Публічне акціонерне товариство «ГРЕТА»

/код ЄДРПОУ 00153488/

Повідомлення про чергові загальні збори акціонерів

|сборе|

            14 квітня 2016 року об 11-00 годині відбудуться чергові загальні збори акціонерів|товариства  за адресою місцезнаходження підприємства: Донецька обл., м.Дружківка, вул.Чайковського, 1, актовий зал, 8 поверх.

            Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитися 14 квітня 2016 р. з 09-00 до 10-45 год. за місцезнаходженням підприємства. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24 годину 08.04.2016 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
  2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
  3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
  4. Звіт і затвердження звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік і визначення основних напрямків діяльності на 2016 рік.
  5. Звіт і затвердження звіту Наглядової ради про діяльність за 2015 рік.
  6. Звіт і затвердження звіту Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік.
  7. Затвердження підсумків фінансового 2015 року, річного бухгалтерського балансу та фінансового звіту Товариства за 2015 рік.
  8. Розподіл прибутку та визначення порядку покриття збитків за 2015 рік.
  9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняться  Товариством згідно з Статутом в період з 14 квітня 2016 року до 14 квітня 2017 року включно (з визначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості), та надання повноважень на підписання значних правочинів.
  10. Затвердження кредитних договорів, укладених ПАТ «ГРЕТА» з АТ «ТАСкомбанк» в 2015 році та до 14 квітня 2016 року.

            Для участі в Загальних зборах|сборе| акціонерам необхідно  мати документ, що засвідчує особу|личность| (паспорт), а представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену згідно з діючим законодавством.

            Акціонери можуть ознайомитися з документами щодо питань порядку денного чергових загальних зборів|сбора| у приміщенні приймальної кімнати за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул.Чайковського,1, АПК заводу, 5-й поверх, каб. 512, у робочі дні з 10-00 до 15-00 год. Відповідальною особою за порядком ознайомлення акціонерів з документами є Приходько Ю.М.

            З питань порядку денного та організаційним питанням проведення чергових загальних зборів|сбора| звертатися до|до| юрисконсульта Пархоменка О.В. по телефону (06267) 5-40-10 або за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул.Чайковського, 1, АПК заводу, 5-й поверх, каб. 501.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ГРЕТА» (тис. грн.):

Найменування показника

Період

2014 рік

2015 рік

Усього активів

293664

282779

Основні засоби

141655

138957

Довгострокові фінансові  інвестиції

3632

3848

Запаси

37606

41772

Сумарна дебіторська заборгованість

73448

59034

Грошові кошти  та їх еквіваленти

2224

8260

Нерозподільний прибуток

115888

100152

Власний капітал

122385

106649

Статутний капітал

5197678

5197678

Довгострокові зобовязання

137129

155525

Поточні  зобовязання

34150

20605

Чистий прибуток

(24044)

(15736)

Середньорічна кількість акцій /шт./

519767808

519767808

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду /шт./

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду /осіб/

508

342

         Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

  Генеральний директор ПАТ «ГРЕТА»                                                                            В.З.Аннєнков