ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГРЕТА»

/код ЄДРПОУ 00153488/

Повідомлення про чергові загальні збори акціонерів

|сборе|

22 березня 2018 року об 11.00 годині відбудуться чергові загальні збори акціонерів|товариства  за адресою місцезнаходження підприємства: Донецька обл., м.Дружківка, вул.Чайковського, 1, актовий зал, 8-й поверх.

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитися 22.03.2018 р. з 09.00 до 10.45. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24.00 годину 16.03.2018 р. Загальна кількість акцій акціонерного товариства – 519 767 808 шт., голосуючих акцій – 514 242 325 шт.

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО :

 

1.   Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення :     Обрати лічильну комісію у складі: Пархоменко Олександр Володимирович, Зайцева Оксана Леонідівна, Дворник Ірина Миколаївна.

2.   Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення :     Обрати головою зборів Аннєнкова Віктора Захаровича і секретарем зборів Регеду Анатолія Юрійовича.

3.   Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення :    Затвердити регламент проведення загальних зборів акціонерів Товариства: доповідачам надається 10 хвилин, виступаючим – 4 хвилини.

4. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту.

Проект рішення :    Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та заходи за результатами розгляду звіту.

5.  Розгляд звіту Наглядової ради про діяльність за 2017 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту.

Проект рішення :    Затвердити звіт Наглядової ради про діяльність за 2017 рік та заходи за результатами розгляду звіту.

6.  Розгляд звіту Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік і затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення :   Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.

7.   Затвердження підсумків фінансового 2017 року, річного бухгалтерського балансу та фінансового звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення :    Затвердити підсумки фінансового 2017 року, річний бухгалтерський баланс та фінансовий звіт Товариства за 2017 рік.

8.   Розподіл прибутку та визначення порядку покриття збитків за 2017 рік.

Проект рішення :    Отриманий прибуток спрямовувати на розвиток виробництва і дивіденди за 2017 рік не виплачувати.

9.   Припинення повноважень Генерального директора Товариства.

Проект рішення :    Припинити повноваження Генерального директора Товариства.

10. Обрання Генерального директора Товариства.

Проект рішення :   Обрати Генеральним директором Товариства Аннєнкова Віктора Захаровича (ідентифікаційний номер 1330906835) на строк 3 роки (відповідно до статуту).

11. Затвердження умов трудового контракту з Генеральним директором Товариства і встановлення розміру його винагороди.

Проект рішення :    Затвердити умови трудового контракту з Генеральним директором Товариства і встановити розмір його винагороди.

12. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення :    Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства.   

13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення :    Обрати членами Наглядової ради Товариства: Манасьяна Павла Акоповича, Аннєнкова Володимира Вікторовича, Фундукяна Андрія Арутюновича, Анненкова Ігоря Вікторовича – на строк 3 роки (відповідно до статуту).

14. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.

Проект рішення :    Обрати Головою Наглядової ради Товариства Манасьяна Павла Акоповича на строк 3 роки (відповідно до статуту).

15. Затвердження умов договорів з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, і обрання особи, уповноваженої підписувати договори.

Проект рішення :   Затвердити умови договорів з Головою та членами Наглядової ради і встановити розміри їх винагороди. Обрати уповноваженими особами на підписання договорів з Головою Наглядової ради – Генерального директора Товариства Аннєнкова Віктора Захаровича, а з членами Наглядової ради – Голову Наглядової ради Манасьяна Павла Акоповича.

16. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення :    Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.

17. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення :    Кумулятивне голосування.

18. Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань змін до відомостей про засновників (учасників) юридичної особи у зв'язку з приведенням у відповідність до Реєстру власників іменних цінних паперів. Призначення уповноваженої особи на здійснення дій з державної реєстрації внесення змін.

