня 2016 року включно, та надання повноважень на підписання значних правочинів Генеральному директору Аннєнкову Віктору Захаровичу за згодою Наглядової ради Товариства на вчинення таких правочинів, яка повинна бути оформлена відповідним попереднім рішенням Наглядової ради»:

“за”- 6 акціонерів - 513 913 321 шт. акцій, що складає 98,873634167 %  від загальної кількості  акцій  товариства  та  100 %  від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0  акціонерів.

“утримались” – 0  акціонерів.

“недійсний” – 0  акціонерів.

Вирішили:

Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчиняться Товариством згідно Статуту товариства і п. 2 ст. 70 Закону «Про акціонерні товариства» в період  з 26 березня 2015 року до 26 березня 2016 року включно та предметом /характером/ яких є:

-    Одержання товариством кредитів /позик/, прийняття грошових зобов’язань, гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів, послуг у банках України із встановленням граничної вартості за кожним окремим  видом правочину в сумі не більше 300 млн. гривень.

-    Передача майна /майнових прав/товариства у заставу /іпотеку/ та /або/ укладання інших договорів забезпечення виконання зобов’язань товариства /у т.ч. договорів поруки/ та/або  забезпечення зобов’язань будь-яких третіх осіб із встановленням граничної вартості договорів забезпечення (у т.ч. поруки/майнової поруки за зобов’язаннями третіх осіб) в сумі не більше 300  млн. гривень.

     - Договорів купівлі-продажу майна/ у тому числі нерухомого майна/, матеріалів, запчастин, продукції заводу, договорів надання послуг, відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу, доручення та  інших , якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

Надати повноваження в період з 26 березня 2015 року до 26 березня  2016 року включно щодо визначення істотних умов правочинів та підписання документів, пов’язаних з укладенням значних правочинів, тільки Генеральному директору Товариства Аннєнкову Віктору Захаровичу за попередньою згодою Наглядової ради на вчинення таких правочинів, яка повинна бути оформлена відповідним попереднім рішенням Наглядової ради.

 

Питання № 19:    «Затвердження кредитних договорів, договорів застави, іпотеки, поруки та договорів про внесення змін до цих договорів, укладених ПАТ «ГРЕТА»  з ПАТ «ТАСкомбанк» в 2014 році та до 26 березня 2015 року»

Проголосувало:

«За затвердження кредитних договорів, договорів застави, іпотеки, поруки та договорів про внесення змін до цих договорів, укладених  ПАТ «ГРЕТА» з ПАТ  «ТАСкомбанк» в 2014 році та до 26 березня 2015 року».

“за”- 6 акціонерів - 513 913 321 шт. акцій, що складає 98,873634167 %  від загальної кількості  акцій  товариства  та  100 %  від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0  акціонерів.

“утримались” – 0  акціонерів.

“недійсний” – 0  акціонерів.

Вирішили:

Затвердити кредитні договори, договори застави, іпотеки, поруки та договори  про внесення змін до цих договорів, укладених ПАТ «ГРЕТА» з ПАТ «ТАСкомбанк» в 2014 році та до 26 березня 2015 року (згідно переліку).      

           Генеральний директор ПАТ «ГРЕТА»                                                          В.З.Аннєнков