ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГРЕТА»

/код ЄДРПОУ 00153488/

Повідомлення про позачергові загальні збори акціонерів

 

2 листопада 2017 року об 11.00 годині відбудуться позачергові загальні збори акціонерів за адресою місцезнаходження підприємства: Донецька обл., м.Дружківка, вул.Чайковського, 1, актовий зал, 8-й поверх.

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитися 02.11.2017 р. з 09.00 до 10.45 год. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24.00 годину 27.10.2017 р.

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО :

 

1.  Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення :     Обрати лічильну комісію у складі: Пархоменко Олександр Володимирович, Зайцева

Оксана Леонідівна, Дворник Ірина Миколаївна.

2.  Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення :     Обрати головою зборів Аннєнкова Віктора Захаровича і секретарем зборів Регеду

Анатолія Юрійовича.

3.  Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення :    Затвердити регламент проведення загальних зборів акціонерів: доповідачам надається

10 хвилин, виступаючим – 4 хвилини.

4.  Зміна типу та найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «ГРЕТА» на Приватне акціонерне товариство «ГРЕТА».

Проект рішення :    Змінити тип та найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «ГРЕТА» на Приватне акціонерне товариство «ГРЕТА».

5.  Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Призначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту і на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

Проект рішення :    Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Призначити уповноваженою особою на підписання нової редакції Статуту і на здійснення дій з державної реєстрації Статуту Генерального директора Товариства Аннєнкова Віктора Захаровича з правом передоручення.

 

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що засвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.

Акціонери можуть ознайомитися з документами щодо питань проекту порядку денного позачергових загальних зборів у робочі дні з 10.00 до 15.00 год. у приміщенні приймальної кімнати за адресою: Донецька область, м.Дружківка, вул.Чайковського, 1, АПК заводу, 5-й поверх, каб. 512, тел. (06267) 5-40-10. Відповідальною особою за порядком ознайомлення акціонерів з документами є Приходько Ю.М.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.greta.donetsk.ua

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) :

Найменування  показника

Період

2016 рік

2015 рік

Усього активів

294729

282779

Основні засоби

137878

138957

Довгострокові фінансові інвестиції

4842

3848

Запаси

36635

41772

Сумарна дебіторська заборгованість

79945

59034

Грошові кошти та їх еквіваленти

2517

8260

Нерозподільний прибуток

103419

100152

Власний капітал

109916

106649

Статутний капітал

5198

5198

Довгострокові зобовязання

157640

155525

Поточні зобовязання

27173

20605

Чистий прибуток (збиток)

3267

(15736)

Середньорічна кількість акцій /шт./

519767808

519767808

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду /шт./

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду /осіб/

346

342

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 15.09.2017 р. в № 175 «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та

визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

Генеральний директор ПАТ «ГРЕТА»                                                                            В.З.Аннєнков