Повідомлення про чергові загальні збори акціонерів

|сборе|

1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГРЕТА», код ЄДРПОУ 00153488, (далі - Товариство), місцезнаходження: 84205, Україна, Донецька область, м. Дружківка, вул. Чайковського, буд. 1.

2. 02 квітня 2020 року об 11.00 годині відбудуться чергові загальні збори акціонерів|товариства  Товариства за адресою місцезнаходження підприємства: Донецька область, м. Дружківка, вул. Чайковського, буд. 1, адміністративно-побутовий корпус заводу, 8-й поверх, актовий зал.

3.  Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитися 02.04.2020 р. з 09.00 до 10.45.

4.  Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24.00 год. 27.03.2020 р. Загальна кількість простих іменних акцій Товариства - 519 767 808 шт., голосуючих акцій - 514 242 325 шт.

5.  ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО :

1)   Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі: Пархоменко Олександр Володимирович, Зайцева Оксана Леонідівна, Дворник Ірина Миколаївна.

2)   Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Обрати головою зборів Аннєнкова Віктора Захаровича і секретарем зборів Регеду Анатолія Юрійовича.

3)   Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: 

Затвердити регламент проведення загальних зборів акціонерів Товариства: доповідачам надається 10 хвилин, виступаючим – 4 хвилини.

4) Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:  

Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та заходи за результатами розгляду звіту.

5)   Розгляд звіту Наглядової ради про діяльність за 2019 рік та затвердження заходів за результатами    розгляду звіту.

Проект рішення:  

Затвердити звіт Наглядової ради про діяльність за 2019 рік та заходи за результатами розгляду звіту.

6)   Розгляд звіту Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік і затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення:  

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік.

7)   Затвердження підсумків фінансового 2019 року, річного бухгалтерського балансу та фінансового звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:   

Затвердити підсумки фінансового 2019 року, річний бухгалтерський баланс та фінансовий звіт Товариства за 2019 рік.

8)   Розподіл прибутку та визначення порядку покриття збитків за 2019 рік.

Проект рішення:  

Отриманий прибуток спрямовувати на розвиток виробництва і дивіденди за 2019 рік не виплачувати.

9)  Внесення змін до діючого Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Призначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту. Призначення уповноваженої особи на здійснення дій з державної реєстрації нової редакції Статуту.

Проект рішення:  

Внести зміни до діючого Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Призначити уповноваженою особою на підписання нової редакції Статуту Генерального директора Товариства. Призначити уповноваженою особою на здійснення дій з державної реєстрації нової редакції Статуту Генерального директора Товариства з правом видачі довіреностей з метою передоручення повноважень.

10)   Припинення повноважень Генерального директора Товариства.

Проект рішення:   

Припинити повноваження Генерального директора Товариства Аннєнкова Віктора Захаровича.

11)   Обрання Генерального директора Товариства.

Проект рішення:   

Обрати Генеральним директором Товариства Волобуєва Сергія Васильовича (ідентифікаційний номер 2100212594) на строк 3 роки (згідно статуту).

12)   Затвердження умов контракту з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди і обрання уповноваженої особи на підписання контракту.

Проект рішення:   

Затвердити умови контракту з Генеральним директором Товариства, встановити розмір його винагороди і обрати уповноваженою особою на підписання контракту Голову Наглядової ради Товариства.

13)   Обрання Президента Товариства.

Проект рішення:  

Обрати Президентом Товариства Аннєнкова Віктора Захаровича (ідентифікаційний номер 1330906835) на строк 3 роки (згідно статуту).

14)   Затвердження умов контракту з Президентом Товариства, встановлення розміру його винагороди і обрання уповноваженої особи на підписання контракту.

Проект рішення:   

Затвердити умови контракту з Президентом Товариства, встановити розмір його винагороди і обрати уповноваженою особою на підписання контракту Голову Наглядової ради Товариства.

15)   Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:   

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства.

16)   Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:    

Обрати членами Наглядової ради Товариства: Манасьяна Павла Акоповича, Аннєнкова Володимира Вікторовича, Фундукяна Андрія Арутюновича, Анненкова Ігоря Вікторовича, Гурка Володимира Анатолійовича, Аннєнкова Віктора Захаровича – на строк 3 роки (згідно статуту).

