ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГРЕТА»

/код ЄДРПОУ 00153488/

Повідомлення про чергові загальні збори акціонерів

 

13 квітня 2017 року об 11.00 годині відбудуться чергові загальні збори акціонерів за адресою місцезнаходження підприємства: Донецька обл., м.Дружківка, вул.Чайковського, 1, актовий зал, 8-й поверх.

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитися 13.04.2017 р. з 09.00 до 10.45 год. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24.00 годину 07.04.2017 р.

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО :

 

1.  Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення :     Обрати лічильну комісію у складі: Пархоменко Олександр Володимирович, Зайцева

Оксана Леонідівна, Дворник Ірина Миколаївна. Головою лічильної комісії обрати Пархоменка Олександра Володимировича.

2.  Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення :     Обрати головою зборів Аннєнкова Віктора Захаровича і секретарем зборів Регеду

Анатолія Юрійовича.

3.  Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення :    Затвердити регламент проведення загальних зборів акціонерів: доповідачу надається

10 хвилин, виступаючим – 4 хвилини.

4.  Звіт і затвердження звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, і визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.

Проект рішення :    Затвердити звіт Генерального директора за 2016 рік і визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.

5.  Звіт і затвердження звіту Наглядової ради про діяльність за 2016 рік.

Проект рішення :    Затвердити звіт Наглядової ради про діяльність за 2016 рік.

6.  Звіт і затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.

Проект рішення :   Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.

7.  Затвердження підсумків фінансового 2016 року, річного бухгалтерського балансу та фінансового звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення :    Затвердити підсумки фінансового 2016 року, річний бухгалтерський баланс та

фінансовий звіт Товариства за 2016 рік.

8.  Розподіл прибутку та визначення порядку покриття збитків за 2016 рік.

Проект рішення :    Отриманий прибуток спрямовувати на розвиток виробництва і дивіденди за 2016 рік

не виплачувати.

9.  Припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення :    Припинити повноваження членів Наглядової ради.

10.  Обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення :    Кумулятивне голосування.

11.  Визначення умов і затвердження додаткових угод до контрактів з членами та головою Наглядової ради, і обрання особи, яка уповноважується на підписання додаткових угод.

Проект рішення :    Визначити умови і затвердити додаткові угоди до контрактів з членами та головою Наглядової ради, право підпису контрактів надати уповноваженим особам згідно Статуту.

12.  Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством згідно Статуту в період з 13 квітня 2017 року до 13 квітня 2018 року включно (з визначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості), і надання повноважень на підписання значних правочинів.

Проект рішення :    Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством згідно Статуту і ч. 2, 3 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» в період з 13 квітня 2017 року до 13 квітня 2018 року включно та предметом /характером/ якиє є:

- Одержання Товариством кредитів /позик/, прийняття грошових зобов'язань, гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів, послуг у банках України, - із встановленням їх граничної сукупної вартості у сумі не більше 290 млн. гривень.

- Передача майна /майнових прав/ Товариства у заставу /іпотеку/ та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань Товариства /у т.ч. договорів поруки/ та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб, - із встановленням їх граничної сукупної вартості у сумі не більше 290 млн. гривень.

- Договори купівлі-продажу майна /у т.ч. нерухомого майна/, матеріалів, запчастин, продукції, договори надання послуг, відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди, лізингу, доручення та інших, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, - із встановленням їх граничної сукупної вартості не більше 98,4 %.

  Надати повноваження в період з 13 квітня 2017 року до 13 квітня 2018 року включно щодо визначення істотних умов правочинів та підписання документів, пов'язаних з укладенням значних правочинів, тільки Генеральному директору Товариства Аннєнкову Віктору Захаровичу за попередньою згодою Наглядової ради на вчинення таких правочинів, яка повинна бути оформлена відповідним рішенням Наглядової ради.

13.  Затвердження кредитних договорів, укладених ПАТ «ГРЕТА» з АТ «ТАСкомбанк» в 2016 році та до 13 квітня 2017 року.

Проект рішення :    Затвердити кредитні договори, договори застави, іпотеки, поруки, та договори про внесення змін до цих договорів, укладених ПАТ «ГРЕТА» з АТ «ТАСкомбанк» в 2016 році та до 13 квітня 2017 року (згідно переліку).

 

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що засвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.

Акціонери можуть ознайомитися з документами щодо питань проекту порядку денного чергових загальних зборів у робочі дні з 10.00 до 15.00 год. у приміщенні приймальної кімнати за адресою: Донецька область, м.Дружківка, вул.Чайковського, 1, АПК заводу, 5-й поверх, каб. 512, тел. (06267) 5-40-10. Відповідальною особою за порядком ознайомлення акціонерів з документами є Приходько Ю.М.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.greta.donetsk.ua

 

Основні показники фінансово - господарської діяльності підприємства ( тис.  грн. ) :

Найменування  показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

294729

282779

Основні засоби

137878

138957

Довгострокові фінансові інвестиції

4842

3848

Запаси

36635

41772

Сумарна дебіторська заборгованість

79945

59034

Грошові кошти та їх еквіваленти

2517

8260

Нерозподільний прибуток

103419

100152

Власний капітал

109916

106649

Статутний капітал

5198

5198

Довгострокові зобовязання

157640

155525

Поточні зобовязання

27173

20605

Чистий прибуток

3267

(15736)

Середньорічна кількість акцій /шт./

519767808

519767808

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду /шт./

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду /осіб/

346

342

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 22.02.2017 р. в № 36 «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та

визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

Генеральний директор ПАТ «ГРЕТА»                                                                          В.З.Аннєнков