Повідомлення про чергові загальні збори акціонерів

|сборе|

1.  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГРЕТА» (код ЄДРПОУ 00153488), місцезнаходження підприємства: 84205, Україна, Донецька область, м. Дружківка, вул. Чайковського, буд. 1.

2. 21 березня 2019 року об 11.00 годині відбудуться чергові загальні збори акціонерів|товариства  за адресою місцезнаходження підприємства: Донецька область, м. Дружківка, вул. Чайковського, 1, адміністративно-побутовий корпус заводу, 8-й поверх, актовий зал.

3.  Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитися 21.03.2019 р. з 09.00 до 10.45.

4.  Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24.00 год. 15.03.2019 р. Загальна кількість акцій акціонерного товариства – 519 767 808 шт., голосуючих акцій – 514 242 325 шт.

5. ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО :

1.   Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі: Пархоменко Олександр Володимирович, Зайцева Оксана Леонідівна, Дворник Ірина Миколаївна.

2.   Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Обрати головою зборів Аннєнкова Віктора Захаровича і секретарем зборів Регеду Анатолія Юрійовича.

3.   Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: 

Затвердити регламент проведення загальних зборів акціонерів Товариства: доповідачам надається 10 хвилин, виступаючим – 4 хвилини.

4. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:  

Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та заходи за результатами розгляду звіту.

5.  Розгляд звіту Наглядової ради про діяльність за 2018 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:  

Затвердити звіт Наглядової ради про діяльність за 2018 рік та заходи за результатами розгляду звіту.

6.  Розгляд звіту Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік і затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення:  

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік.

7.   Затвердження підсумків фінансового 2018 року, річного бухгалтерського балансу та фінансового звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:   

Затвердити підсумки фінансового 2018 року, річний бухгалтерський баланс та фінансовий звіт Товариства за 2018 рік.

8.   Розподіл прибутку та визначення порядку покриття збитків за 2018 рік.

Проект рішення:  

Отриманий прибуток спрямовувати на розвиток виробництва і дивіденди за 2018 рік не виплачувати.

9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчиняться Товариством згідно Статуту і ч. 2, 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» в період з 21 березня 2019 року до 21 березня 2020 року (з визначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості), і надання повноважень на підписання значних правочинів.

Проект рішення:   

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством згідно Статуту і ч. 2, 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» в період з 21 березня 2019 року до 21 березня 2020 року та предметом /характером/ яких є:

- Одержання Товариством кредитів /позик/, прийняття грошових зобов'язань, гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів, послуг у банках України, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, - із встановленням їх граничної сукупної вартості у сумі не більше 325 млн. гривень.

- Передача майна /майнових прав/ Товариства у заставу /іпотеку/ та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань Товариства /у т.ч. договорів поруки/ та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, - із встановленням їх граничної сукупної вартості у сумі не більше 975 млн. гривень.

- Договори купівлі-продажу майна /у т.ч. нерухомого майна/, матеріалів, запчастин, продукції, договори надання послуг, відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди, лізингу, доручення та інших, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, - із встановленням їх граничної сукупної вартості не більше 325 млн. гривень.

  Надати повноваження в період з 21 березня 2019 року до 21 березня 2020 року щодо визначення істотних умов правочинів та підписання документів, пов'язаних з укладенням значних правочинів, Генеральному директору Товариства Аннєнкову Віктору Захаровичу.

10.  Затвердження кредитних договорів, договорів застави, іпотеки, поруки, і договорів про внесення змін до цих договорів, укладених ПрАТ «ГРЕТА» з АТ «ТАСкомбанк», ПАТ «Креді Агріколь Банк» та іншими банками в 2018 році та до 21 березня 2019 року.

Проект рішення:   

Затвердити кредитні договори, договори застави, іпотеки, поруки, і договори про внесення змін до цих договорів, укладених ПрАТ «ГРЕТА» з АТ «ТАСкомбанк», ПАТ «Креді Агріколь Банк» та іншими банками в 2018 році та до 21 березня 2019 року (згідно переліку).

6.  Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також передбачену Законом України «Про акціонерні товариства» інформацію: www.greta.donetsk.ua

7. Акціонери можуть ознайомитися з документами щодо питань проекту порядку денного чергових загальних зборів|сбора| у робочі дні з 10.00 до 15.00 год. у приміщенні приймальної кімнати за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул. Чайковського, 1, АПК заводу, 5-й поверх, каб. 512, тел. (06267) 5-40-10. Відповідальною особою за порядком ознайомлення акціонерів з документами є Приходько Ю.М.

8. Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

9. Для участі у загальних зборах|сборе| акціонерам необхідно мати документ, що засвідчує особу|личность| (паспорт), а представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю визначається відповідно до законодавства.

10.  Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) :

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

326604

314715  

Основні засоби (за залишковою вартістю)

132897

138014

Запаси

51904

43992

Сумарна дебіторська заборгованість

99707

101468

Гроші та їх еквіваленти

1030

1628

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

110402

110342

Власний капітал

116899

116839

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

5198

5198

Довгострокові зобовязання і забезпечення

129960

148533

Поточні зобовязання і забезпечення

79745

49343

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

60

6923

Середньорічна кількість акцій /шт./

519767808

519767808

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

0,00012

0,01332

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

  Генеральний директор ПрАТ «ГРЕТА»          _____________________          В.З.Аннєнков

                                                                                                                             (підпис)                            (ініціали та прізвище керівника)

                                                                                                М.П.                               14.02.2019 р.

                                                                                                                                                                                           (дата)