17)   Обрання Голови Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:    

Обрати Головою Наглядової ради Товариства Гурка Володимира Анатолійовича (ідентифікаційний номер 2386401610) на строк 3 роки (згідно статуту).

18)   Затвердження умов договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди і обрання уповноваженої особи на підписання договорів.

Проект рішення:  

Затвердити умови договорів з Головою та членами Наглядової ради і встановити розміри їх винагороди. Обрати уповноваженими особами на підписання договорів з Головою Наглядової радиГенерального директора Товариства Волобуєва Сергія Васильовича, а з членами Наглядової радиГолову Наглядової ради Гурка Володимира Анатолійовича.

19)  Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчиняться Товариством згідно Статуту і ч. 2, 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» в період з 02 квітня 2020 року до 02 квітня 2021 року (з визначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості), і надання повноважень на підписання значних правочинів.

Проект рішення:   

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством згідно Статуту і ч. 2, 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» в період з 02 квітня 2020 року до 02 квітня 2021 року та предметом (характером) яких є:

- Одержання Товариством кредитів (позик), прийняття грошових зобов'язань, гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів, послуг у банках України, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, - із встановленням їх граничної сукупної вартості у сумі не більше 280 млн. гривень.

- Передача майна (майнових прав) Товариства у заставу (іпотеку) та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань Товариства (у т.ч. договорів поруки) та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, - із встановленням їх граничної сукупної вартості у сумі не більше 840 млн. гривень.

- Договори купівлі-продажу майна (у т.ч. нерухомого майна), матеріалів, запчастин, продукції, договори надання послуг, відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди, лізингу, доручення та інших, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, - із встановленням їх граничної сукупної вартості не більше 280 млн. гривень.

  Надати повноваження в період з 02 квітня 2020 року до 02 квітня 2021 року щодо визначення істотних умов правочинів та підписання документів, пов'язаних з укладенням значних правочинів, Генеральному директору Товариства Волобуєву Сергію Васильовичу.

20)   Затвердження кредитних договорів, договорів застави, іпотеки, поруки, і договорів про внесення змін до цих договорів, укладених ПрАТ «ГРЕТА» з АТ «ТАСкомбанк», АТ «Креді Агріколь Банк» та іншими банками в 2019 році та до 02 квітня 2020 року.

Проект рішення:   

Затвердити кредитні договори, договори застави, іпотеки, поруки, і договори про внесення змін до цих договорів, укладених ПрАТ «ГРЕТА» з АТ «ТАСкомбанк», АТ «Креді Агріколь Банк» та іншими банками в 2019 році та до 02 квітня 2020 року (згідно переліку).

6.  Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також передбачену Законом України «Про акціонерні товариства» інформацію: www.greta.donetsk.ua

7. Акціонери можуть ознайомитися з документами щодо питань проекту порядку денного чергових загальних зборів|сбора| у робочі дні з 10.00 до 15.00 год. у приміщенні приймальної кімнати за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул. Чайковського, 1, АПК заводу, 5-й поверх, каб. 512, тел. (06267) 5-40-10. Відповідальною особою за порядком ознайомлення акціонерів з документами є Приходько Ю.М.

8.  Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

9.  Для участі у загальних зборах|сборе| акціонерам необхідно мати документ, що засвідчує особу|личность| (паспорт), а представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю визначається відповідно до законодавства.

10.  Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) :

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

279777

326604

Основні засоби (за залишковою вартістю)

124540

132897

Запаси

38919

51904

Сумарна дебіторська заборгованість

84818

99707

Гроші та їх еквіваленти

1003

1030

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

101881

110402

Власний капітал

108378

116899

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

5198

5198

Довгострокові зобовязання і забезпечення

106154

129960

Поточні зобовязання і забезпечення

65245

79745

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-8521

60

Середньорічна кількість акцій /шт./

519767808

519767808

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

-0,01639

0,00012

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

  Генеральний директор ПрАТ «ГРЕТА»            _____________________              В.З.Аннєнков

                                                                                                                             (підпис)                       (ініціали та прізвище керівника)

                                                                                                 М.П.                               25.02.2020 р.

                                                                                                                                                                        (дата)