Проект рішення :    Внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань зміни до відомостей про засновників (учасників) юридичної особи у зв'язку з приведенням у відповідність до Реєстру власників іменних цінних паперів, виклавши відомості в наступній редакції: «ІНШІ АКЦІОНЕРИ – ЮРИДИЧНІ ОСОБИ згідно Реєстру акціонерів, розмір внеску до статутного фонду – 5139033,20 грн.; ІНШІ АКЦІОНЕРИ – ФІЗИЧНІ ОСОБИ згідно Реєстру акціонерів, розмір внеску до статутного фонду – 58644,88 грн.». Призначити уповноваженою особою на здійснення дій з державної реєстрації внесення змін Генерального директора Товариства Аннєнкова Віктора Захаровича з  правом передоручення.

19.  Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчиняться Товариством згідно Статуту і ч. 2, 3 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» в період з 22 березня 2018 року до 22 березня 2019 року (з визначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості), і надання повноважень на підписання значних правочинів.

Проект рішення :    Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством згідно Статуту і ч. 2, 3 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» в період з 22 березня 2018 року до 22 березня 2019 року та предметом /характером/ яких є:

- Одержання Товариством кредитів /позик/, прийняття грошових зобов'язань, гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів, послуг у банках України, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, - із встановленням їх граничної сукупної вартості у сумі не більше 310 млн. гривень.

- Передача майна /майнових прав/ Товариства у заставу /іпотеку/ та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань Товариства /у т.ч. договорів поруки/ та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, - із встановленням їх граничної сукупної вартості у сумі не більше 310 млн. гривень.

- Договори купівлі-продажу майна /у т.ч. нерухомого майна/, матеріалів, запчастин, продукції, договори надання послуг, відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди, лізингу, доручення та інших, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, - із встановленням їх граничної сукупної вартості не більше 310 млн. гривень.

  Надати повноваження в період з 22 березня 2018 року до 22 березня 2019 року щодо визначення істотних умов правочинів та підписання документів, пов'язаних з укладенням значних правочинів, Генеральному директору Товариства Аннєнкову Віктору Захаровичу.

20.  Затвердження кредитних договорів, договорів застави, іпотеки, поруки, і договорів про внесення змін до цих договорів, укладених ПрАТ (ПАТ) «ГРЕТА» з АТ «ТАСкомбанк», ПАТ «Креді Агріколь Банк» та іншими банками в 2017 році та до 22 березня 2018 року.

Проект рішення :    Затвердити кредитні договори, договори застави, іпотеки, поруки, і договори про внесення змін до цих договорів, укладених ПрАТ (ПАТ) «ГРЕТА» з АТ «ТАСкомбанк», ПАТ «Креді Агріколь Банк» та іншими банками в 2017 році та до 22 березня 2018 року (згідно переліку).

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також передбачену Законом України «Про акціонерні товариства» інформацію: www.greta.donetsk.ua

Акціонери можуть ознайомитися з документами щодо питань проекту порядку денного чергових загальних зборів|сбора| у робочі дні з 10.00 до 15.00 год. у приміщенні приймальної кімнати за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул. Чайковського, 1, АПК заводу, 5-й поверх, каб. 512, тел. (06267) 5-40-10. Відповідальною особою за порядком ознайомлення акціонерів з документами є Приходько Ю.М.

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Для участі у загальних зборах|сборе| акціонерам необхідно мати документ, що засвідчує особу|личность| (паспорт), а представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю визначається відповідно до законодавства.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) :

Найменування показника

Період

звітний

Попередній

Усього активів

314715

294729

Основні засоби (за залишковою вартістю)

138014

137878

Запаси

43992

36635

Сумарна дебіторська заборгованість

101468

79945

Гроші та їх еквіваленти

1628

2517

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

110342

103419

Власний капітал

116839

109916

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

5198

5198

Довгострокові зобовязання і забезпечення

148533

157640

Поточні зобовязання і забезпечення

49343

27173

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

6923

3267

Середньорічна кількість акцій /шт./

519767808

519767808

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

0,01332

0,00628550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

Генеральний директор ПрАТ «ГРЕТА»          _____________________          В.З.Аннєнков

                                                                                                                               (підпис)                            (ініціали та прізвище керівника)

                                                                                                 М.П.                              15.02.2018 р.

                                                                                                                                                                                         (дата)