ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ !

                                                                                                                                                                                                             

Публічне акціонерне товариство «ГРЕТА» (код ЄДРПОУ 00153488) згідно Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє про те, що 14 квітня 2016 року за адресою місцезнаходження підприємства: Донецька область, м.Дружківка, вул.Чайковського, 1, відбулися чергові загальні збори акціонерів, і доводить до вашого відома результати голосування на зборах.

              На чергових загальних зборах були присутні 6 акціонерів, які володіють 513 913 321 шт. голосуючими акціями, що складає 98,873634167 % від загальної кількості акцій товариства, а саме: 3 фізичні особи і 3 юридичні особи.

На зборах розглянуто 10 питань згідно опублікованому порядку денному:

1.  Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

2.  Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

3.  Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Звіт і затвердження звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік і визначення основних напрямків діяльності на 2016 рік.

5.  Звіт і затвердження звіту Наглядової ради про діяльність за 2015 рік.

6. Звіт і затвердження звіту Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік.

7. Затвердження підсумків фінансового 2015 року, річного бухгалтерського балансу та фінансового звіту Товариства за 2015 рік.

 8.  Розподіл прибутку та визначення порядку покриття збитків за 2015 рік.

 9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняться  Товариством згідно з Статутом в період з 14 квітня 2016 року до 14 квітня 2017 року включно (з визначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості), та надання повноважень на підписання значних правочинів.

10. Затвердження кредитних договорів, укладених ПАТ «ГРЕТА» з АТ «ТАСкомбанк» в 2015 році та до 14 квітня 2016 року.

Результати голосування на загальних зборах

 

Питання № 1:  «Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства»

 

Проголосувало:

“за”- 6 акціонерів - 513 913 321 шт. акцій, що складає 98,873634167 % від загальної кількості  акцій  товариства  та  100 %  від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0  акціонерів.

“утримались” – 0  акціонерів.

 “недійсний” – 0  акціонерів.

Вирішили:  Обрати лічильну комісію в складі: Пархоменко Олександр Володимирович, Зайцева Оксана Леонідівна, Дворник Ірина Миколаївна. Головою лічильної комісії обрати Пархоменка Олександра Володимировича.

 

Питання № 2:  «Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства»

Проголосувало:

“за”- 6 акціонерів - 513 913 321 шт. акцій, що складає 98,873634167 % від загальної кількості  акцій  товариства  та  100 %  від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0  акціонерів.

“утримались” – 0  акціонерів.

 “недійсний” – 0  акціонерів.

Вирішили: Обрати головою зборів Аннєнкова Віктора Захаровича і секретарем зборів Фундукяна Андрія Арутюновича.

 

Питання № 3: «Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів Товариства»

Проголосувало:

“за”- 6 акціонерів - 513 913 321 шт. акцій, що складає 98,873634167 % від загальної кількості  акцій  товариства  та  100 %  від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0  акціонерів.

“утримались” – 0  акціонерів.

 “недійсний” – 0  акціонерів.

Вирішили:  Затвердити регламент проведення загальних зборів акціонерів: доповідачу надається 10 хвилин, виступаючим - 4 хвилини.

 

Питання № 4:    «Звіт і затвердження звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік і визначення основних напрямків діяльності на 2016 рік»

Проголосувало:

«За затвердження звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік»:

“за”- 6 акціонерів - 513 913 321 шт. акцій, що складає 98,873634167 % від загальної кількості  акцій  товариства  та  100 %  від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0  акціонерів.

“утримались” – 0  акціонерів.

“недійсний” – 0  акціонерів.

«За визначення основних напрямків діяльності на 2016 рік»:

“за”- 6 акціонерів - 513 913 321 шт. акцій, що складає 98,873634167 % від загальної кількості  акцій  товариства  та  100 %  від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0  акціонерів.

“утримались” – 0  акціонерів.

“недійсний” – 0  акціонерів.

Вирішили:  Затвердити звіт Генерального директора за 2015 рік і визначити основні напрямки  діяльності Товариства на 2016 рік.

 

Питання № 5:  «Звіт і затвердження звіту Наглядової ради про діяльність за 2015 рік»

 

Проголосувало:

«За затвердження звіту Наглядової ради про діяльність за 2015 рік»:

“за”- 6 акціонерів - 513 913 321 шт. акцій, що складає 98,873634167 % від загальної кількості  акцій  товариства  та  100 %  від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0  акціонерів.

“утримались” – 0  акціонерів.

“недійсний” – 0  акціонерів.

Вирішили:   Затвердити звіт  Наглядової ради про діяльність за 2015  рік.

 

Питання № 6: «Звіт і затвердження звіту Ревізійної комісії про результати  фінансово-господарської діяльності за 2015 рік»

Проголосувало:

«За затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік»:

“за”- 6 акціонерів - 513 913 321 шт. акцій, що складає 98,873634167 % від загальної кількості  акцій  товариства  та  100 %  від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0  акціонерів.

“утримались” – 0  акціонерів.

“недійсний” – 0  акціонерів.

