Повідомлення про чергові загальні збори акціонерів

 

|сборе|

1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГРЕТА» (далі - Товариство), код ЄДРПОУ 00153488, адреса місцезнаходження: 84205, Україна, Донецька область, місто Дружківка, вулиця Чайковського, будинок № 1.

2. 8 квітня 2021 року об 11:00 годині відбудуться чергові загальні збори акціонерів|товариства  Товариства за адресою місцезнаходження підприємства: Донецька область, м. Дружківка, вул. Чайковського, буд. 1, адміністративно-побутовий корпус заводу, 8-й поверх, актовий зал.

3.  Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитися 08.04.2021 р. з 09:00 до 10:45.

4.  Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24:00 год. 02.04.2021 р. Загальна кількість простих іменних акцій Товариства – 519 767 808 шт., голосуючих акцій – 514 242 325 шт.

5.  ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО :

1)   Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі: Пархоменко Олександр Володимирович, Зайцева Оксана Леонідівна, Дворник Ірина Миколаївна.

2)   Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Обрати головою зборів Аннєнкова Віктора Захаровича і секретарем зборів Регеду Анатолія Юрійовича.

3)   Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:  

Затвердити регламент проведення загальних зборів акціонерів Товариства: доповідачам надається 10 хвилин, виступаючим – 4 хвилини.

4)  Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік і затвердження заходів за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:   

Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік і заходи за результатами розгляду звіту.

5)   Розгляд звіту Наглядової ради про діяльність за 2020 рік і затвердження заходів за

      результатами    розгляду звіту.

Проект рішення:   

Затвердити звіт Наглядової ради про діяльність за 2020 рік і заходи за результатами розгляду звіту.

6)   Розгляд звіту Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності за 2020

      рік, затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення:   

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності за 2020 рік.

7)   Затвердження підсумків фінансового 2020 року, річного бухгалтерського балансу та

      фінансового звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:    

Затвердити підсумки фінансового 2020 року, річний бухгалтерський баланс та фінансовий звіт Товариства за 2020 рік.

8)   Розподіл прибутку та визначення порядку покриття збитків за 2020 рік.

Проект рішення:   

Отриманий прибуток спрямовувати на розвиток виробництва і дивіденди за 2020 рік не виплачувати.

9)  Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:   

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.

10)   Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:    

Кумулятивне голосування.

11)   Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які

        можуть вчиняться Товариством згідно Статуту і ч. 2, 3 ст. 70 Закону України «Про  

        акціонерні товариства» в період з 8 квітня 2021 року до 8 квітня 2022 року (з визначенням

        характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості), надання повноважень на

        підписання значних правочинів.

Проект рішення:    

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством згідно Статуту і ч. 2, 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» в період з 8 квітня 2021 року до 8 квітня 2022 року та предметом (характером) яких є:

- Одержання Товариством кредитів (позик), прийняття грошових зобов'язань, гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів, послуг у банках України, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, - із встановленням їх граничної сукупної вартості у сумі не більше 312 млн. гривень.

- Передача майна (майнових прав) Товариства у заставу (іпотеку) та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань Товариства (у т.ч. договорів поруки) та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, - із встановленням їх граничної сукупної вартості у сумі не більше 936 млн. гривень.

- Договори купівлі-продажу майна (у т.ч. нерухомого майна), матеріалів, запчастин, продукції, договори надання послуг, відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди, лізингу, доручення та інших, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, - із встановленням їх граничної сукупної вартості не більше 312 млн. гривень.

  Надати повноваження в період з 8 квітня 2021 року до 8 квітня 2022 року щодо визначення істотних умов правочинів та підписання документів, пов'язаних з укладенням значних правочинів, Генеральному директору Товариства Волобуєву Сергію Васильовичу.

12)   Затвердження кредитних договорів, договорів застави, іпотеки, поруки, і договорів про

        внесення змін до цих договорів, укладених ПрАТ «ГРЕТА» з АТ «ТАСкомбанк», АТ  

        «Креді Агріколь Банк» та іншими банками в 2020 році та до 8 квітня 2021 року.

Проект рішення:

Затвердити кредитні договори, договори застави, іпотеки, поруки, і договори про внесення змін до цих договорів, укладених ПрАТ «ГРЕТА» з АТ «ТАСкомбанк», АТ «Креді Агріколь Банк» та іншими банками в 2020 році та до 8 квітня 2021 року (згідно переліку).   

6.  Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також передбачену Законом України «Про акціонерні товариства» інформацію: www.greta.donetsk.ua

7. Акціонери можуть ознайомитися з документами щодо питань проекту порядку денного чергових загальних зборів|сбора| у робочі дні з 10.00 до 15.00 год. у приміщенні приймальної кімнати за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул. Чайковського, буд. 1, АПК заводу, 5-й поверх, каб. 512, тел. (06267) 5-40-10. Відповідальною особою за порядком ознайомлення акціонерів з документами є Приходько Ю.М.

8.  Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

9.  Для участі у загальних зборах|сборе| акціонерам необхідно мати документ, що засвідчує особу|личность| (паспорт), а представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю визначається відповідно до законодавства.

10.  Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) :

 

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

312482

279777

Основні засоби (за залишковою вартістю)

122013

124540

Запаси

53719

38919

Сумарна дебіторська заборгованість

95430

84818

Гроші та їх еквіваленти

15766

1003

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

107344

101881

Власний капітал

113841

108378

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

5198

5198

Довгострокові зобовязання і забезпечення

122576

106154

Поточні зобовязання і забезпечення

76065

65245

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

5463

-8521

Середньорічна кількість акцій /шт./

519767808

519767808

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

0,01051

-0,01639

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

   

Генеральний директор ПрАТ «ГРЕТА»          _____________________           С.В.Волобуєв

                                                                                                                             (підпис)                       (ініціали та прізвище керівника)

                                                                              М.П.                                                   03.03.2021 р.

                                                                                                                                                                           (дата)