Вирішили:  Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії про результати  фінансово-господарської діяльності за 2015 рік.

 

Питання № 7: «Затвердження підсумків фінансового 2015 року, річного бухгалтерського балансу та фінансового звіту Товариства за 2015 рік»

Проголосувало:

«За затвердження підсумків фінансового 2015 року, річного бухгалтерського балансу та фінансового звіту Товариства за 2015 рік»: 

“за”- 6 акціонерів - 513 913 321 шт. акцій, що складає 98,873634167 % від загальної кількості  акцій  товариства  та  100 %  від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0  акціонерів.

“утримались” – 0  акціонерів.

“недійсний” – 0  акціонерів.

Вирішили: Затвердити підсумки фінансового 2015 року, річний бухгалтерський баланс та фінансовий звіт Товариства за 2015 рік.

 

Питання № 8:  «Розподіл прибутку та визначення порядку покриття збитків за 2015 рік»

 

Проголосувало:

«За розподіл прибутку та визначення порядку покриття збитків за 2015 рік»:

“за”- 6 акціонерів - 513 913 321 шт. акцій, що складає 98,873634167 % від загальної кількості  акцій  товариства  та  100 %  від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0  акціонерів.

“утримались” – 0  акціонерів.

“недійсний” – 0  акціонерів.

Вирішили:  Отриманий прибуток спрямовувати на розвиток виробництва і дивіденди за 2015 рік не виплачувати  .

 

Питання № 9:  «Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які      можуть вчиняться Товариством згідно з Статутом в період з 14 квітня 2016 року до 14 квітня 2017 року включно (з визначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості), та надання повноважень на підписання значних правочинів»

Проголосувало:

«За прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняться товариством згідно Статуту в період з 14 квітня 2016 року до 14 квітня 2017 року включно, та надання повноважень на підписання значних правочинів Генеральному директору Аннєнкову Віктору Захаровичу за згодою Наглядової ради Товариства на вчинення таких правочинів, яка повинна бути оформлена відповідним попереднім рішенням Наглядової ради»:

“за”- 6 акціонерів - 513 913 321 шт. акцій, що складає 98,873634167 % від загальної кількості  акцій  товариства  та  100 %  від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0  акціонерів.

“утримались” – 0  акціонерів.

“недійсний” – 0  акціонерів.

Вирішили:

Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчиняться Товариством згідно Статуту товариства і ч. 2, 3 ст. 70 Закону «Про акціонерні товариства» в період  з 14 квітня 2016 року до 14 квітня 2017 року включно та предметом /характером/ яких є:

-    Одержання товариством кредитів /позик/, прийняття грошових зобов’язань, гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів, послуг у банках України із встановленням граничної вартості за кожним окремим  видом правочину в сумі не більше 300 млн. гривень.

-    Передача майна /майнових прав/товариства у заставу /іпотеку/ та /або/ укладання інших договорів забезпечення виконання зобов’язань товариства /у т.ч. договорів поруки/ та/або  забезпечення зобов’язань будь-яких третіх осіб із встановленням граничної вартості договорів забезпечення (у т.ч. поруки/майнової поруки за зобов’язаннями третіх осіб) в сумі не більше 300  млн. гривень.

     - Договорів купівлі-продажу майна/ у тому числі нерухомого майна/, матеріалів, запчастин, продукції заводу, договорів надання послуг, відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу, доручення та  інших , якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

Надати повноваження в період з 14 квітня 2016 року до 14 квітня  2017 року включно щодо визначення істотних умов правочинів та підписання документів, пов’язаних з укладенням значних правочинів, тільки Генеральному директору Товариства Аннєнкову Віктору Захаровичу за попередньою згодою Наглядової ради на вчинення таких правочинів, яка повинна бути оформлена відповідним попереднім рішенням Наглядової ради.

 

Питання № 10:    «Затвердження кредитних договорів, договорів застави, іпотеки, поруки та договорів про внесення змін до цих договорів, укладених ПАТ «ГРЕТА»  з АТ «ТАСкомбанк» в 2015 році та до 14 квітня 2016 року»

Проголосувало:

«За затвердження кредитних договорів, договорів застави, іпотеки, поруки та договорів про внесення змін до цих договорів, укладених  ПАТ «ГРЕТА» з АТ  «ТАСкомбанк» в 2015 році та до 14 квітня 2016 року (згідно переліку)».

“за”- 6 акціонерів - 513 913 321 шт. акцій, що складає 98,873634167 % від загальної кількості  акцій  товариства  та  100 %  від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

“проти” – 0  акціонерів.

“утримались” – 0  акціонерів.

“недійсний” – 0  акціонерів.

Вирішили:

Затвердити кредитні договори, договори застави, іпотеки, поруки та договори про внесення змін до цих договорів, укладених ПАТ «ГРЕТА» з АТ «ТАСкомбанк» в 2015 році та до 14 квітня 2016 року (згідно переліку).      

           Генеральний директор ПАТ «ГРЕТА»                                                            В.З.Аннєнков